CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

Patlamadan Korunma ile ilgili bilgiler

4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerlerini kapsar.
Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılacak her türlü taşıma aracı bu Yönetmelik kapsamındadır.
Kapsam dışı olanlar;
 1. Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması,
 2. Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik  kapsamında yer alan cihazların kullanılması,
 3. Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretimi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi,
 4. Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri,
 5.  Uluslararası antlaşmaların kapsamında bulunan kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması,
Patlayıcı ortam nedir?
Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımı,
PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANINDA;
 1. Proses şartları
 2. Kimyasal Maddelerin Özellikleri
 3. Patlama Riskinin Değerlendirilmesi
 4. Tutuşturucu Kaynaklar
 5. Havalandırma Özellikleri
 6. Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması
 7. Elektriksel Teçhizatın Önerilmesi
 8. Patlayıcı ortam Oluşmasını Önleme
 9. Patlamanın Etkisinin Azaltılması
Konu başlıklarını içeren “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanmaktadır.
Örnek Doküman İçeriği
Amaç
Tanımlar
Kapsam Dışı Faaliyetler
Sorumluluklar
İlgili Mevzuat ve Standartlar
1. Patlama Riskinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
2. Patlamanın Kimyası ve Oluşumu
3. Patlayıcı, Parlayıcı ve Yanıcı Gaz, Toz ve Buharlar
4. Ateşleme Kaynakları
5. Patlamaya Karşı Alınan Önlemler
6. Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılması
7. ATEX 100a Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizatlar
8. ATEX 100a Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Elektriksel Teçhizat Kategorileri
9. Patlama Riski olan Bölge için Risk Değerlendirmesi
10. Patlayıcı Gazların Sınıflandırılmasında EN 60079-10-1 Metodolojisi
11. Patlayıcı Toz Ortamları Sınıflandırılmasında EN 60079-10-2:2009 Standardı
12. Patlayıcı Toz Ortamlarına Yönelik Alan Sınıflandırma Prosedürü
13. Toz Katmanı Tehlikesi
14. Toz Katmanının Sıcak Yüzey Tutuşmasından Dolayı Yangın Riski
15. Ex Donanımına Yön. “Donanım Koruma Düzeylerini” Kap. Alternatif Risk Değ. Yöntemi
16. Patlayıcı Ortam Hesapları
17. Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerinin Patlayıcı Ortam Risk. Kor. için Asgari Gerekler
18. Çalışanların Eğitimi
19. Yazılı Talimatlar ve Çalışma İzni
EK -1 Patlama Risklerinin Değerlendirilmesi
EK -2 Patlama Olaylarına Karşı Acil Eylem Planı
EK -3 Risk Analizi
EK -4 Tehlikeli Bölge Çizimleri
Dökümanlar
ÖRNEK PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI
PATLAYICI ORTAMDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ
Bağlı Hizmetler