Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Programın amacı; Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacın giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesidir.
 1. Ar-Ge faaliyetleri kamu kaynaklarıyla desteklenmiş ve tamamlanmış Ar-Ge Projelerinin tanıtım faaliyetlerini
 2. Güncel durumda patent ile koruma altına alınmış ürünlerin tanıtım faaliyetlerini
 3. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi – TÜR” sahibi ürünlerin tanıtım faaliyetlerini desteklemeyi amaçlar.
Programın Süresi: 12 (on iki) Ay
Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

  Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL
  Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL

Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.

  Teknopazar Destek Programı Başvuru Formu
  Teknopazar Destek Programı Taahhütnamesi
  Teknopazar Destek Programı Başvuru Değerlendirme Formu
  Teknopazar Destek Programı Faaliyet Raporu
  Teknopazar Destek Programı Revizyon Formu
  Teknopazar Destek Programı İzleme Formu
BAŞVURU ŞARTLARI
 • Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler
Destek kalemleri arasında yer alan,
  • Basılı ve elektronik tanıtım materyalleri
  • Fuar katılımları
  • Fuar katılımları için gümrük giderleri
  • E-ticaret sitelerine üyelik
  • Yazılı medya üzerinden tanıtım giderleri
  • Konaklama ve ulaşım giderleri
kalemleri üst bütçe limitleri ve bu kalemler için belirlenen uygunluk kriterleri; her Ar-Ge projesinin doğasına uymasa da, özellikle Ar-Ge ürünlerini tanıtmakta zorlanan KOBİ’ler için iyi bir fırsattır.