Teklif Formu
0850 888 85 63
info@taksimdanismanlik.com

TSE13078 Sanayi Sektörü Uygunluk Belgesi

[vc_row][vc_column offset="vc_col-lg-9"][gem_dropcap shape="hexagon" letter="T" color="#ffffff" background_color="#ff9069"][vc_column_text]SE 13078 standardı, sanayi sektöründe danışmanlık hizmeti veren iş yerlerinin yapısal özellik, işletmecilik ve çalışanların özellikleri ile ilgili kuralları kapsar. Uygun bulunan iş yerlerine sanayi sektörü için danışmanlık hizmetlerine uygunluk belgesi verilir.
TSE 13078 BELGESİ İÇİN GENEL KURALLAR NEDİR?
1 Genel kurallar 1.1 Yapısal özellikler ile ilgili kurallar 1.1.1 İş yerinde, gerektiğinde mülâkatın da yapılabileceği bir eğitim odası, iş yeri yöneticisine ve uzmanlara ait ayrı çalışma mekân veya mahalleri ile müşterek veya münferit kullanım özelliğinde TS 8357?ye uygun WC ve lâvabo bulunmalıdır. 1.1.2 İş yerinde, yangına karşı TS 4156?ya uygun tedbirler alınmalı, elektrik tesisatı TS HD 384.5.51.S2?ye ve tesisatın güvenlik koruması TS IEC 60364-4-41?e uygun olmalıdır. 1.1.3 İş yeri, uygun bir sistemle ısıtılmalı ve ısıtmada yetkili makamların uygun gördüğü yakıt kullanılmadır. 1.2 İşletmecilik ile ilgili kurallar 1.2.1 Üniversiteler ve kamu kuruluşları hariç olmak üzere; iş yerleri, serbest meslek (serbest danışman) veya şirket (danışmanlık şirketi) statüsünde tüzel kişiliğe sahip olmalı ve şirket ana sözleşmesinde işletmelere danışmanlık hizmetleri verileceği belirtilmeli ve bu husus Ticaret Sicili Gazetesinde yer almalıdır. 1.2.2 İş yerinde, ön bilgi almak üzere yapılan başvuruların değerlendirildiği bir sistem bulunmalı ve bu sistemin sorumlusu belirlenmiş olmalıdır. 1.2.3 İlk başvuru sırasında müşterinin ticarî unvanı, iş yerinin adresi, iletişim kurulacak yetkilisi vb. bilgileri bilgisayar ortamına kaydedilmeli ve ayrıca;
 • Talep edilen danışmanlık hizmetinin tanımı ve süresi,
 • Danışmanlık hizmetinden beklenilen sonuç,
 • Daha önce alınan danışmanlık hizmetleri,
 • ihtiyaç duyulan diğer bilgiler alınmalıdır.
1.2.4 Genel tanı çalışması, müşterinin kabul etmesi halinde yapılmalı, bu çalışma ile ilgili olarak mutabakata varılması halinde, ulaşım, yol, konaklama ve varsa tanı bedeli müşteriye bildirilmelidir. 1.2.5 Genel tanı çalışması için, verilecek hizmet alanı ile ilgili en az iki uzman görevlendirilmeli; hizmet talep edenin üretim konusu, müşteri özellikleri, cirosu, çalışanlarının sayısı ve eğitim durumu, kuruluş çalışmaları ve olası sorun sahaları ile ihtiyaç duyulan diğer bilgiler, kuruluş adresinde araştırılarak belirlenmelidir. 1.2.6 Genel tanı çalışması sonucunda hazırlanan raporun bir örneği hizmet talep edene verilmeli, bir örneği talep dosyasında muhafaza edilmelidir. 1.2.7 Genel tanı çalışması istenen faaliyetler için hazırlanan rapordan sonra veya genel tanı çalışması istenmeyen başvurularda talepten sonra, potansiyel sorun sahalarına yönelik çalışma plânı yapılmalıdır. Bu aşamada alternatif çözümler belirlenmeli, müşteri ile varılan mutabakata uygun teklif hazırlanmalı ve teklifte, sözleşmenin imzalanması ile oluşturulacak proje ekibinin kaç kişiden oluşacağı ve bu kişilerin özellikleri belirtilerek, danışmanlık sürecine ait iş akış diyagramı müşteriye verilmelidir. İş yerince, talebe uygun olarak verilecek danışmanlık hizmeti ile ilgili teklif belgesi, elektronik posta vasıtasıyla veya yazılı olarak müşteriye sunulmalıdır. 1.2.8 Müşterinin, iş yerinin teklifini kabul etmesi halinde, iş yeri ile müşteri arasında bir sözleşme yapılmalı ve bu sözleşmede danışmanlık hizmetinin;
 • Konusu, beklenilen sonucu, süresi, sağlanacağı adres,
 • Danışmanlık hizmeti verecek kişilere ait bilgiler,
 • Hizmet alanın, unvanı adresi ve diğer erişim bilgileri ile danışmanlık hizmetinden beklediği fayda,
 • Hizmet alanın danışmanlık hizmetinden beklediği fayda,
 • Karşılıklı sorumluluklar,
 • Teslim edilecek raporlar ile raporların hangi tarihte kime teslim edileceği,
 • Danışmanlık hizmeti sonucunda alınan kararın müşteri tarafından uygulanması hâlinde, bu kararın etkilerinden dolayı tarafların sorumlulukları,
 • Müşterinin rakiplerinden herhangi birinin de hizmet talep etmesi hâlinde, aynı konuda danışmanlık hizmeti verilip verilmeyeceği ile verilmemesi halinde süresi,
 • Sözleşme imzalayacakların isimleri ve yetkileri,
 • Anlaşmazlıklar hâlinde uzlaşma makamları,
 • Hizmetin ücreti,
 • Önceden beklenmeyen sorunlar ve engeller ile karşılaşıldığında ne gibi işlemler yapılacağı,
 • Bulunmasında yarar görülen diğer bilgiler yer almalıdır.
1.2.9 Dış danışman kullanılması hâlinde, dış danışmanla ilgili sorumluluğun iş yerine ait olduğu sözleşmede belirtilmelidir. 1.2.10 Sözleşme, her iki tarafın kabulü ile internet üzerinden, ses kayıtları ile faks aracılığı vb. yollarla gerçekleştirilebilir. 1.2.11 İş yeri, başvuruyu kabul etmemesi hâlinde, gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine bildirmelidir. 1.2.12 İş yeri, süresi bir aydan az olan danışmanlık hizmetleri için en az bir kez; bir aydan fazla olan danışmanlık hizmetleri için ise aylık olarak, verilen hizmet hakkında müşterinin bilgi alabileceği bir raporlama sistemi oluşturmalı ve bu faaliyet izlenebilmelidir. 1.2.13 İş yerinde, müşteri istek ve beklentilerini karşılayan bir hizmet yapısı oluşturabilecek (müşteri odaklılık) ve verilen hizmetlerdeki memnuniyeti ortaya koyabilecek (müşteri memnuniyeti) bir sistem bulunmalı ve bu uygulamalar izlenebilmelidir. 1.2.14 İş yerinde, gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri için gerekli eğitim araçları ile uygun bir eğitim ortamı bulunmalıdır. 1.2.15 İş yerinde, iş etüdü, zaman etüdü vb. işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak ölçme araçları bulunmalı, bu araçlar TS 12361?e göre kalibre edilmiş olmalı ve bu kalibrasyon faaliyetleri izlenebilmelidir. 1.2.16 Danışmanlık hizmetleri veren firmalar genel olarak aşağıda belirtilen hizmetlerden bir ya da birkaçını verebilmelidir;
 • Yatırım projesi,
 • Yeni yatırım projeleri,
 • Tevsi projesi,
 • Yenileme ve idâme projesi,
 • Yatırım projesi analizi,
 • Yapılabilirlik (fizibilite) etüdü,
 • Pazar şartları analizi,
 • Tüketici analizi,
 • Rekabet ortamı analizi,
 • Pazar büyüklüğü tahmini,
 • Pazarlama stratejisinin belirlenmesi,
 • Pazar payının tahmini,
 • Teknik analiz,
 • Ürünün teknik tasarımının belirlenmesi,
 • Kuruluş yeri seçimi,
 • Teknoloji seçimi,
 • Finansal analiz,
 • Finansal değerlendirme,
 • Proje riskinin belirlenmesi,
 • Enflasyon ortamında proje değerlendirme,
 • Hukuksal analiz,
 • Üretim yönetimi,
 • Üretim planlaması,
 • Uzun dönemli planlama,
 • Orta dönemli planlama (ana planlama),
 • Kısa dönemli planlama (ayrıntılı planlama),
 • Makina ve insan gücü planlaması,
 • Malzeme planlaması,
 • Sistem analizi,
 • Sistem tasarımı,
 • Üretim sistemleri,
 • Siparişe göre üretim,
 • Parti üretim,
 • Sürekli (seri) üretim,
 • Kesikli seri üretim,
 • İş yükleme,
 • Üretim kontrolü,
 • Kurumsal kaynak planlaması,
 • Malzeme ihtiyaç planlaması,
 • Ana üretim çizelgesi,
 • Üretim kaynakları planlaması,
 • Tam zamanında üretim,
 • Yönetim bilgi sistemi,
 • Dağıtım kaynakları planlaması,
 • Kaba kapasite planlanması,
 • Kapasite ihtiyaç planlaması,
 • Kanban sistemi,
 • İş etüdü,
 • Metot etüdü,
 • İş yeri yerleştirme düzeni,
 • İş yerinde işçi hareketlerinin düzenlenmesi,
 • İp diyagramı,
 • İş akım şeması,
 • İşçi tipi süreç akım şeması,
 • Malzeme tipi süreç akım şeması,
 • Donatım tipi süreç akım şeması,
 • Çoklu etkinlik şeması,
 • Gezi şeması,
 • İki el süreç şeması,
 • En küçük hareket etüdü,
 • Simo şeması,
 • Etkinlik etüdü
 • İş ölçümü,
 • İş örneklemesi,
 • Zaman etüdü,
 • İş devresi,
 • Devre süresi,
 • İş bölümlemesi,
 • İş belirlemesi,
 • İşin öğelere ayrılması,
 • Ayırma noktası,
 • Zamanlama,
 • Derecelendirme,
 • Standard performans belirleme,
 • Temel zaman,
 • Standard zaman,
 • İşin paylara ayrılması,
 • Makina işleri için zaman standardları,
 • Fabrika ve makina denetimi,
 • Önceden saptanmış zaman standardları,
 • Fabrika akış analizi,
 • Hat analizi,
 • Grup analizi,
 • Takım sağlama analizi,
 • Üretim akış analizi,
 • Fabrika yerleştirme düzeni,
 • Grup yerleşim düzeni,
 • Hat yerleştirme düzeni,
 • Sürece göre yerleştirme düzeni,
 • Ürüne göre yerleştirme düzeni,
 • Rotalama,
 • İstatistiksel süreç kontrolleri,
 • Standardlaştırma,
 • Kalibrasyon,
 • Çevresel etki değerlendirmesi,
 • Ürün imâlat ve montaj resimleri,
 • Lojistik,
 • İş değerlendirme ve ücretlendirme,
 • Katılımcı performans değerlendirme sistemi,
 • Maliyet muhasebesi,
 • Bütçe denetimi,
 • Satın alma danışmanlığı,
 • Bilgi teknolojileri yönetimi,
 • Bilgisayar destekli tasarım,
 • Bilgisayar destekli üretim,
 • Bilgisayar destekli süreç kontrolü,
 • Otomatik malzeme taşıma,
 • Kalite,
 • Kalite politikası,
 • Kalite kontrol,
 • Kalite yönetim sistemi,
 • İstatistikî kalite kontrol,
 • Muayene,
 • İzlenebilirlik,
 • Ürün güvenliği,
 • Ürün sorumluluğu,
 • Kusurlu ürün giderme,
 • Üçüncü taraf belgelendirmesi,
 • Temel gereklerin belirlenmesi,
 • Ürün araştırma,
 • Ürün geliştirme,
 • Sermaye kaynakları kullanımının geliştirilmesi danışmanlığı,
 • Malzeme ihtiyaç plânlaması,
 • Belgelendirme işlemleri,
 • AQAP belgelendirme işlemleri,
 • Çevre yönetimi ? Çevre yönetim sistemleri belgelendirmesi,
 • Tehlike analizi ve kritik kontrol noktalarına göre gıda güvenliği yönetim sistem belgelendirmesi
 • Kalite yönetim sistemi belgelendirmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri,
 • CE İşareti,
 • Elektronik ticaret (E-ticaret), vb. danışmanlık hizmetleri.
1.2.17 İş yerine ait bilgi sistemlerinde;
 • Basit, ölçme ve geliştirme uygulamaları,
 • Web tabanlı eğitimler,
 • Çalışma hukukuna yönelik bilgi sistemi ve mevzuat veri tabanı,
 • Kurumsal başvuru sistemi,
 • İş yerinin, uzmanlık alanları, hizmetleri ve hizmet politikaları, çalışanların öz geçmişleri ile yaptığı danışmanlık hizmetlerinin listesi ve bunlara ilişkin referans adreslerini içeren firma bilgileri,
 • Çalışanlarının çeşitli seminer, panel ve konferanslarda verdikleri bildiriler, gazete ve dergilerde yayınlanan yazıları,
 • Verilecek eğitim programları, düzenlenen seminer, toplantı vb. duyuru ve ilanlar,
Bulunmasında yarar bulunan diğer bilgiler yer almalıdır. 1.2.18 İş yerinin, internet üzerinden kurumsal ve bireysel hizmet vermesi hâlinde, her kullanıcı için bir kullanıcı adı ve şifresi üretecek bir sistem oluşturulmalı ve bilgilerin güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır. 1.3 Çalışanların özellikleri ile ilgili kurallar 1.3.1 İş yeri yöneticisi, mühendislik dalında yüksek öğrenim görmüş olmalıdır. 1.3.2 İş yerinde çalışan uzmanlar, çalışma alanlarında en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş ve ilgili meslek kuruluşlarının düzenlediği eğitimlerden en az birini tamamlamış olmalıdır. 1.3.3 Verilen danışmanlığın eğitim ve mülâkat hizmetlerini gerektirmesi hâlinde, eğitmenler ve mülâkat işleminde görev alacak elemanlar, en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş ve insan kaynakları yönetimi hakkında, ilgili meslek kuruluşlarının düzenlediği eğitmenlik eğitimlerini tamamlamış olmalıdır. 1.3.4 Çalışanlar yetki, görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilmelidir. 1.3.5 Eğitmenler ve mülâkat sırasında görev alacak personel ile iş yeri yöneticisi yılda bir kez psikolojik değerlendirmeden geçmeli ve alınan sonuçlar saklanmalıdır. 1.3.6 İş yeri, hizmet personeline ait bilgilerin doğruluğundan ve müşteriye ait bilgilerin gizliliğinden sorumludur. İş yerinde, personele ait bilgilerin doğruluğunu denetleyen bir sistem bulunmalıdır. 1.3.7 İş yeri, sözleşmede plânlandığı gibi, hizmetin devamlılığını sağlayacak sayıda ve özellikte personel bulundurmalıdır. 1.3.8 İş yeri, personelleri için hizmet içi eğitimler düzenlemeli, hizmet içi eğitimler ile ilgili eğitim dokümanları hazırlanmalı, her yeni istihdam edilen personel bu eğitimlere katılmalıdır. Eğitime katılım belgesi ve eğitim ile ilgili personel gelişim raporu muhafaza edilmelidir. 1.3.9 Eğitim faaliyetlerinin konuları, süreleri, hangi eğitmenler tarafından verileceği plânlanmalı ve gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi ve izlenebilmesini sağlayacak bir sistem bulunmalıdır. 1.3.10 Çalışanların;
 • Kişisel bilgileri,
 • Diploma ve belgeleri,
 • Periyodik olarak yapılan psikolojik değerlendirme sonuçları,
 • Hizmet içi eğitim sonuçları,
 • Daha önce çalıştığı kuruluşlar ile referans bilgileri,
 • İş yeri tarafından yapılan denetim sonuçları,
 • Personel ile iş yeri arasındaki sözleşme örneği,
 • Bulunmasında yarar bulunan diğer bilgiler bilgi işlem ortamında yer almalıdır.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Sahibi veya işletmecileri, bu standardda belirtilen iş yerleri için, istendiğinde standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede iş yerinin Madde 1?deki kurallara uygun olduğunun belirtilmesi gerekir. ts13078[/vc_column_text][gem_divider margin_top="50"][vc_empty_space height="75px"][/vc_column][vc_column offset="vc_col-lg-3 vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs"][gem_textbox content_background_style="cover" content_background_image="8114" padding_left="40" padding_right="40"][gem_divider margin_top="17"][gem_icon icon_material="f396" size="medium" centered="1" color="#3c3950"][gem_divider margin_top="18"][vc_column_text]
Lorem ipsum dolor sit
[/vc_column_text][gem_divider margin_top="41"][vc_column_text]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minimet dolore magna  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

[/vc_column_text][gem_divider margin_top="37"][gem_button position="center" style="outline" size="tiny" corner="3" border="2" icon_pack="elegant" text="learn more" text_color="#3c3950" hover_text_color="#ffffff" hover_background_color="#3c3950" border_color="#3c3950" hover_border_color="#3c3950"][gem_divider margin_top="10"][/gem_textbox][gem_divider margin_top="63"][vc_widget_sidebar sidebar_id="page-sidebar-2"][/vc_column][/vc_row]

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
 • Telefon : 0850 888 85 63
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com