CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

Yangın Nedir? yangınla ilgili diğer bilgiler?

YANMA NEDİR?
Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için; yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada bulunması gerekir.
YANGIN ÜÇGENİ NEDİR?
Yanma olayının meydana gelebilmesi için Yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada olması gereklidir. Bu 3 unsurun bir araya gelmesine Yangın Üçgeni denir.
YANMA İLE İLGİLİ GENEL TANIMLAR ;
Kaynama Noktası: Buhar basıncı atmosfer basıncını aştığı zaman maddenin edindiği ısı değeridir. Bu ısıda buharlaşma hızı yoğunlaşma hızını geçer. Bu noktada, gazın sıvıya dönüşmesinden daha çok sıvı gaza dönüşür.
İngiliz Isı Birimi (Btu) : Bir libre suyun ısısını bir Fahrenhayt derece yükseltmek için gereken ısı miktarıdır.
Kalori: Bir gram suyun ısısını bir santigrat derece yükseltmek için gereken ısı miktarıdır.
Santigrat: Metrik ısı ölçüm birimidir. Santigrat ölçekte, 0 º buzun erime noktası, 100 º ise suyun kaynama
Fahrenhayt: Aslında ABD’de kullanılan ısı ölçüm birimidir. Fahrenhayt ölçekteki 32 º buzun erime noktası, 212 º ise suyun kaynama
Yanma Noktası: Sıvı bir yakıtın bir kez ateş aldıktan sonra sürekli yanmayı beslemeye yetecek oranda buhar üreteceği ısıdır. Yanma noktası genelde parlama noktasından birkaç derece fazladır.
Alev Yayılması: Tutuşma kaynağından başlayarak alevlerin hareketini ifade eden bir
Alevlenme veya Patlama Sınırları: Hava içerisinde alev alır almaz yanacak bir maddenin (buharın) yüzdesini ifade eder. Birçok maddenin alevlenme sınırı çok yüksek veya çok
Parlama Noktası: Sıvı bir yakıtın yüzeye yakın havayla ateş alabilir bir karışım oluşturmaya yetecek buhar çıkardığı ısı değeridir. Bu ısıda ateş almış buhar parlayacak, ancak yanmaya devam etmeyecektir.
Isı: Sıcaklığı yükselten enerji biçimidir. Isı, yaptığı iş miktarıyla ölçülebilir. Örneğin; bir cıva sütununun cam bir termometre içerisinde genleşmesi için gereken ısı miktarı gibi.
Tutuşma sıcaklığı: Ayrı bir ateşleme kaynağı olmaksızın, kendi kendisini besleyen yanmayı başlatmak için hava içerisindeki bir yakıtın ulaşması gereken minimum sıcaklıktır.
Oksitlenme: Oksijen veya başka oksitlenme reaktifi içeren organik maddelerin, sonuçta dana kararlı maddelerin oluşmasına yol açan karmaşık kimyasal reaksiyondur. Organik maddeler, her türlü bitki ve hayvan ürünü ve hidrokarbon gibi karbon içeren maddelerdir. Daha kararlı bileşikler ise kimyasal enerjileri az da olsa sınırlı olan bileşiklerdir. Bunlar yanma esnasında ısı ve ışık gibi enerjilerinin bir kısmı serbest kaldıkça daha da kararlı duruma gelirler.
Buhar Basıncı: Bir maddenin buharlaşma eğiliminin ölçüsüdür.
YANMA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
1.     YAVAŞ YANMA
2.     KENDİ KENDİNE YANMA
3.     HIZLI YANMA
4.     PARLAMA – PATLAMA ŞEKLİNDE YANMA
1)    YAVAŞ YANMA
Yavaş yanma şu durumlarda meydana gelir.
1)    Yanıcı maddenin bünyesi itibarıyla, yanıcı buhar veya gaz meydana getiremediği halde;
2)     Yeterli ısının olmaması halinde;
3)    Yeterli oksijenin olmaması halinde; yavaş yanma meydana gelmektedir.
Örneğin demir (Fe),  bakır (Cu),  gibi metallerin havadaki oksijen ve hava ısısıyla oksitlenmesi olayında olduğu gibi. Yanıcı madde buhar veya gaz çıkaramamakta dolayısıyla demir oksit (FeO) veya bakır oksit (CuO) oluşmaktadır. Bir başka örnek ise yeterli oksijen olmaması durumunda canlıların solunum olayı da bir nevi yavaş yanma olayıdır.
2)    KENDİ KENDİNE YANMA
Yavaş yanmanın zamanla hızlı yanmaya dönüşmesidir.  Özellikle bitkisel kökenli yağlı maddeler normal hava ısısı ve oksijeni, içinde kolaylıkla oksitlenmekte ve bu oksitlenme sırasında gittikçe artan ısı bir süre sonra alevlenmeye yetecek dereceyi bularak maddenin kendiliğinden tutuşmasına neden olmaktadır. Örneğin bezir yağına bulaştırılmış bez parçası.
3)    HIZLI YANMA
·        ALEVLİ YANMA: Yanmanın bütün belirtileri (alev, ısı, ışık, korlaşma) ile oluştuğu bir olaydır. Meydana gelen yanıcı buhar ve gazlar oksijenle birleşirken alev meydana getirirler.
·        KORLAŞMA:Katı maddelerde yangının son evresinde meydana gelen yüksek ısıdaki alevsiz yanma şeklidir.(Gazı alınmış kok ve odun kömürleri, sigaranın yanışı gibi)
4)    PARLAMA-PATLAMA ŞEKLİNDE YANMA
Parlama şeklinde yanma; Düşük sıcaklıklarda buharlaşan maddelerde görülen yanma şekli. (Benzin)Patlama şeklinde yanma; Düşük sıcaklıkta buharlaşan sıvılar ile gazların serbest kaldıklarında bulundukları hacmin tamamını kaplamaları neticesinde alt ve üst patlama limitleri arasında, bir ısı kaynağı ile karşılaşmaları halinde meydana gelen yanma şekli.
YANMA ÜRÜNLERİ NELERDİR?
Duman: yanma sonucu açığa çıkan gaz, su buharı ve çeşitli katı maddeler ile sıvı haldeki aerosol parçacıklardan oluşan bir karışımdır. Duman içindeki gazlar, yanıcı maddeye göre değişiklik gösterir.
Alev: Alev yanma olayının gözle görülen kısmıdır. Özellikle tam yanma durumunda çok net bir şekilde görülür. Genellikle hızlı tepkimeye giren yanan maddelerde ısı, çoğu zaman da ışık yayan gaz kütlelerine alev denilmektedir. Kızıl renktedir. Oksijen azaldıkça alev sarımtırak renge dönüşür. Yanma sonucu oluşan gazların türleri ve miktarları da alev renginin oluşumunu etkiler.
Özellikle akaryakıt yangınlarında renk değişimi önem kazanır. Dolu tank, siyah duman ve kızıl alevle yanar. Tank boşaldıkça (yakıt seviyesi düştükçe) duman rengi, kahverengiye, alev rengi ise sarıya dönüşür. Tankın doluluk seviyesi daha da düştükçe patlayıcı gazlar artar; duman sarı- mor karışımında, alev ise maviye dönüşür. Mavi alev yanmakta olan tankın infilak etmekte olduğunun işaretidir.
Yanma Gazları Yanıcı madde ne olursa olsun her yanma olayında; karbon dioksit ( CO2) , Karbon monoksit ( CO ) gazları oluşur. Yanma sırasında oluşan diğer gazlar, yanıcı maddenin cinsine göre değişiklik göstermektedir
YANGIN NEDİR?
Tehlike doğuran, önü alınamayan veya söndürülemeyen ve neticesinde madden ve manen zararlar getiren ateşe yangın denir. Diğer bir tabirle yangın; Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kontrol dışı yanmasıdır.
YANGIN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
1)    A Sınıfı Yangınlar
2)    B Sınıfı Yangınlar
3)    C Sınıfı Yangınlar
4)    D Sınıfı Yangınlar
5)    Elektirik Sebepli Yangın
A Sınıfı Yangınlar;
Tahta,  kâğıt, kömür, ot, odun, saman vb. gibi katı maddelerin alevli ve korlu olarak yandığı yangınlardır. Adi yangın sınıfına girer. Genelde korlu olarak yanarlar ve artık olarak karbon tabakası bırakırlar. Yanma madde yüzeyi ile sınırlı değildir. Maddenin gözenek yapısına göre içe doğru nüfuz eder ve için için bir yanma oluşturur. Bu durum yanmanın korlu olarak görüntü vermesinin nedenidir.
B Sınıfı Yangınlar;
Yanabilen sıvıların oluşturdukları yangınlardır. Benzin, benzol, boyalar gibi sıvı yanıcı maddelerden kaynaklanan yangınlardır. B sınıfı yangınlarda yanma sıvının yüzeyindedir. Sıvı yüzeyinde buhar tabakası yanmakta, yanma ile çıkan ısı buhar tabakasının devamını ve yanmanın beslenmesini sağlamaktadır.
C Sınıfı Yangınlar;
Parlayıcı gazların oluşturduğu Gaz yangınlarıdır. (LPG, havagazı, hidrojen vb.) C sınıfı yangınlarda yanma gazın sızdığı yüzeydedir. Gaz basıncının atmosfer basıncından fazla olduğu yerlerde yanma bu şekilde devam eder. Gaz ve atmosfer basıncının eşit olduğu yerlerde yanma bütün bölgelerde devam eder. Gaz, depo vb. kapalı yerlerde ise bu durumda yanma bölgesindeki hızlı yanma basıncını yenecek açıklık (havalandırma) yoksa, patlama kaçınılmaz olur.
D Sınıfı Yangınlar;
Yanabilen hafif metaller Alüminyum, Magnezyum, Titan, Sodyum vb. veya bunların alaşımlarının (alkaliler hariç) oluşturduğu yangınlar girer. Daha çok endüstriyel çevrelerde görülmekle birlikte gelişen teknoloji ile son yıllarda daha geniş alanlara yayıldıkları gözlemlenmektedir.
Elektrik Sebepli Yangınlar;
Elektrik akım kaçağının etrafa yayılması ve elektrik çarpması kazalarının meydana gelmesine neden olan yangınlardır. Elektrik yangınlarında asla SU kullanılmaz.Elektrik yangınlar: Karbondioksit- Kimyasal Toz Kullanılarak söndürülebilir
JET YANGINI VE BLEVE:İnce Uzun Alevle Yanar Ve Gaz Borusu Kaçaklarının Tutuşmasında Görülür. Daha çok yanıcı parlayıcı sıvıların ve gazların boru içinde belli bir basınçla nakledilmesi esnasında borunun veya eklentilerinin herhangi bir yerinde basınçla çıkan sıvı yada gazın tutuşması şeklinde gerçekleşir. Sızıntı kapalı bir tankta meydana gelmiş ise yanma giderek tankı ısıtır ve tank içinde ısınarak kaynamaya başlayan sıvı tank basıncını yenerek tankı yırtar ve patlama ile birlikte bleve olayı gerçekleşir.
HAVUZ TİPİ YANGIN: Ham Petrolün veya petrol esaslı yanıcıların Tanktan Sızması Ve Tutuşmasında Görülür. Bazen de çok büyük hacimli yüzer tavanlı tankların tutuşması bu yangın tipine örnektir. Aslında olay tipik bir B sınıfı yangındır. Ancak burada yanıcı madde çok fazladır ve yangın devam ettikçe artan ısı yangının belenmesini dolayısıyla şiddetini arttırır.
YANGIN ÇIKAN ORTAMDA KARŞILAŞILABİLECEK TEHLİKELER NELERDİR?
·        Yangının Büyüme Hızı,
·        Yüksek Sıcaklık Tehlikesi,
·        Yangın Bileşenlerinin Yangının Yayılmasına Etkileri,
·        Yangının Safhalarındaki Tehlikeler,
·        Zehirli Gazların Oluşturduğu Solunum Zorluğu Tehlikesi,
·        Patlama Tehlikesi,
·        Çökme Tehlikesi,
·        Elektrik Tehlikesi,
·        Kimyasal Tehlike.
Yangın geometrik olarak büyür. Başlangıcında bir bardak su ile söndürülebilecek bir yangın, ikinci dakikada bir kova su ile, üçüncü dakikada bir fıçı su ile ancak söndürülebilir.
Yangının oluşum aşaması;
İlk aşamasında, KOKU,
İkinci aşamasında, DUMAN,
Üçüncü aşamasında, ALEV  görülür.
 YANGINA MÜDAHALE ARAÇLARI NELERDİR?
Herhangi bir yangını kontrol altına alma veya söndürme amacıyla kullanılan her türlü malzeme, araç ve gereçlerdir. Su, Kuru Kimyevi Toz (KKT), Karbondioksit (CO2), Köpük, diğer söndürücü gazlar, tüm bu malzemeleri yangın üzerine sevk etmeye yarayan Arazöz. Yangın hidrantları, yangın söndürme tüpleri ile özel olarak yapılmış sabit yangın söndürme sistemlerinin tamamı yangın söndürme araçlarıdır.
SU:
Yangın söndürücüler içerisinde daha ucuz ve daha kolay temin edilebilenidir. Bir yangının çevreye yayılmasını ve giderek genişlemesini önlemekte, yangın mahalline yakın bulunan yanıcı ve patlayıcı madde depolarının soğutulmasında kullanılır. Ancak, her yangına müdahale aracında olduğu gibi suyun da avantaj ve dezavantajlarının bilinmesi gerekmektedir.
Depolanmasının kolaylığı, ısı alma özelliğinden dolayı yanıcı maddelerin ısısının kolaylıkla tutuşma sıcaklığının altına düşürmesi, buhar haline geçerken 1.7 kere genişlediğinden yangın için gerekli olan oksijenin (havanın) önünü buhar olarak kesmesi ve boğma etkisi yapması, yanabilen cisimleri ıslatarak, tutuşma ısılarının altında kalmasını sağlaması suyun avantajlarıdır.
Elektrik akımını iletmesi, bazı kimyasal maddelerle (Na, Mg) reaksiyona girerek H2 gazı açığa çıkarması, yüzey gerilimi yüksek olduğundan yanan maddelerin içine yavaş işlemesi dezavantajlarıdır.
Bütün bunlara karşın sıvı yakıt yangınlarında; sis halinde verilerek yakıtı alevlenme noktasının altına kadar soğutmak suretiyle yangının söndürülmesinde, aşırı derecede ısıya maruz kalmış teçhizatı ve özellikle tankları soğutarak, yırtılma ve yarılmalarının önlenmesinde, yangın söndürme ekiplerini doğrudan ve radyant ısı etkisinden korumak amacıyla kullanılır.
KURU KİMYASAL TOZLU SÖNDÜRME CİHAZLARI (KKT):
Temel söndürme maddesi amonyum fosfattır. B ve C sınıfı yangınlarda olduğu kadar A sınıfı yangınlarda da etkilidir. Yangın sırasında sıcak yüzeyle karşılaşınca erer ve yapışkan hale gelerek yanıcı maddenin üzerine yapışır. Dolayısıyla bu tabaka yanıcı maddenin hava ile temasını keser, oksijenin yanma zincirine katılmasını engelleyerek söndürmeyi gerçekleştirir. Püskürtme sırasında görüşü bozduğu, nefes almayı zorlaştırdığı, yanıcı madde dağıldığında sıcak korun yeniden tutuşabileceği, elektrik yangınlarında etkili olurken, elektrik bağlantı ve nakil hatlarına zarar verdiği göz önünde tutulmalıdır.
Etkin söndürme gücü, geniş kullanım alanı, kolay kullanım, emniyetli aksesuarlarla donatılmış olması ve rahat taşınması Kuru Kimyevi Tozlu söndürme cihazlarının tercih edilme sebepleridir. Çeşitli tipleri bulunmaktadır. (1,2,6,12,25,50,ve 100 kg’ lık)
KARBONDİOKSİTLİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI:
Yangın söndürme cihazları içerisinde en çok kullanılanlardandır. Cihazların içerisinde basınçla sıvılaştırılmış saf karbondioksit (CO2) gazı bulunur. CO2 gazı, yanmayan ve birçok madde ile reaksiyona girmeyen özelliğe sahip olması, havadan 1,5 kat daha ağır olması sebebiyle yangın sırasında havanın yerini alarak yangını boğma etkisi göstermesi avantajlarıdır.
Zehirleyici etkiye sahip olması, dezavantajı olup, insanların bulunduğu yerlerde kullanılmaması dezavantajı ortadan kaldırabilir. Zaten insanların bulunduğu yerlerde kullanılmaması önerilmektedir.
Yanabilen sıvı yangınları ile elektrikli malzeme yangınlarında öncelikle kullanılır.
KÖPÜK:
Özellikle yanabilen sıvıların yüzeyini genişçe kaplama özelliği, köpüğün sıvı yangınlarında tercih edilme sebebidir. Köpük, yangın yüzeyini sarar ve hava ile (oksijen) olan teması keserek tam sönme sağlanıncaya kadar kademe kademe ilerleyerek akar. Ayrıca yangın sırasında çeşitli sebeplerle sıçrayan küçük parçalar köpük etkisiyle etkisiz hale gelir.
Kimyasal Köpük ve Mekanik Köpük olarak iki türü bulunur.
KİMYASAL KÖPÜK:
Köpük oluşumu, alimünyum sülfat ve sodyum bikarbonatın sudaki reaksiyonu ile meydana getirilir. Isıya dayanıklı olup, çok yoğun olduğundan yavaş hareket eder.
MEKANİK KÖPÜK:
Protein esaslı veya sentetik olabilen mekanik köpük, yüzey kaplayarak buhar çıkmasına engel olur. Köpük içerisinde su mevcut olduğundan, suyun soğutma etkisi de ayrı bir avantajdır. Ancak, elektrik sistemiyle ilgili yangınlarda önerilmemektedir.
YANGIN TÜRÜNE GÖRE KULLANILACAK SÖNDÜRÜCÜLER NELERDİR?
A TÜRÜ Yangınlarda: Küçük oranda su içeren söndürücülerin (sulu çözeltili) ya da su miktarlarının sulama ve soğutma etkileri 1 nci derecede önemlidir.
B TÜRÜ Yangınlarda:Bu yangınların söndürülmesinde ana ilke örtme ya da boğmadır. Bu tür yangınlarda CO2 li ve köpüklü yangın söndürme aygıtları etkili olur. Su, ince sprey ve sis seklinde kullanılabilir. Bu şekilde daha etkilidir.
C TÜRÜ Yangınlarda:Bu yangınlarda CO2 , kuru kimyasal madde (KKT), püskürtme halinde su (springler) kullanılır. Gaz yangınlarında en iyi yöntem gaz akımının durdurulmasıdır. Bu anında yapılamıyorsa, komşu bölge veya yüzeyleri sadece su ile spreylenmeli ve soğuk kalmaları sağlanmalıdır. Böylece gaz dışarı atılana ya da gaz akımını kontrol edip valf kapatılana kadar tutuşmalar önlenmiş olur.
D TÜRÜ Yangınlarda: Söndürülmeleri çok zor olup, genel söndürme yöntemleri ile sonuç alınamaz. Örneğin, yanmakta olan metal üzerine su püskürtülmesi metal parçacıklarının çok uzak mesafelere yayılmasına sebep olacak bir patlama meydana gelmesini sağlar.
Metal yangınlarında, daha çok sodyum klorür, sodyum bikarbonat, magnezyum oksit ya da bu maddelerin karışımı etkili olur. Su hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Kum sıcak metal ile reaksiyona girer ve daha çok ısı meydana gelmesine sebep olduğundan zayıf bir söndürücü olduğu belirlenmiştir.
E TÜRÜ Yangınlarda:Söndürücü olarak boğucu soğutucular kullanıldığında ısı aniden düşer, havadaki oksijen miktarı azaldığından yangın söndürülmüş olur. Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda CO2 li, bikarbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tip söndürücüler gerilim değerlerine göre mesafeler göz önünde bulundurulmalıdır.
Acil Durum Ekipleri Ve Organizasyonu
Acil Durum meydana geldiğinde herhangi bir komut almaksızın çalışabilecek durumda eğitilmekteler. Tesis dışı ve hayati risk tespiti yapılması durumunda organizasyon koordinatörü tarafından verilen alarm ile görev yaparlar. Sivil Savunma Müdürlüğünce verilen emir doğrultusunda da görev yapabilirler.
Yapı bina tesis ve işletmelerden on bağımsız bölümü bulunan konutlar ile elli kişiden fazla insan bulunan her türlü yapı bina tesis ve işletmelerde aşağıdaki ekipler oluşturulur.
1.     Söndürme Ekibi
2.     Kurtarma Ekibi
3.     Koruma Ekibi
4.     İlkyardım Ekibi
1)    Söndürme Ekibi;
Yangın söndürme ekibi,
herhangi bir acil durumda yangın ortaya çıkması durumunda yangının türüne uygun söndürücü malzeme (su, karbondioksit, kimyasal toz) ile yangına müdahale ederek yangını söndürmeye çalışır. Fabrika Genelinde bulunan söndürme ekipmanlarının yerleşim planına uygun olarak yerleşimini kontrol eder.  Kullanılmaz durumda bulunan ekipmanların kullanılır duruma getirilmesi için yetkiliye haber vermek. (Kullanılmış veya basıncı düşmüş yangın tüpleri, yangın dolaplarındaki hortum ve lens eksikliği, vb…)Yangın ekipmanlarının sürekli görünür vaziyette durmasını sağlamak. Önüne malzeme konularak görünmesine ve kullanımına engel olacak durumlarda ilgilileri uyarmak ve düzeltilmesini sağlamak. Yangın oluşmayan acil durumlarda kurtarma ekibine ve diğer ekiplere destek vermek. Yangına kurallarına göre müdahale etmek.
Kurtarma Ekibi;
Herhangi bir acil durumda, tehlike altındaki insanları ve diğer canlıları kurtarmaktır. Tehlike altında canlı bulunmaması durumunda malzemeleri öncelik sırasına göre kurtarmak. (Öncelikle bilgisayarlar, sonra evraklar ve büro mobilyaları)
Koruma Ekibi;
Koruma ekibi tehlike altındaki bölgenin etrafını çevirerek dışarıdan ilgili olmayan kişilerin tehlikeli bölgeye girmesini engellemektir. Tehlikeden kurtarılan malzemeleri ilgili olmayan kişilerin zarar vermesine veya başka sebeplerle zarar görmesini engellemek. Mümkün olduğu takdirde diğer ekiplere destek vermek.
İlk Yardım Ekibi;
İlk Yardım Ekibi, acil durumlarda yaralanan insanlara ilk müdahaleyi yapar ve en emniyetli şekilde kazazedenin en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını sağlar. İlk yardım işlemi kesinlikle eğitimli  personel tarafından yapılacaktır.
İlk yardım esnasında gerekli malzemeleri her zaman hazır bulundurmak. İlk Yardım esnasında kazazedeye tıbbi müdahale yapılmaz. Sadece Ambulans gelinceye kadar veya sağlık kuruluşuna ulaşana kadar kazazede kontrol altında ve uygun pozisyonda tutulur Kaza anında 112 nolu Hızır Acil Servisi aranarak ambulans çağrılacaktır. Ekibin sevk ve idaresi ekip başı ve Acil Durum Koordinatörü tarafından yapılır. Ekip başlarının olmaması durumunda ise ekipteki ilk kişi ekip başı görevini üstlenir.
Haberleşme Ekibi;
Acil durumlarda dış ve iç haberleşmeyi sağlayan ekiptir. Haberleşme ekip elemanlarında ilgili yerlere ait acil durum telefonlarının listesi bulunur. İlgili yerlerin aranması konusunda Acil Durum Koordinatörü veya Genel Müdürden talimat aldıktan sonra arama yaparlar. Olay esnasındaki haberleşmede Acil Durumda Haberleşme Şemasına uygun olarak hareket edilir.
Tahliye Ekibi;
Acil durumlarda bölüm tahliye sorumluları acil duruma göre bölüm çalışanlarını acil çıkış kapılarına panik yapmadan dışarıya çıkışlarını organize eder.
Tek bir kapıda yığılmanın olmaması için gerekirse diğer çıkış kapıları güvenli olup olmamasına bakarak diğer kapılara personeli yönlendirir ve kendisi de dışarı çıkar. Dışarı çıkan personelin Toplanma bölgesinde toplanmasını sağlar. Personelin yoklamasını yaparak Acil durum Koordinatörüne rapor verir.
İçerde kalan, yaralanan var ise diğer ekipler tarafından müdahale yapılır.
Teknik Kontrol Ekibi;
Acil durumlarda Elektrik ve jeneratör sorumlusu ana pano ve jeneratörün kapalı olup olmadığını kontrol eder, gerekirse kapatırlar. Kazan ve Doğalgaz sorumlusu, kazan ve doğalgazı faaliyet dışı bırakır. Hidrofor dairesi sorumlusu hidroforun çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Sorumlu yardımcıları, ihtiyaç halinde sorumlulara yardım eder, sorumlunun firma içerisinde olmaması durumunda sorumlunun görevini yapar.
YANGIN DOLAPLARI VE BULUNDURULMASI GEREKEN MALZEMELER:
Yüksek yapılar, çarşılar, toplantı amaçlı binalar, konaklama ve sağlık amaçlı yapılar, kapalı kullanım alanı 2000m2’den büyük olan bütün binalar, 1000 m2’den büyük imalathane ve atölyelere yangın dolaplarının yaptırılması zorunludur. Yangın dolapları her katta ve yangın duvarlarıyla ayrılmış her bölümde aralarında 30m’den fazla olmayacak şekilde düzenlenecektir.
YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ NELERDİR?
 • DEDEKTÖRLER
 • SABİT SICAKLIK DEDEKTÖRÜ
 • İYONİZASYON DUMAN DEDEKTÖRÜ
 • OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ
 • SICAKLIK ARTIŞ HIZI DEDEKTÖRÜ
 • HAVA EMİŞLİ DEDEKTÖRLER
 • GAZ DEDEKTÖRLERİ
 • IŞIN TİPİ DEDEKTÖRLER
 • ALARM VE SİRENLER
 • KONTROL PANELLERİ
 • ADRESLENEBİLİR YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLER
 • KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ
YANGINI MİNİMUM ZARARLA SÖNDÜREBİLMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?
EN ÖNEMLİSİ ERKEN VE ETKİN MÜDAHALEDİR.
Bu nedenle
1- Acil Eylem Planı Yapılmalı,
2- Müdahale Ekibi Kurulmalı,
3- Bu Ekibin Eğitim ve Tatbikatları Yaptırılmalı,
4- Bu Ekibe Yangınla Mücadele Donanımı Verilmeli,
5- Yangınla Mücadele Araç, Gereç, Ekipman ve Sistemleri Her An Kullanıma Hazır Tutulmalıdır.
Dökümanlar