Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

Yerel ve Bölgesel Mevzuat

 Mevzuat hukuk kanunlarının tümü olarak tanımlanmaktadır. Mevzuatlar kanunları ve denetimleri oluşturmaktadır.


Yönetimler, çeşitli yollarla denetlenmektedir. Bu denetim yolları, farklı alt başlıklar altında tasnif edilmektedir. Denetimi, uygulama alanlarına, denetlenen kurumlara, uygulanan denetim tekniklerine, denetimin zamanlamasına, amacına, kapsamına, konusuna, denetim yaklaşımlarına ve benzerlerine göre çeşitli sınıflara ayırmak mümkündür.11 Buradaki önemli ayrımlardan biri de, denetimi yapan organlar açısından denetimin tasnif edilmesidir. idari denetim icraat makamı olan idare kendi iş ve eylemlerini kendi teşkilatları eliyle de denetlemektedir.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu bu denetim şeklini iç denetim olarak nitelendirmiştir. İdari denetim, teftiş kurulları eliyle yapılabileceği gibi vesayet denetiminde olduğu şekliyle merkezi hükümet tarafından da yapılmaktadır. Vesayet denetiminde; yer yönünden ve hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları yasaların öngördüğü durumlarda merkezi hükümet tarafından denetlenmektedir.

Aşağıda bazı yerel ve bölgesel mevzuatlar örnek teşkil etmeleri amacıyla yönetmeliklerde yer alan içerikler kapsamında verilmişlerdir.

Belediye Mevzuatı

Mevzuatın amacı usul ve esasları düzenlemektir. Belediye, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini kapsamaktadır. Belediyenin organları belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye başkanını içermektedir. Belde ise belediyesi bulunan yerleşim yeri olarak tanımlanmaktadır. Bununla beraber mahalle belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî birimi ifade etmektedir. Belediyeler yani yerel yönetimlerle ilgili mevzuat kapsamındaki bazı koşullar aşağıda verilmiştir.

§  Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur.

§  Yeni kurulan bir belediyenin sınırları, kuruluşu izleyen altı ay içinde belirlenmiş kurallara uygun şekilde tespit edilmektedir. Bu kurallar yönetmelikler içerisinde detaylı olarak anlatılmaktadır.

§  Belediye sınırları, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile kesinleşmektedir.

§  Bir il dâhilindeki beldeler veya köyler arasında sınır uyuşmazlığı çıkması hâlinde ilgili belediye meclisi ve köy ihtiyar meclisi ile kaymakamın görüşleri otuz gün süre verilerek istenir. Vali, bu görüşleri değerlendirerek sınır uyuşmazlığını karara bağlar. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin sınır değişikliklerinde büyükşehir belediye meclisinin de görüşü alınmaktadır.

§  Belde, köy veya bunların bazı kısımlarının bir başka beldeye katılabilmesi için bu yerlerin mesken sahalarının katılacak beldenin meskûn sahasına uzaklığı 5.000 metreden fazla olamamaktadır.

Büyükşehir Belediyeleri ile İlgili Mevzuat

Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini kapsamaktadır.

Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklarından bazıları şunlardır:

Ø  İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

Ø  Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak bunlardan biridir. Bunları onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin planlarına uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parsel plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen uygulamaktadır. Bazen ise değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak mevzuat kapsamındadır.

Ø  Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmaktır. Aynı zamanda gecekondu kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

Ø  Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

Ø  Belediye kanununun yetkilerini kullanmak da bu maddeler arasına dahil edilebilir.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?