Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

Yerli Malı Belgesi

YASAL MEVZUAT:
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35),13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesine istinaden çıkarılan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları”  ise 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmesi, sanayi işleri ve sanayici tanımı kapsamına alınmıştır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2/11/2017 tarihli yazısına istinaden “Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları” yürürlükten kaldırılmış olup yazılım üreten işletmeler SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği 4. maddesinin 1. fıkrasına göre yerli malı belgesi alabileceklerdir.
 NASIL ALABİLİRİM?
Yerli Malı Belgesi almak isteyen firmalar belgeleri Uygulama Esaslarını dikkate alarak doldurmalı ve sonra üyesi oldukları oda veya borsaya başvurmalıdır.
  • Başvuru dilekçesi
  • taahhütname
  • yerli katkı oranı hesap cetveli
“Yerli Malı Belgesi”yapılacak kontrolden sonra Oda/Borsalar tarafından isteklilere verilir.
 Yerli katkı oranı cetveli ile sanayi sicil belgesi mutlaka sisteme yüklenilmesi gerekir.
YERLİ MALI BELGESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ
………………………………………………………………..………ODASI BAŞKANLIĞINA
Adres:………………………………………………………………………….
…………/……………..
Üreticinin Adı ve Soyadı:
T.C No/Vergi No (tüzel kişiler için):
İşletme Adı/Firma Unvanı:
İşyeri Adresi:
Telefon : 0 (….) …………….. Faks : 0 (….) …………….. e-posta: ……………………
Ticaret Sicil No : ……………… Oda/Borsa Sicil No : …………….
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi No :
Ürün Adı, Ürünün Özelliğine Göre Varsa;
Marka Adı:……………………. Modeli:……………………… Seri Numarası:………………………. Cinsi:……………………………
Ürün Kodu (PRODTR/GTİP): …………………………………
13/09/2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yerli Malı Tebliği kapsamında Yerli Malı Belgesi düzenlenerek tarafıma verilmesi hususunda;
Gereğini saygılarımla arz ederim/ederiz.
…../…./20…
Adı – Soyadı /Varsa İşletme Kaşesi
Unvan
İmza
EKLER
1- Taahhütname ve eki Yerli Katkı Oranı Hesabı bu hesabın baz alındığı bilgi ve belgeler
2- Sanayi Sicil Belgesi sureti.
3- İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin(kişilerin) imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti.
4- Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri.
5- Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri).
6- Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti.
7- Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Kayıt Belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri).
8- Müstahsil makbuzu veya fatura sureti.
9- Maden Ruhsatı sureti.
10- Diğer bilgi ve belgeler ……………………………………
YERLİ MALI BELGESİ İÇİN TAAHHÜTNAME
ÜRETİCİNİN
Adı Soyadı/Unvanı:
Ürün Adı:
EKLİ BELGELER
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli …..Sayfa
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli Ekleri …. Adet …..Sayfa
Hesaplamaya konu ürünün yerli katkı oranı: % …..
İşbu Taahhütname ekinde yer alan ve 13/09/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yerli Malı Tebliği” kapsamında hazırladığım yerli katkı oranı hesabını içeren evrakta yer alan hesaplamanın doğruluğunu ve resmi kayıtlara uygunluğunu teyit ediyor, aksi yönde bir tespitin bulunması halinde her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğu kabul ediyor, Yerli Malı Belgesi’nin geçerlilik süresi boyunca yerli katkı oranının %51’in altına düşürülmeyeceğini taahhüt ediyorum.
……./…../20……
Adı-Soyadı/ Firma Kaşesi
Unvan