Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB)

N1 Yetki Belgesi
26 Mart 2019
N2 Yetki Belgesi
27 Mart 2019

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB)

Gümrük işlemlerinde güvenilirliği kanıtlanmış OKSB; dış ticarette belirli bir hacme ulaşmış, mali yeterliliği onaylanmış işletmelere dış ticaret ve gümrük faaliyetlerinde birtakım kolaylıklar tanıyan hak belgesidir.

İlgili mevzuat kapsamında gümrük işlemlerinin ve uygulamalarının kolaylaştırılması amacıyla belirtilen usul, uygulama ve yetkilerden yararlanmak üzere Gümrük Yönetmeliğinin 23. ve 24. maddelerinde belirlenmiş koşulları sağlayan ve Türkiye Gümrük Bölgesi sınırları içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere talep etmeleri halinde onaylanmış kişi statüsü verilmektedir.

15/8/2017 tarihinden itibaren Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri sınıf farkı olmaksızın iki farklı tipte verilmeye başlanmıştır.

 

Kimler OKSB Sahibi Olabilir?

  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Dış ticaret sermaye şirketleri
  • Aynı şirketler grubuna bağlı grup imalatçıları adına ihracat yapan grup ihracatçıları,
  • Aynı şirketler grubuna bağlı grup imalatçıları adına ithalat yapan grup ithalatçıları,
  • İmalatçılar,
  • Ar-Ge merkezleri,
  • Bakım onarım faaliyetleri yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri,
  • Kendi adına ihracat ve/veya ithalat yapan imalatçı olmayan kişiler.

 

Onaylanmış Kişi Statü Belgesine Sahip Olabilmek İçin Gereken Genel Koşullar Nelerdir?

a) Güvenirlilik Kriteri

– Yönetim kurulu üyeleri, sermayedarlar ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde yetkili kişilerin Gümrük Yönetmeliğinin 23/a maddesinde sayılan suçları işlememiş olmaları gerekir.

-Vergi mevzuatı uyarıca kesinleşmiş vergi borcu olmaması

-İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sigorta prim borcu olmaması

-Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş gümrük vergisi ve gümrük cezası borcu olmaması

-Vergi kaybına yol açan Gümrük Yönetmeliğinin 23/b ve 23/c maddelerindeki oranlarda kesinleşmiş gümrük cezası uygulanmamış olması

-Gümrük mevzuatına aykırı hareket etmekten ötürü Gümrük Yönetmeliğinin 23/ç maddesindeki oranlarda kesinleşmiş usulsüzlük cezası uygulanmamış olması

 

b) Mali yeterlilik ve kayıtların izlenebirliği

-Mali yapısı ile kayıt tutma sisteminin son iki yıllık kayıtları üzerinden incelenmesi neticesinde mali yeterliliği ve kayıtların izlenebirliğinin Yeminli Mali Müşavirce onaylanmış olması

 

c) Diğer hususlar

-İhracatçılar için performans ve güvenirliğinin Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı birliklerince onaylanmış olması,

-A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsü için dış ticaret sermaye şirketleri, grup ihracatçıları, grup ithalatçıları, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketlerin hariç imalatçı olması

 

OKSB (Mavi Hat) Başvurusu İçin Gereken Evraklar

1) OK1 Tespiti Talep Formu (EK1) örneğine uygun doldurulup yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. (2 asıl nüsha)

2)OKSB başvuru formu (EK-9) örneğine uygun doldurulup yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. (2 asıl nüsha)

3) Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu (EK-2) Not: Ticaret Sicil Numaranıza istinaden Ticaret Sicil Memurluğundan alınmaktadır.

4)Adli Sicil Belgesi (Tüm yönetim kurulu üyelerinin YGM sözleşmesi tarihinden geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan Adli Sicil Belgeleri (internetten alınabilir).

5)SGK Borcu Yok Yazısı (EK4/A) ya da “E-Borcu Yoktur Belgesi” – YGM sözleşmesi tarihinden geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan, Şirketin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir” “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi” ve TÜRKİYE GENELİ ibaresi olacak.

6) “Vergi Borcu Yoktur” yazısı ile ilgili vergi dairesinden alınan, Şirketin Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu bulunmadığına gösterir yazının aslı ya da internet üzerinde DİĞER bölümünden alınmalıdır.

7)Performans ve Güvenilirlik Belgesi (EK-5) Not: YGM ile sözleşme yaptığınız ayın performans belgesi alınması gerekir. Bağlı bulunduğunuz ihracatçı birliğinden alınması gerekmektedir.

8) EK-6’da yer alan örneğe uygun YMM rapor aslı. Son iki yıl esas alınmak sureti ile başvuru sahibinin mali yapısının incelenmesi sonucunda YMM tarafından karşılaştırmalı olarak hazırlanan ve olumlu olarak sonuca bağlanan YMM raporu.

9) SSK çalışan sayısı (bağlı bulunduğu SGK ilçe müdürlüğünden alınacak)

10)Kapasite Raporu aslı veya noter onaylı

11) İmza sirküleri aslı veya noter onaylı (Sözleşmeyi imzalayacak kişinin)

12) Vergi levha fotokopisi

 

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi İçin Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Ön İnceleme

-Başvuru sahibi ile yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (YGM) arasında tespit sözleşmesi yapılır,

-İncelemenin yapılabilmesi için gereken tüm belgeleri içeren başvuru dosyayı YGM’ye verilir,

-Dosya içeriği belgeler YGM tarafından 30 gün içerisinde incelenerek tespit raporuyla sonuca bağlanır.

 

Değerlendirme

-YGM tarafından adına olumlu görüşle sonuca bağlanan tespit raporu düzenlenen kişi 5 iş günü içinde yetkili bölge müdürlüğüne başvurur,

-Yetkili bölge müdürlüğü başvuru sahibinin dış ticaret performansı ve gümrük ceza ve borç durumunu inceleyerek belge almaya hak kazanıp kazanmadığını 10 iş günü içerisinde tespit eder,

-Belge kapsamında götürü teminat yetkisinde istenilmiş ise, getirilmesi gereken teminat mektubu tutarını 10 iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi bildirimi takip eden 30 gün içerisinde teminat mektubunu getirirse, yetkili bölge müdürlüğü teminat mektubunun ibrazını takip eden 10 iş günü içerisinde onaylanmış kişi statü belgesi ve götürü teminattan faydalanma başvurusunun değerlendirmesini tamamlar,

-Uygun bulunması halinde başvuru sahibi adına 5 iş günü içerisinde OKSB’yi düzenler.

 

OKSB’NİN Avantajları

1-Mavi Hat (Blue Line): “1000” rejim kodu ile yapılan bir ihracatta ilgili malın/eşyanın belge kontrolüne veya muayene tabi tutulmadığı hattır. Buna istinaden eşyalarınız belge kontrolü ya da fiziki muayeneye tabi tutulmadığından beyannamenin onay işleminden sonra vergiler yatırılarak eşyalar çekilmekte ve böylece ambar bekleme, ardiye ücretlerinden ve zamandan tasarruf sağlanmaktadır.

2- Eksik Belge veya Bilgiyle Beyan: Aşağıda sayılan belgeler eksik olduğunda 1 ay içerisinde aslını sunmak kaydıyla fotokopileriyle işlem yapılabilmektedir. Özellikle menşe ve serbest dolaşım gibi vergi muafiyeti sağlayan belgelerin aslı olmadığında normal firmalar gümrük vergilerini ödeyip daha sonra belge aslına istinaden vergi iadesiyle uğraşırken, Statü Belgesi sahibi firma fotokopisi menşe ya da serbest dolaşım belgesiyle gümrük vergisi ödemeden işlemlerini tamamlamaktadır.

a) Orijinal fatura,

b) ATR dolaşım belgesi,

c) Menşe ispat belgeleri,

d) Ödeme şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi,

e) İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde ibrazı gereken işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu.

 

3-Onaylanmış İhracatçı Yetkisi: TOBB’a ya da tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan ATR Dolaşım Belgesi düzenlemelidir. Bu yetkiye istinaden Avrupa Birliği’ne ATR’li ihracat yaptığınızda standart 5 nüshalık ATR yerine fiyatı daha ucuz olan 3 nüshalık ATR kullanılmakta ve ATR’ye Onaylanmış İhracatçı Yetkisine istinaden firmanın özel mührü basılarak Ticaret Odasına Tasdik ya da gümrüğe vize işlemi yaptırılmadan ATR düzenlenmektedir.

4- Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usülden Eşyanın Özelliğine Bakılmaksızın Yararlanma: Ambara ya da geçici depolama yerine boşaltılması riskli, kaybolma ihtimali olan veya acil ihtiyaç duyulan eşyanın işlemlerinin taşıttan indirilmeden taşıt üstünde tamamlanarak gümrükten çekilmesini sağlayan bir sistemdir.

5-Kısmi Teminat Sistemi: Dahilden İşleme, Gümrük Antrepo, Geçici İthalat ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimlerinde gümrüğe verilmesi gereken teminatlar indirimli olarak uygulanarak firmaya ekonomik avantaj sağlar.