P2 Yetki Belgesi
2 Nisan 2019
R2 Yetki Belgesi
8 Nisan 2019

R1 Yetki Belgesi

R Türü Yetki Belgeleri

R Türü Yetki Belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetlerine göre aşağıdaki türlere ayrılır.

R1 Yetki Belgesi: R1 yetki belgesi, yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara verilir.

R2 Yetki Belgesi: R2 yetki belgesi, uluslararası ve yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara verilir.

 

R1 Yetki Belgesi Nedir?

R1 yetki belgesi ticari amaçla yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir. Hiç aracı olmadan nakliye sektöründe organizatörlük yaparak faaliyette bulunan firmalar bu belge ile her türlü nakliye işinin organizatörlüğünü yapabilirler.

 

R1 Yetki Belgesi Nereden Alınır?

R1 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlüklerinden alınır. Gerekli olan evraklarla beraber başvuru yapılıp evrak incelemesinin ardından belge harcı yatırılarak işlemler tamamlanır.

 

R1 Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

R1 yetki belgesi için başvuranların en az 150.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmalıdır. R1 yetki belgesi için başvuranların, bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları gerekir. Herhangi bir araç kaydı zorunluluğu olmadığı için kayıtlı sermaye şartını yerine getiren her firma belge başvurusu yapabilir. İştigal konusunda nakliye vb ibarelerin geçmesi zorunlu değildir.

 

R1 Yetki Belgesi Fiyatı (Ücreti)

185.595 ₺

 

R1 Yetki Belgesi Süresi

R1 yetki belgesi alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. Her beş yılın sonunda yenilenmesi gerekir.

 

R1 Yetki Belgesi Yenileme

R1 yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. R1 belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak 5 yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.

 

R1 Yetki Belgesi Araç Sayısı Ne Kadardır?

R1 yetki belgesi araç kaydedilemez. Araç olmadan sadece organizatörlük işi yapanlar alır. Firmalara ait araçlar var ve bu araçlarla nakliye yapacaksa araçlarına ayrı K1 yetki belgesi müracaatı yapması gerekir.

 

R1 Yetki Belgesi Sermaye Şartı Nedir?

150.000 ₺

 

R1 Yetki Belgesi Kapsamı Nedir?

Yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü

 

R1 Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Şartı Nedir?

UDY 4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

 

R1 Yetki Belgesi Aalan/Depo (Merkez) Şartı Nedir?

Bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmak

 

R1 Yetki Belgesi İle İlgili Kurallar

Faaliyette bulunan her bir şube için şube yetkisi alınacaktır. Şube yetkisi için Bakanlığa belge ücretinin %5 i ödenir.

 

R1 Yetki Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 1. Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yetki belgesi başvuru dilekçesi
 2. Yetki belgesi işlem başvuru formu
 3. Kuruluş, en son sermaye, Temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az 150.000 ₺ olmalıdır.)
 4. Ticaret odası faaliyet belgesi aslı
 5. Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı
 6. Ortak ve yöneticilere ait T.C kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
 7. Merkez adrese ait kira kontrat veya mülkiyet ise onaylı tapu fotokopisi
 8. Varsa ODY4 ve UDY4 belgesi örneği (Yetki belgesi sahipler, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Firma ortak ve temsil ilzam yetkilisi dışında Mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin istihdam edilmek istenmesi halinde; bu kişilerin, SGK’da yetki belgesi sahibi adına aktif kaydının olduğuna dair belge ile yabancı uyruklu olanlar için ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneğinin gönderilmesi gerekmektedir.

 

R1 Yetki Belgesi Almanın veya Yenilemenin Özel Şartları

Madde 13-(13) R türü yetki belgeleri için;

a) R1 yetki belgesi için başvuranların en az 150.000 ₺ sermaye veya işletme sermayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

(15) R türü yetki belgelerinden birini almak için başvuranların; varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.

(18) Bu maddede yer alan ve R türü yetki belgeleri için istenilen fiziki yer ve mekan şartlarının, söz konusu yetki belgesi sahiplerinin adres değişikliği dahil olmak üzere faaliyetleri süresince sağlanması zorunludur.

 

Mevzuata Uygun Taşımacılık Faaliyetleri Yapılması ve Yasaklar

Madde 8- (1) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelere, kanuna, bu yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır. Buna göre;

f) R türü yetki belgesi sahipleri; C1 ve K2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar.

 

R1 Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülükleri

Madde 43-(10) R türü yetki belgesi sahipleri; eşya taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler.

(15) Yetki belgesi sahipleri ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler. Buna göre;

a) R1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri,

b) Değişi: RG 31/12/2011-18159 (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişi/kişilerin herhangi bir sebepler ayrılmaları halinde; yetki belgesi sahiplerinden kamu tüzel kişiliğe sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün içinde ve son kırk beş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile gidermeleri şarttır.

 

 

 

EN

 

R Type Authorization Documents

R type authorization certificate, for commercial purposes, rean and legal persons to carry out the organization of the transport works in the field of goods are given. According to their activities, they are divided into the following species.

 

R1 Certificate Of Authorization: R1 certificate of authorization is given to those who will carry out the organization of domestic transport.

 

R2 Certificate Of Authority: The R2 certificate of authority is issued to the organization of international and domestic transport works.

 

What Is The R1 Authorization Certificate?

R1 authorization certificate is the document given to real and legal persons who will carry out domestic transport works for commercial purposes. Companies operating in the transport sector without and intermediaries can carry out the organization of any kind of transport business with this document.

 

Where To Get The R1 Authorization Certificate?

R1 authorization certificate shall be obtained from regional directorates affiliated to the Ministry of Transportation. Application is made with necessary documents and after the document examination the document fee is deposited and transactions are completed.

 

How To Obtain The R1 Authorization Certificate?

For a certificate of authorization, the applicants must have at least 150.000 Turkish Liras capital or operating capital. R1 applicants for the authorization certificate must have the right to use an independent Office suitable for this thask. Since no vehicle registration is required, any company that fulfils the registered capital requirement may apply for a certificate. It is not obligatory to pass the terms of transportation etc.

 

R1 License Fee Price (Fee)

185.595 ₺

 

R1 Authorization Certificate

It is valid for 5 years from the date of receipt of the license. It must be renewed at the end of every five years.

 

R1 Authorization Certificate Renewal

The owners of the powers certificate can apply in writing to the Ministry 60 days prior to the expiry date of the authorization period for the renewal of the powers certificates. R1 certificate is renewed for 5 years based on the date of payment of the renawal fee.

 

R1 Authorization Certificate What Is The Number Of Vehicles?

R1 authorization certificate cannot be registered in the vehicle. Without the car, only those who do the organizer work. There are vehicles owned by companies and these vehicles are going to transport vehicles separete K1 certificate of authority must apply.

 

What Is The Capital Requirement?

150.000 ₺

 

What Is The Scope Of The R1 Authorization Certificate?

Domestics transport works organizer.

 

What Is The Occupational Qualification Requirement?

At least one manager with UDY4 and ODY4 certified.

 

R1 Certificate Of Authority What Is Area/Warehouse (Center) Requirement?

To have the right to use a real estate.

 

Rules For The Authorization Certificate Of R1

The branch will be authorized for each branch that operates. %5 of the document fee is paid to the ministry for the authority of the branch.

 

R1 What Are The Documents Required For The Authorization Certificate?

Certificate of authority signed by representative and authorized persons.

The authorization process application;

 1. The original or certified copy of the trade registry Gazette shows the establishment the latest capital, the represantation of the ilzam and its partners. (Capital must be at least 150,000 ₺.)
 2. Original copy of the certificate of the Chamber of Commerce
 3. Notary approved signature circular of those authorized to represent and bind the original
 4. T.C for partners and managers identification numbers and original legal registration certificate
 5. Rent contract or certified title deed copy if the property belongs to the central addres
 6. If there is and example of and ODY4 and UDY4 certificate ( the holders of authority certificate must fulfill their obligations regarding professional qualification within 6 months from the date of receipt of the first authorization certificate. In case of employment of persons with professional qualification certificate other than the company, partner and representative authority, the document indicating the active registration of these persons on behalf of the owner of the authorization certificate at SGK and also a copy of the notary approved passport which has been excluded from the foreign nationals should be sent.

Special Conditions For Obtaining or Renewing a R1 Authorization Certificate

Article 13-(13) for Type R authority certificates;

a) The applicants for the authorization certificate must have at least 150.000 ₺ capital or operating capital and an independent office that is suitable for this purpose.

(15) In order to obtain one of the Type R authority certificates, applicants must notify the Ministry of the logo, emblem and similar sign that they will print on their vehicles, if any, with the short titles they will use during their activities.

(18) The physical location and space conditions required for the R type authorization certificates contained in this article are obliged to be provided during the activities including address change of the owners of the said authorization certificate.

 

Transport Activities In Accordance With The Legislation and Prohibitions

Article 8-(1) it is essential that road transport activities be carried out in accordance with bileteral and multilateral international aggreements and conventions, the law, this regulation and other relevant legislation. Accordingly;

F) Owners of type R certificate of authority cannot make agreements or contracts with owners of type C1 and K2 certificates of authority.

 

Obligations Of The Authorizing Officer

Article 43-(10) the holders of type R certificate of authority are obliged to commit a reasonable transport and delivery period between the point of delivery and the ponint of delivery in the transportation of goods and to deliver the goods to the buyer in the place of the goods within the time they undertake.

(15) The owners of the certificate of authorization are obliged to fulfill the following obligations regarding professional competence within 6 months from the date they receive the first certificate of authorization and to keep it for the duration of their activities. Accordingly;

a) The owners of the certificates of competence of R1, have at least one of the senior managers and middle managers type professional qualification certificates or employ persons or persons who possess these qualification.

b) Change; In the event that the persons/persons specified in paragraphs (A) and (B) of the 31/12/2011-18159 (A) and (B) leave for any reasons, it is obligatory that the persons/persons who possess a public legal personality with a a certificate of authorization should be removed at the latest with one year while the others with a deficiency within thirty.