Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 13.06.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29029
SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri, azami tamir süreleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, üretici veya ithalatçıların satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları, ekli listede yer alan mallar ile herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonları tarafından yürütülen hizmetleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Azami tamir süresi: Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
ç) İl Müdürlüğü: Bakanlık ticaret il müdürlüklerini,
d) İş günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,
e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Kullanım ömrü: Malın, tüketiciye teslim tarihinden başlayan ve bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri,
ğ) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen, satış sonrası hizmet istenecek ürünler listesinde yer alan malı,
h) Özel servis: Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonlarını,
ı) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
i) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi,
j) Servis istasyonu: Yetkili servis istasyonları ile özel servisleri,
k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
l) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,
m) Yetkili servis istasyonu: Üretici veya ithalatçıların ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Servis İstasyonları ve Servis Hizmetleri ile İlgili Esaslar
Yetkili servis istasyonlarının kuruluşu
MADDE 5 –(1) Üretici veya ithalatçılar, ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurmak zorundadır.
(2) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarını kendileri kurabileceği gibi verilen hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan servis istasyonlarından veya servis organizasyonlarından da faydalanabilir.
Başvuru ve izin
MADDE 6 –(1) Üretici veya ithalatçıların, ekli listede yer alan mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alması zorunludur. Bu Yönetmeliğin ekli listesinde yer alan ancak servis istasyonu gerekmeyen mallar için satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi düzenlenmez.
(2) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine yönelik başvurular, Bakanlığın internet sayfasında, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.
(3) Başvuru ile ilgili hususlar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
(4) Başvuru üzerine Genel Müdürlükçe, Kanun ve bu Yönetmeliğe uygunluk açısından gerekli incelemeler yapılarak yeterli görülenlere satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi verilir.
(5) Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.
Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi ve diğer işlemler
MADDE 7 –(1) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi iki yıldır. Süresi dolan belgeler için yeniden başvuru yapılır.
(2) Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgelerine yönelik; unvan, adres, servis istasyonu, kapsam değişikliği ve benzeri müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenerek Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
(3) Yetkili servis istasyonu değişikliklerinin, üretici veya ithalatçı tarafından on beş gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.
Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin iptali
MADDE 8 –(1) Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün yazılı uyarısına rağmen verilen süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, üretici veya ithalatçının satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi iptal edilir.
Yetkili servis istasyonlarının özellikleri ve sayısı
MADDE 9 –(1) Yetkili servis istasyonlarının; hizmet konularına göre Bakanlık veya görevlendireceği başka bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenen düzenleme veya standartlarda belirtilen özellikleri taşıması gerekir.
(2) Üretilen veya ithal edilen malın; özelliği, kullanım amacı ve yeri ile satış miktarı dikkate alınarak bu Yönetmelik eki listede tespit ve ilan edilen yetkili servis istasyonlarının sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak, Genel Müdürlük tarafından belirlenir veya değiştirilir.
(3) Yetkili servis istasyonlarının kuruluşu ile ilgili müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
(4) Yetkili servis istasyonlarının kontrolü Genel Müdürlüğün veya ilgili İl Müdürlüğünün görevlendireceği personel ya da Bakanlık tarafından yetki verilen kurum veya kuruluşlar tarafından yapılır. Yeterli bulunan yetkili servis istasyonları için, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösteren belge düzenlenir.
Servis istasyonlarının sorumlulukları
MADDE 10 –(1) Tüketicinin bulunduğu yerde yetkili servis istasyonunun olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonu sorumludur.
(2) Tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda; malın firma merkezine ya da diğer bir yetkili servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak tüketiciden nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez.
(3) Servis istasyonlarının, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hususları içeren belgeleri düzenlemesi ve bunların birer nüshasını tüketicilere vermesi zorunludur.
(4) Kullanım ömrü süresince malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
(5) Malın tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir.
(6) Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu fıkra kapsamı dışındadır.
(7) Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi veya satılması durumunda, değişen veya satılan parça için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir.
Servis istasyonlarınca düzenlenecek belgeler
MADDE 11 –(1) Servis istasyonlarının, kendilerine kargo ile gönderilen arızalı mallar hariç olmak üzere, kendilerine teslim edilen veya kendileri tarafından teslim alınan arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair aşağıdaki bilgileri içeren bir belge düzenlemesi zorunludur:
a) Malı teslim edenin adı, soyadı ve imzası,
b) Malı teslim alanın adı, soyadı ve imzası,
c) Tüketicinin mala ilişkin şikayet ve talepleri,
ç) Malın cinsi, markası ve modeli,
d) Garanti kapsamı içindeki malların arızasının on iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, tüketiciye benzer özelliklere sahip başka bir malın verileceğine dair bilgi,
e) Malın teslim veya arızanın bildirim tarihi.
(2) Servis istasyonlarının, tüketicilere teslim edilen mallarla ilgili olarak aşağıdaki bilgileri içeren servis fişini tekemmül ettirmesi ve tüketicilere vermesi zorunludur:
a) Servis istasyonunun unvan, adres, telefon, faks ve diğer erişim bilgileri,
b) Malın tüketiciye teslim tarihi,
c) Malın arızasına ve yapılan işlemlere ilişkin bilgi,
ç) Garanti kapsamı dışında ise ücreti,
d) Servis istasyonu yetkilisinin imzası,
e) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan, servis istasyonlarının sorumluluklarını gösterir hususlar,
f) Kargo ile teslim alınan ürünler haricinde, tüketicinin adı, soyadı, adresi ve telefonu ile imzası.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendindeki bilgilerin özel servisler tarafından düzenlenen belgelerde yer alması zorunlu değildir.
(4) 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 11 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenmesi öngörülen raporlarda yer alacak hususların servis fişinde belirtilmesi halinde ayrıca rapor düzenlenmeyebilir.
Yedek parça ve fiyat listesi
MADDE 12 –(1) Üretici veya ithalatçılar, tüketicilerin talebi üzerine yedek parça satışından kaçınamazlar.
(2) Servis istasyonlarının, yedek parça fiyat listesini, tüketicilerin görebileceği bir yere asması veya katalog halinde ya da elektronik ortamda tüketiciye göstermesi zorunludur.
Değiştirilen parçanın iadesi
MADDE 13 –(1) Yetkili servis istasyonlarının, bakım ve onarımını yaptıkları mallara ait değiştirilen yedek parçaları; garanti süresi içerisinde tüketiciye göstermesi, garanti süresi dışında ise 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere iade etmesi zorunludur.
Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu
MADDE 14 –(1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.
(2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.
(3) Bu Yönetmeliğe ekli listede belirlenen sayıda yetkili servis istasyonu kurmasına rağmen, her coğrafi bölgede servisi bulunmayan üretici veya ithalatçılar; malın kullanım ömrü süresince, servis istasyonu sayıları her coğrafi bölgede en az 1, toplam 7 servis istasyonu sayısına ulaşıncaya kadar malın bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.
(4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna ilişkin ispat yükümlülüğü üretici veya ithalatçıya aittir.
(5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi hâlinde mala ilişkin bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi bittikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçının sunması zorunludur.
(6) Üretici veya ithalatçılar; satış sonrası hizmetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak, yetkili servis istasyonlarının çalışmalarını izlemek, kontrol etmek ve görülen eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.
(7) Garanti süresi içerisinde arızalı malın satıcıya teslim edilmesi halinde satıcının, teslim edilen arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair bir belge düzenlemesi zorunludur.  Bu belgede Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasındaki hususlar yer alır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Muafiyet
MADDE 15 –(1) Ticari amaç dışında yalnızca kendi kullanımından doğan ihtiyaçları için üretim veya ithalat yapan kişi veya kuruluşlar ile tüketicilerin özel siparişleri doğrultusunda üretilen veya ithal edilen mallara ilişkin olarak bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Bilgi veya belgelerin saklanması
MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelikte düzenlenmesi öngörülen her bir işleme ilişkin bilgi veya belgelerin üç yıl boyunca saklanması zorunludur.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 –(1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce onaylanan satış sonrası hizmet yeterlilik belgeleri onay tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 18 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
EK
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE SATIŞ SONRASI HİZMET VERİLMESİ ZORUNLU OLAN
 ÜRÜNLER LİSTESİ
SEKTÖR/ÜRÜN
KULLANIM ÖMRÜ
SERVİS SAYISI VE COĞRAFİ BÖLGE ŞARTI
AZAMİ TAMİR SÜRESİ
1
SAĞLIK SEKTÖRÜ
1.1
KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI
1.1.1
TANSİYON ALETLERİ
5 YIL
 AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
1.1.2
KAN DEĞERİ ÖLÇEN CİHAZLAR
5 YIL
 AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
1.1.3
İŞİTME CİHAZLARI
5 YIL
 AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
1.1.4
KONUŞMA CİHAZLARI
5 YIL
 AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
1.1.5
ATEŞ ÖLÇEN  CİHAZLAR
3 YIL
 AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
1.2
ANNE VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ 
1.2.1
ELEKTRONİK GÖĞÜS POMPALARI
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
1.2.2
BİBERON ISITICILARI
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
1.2.3
BİBERON STERİLİZATÖRLERİ
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
1.2.4
MAMA HAZIRLAMA SETLERİ
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
1.2.5
ÇOCUK OTO KOLTUKLARI
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
1.2.6
MAMA SANDALYELERİ
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
1.2.7
ÇOCUK ARABALARI VE PUSETLERİ
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
1.3
MASAJ ALET VE CİHAZLARI
1.3.1
MASAJ ALETLERİ
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
1.4
BEDENSEL ENGELLİLERE AİT CİHAZLAR
1.4.1
TEKERLEKLİ SANDALYELER
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
1.4.2
ENGELLİLER İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
2
GÖZLÜKLER
2.1
GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ
5 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
2.2
GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ
5 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
2.3
ÜÇ BOYUTLU GÖZLÜKLER
5 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
3
ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI
3.1
KLİMALAR
10 YIL
7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVIS
20 İŞ GÜNÜ
3.2
ISI POMPALARI
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
3.3
FAN KOİLLER
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
3.4
BRÜLÖRLER
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
3.5
KALORİFER KAZANLARI
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
3.6
KAT KALORİFERLERİ
15 YIL
7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
3.7
KOMBİLER
15 YIL
7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
3.8
DOĞALGAZ / LPG SOBALARI
10 YIL
HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 20 SERVIS
20 İŞ GÜNÜ
3.9
GAZYAĞLI SOBALAR
10 YIL
7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
3.10
KATI YAKIT SOBALARI
10 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
3.11
ELEKTRİKLİ ODA ISITICILARI
10 YIL
HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS
20 İŞ GÜNÜ
3.12
ŞOFBENLER
10 YIL
HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 60 SERVIS
20 İŞ GÜNÜ
3.13
TERMOSİFONLAR
10 YIL
HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 60 SERVIS
20 İŞ GÜNÜ
3.14
PENCERE TİPİ FANLAR
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
3.15
VANTİLATÖRLER
10 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
3.16
DAVLUMBAZLAR
10 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
3.17
ASPİRATÖRLER
10 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
3.18
FANLI ELBİSE KURUTUCULAR
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
3.19
HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER
10 YIL
AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE TOPLAM 3 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
4
SIHHİ TESİSAT ALET VE CİHAZLARI
4.1
HİDROFORLAR
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
4.2
SU ARITMA CİHAZLARI
10 YIL
AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE TOPLAM 5 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
4.3
MOTORLU SU POMPALARI
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
4.4
VANALAR
5 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
4.5
BATARYALAR (SIHHİ TESİSAT)
5 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
4.6
SENSÖRLÜ MUSLUK APARATLARI
5 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
4.7
REZERVUARLAR
5 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
4.8
KÜVET VE DUŞ TEKNELERİ
10 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
4.9
LAVABOLAR
10 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
4.10
KLOZETLER
10 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
4.11
EVİYELER
10 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
5
TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ
5.1
TESTERE MAKİNELERİ
7 YIL
7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
5.2
POLİSAJ MAKİNELERİ
7 YIL
7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
5.3
MATKAPLAR
7 YIL
7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
5.4
LEHİM TABANCALARI
7 YIL
7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
5.5
VİDALAMA MAKİNELERİ
7 YIL
7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
5.6
ZIMPARA MAKİNELERİ
7 YIL
7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
6
MOTORLAR
6.1
ELEKTRİK MOTORLARI
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
6.2
İÇTEN YANMALI MOTORLAR
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
6.3
DIŞTAN TAKMALI DENİZ MOTORLARI
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
7
EVLERDE KULLANILAN ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ İLE ISITMA VE AYDINLATMA CİHAZLARI
7.1
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISITMA SİSTEMLERİ
7 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
7.2
GÜNEŞ ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER
7 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
7.3
RÜZGAR ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER
7 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8
ELEKTRONİK, TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI
8.1
TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI
8.1.1
SABİT HATLI TELEFONLAR
7 YIL
7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.1.2
CEP TELEFONLARI
5 YIL
7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.1.3
UYDU TELEFONLARI
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.1.4
MODEMLER
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.1.5
FAKSLAR
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.1.6
ARAÇ İÇİ KONUŞMA KİTLERİ
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.2
BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ
8.2.1
BİLGİSAYARLAR
5 YIL
7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 21 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.2.2
MOUSE
3 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.2.3
MONİTÖRLER
5 YIL
7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 21 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.2.4
YAZICILAR
5 YIL
7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 21 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.2.5
TARAYICILAR (SCANNER)
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.2.6
SES KAYIT CİHAZLARI
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.2.7
KLAVYELER
3 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.2.8
HARİCİ DİSK ÜNİTELERİ
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.2.9
PC KAMERALAR (WEBCAM)
3 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.2.10
OYUN KONSOLLARI
5 YIL
7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.2.11
İŞLEMCİLER
3 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
8.2.12
KART OKUYUCULAR
3 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
8.2.13
AĞ GÜVENLİK CİHAZLARI
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.2.14
HARD DISKLER
3 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
8.2.15
ANAKARTLAR
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.2.16
KİTAP OKUYUCULAR
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.2.17
DİJİTAL FOTOGRAF ÇERÇEVESİ
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.3
GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ  
8.3.1
GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.3.2
GÜVENLİK AMAÇLI MONİTÖRLER
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.3.3
GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.3.4
ALARM CİHAZLARI
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.3.5
EV İÇİ DİNLEME VE İZLEME CİHAZLARI
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.4
EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRONİK CİHAZLAR
8.4.1
TELEVİZYONLAR
10 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.4.2
PİKAP-PLAK ÇALARLAR
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.4.3
MÜZİK SETLERİ
10 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.4.4
RADYOLAR
10 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.4.5
SES KAYDEDİCİ VE OYNATICI CİHAZLAR (CD,DVD,VCD vb.)
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 20 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.4.6
MEDYA OYNATICILAR(MP3, MP4 vb.)
5 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.4.7
EV SİNEMA SİSTEMLERİ
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.4.8
SES DÜZENLEYİCİLER
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.4.9
HOPARLÖRLER
3 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
8.4.10
KULAKLIKLAR
3 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
8.4.11
DATABANKLAR
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.4.12
ELEKTRONİK SÖZLÜKLER
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.4.13
PROJEKSİYON CİHAZLARI
5 YIL
7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
20 İŞ GÜNÜ
8.4.14
HESAP MAKİNELERİ
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.4.15
ELEKTRONİK PARA KASALARI
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.4.16
UYDU ALICILARI (RECEİVER)
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 20 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.5
UYDU YARDIMI İLE KONUM BELİRLEME CİHAZLARI 
8.5.1
GPS YÖN BULMA KONUMLAMA CİHAZLARI
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
8.6
FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR 
8.6.1
KAMERALAR
5 YIL
7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
20 İŞ GÜNÜ
8.6.2
FOTOĞRAF MAKİNELERİ
5 YIL
7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
20 İŞ GÜNÜ
9
ELEKTRİKLİ ALET VE CİHAZLAR  
9.1
JENERATÖRLER
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
9.2
AKÜMÜLATÖRLER
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
9.3
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
9.4
DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (İNVERTÖR)
3 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
9.5
REGULATÖRLER
3 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
10
TAŞITLAR 
10.1
BİNEK OTOMOBİLLER
10 YIL
7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVIS ISTASYONU
30 İŞ GÜNÜ
10.2
KAMYONETLER
10 YIL
7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVIS ISTASYONU
30 İŞ GÜNÜ
10.3
MOTOSİKLETLER
10 YIL
7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVIS ISTASYONU
20 İŞ GÜNÜ
10.4
DENİZ MOTOSİKLETLERİ
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
10.5
KAR MOTOSİKLETLERİ
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
10.6
BİSİKLETLER
10 YIL
7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVIS ISTASYONU
20 İŞ GÜNÜ
10.7
KARAVANLAR
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
10.8
TAŞIT YEDEK PARÇALARI 
10.8.1
ARAÇ LASTİKLERİ
3 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
10.8.2
FARLAR
3 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
10.8.3
GÖSTERGE TABLOSU VE GÖSTERGELER
3 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
10.8.4
MERKEZİ KİLİTLER
3 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
10.8.5
EMNİYET KEMERİ VE BAĞLANTILARI
3 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
10.8.6
EMNİYET CAMLARI
3 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
10.8.7
EGZOZ BORU VE SUSTURUCULAR
3 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
10.8.8
ŞARJ DİNAMOSU
3 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
10.8.9
JANTLAR
3 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
10.8.10
KATALİTİK KONVERTÖRLER
3 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
10.8.11
AMORTİSÖRLER
3 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
10.8.12
RADYATÖRLER
3 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
10.8.13
OTO KLİMALARI
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
10.9
ARAÇ DÖNÜŞÜM KİTLERİ 
10.9.1
LPG DÖNÜŞÜM KİTLERİ
10 YIL
7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
20 İŞ GÜNÜ
10.9.2
CNG DÖNÜŞÜM KİTLERİ
10 YIL
7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
20 İŞ GÜNÜ
10.9.3
ELEKTRİK DÖNÜŞÜM KİTLERİ
10 YIL
7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
20 İŞ GÜNÜ
11
EV TİPİ DİKİŞ MAKİNALARI
10 YIL
 7 COĞRAFI BÖLGEDE 7 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
12
BAHÇELERDE KULLANILAN MAKİNALAR 
12.1
ÇİM-OT-ÇİT KESME MAKİNALARI
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
12.2
ÇİM BİÇME MAKİNALARI
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
12.3
ZİNCİRLİ TESTERE MAKİNALARI
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
12.4
ÇAPALAMA MAKİNALARI
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
13
ÖLÇME ALET VE CİHAZLARI
13.1
ELEKTRİK SAYAÇLARI
10 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
13.2
DOĞALGAZ SAYAÇLARI
10 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
13.3
SU SAYAÇLARI
10 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
13.4
ISI SAYACI – PAY ÖLÇER
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
13.5
SAATLER
5 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
13.6
ODA TERMOSTATLARI
5 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
14
SPOR, AV ALET VE MAKİNALARI
14.1
SPOR ALETLERİ
14.1.1
KONDİSYON BİSİKLETLERİ
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
14.1.2
KOŞU BANDLARI
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
14.1.3
KONDİSYON KÜREĞİ
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
14.1.4
AĞIRLIK ÇALIŞMA MAKİNALARI
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
14.2
AV ALETLERİ
14.2.1
AV TÜFEKLERİ
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15
EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ VE GAZLI CİHAZLAR
15.1
EV ALETLERİ
15.1.1
BUZDOLAPLARI
10 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.1.2
DERİN DONDURUCULAR
10 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.1.3
ARAÇ BUZDOLAPLARI
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.1.4
SU SEBİLLERİ
10 YIL
7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
20 İŞ GÜNÜ
15.1.5
BULAŞIK MAKİNELERİ
10 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.1.6
ÇAMAŞIR MAKİNELERİ
10 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.1.7
ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ
10 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.1.8
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER
10 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.1.9
FIRINLAR
10 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.1.10
OCAKLAR
10 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.1.11
MİKRODALGA FIRINLAR
10 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 40 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.1.12
BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ
10 YIL
 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS
20 İŞ GÜNÜ
15.1.13
BUZ YAPMA MAKİNELERİ
10 YIL
 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS
20 İŞ GÜNÜ
15.1.14
ÇÖP ÖĞÜTME MAKİNELERİ
10 YIL
 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS
20 İŞ GÜNÜ
15.1.15
DÜDÜKLÜ TENCERELER
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.1.16
ÜTÜLER
10 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.2
KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ (PİLLİ ÜRÜNLER HARİÇ) 
15.2.1
SAÇ KESME MAKİNELERİ
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.2.2
SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZLARI
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.2.3
SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.2.4
ELEKTRİKLİ TRAŞ MAKİNELERİ
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.2.5
EPİLASYON CİHAZLARI
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.2.6
SAKAL BIYIK KESME VE DÜZELTME MAKİNELERİ
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3
BESİN HAZIRLAYICI CİHAZ ve MAKİNELER 
15.3.1
EKMEK KIZARTMA MAKİNELERİ
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3.2
EKMEK KESME MAKİNELERİ
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3.3
EKMEK YAPMA MAKİNELERİ
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3.4
TOST MAKİNELERİ
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3.5
YOĞURT YAPMA MAKİNELERİ
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3.6
YUMURTA PİŞİRİCİLER
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3.7
KARIŞTIRICILAR
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3.8
ÇAY/ KAHVE MAKİNELERİ
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3.9
MEYVE SEBZE SIKACAKLARI
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3.10
ET KIYMA MAKİNELERİ
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3.11
MISIR PATLATMA MAKİNELERİ
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3.12
SU ISITICILAR (KETTLE)
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3.13
ELEKTRİKLİ PİŞİRİCİLER
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3.14
BUHARLI PİŞİRİCİLER
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3.15
MUTFAK ROBOTLARI
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3.16
FRİTÖZLER
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3.17
IZGARALAR
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3.18
BLENDERLAR
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3.19
DOĞRAYICILAR
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3.20
GIDA ÖĞÜTÜCÜLER
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3.21
KAHVE ÖĞÜTÜCÜLER
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3.22
ELEKTRİKLİ CEZVELER
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
15.3.23
DONDURMA YAPMA MAKİNALARI
7 YIL
HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 30 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
16
MÜZİK ALETLERİ 
16.1
ORGLAR
7 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
16.2
PİYANOLAR
7 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
16.3
BAĞLAMALAR
7 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
16.4
BATERİLER
7 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
16.5
GİTARLAR
7 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
17
AHŞAP VE METAL MOBİLYALAR
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
18
KAPI VE PENCERELER
10 YIL
1 SERVİS
20 İŞ GÜNÜ
19
KAPI AÇMA VE KAPAMA DÜZENEKLERİ
19.1
KAPI HİDROLİKLERİ
5 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
19.2
KAPI KİLİTLERİ
5 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ
19.3
KAPI OTOMATLARI
5 YIL
SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ
20 İŞ GÜNÜ