Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

TSE Tarafından Yeni Tercüme Edilen ve Yayınlanan Standartlar

TS EN ISO 1071 Kaynak sarf malzemeleri – Dökme demirin ergitme kaynağı için örtülü elektrotlar, teller, çubuklar ve boru şeklinde özlü elektrotlar – Sınıflandırma (Welding consumables- Covered electrodes, wires, rods and tubular cored electrodes for fusion welding of cast iron – Classification) standardı 18.02.2016 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
Bu standard, alaşımsız dökme demirlerin elle metal ark kaynağı için örtülü elektrotların, metal ark kaynağı için tel elektrotların, gaz korumalı veya korumasız metal ark kaynağı için kullanılan boru şeklinde özlü elektrotların, TİG kaynağı ve oksi petrol gaz kaynağı için çubukların sınıflandırılması için şartlarını kapsar.
TS EN ISO 18273 Kaynak sarf malzemeleri – Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının kaynağı için tel elektrotlar, teller ve çubuklar – Sınıflandırma (Welding consumables – Wire electrodes, wires and rods for welding of aluminium and aluminium alloys – Classification) standardı 18.02.2016 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
Bu standard, alüminyum ve alüminyum alaşımlarının ergitme kaynağında kullanılan masif tel ve çubukların sınıflandırması için şartları kapsar.
TS EN ISO 17632 Kaynak sarf malzemeleri- Alaşımsız ve ince taneli çeliklerin gaz korumalı veya korumasız metal ark kaynağı için boru şeklindeki özlü elektrotlar- Sınıflandırma (Welding consumables – Tubular cored electrodes for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of non- alloy and fine grain steels – Classification) standardı 18.02.2016 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
Bu standard, alaşımsız ve ince taneli çeliklerin metal ark kaynağı için gaz korumalı veya korumasız boru şeklindeki özlü elektrotların 500 Mpa ya kadar minimum akma kuvveti yada 570 Mpa ya kadar minimum kopma mukavemeti şartı altında kaynak yapıldığı durumda veya kaynak sonrası ısıl işlem durumunda sınıflandırması için şartları kapsar.
TS EN 1991-4 Yapılar üzerindeki etkiler – Bölüm 4: Silolar ve tanklar (Eurocode 1) (Eurocode 1 – Actions on structures – Part 4: Silos and tanks) standardı 03.03.2016 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
Bu standardda, parçacıklı katıların depolanması için siloların ve sıvıların depolanması için tankların yapısal tasarımı için genel prensipler ve etkiler verilmekte ve bu standard, EN 1990, EN 1991’in diğer bölümleri ve EN 1992 ilâ EN 1999 ile birlikte kullanılmalıdır. Bu standard, silo ve tank yapılarındaki etkiler için sadece depolanmış katı veya sıvı maddeler ile ilgili bazı hükümleri kapsamaz (örneğin, ısıl farklılıkların tesirleri, silo bataryalarının birbirine göre oturma farkları hususu). Bu standard, sadece konik (diğer bir ifade ile, asimetrik), kare piramit veya kama şekilli bunkerleri kapsamaktadır. Diğer bunker şekilleri ve iç yapılı bunkerler özel kabuller gerektirmektedir. Asimetrik bir geometrik şekle sahip bazı silolar bu standardın kapsamı dışındadır. Bu yapılar bir keski şekilli bunker (diğer bir ifade ile, bir silindir altındaki kama şekilli bunker) ve elmas arkası şekilli bunkerden oluşmaktadır. Tank için tasarım kuralları, sadece norma atmosfer basıncında sıvı depolayan tanklara uygulanır. Siloların ve tankların çatıları üzerindeki etkiler, EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 ilâ EN 1991-1-7 ve EN 1991-3’ün uygun yerlerinde verilmektedir. Gerçekçi katı madde taşınımı için silo tasarımı, bu standardın kapsamı dışındadır. Silonun sarsıntıya, ani etkilere, gürültüye, darbelere ve çınlamaya karşı tasarımı, bu standardın kapsamı dışındadır.
TS EN 1991-1-3:2003/A1 Yapılar üzerindeki etkiler – Bölüm 1-3: Genel etkiler – Kar yükleri (eurocode 1) (Eurocode 1 – Actions on structures – Part 1-3: General actions – Snow loads) standardı 24.03.2016 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
Bu standard, binaların yapısal tasarımı ve inşaat mühendisliği uygulamalarında dikkate alınacak kar yükünün belirlenmesi için kılavuz bilgi verir.
TS EN 10139 Çelik şeritler- Soğuk haddelenmiş kaplanmamış dar- Yumuşak ve soğuk şekillendirme için- Teknik teslim şartları(Cold rolled uncoated low carbon steel narrow strip for cold forming – Technical delivery conditions) standardı 24.03.2016 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
TS EN ISO 18278-2 Direnç kaynağı- Kaynak edilebilirlik-Bölüm 2: Nokta kaynağında kaynak edilebilirlik için değerlendirilme prosedürü (Resistance welding – Weldability – Part 2: Evaluation procedures for weldability in spot welding) standardı 24.03.2016 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
TS EN 13445-6/A1 Basınçlı kaplar – Ateşle temas etmeyen – Bölüm 6: Küresel grafitli dökme demirden yapılan basınçlı kapların ve basınçlı parçaların tasarımı ve imalâtı için özellikler (Unfired pressure vessels – Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron) standardı 24.03.2016 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
TS EN 13445-10 Ateşle temas etmeyen Basınçlı kaplar-Bölüm 10 : nikel ve alaşımları basınçlı kaplar için ek gereksinimler(Unfired pressure vessels – Part 10: Additional requirements for pressure vessels of nickel and nickel alloys) standardı 24.03.2016 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
Bölüm 10 EN 13445-1 altında yanmaz basınçlı kap için genel şartlara ek olarak nikel ve nikel alaşımları ( 3.1 bakınız) yapılmış yanmaz basınçlı kap için gereksinimleri ve bunların parçaları belirtir EN 13445-3:2014, EN 13445-4:2014 ve EN 13445-5:2014.
TS EN 13018 Tahribatsız muayene-Gözle muayene-Genel kurallar (Non-destructive testing – Visual testing – General principles) standardı 24.03.2016 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
TS ISO 2394 Yapıların güvenliğini gerçeklemede genel ilkeler (General principles on reliability for structures) standardı 24.03.2016 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
TS EN ISO 2320 Bağlama elemanları – Kendinden emniyetli çelik somunlar – İşlevsel özellikler (Prevailing torque type steel nuts – Mechanical and performance properties) standardı 24.03.2016 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
TS EN 15776+A1 Ateşle temas etmeyen basınçlı kaplar- %15’den az veya eşit kırılmadan sonra uzayan dökme demirden yapılmış basınçlı parçaların ve basınçlı kapların tasarım ve yapımı için özellikler (Unfired pressure vessels – Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from cast iron with an elongation after fracture equal or less than 15 %) standardı 24.03.2016 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
TS 12435 Altıköşe başlı cıvatalar, altıköşe somunlu – Çelik konstrüksiyonlar için (Hexagon head bolts with hexagon nut for steel structures) standardı 24.03.2016 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
Bu standard; çelik konstrüksiyonların cıvatalanmasında kullanılan mamul kalitesi C sınıfı olan M12 ila M30 altıköşe başlı cıvatalar için boyutları ve teknik teslimat şartlarını kapsar. Ayrıca, bu standard, kullanılacak somunları ve pulları da kapsar. Ek A’da tarif edilen ilave kurallar da kabul edilebilir. Ayrıca, bu standarda uygun altıköşe başlı cıvatalar, alüminyum konstrüksiyonlarda ve kompozit konstrüksiyonlarda kullanım için de uygundur.
TS EN 10149-2/D1 Yassı çelik mamuller – Soğuk şekillendirme için sıcak haddelenmiş – Yüksek akma dayanımlı çelikler – Bölüm 2: Termomekanik olarak haddelenmiş mamullerin teknik teslim şartları (Hot rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming – Part 2: Technical delivery conditions for thermomechanically rolled steels) standardı 26.03.2016 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
Bu standard EN 10149-1 standardına ilave olarak, yüksek akma dayanımlı çeliklerin soğuk şekillendirilmesi için, sıcak haddelenmiş kaynak edilebilir yassı çelik mamullere ait özellikleri kapsar.
TS EN 10028-7/D1 Çelik yassı mamuller – Basınç amaçlı – Bölüm 7: Paslanmaz çelikler (Flat products made of steels for pressure purposes – Part 7: Stainless steels) standardı 26.03.2016 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
TS EN ISO 9934-1 Tahribatsız muayene – Manyetik parçacık muayenesi – Bölüm 1: Genel ilkeler (Non-destructive testing – Magnetic particle testing – Part 1: General principles) standardı 18.04.2016 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
TS EN ISO 9934-2 Tahribatsız muayene – Manyetik parçacık muayenesi – Bölüm 2: Tespit ortamı (Non-destructive testing – Magnetic particle testing – Part 2: Detection media) standardı 18.04.2016 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
TS EN ISO 9934-3 Tahribatsız muayene-Manyetik parçacıkla muayene-Bölüm 3: Teçhizat (Non-destructive testing – Magnetic particle testing – Part 3: Equipment) standardı 18.04.2016 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.
TS EN ISO 17643 Kaynakların tahribatsız muayenesi-Karmaşık düzlem analizi ile kaynakların girdap akım muayenesi (Non-destructive testing of welds – Eddy current examination of welds by complex plane analysis) standardı 18.04.2016 tarihinde kabul edilerek yayınlanmıştır.