Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Yürürlükten Kalkmış Olup Uluslararası İşgücü Kanunu Yürürlüğe Girmiştir

6735 sayılı ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU(UİK) 13 Ağustos 2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi. UİK ile 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Anılan kanun ile Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasların, yetki ve sorumlulukların ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesi amaçlanmıştır.
Bu Kanunun kapsamında; “Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınır ötesi hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişiler bulunmaktadır.
Bu Kanun;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ( Bakanlık), UİK uyarınca oluşturulacak olan Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararlarını dikkate alarak uluslararası işgücüne ilişkin politika belirlemeye ve belirlenen politikayı uygulamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmaya yetkilidir.

1.)Çalışma izinleri belirlenen uluslararası işgücü politikası esas alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilir.

2.) Çalışma izni                      : Bakanlıkça resmi bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içerisinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izni ifade eder.
Çalışma izni muafiyeti   : Bakanlıkça resmi bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içerisinde yabancıya, Türkiye’de çalışma izni almaksızın çalışma ve ikamet hakkı verin muafiyeti ifade eder.
Kanunun 24.maddesinde     : “Çalışma izni ve çalışma izninin muafiyetinin düzenlenmesi ve şekli” başlığı altında;
“Yabancının pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerin geçerlilik süresinden 60 gün daha kısa süreli ve her yabancı için ayrı verilir. Bu madde kapsamında belgelerin şekil ve içeriği Bakanlıkça belirlenir. Belgelerin basım ve dağıtım işlemleri Bakanlıkça yerine getirilir….”
Kanunun 25.maddesi           : “Yönetmelik” başlığı altında;
“Yönetmelik
MADDE 25-(1) Bu Kanuna ilişkin;
a) Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti başvuru şartları ve işlemleri ile bunların kapsam, tür ve süreleri,
b) Çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilecek yabancılar ve çalışma alanları,
c) Yabancıdan ve işverenden istenecek bilgi ve belgeler,
ç) İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınmasına ilişkin süre, kapsam, içerik, bildirim ve benzeri hususlar,
d) Çalışma izni hükümlerinin istisnai uygulanması ve bu kapsama alınabilecek; gerçek kişi yabancıların eğitim düzeyi, ücreti, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, şirket ortaklarının sermaye payı ile tüzel kişilerin yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü ve benzeri özellikleri,
e) Bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca çalışma izinlerinin istisnai olarak uygulanacağı yabancılara, bu Kanunun 7 nci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri hükümlerinin farklı uygulanmasına ilişkin hususlar,
f) Çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde, reddinde ve çalışma izni puanlama sisteminin oluşturulmasında esas alınacak kriterler,
g) Belge düzenlenmesi ve teslimine ilişkin hususlar,
ğ) Çalışma izninin iptaline ve geçerliliğini yitirmesine ilişkin hususlar,
h) Sınır ötesi hizmet sunucularının tanımı, türleri ile bu kapsamda sayılanlara ilişkin diğer hususlar,
ı) Bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca projede istihdam edilmeleri kaydıyla çalışma izinlerinin istisnai olarak verileceği yabancılara ve bu projelerin niteliklerine ilişkin hususlar,
i) Yetkili aracı kurumun nitelikleri, görev çerçevesi ve yetkilendirmeye ilişkin usul ve esaslar,
j) Benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konular ve bu konulara bağlı bildirimler,
k) Uygulamaya yönelik diğer hususlar,
Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
(2) Ekonomi Bakanlığı ve Bakanlıkça çıkarılan müşterek yönetmelikle;
a) 3218 sayılı Kanun gereği serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları ve çalışma izni belgesi düzenlenmesine ilişkin hususlar,
b) 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki yabancı sermayeli şirket ve kuruluşlarda çalışma izni verilecek personelin tanımı ile çalışma izinlerine ilişkin özel nitelikteki diğer usul ve esaslar düzenlenir.”
Hükmünü içermektedir.
Çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Bakanlığınca çıkarılacak olan Yönetmelik kapsamında düzenlenecektir.
3.) Çalışma izni başvuruları;
  • Yurt içinde doğrudan Bakanlığa,
  • Yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Başkonsolosluklarına yapılır.
  •  Başvurular yetkili aracı kurumlar tarafından da yapılabilir.
  •  Başvurulara ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecektir.
  • UİK’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan çalışma izinleri, sürelerinin sonuna kadar geçerlidir.
  • UİK’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve işlemleri devam eden çalışma izni başvurularında, önceki mevzuat hükümlerinin başvuru sahibi lehine olan hükümleri dikkate alınır.
Mesleki yeterlilik gerektiren sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ön izin alınması zorunlu kılınmıştır.
  • UİK’nın uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuat yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin UİK’ya aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
4.)YABANCILARIN TURKUAZ KART SAHİBİ OLMA HAKKININ ELDE EDİLMESİ:
Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyim, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisine göre başvurusu uygun görülen yabancılara ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla Turkuaz Kart verilir.
Geçiş süresi sonunda süresiz Turkuaz Kart verilirve Turkuaz Kart sahibi yabancı süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanır. Turkuaz Kart sahibi yabancının eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ikamet izni yerine geçen belge verilir. Turkuaz Kart sahibi yabancı, bu Kanunda düzenlenen süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanır.
 Akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide Türkiye bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilir.