R1 Yetki Belgesi
5 Nisan 2019
AA 1000 Nedir?
15 Nisan 2019

R2 Yetki Belgesi

R2 yetki belgesi ticari amaçla uluslararası ve yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir. Bu yetki belgesi organizatörlere verildiğinden araç eklenmemektedir.

Organizatör, kendi adı ile taşıma yapan kişilere taşıma yaptıranlara denmektedir. Taşıma yönetmeliğinde belirtildiği üzere, mevzuatın taşımacı kabul ettiği, yönetmeliğe göre eşya taşımacılığı alanında yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile gerektiğinde diğer taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak kombine taşımacılık dahil kendi nam ve hesabına eşya taşıması yaptırarak taşıma faturası düzenleyen gerçek ve tüzel kişilere organizatör denmektedir.

R2 yetki belgesi sahipleri taşıma faturalarını kendi adlarına düzenlenmelidir.

 

R2 Yetki Belgesi Nereden Alınır?

R2 Yetki Belgesi Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınır.

 

R2 Yetki Belgesi Kimlere Verilir?

R2 yetki belgesi, uluslararası ve yurt içi taşıma organizatörlüğü yapacaklara verilir.

 

R2 Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

R2 yetki belgesi için başvuranların en az 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır. R2 yetki belgesi için başvuranların, bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları gerekmektedir.

R2 yetki belgesi sahipleri; Eşya taşımalarında teslim almak noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler.

R2 yetki belgesi sahipleri; C1 ve K2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar.

 

R2 Yetki Belgesi Ücreti Ne Kadardır?

2019 yılı için R2 Yetki Belgesi ücreti 247.460 Türk Lirası’dır.

 

R2 Yetki Belgesi Süresi Ne Kadardır?

R2 yetki belgesi alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

 

R2 Yetki Belgesi Yenileme

R2 yetki belgesi sahileri, R2 yetki belgelerinin yenilenmesi için R2 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat etmelidirler. R2 yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak 5 yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.

R2 yetki belgesi yenileme ücreti; Y2 yetki belgesi ücretinin yüzde 15 oranındadır.

 

R2 Yetki Belgesi Araç Sayısı Ne Kadardır?

R2 yetki belgesine araç kaydedilemez.

 

R2 Yetki Belgesi Sermaye Şartı Nedir?

300.000 TL

 

R2 Yetki Belgesi Alan/Depo (Merkez) Şartı Nedir?

Bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmak

 

R2 Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Şartı Nedir?

UDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

 

R2 Yetki Belgesi Kapsamı Nedir?

Uluslararası ve yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü

 

R2 Yetki Belgesi İle İlgili Kurallar

Faaliyette bulunan her bir şube için yetkisi alınacaktır. Şube yetkisi için Bakanlığa belge ücretinin %5’i ödenir.

 

Mevzuata Uygun Taşımacılık Faaliyeti Yapılması ve Yasaklar

Madde 8-(1) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelere, kanuna, bu yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır. Buna göre:

f) R türü yetki belgesi sahipleri; C1 ve K2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar.

 

R2 Yetki Belgesi Almanın Veya Yenilemenin Özel Şartları

Madde 13-(13) R türü yetki belgeleri için;

b) R2 yetki belgesi için başvuranların en az 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

(15) R türü yetki belgelerinden birini almak için başvuranların; varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.

(18) Bu maddede yer alan ve R türü yetki belgeleri için istenilen fiziki yer ve mekan şartlarının, söz konusu yetki belgesi sahiplerinin adres değişikliği dahil olmak üzere faaliyetleri süresince sağlanması zorunludur.

 

R2 Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülükleri

Madde 43-810) R türü yetki belgesi sahipleri; eşya taşımalarında teslim almak noktası ile teslim etmek noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler.

(15) Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili aşağıdaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler. Buna göre;

a) R2 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikler haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri,

c) (Değişiklik: RG/31/12/2011-28159 (a) ve (b) bentlerinde kişi/kişilerin herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde; yetki belgesi sahiplerinden kamu tüzel kişiliğine sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün içinde ve son kırk beş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile gidermeleri şarttır.

 

 

 

EN

 

 

R2 authorization certificate is the certificate given to real and legal persons who will carry out international and domestic transportation activities for commercial purposes. Since this authorization certificate is given to the organizers, the vehicle is not added.

The organizer is called the ones who carry bt their name.  As stated in the transport regulations, the legislation adopted by the carrier, according to the regulation, the real and legal persons who have received authorization in the field of goods transportation facilities capabilities and capacity of other types of transport as necessary by taking advantage of or using them combined transport, including the name and account of the transport bill to carry goods.

The holders of the R2 authorization certificate must arrange their transportation bills in their own name

 

Where To Get The R2 Authorization Certificate?

R2 authorization certificate is obtained from the Ministry of Transportation.

 

Who Is The R2 Authorization Certificate Given?

R2 authorization certificate is issued to the organizers of international and domestic transport.

 

How To Obtain The R2 Authorization Certificate?

The applicant must have at least 300.000 Turkish Liras capital or operating capital. Applicants for the R2 authorization certificate must have the right to use an independent office suitable for this task.

R2 certificate of authorization holders are obliged to undertake a reasonable transportation and delivery period between the point of delivery and the point of delivery in goods transportation and to deliver the goods to the receiver within the time they undertake.

The owners of the R2 authorization certificate cannot make a contract or contract with the holders of the C1 and K2 authorization certificates.

 

What Is The License Fee For R2?

For the years 2019, the R2 authorization certificate fee is 247.460 Turkish Liras.

 

What Is The Duration Of The R2 Authorization Certificate?

R2 authorization certificate is valid for 5 years from the date of receipt.

 

R2 Authorization Certificate Renewal

R2 certificate of authority sites should apply in writing to the Ministry 60 days prior to the expiry date of the validity of the R2 certificate of authority for the renewal of the R2 certificate of authority. R2 authorization certificate is renewed for 5 years based on the date of payment of the renewal fee.

 

R2 Authorization Certificate What Is The Number Of Vehicles?

The vehicle cannot be registered in the R2 authorization certificate.

 

R2 Authorization Certificate What Is The Capital Requirement?

300.000 TL

 

What Is The Area/Warehouse (Center) Requirement?

To have the right to use a real estate.

 

R2 Authorization Certificate What Is The Occupational Qualification Requirement?

At least one manager with UDY3 and  ODY3 certified.

 

What Is The Scope Of The R2 Authorization Certificate?

Organization of international and domestic transportation works.

 

Rules For R2 Authorization Certificate

Each branch that operates shall be authorized %5 of the document fee is paid to the ministry for the authority of the branch.

 

Carrying out proper transport activities and prohibitions

Article 8-(1) it is essential that road transport activities be carried out in accordance with bilateral and multilateral international agreements and conventions, the law, this regulation and other relevant legislation. Accordingly:

F) Owners of type R certificate of authority cannot make agreements or contracts with owners of type C1 and K2 certificates of authority.

 

Special Conditions For Obtaining Or Renewing a R2 Authorization Certificate

Article 13-(13) for Type R2 authority certificates;

B) The applicants for the R2 authorization certificate must have at least 300.000 TL capital or operating capital and an independent office that is suitable for this purpose must have the right to use.

(15) In order to obtain one of the Type R2 authority certificates, applicants must have notify the Ministry of the logo, emblem and similar sign that they will print on their vehicles, if any, with the short titles they will use during their activities.

(18) The physical location and space conditions required for the R Type authorization certificates contained in this article are obliged to be provied during the activities including address change of the owners of the said authorization certificate.

 

Liabilitis Of  The Powers Of Autohortiy

Aticle 43-810) R Type Certificate of authority holders; goods transportation to take delivery point between the point of delivery of a reasonable transport and delivery time commitment to make and within the time they commit to deliver the goods to the receiver and place the goods are obliged.

(15) The owners of the certificate of authority are obliged to fulfill the following obligation regarding professional competence within 6 months from the date they receive the first certificate of authorization and to keep it for the duration of their activities. Accordingly;

a) The holders of the R2 authorization certificate have at least one senior executive and middle executive type professional qualification certificate or employ persons or persons qualified for these qualification.

C) (Change: RG/31/12/2011-28159 in the event that the persons/persons in sub-paragrapghs (A) and (B) leave for any reason the persons/person in possession of public legal entity who have the authority certificate must be removed from the persons/persons who have not been employed by the authority certificate within a maximum of one year, and the lack of others within thirty days and the last.