Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB)
26 Mart 2019
P1 Yetki Belgesi
29 Mart 2019

N2 Yetki Belgesi

N2 yetki belgesi, ticari amaçla yurt içi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir.

N2 Yetki Belgesi Nereden Alınır?

N2 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlüklerinden alınır.

 

N2 Yetki Belgesi Kimlere Verilir?

N2 yetki belgesi, yurt içi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara verilir.

 

N2 Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

N2 yetki belgesi başvuruların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 10 adet taşıta sahip olmaları gerekir.

N2 yetki belgesine kaydedilecek araçlar 20 yaşında büyük olamaz. Ayrıca 50.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır.

N2 yetki belgesi için başvuranların, merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde en az 200 metrekarelik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli ve araçların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları gerekir.

N2 yetki belgesi için başvuranların şube ya da acente şeklinde en az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 2 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır.

 

N2 Yetki Belgesi Süresi Ne Kadardır?

N2 yetki belgesi alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

 

N2 Araç Sayısı Ne Kadardır?

N2 yetki belgesi alabilmek için ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal en az 10 adet taşıta sahip olunmalıdır.

 

N2 Yetki Belgesi Asgari Araç Kapasite Şartı Nedir?

N2 yetki belgesi asgari araç kapasite şartı 8 araçtır.

 

N2 Yetki Belgesi Araç Kiralama Oranı Şartı Nedir?

Özmal taşıt sayısının 10 katı kadar.

 

N2 Yetki Belgesi Araç Yaşı Şartı Nedir?

Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.

 

N2 Belgesi Alan/Depo (Merkez) Şartı Nedir?

150 metrekaredir.

 

N2 Yetki Belgesi Alan/Depo (Şube) Şartı Nedir?

25 metrekare, 2 coğrafi bölgede en az 2 ilde.

 

N2 Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Şartı Nedir?

UDT 4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici.

 

N2 Yetki Belgesi Kapsamı Nedir?

N2 yetki belgesi kapsamı yurt içi nakliyat ambarı işletmeciliği

 

N2 Yetki Belgesi İle İlgili Kurallar

İki coğrafi bölgenin her birinde en az iki ilde örgütlenme şartı vardır.

 

N2 Yetki Belgesi İle İlgili Diğer Açıklamalar

Unvan veya varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.

 

N2 Yetki Belgesi İçin Başvuranlarda ve Araçlarda Aranan Şartlar

N2 yetki belgesi, ticari amaçla yurt içi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

N2 yetki belgesi için başvuranların;

 • Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 10 adet özmal birim taşıta sahip olmaları,
 • Merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 200 metrekarelik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları, 50.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları,
 • Şube veya acente şeklinde en az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 2 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır.
 • N2 türü yetki belgesi almak için başvuranların; varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 • N2 türü yetki belgesinin eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. N2 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.
 • N2 türü yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 4 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 • 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar, bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması ve finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt ve taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen düşülür.
 • N2 yetki sahipleri, varsa kısa unvanlarını, faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az 1 yerine görülebilecek şekilde zorundadırlar.
 • Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
 • Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 • N2 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydettirecek/kayıtlı taşıtların geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.
 • N2 türü yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.
 • N2 türü yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri isttihdam etmeleri şarttır.
 • N2 yetki belgesi kapsamındaki araçların taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC 3/4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

 

EN

 

N2 authorization certificate is the document given to real and legal persons who will operate inland freight warehouse for commercial purposes.

 

Where Can I Get The N2 Authorization Certificate?

The N2 authorization certificate shall be obtained from regional directorates affiliated to the Ministry of Transportation.

 

Who Is The N2 Authorization Certificate Given?

The N2 authorization certificate is given to those who will operate the inland freight warehouse.

 

How To Obtain The N2 Authorization Certificate?

N2 certificate of authorization applications, trade registration and registered goods must have at least 10 pieces of transportation.

Vehicles to be registered in the N2 authorization certificate cannot be older than 20 years old. In addition, the capital of 50.000 Turkish Liras or operating capital must be owned.

Applicants for the N2 authorization certificate must have the right to use and independent immovable which is suitable for services such as loading, unloading, transfer, stacking and storage of at least 200 square meters indoors and within the borders of the center or the province where the centre is located and where vehicles cand dock and unload.

It is obligatory for the applicants to complete their organization in at least 2 geographic regions and at least 2 provinces in the form of branches or agancies for the N2 authorization certificate.

 

How Long Is The N2 Authorization Certificate?

It is valid for 5 years from the date of receipt of the N2 authorization certificate.

 

N2 What Is The Number Of Vehicles?

In order to obtain a certificate of authorization, the registered and registered özmal must have at least 10 pieces of stone.

 

What Is The Minimum Vehicle Capacity Requirement?

The N2 authorization certificate is the minimum vehicle capacity requirement 8 vehicles.

 

N2 Authorization Certificate What Is The Car Rental Rate Requirement?

Ozal is 10 times number of vehicles.

 

N2 Authorization Certificate What Is The Age Requirement Of The Vehicle?

It is essential that the minimum capacity of the vehicle is not more than 20 years of age during the initial application and operation.

 

What Is The Area/Warehouse (Center) Requirement For The N2 Certificate?

150 square meters.

 

What Is The Requirement Of The Area/Warehouse (Branch)?

25 square meters, 2 geographic region at least 2 provinces.

 

What Is The Qualification Requirement For Professional Competence?

At least one manager with UDT4 nad ODY4 certification.

 

What Is The Scope Of The N2 Authorization Certificate?

Scope of N2 authorization certificate domestic transportation warehouse management.

 

Rules For The N2 Authorization Certificate

In each of the two geographical regions, at least two provinces are required to organize.

 

Other Explanations Related To The N2 Authorization Certificate?

In the event that the vehicle is in a position to be seen at least once, it shall print the title or short title thereof in such a way as to be seen at least once in the vehicle with 4 or more wheels to be used in its  operations.

Conditions required for applicants and vehicles for the N2 authorization certificate N2 authorization certificate is a type of document given to real and legal taxpayers who will operate inland freight warehouse for commercial purposes.

 

Applicants For The N2 Authorization;

 • Commercial registration and registered goods to carry at least 10 units of the general unit to have,
 • The center is located within the boundaries of the county or registered as branch in the centre where at least 200 square meters of indoor and loading, unloading, transfer, handling, sorting, labeling and storage services, such as convenient structure, and in hardware and does not obstruct traffic and transport of goods vehicles for loading/unloading that can do they have the right to use of an independent immovanle must have capital or working capital up to 50.000 Turkish lira,
 • In the form branches or agencies, they must have completed their organization in at least 2 geographic regions and at least 2 provinces in each region.
 • In order to obtain a certificate of authorization of type N2, applicants must notify the Ministry of the logo, emblem and similar sign that they will print on their vehicles, if any with the short titles they will use during their activities.
 • No age requirement is required for vehicles to be registered outside the minimum capacity of the vehicle certificate attached to the N2 type authorization certificate. The number of özal vehicles that will provide the minimum capacity for the N2 authorization certificate must not exceed 20 years of age during the inital application and operation.
 • The owners of N2 type authorization certificates can register and register commercial vehicles and contracted vehicles, which do not exceed 4 times number of özal vehicles owned by them.
 • The vehicles provided under the Financial Leasing Law No. 3226 dated 10/6/1985 are considered as contracted commercial vehicles within the framwork of the principles set out in this regulation. The vehicles provided in this way must be registered and registered on behalf of the owner of the authorization certificate from the end of the leasing contract. If this is not achieved and the expiry date of the laesing contract is not extended, the vehicle license certificate of these vehicles and vehicles shall be deducted from the owner’s vehicle certificate.
 • The N2 power holders, if any have  to able to see their short titles in place of at least 1 of the 4 or more wheeled vehicles they will use in their operations.
 • Title and/or short titles or adjectives to be used in the scope of the certificate of authority must be appropriate.
 • Holders of authorization certificate cannot use more than one short title.
 • The owners of the N2 authorization certificate must have valid vehicles inspecion of the registered vehicles to register the authorization certificates in the attachment to the vehicle documentation.
 • The holders of the N2 type authorization certificate must have at least one senior manager and intermediate manager type professional qualification certification or employ persons or persons who possess the qualification,
 • The olders of the N2 type authorization certificate must have at least one senior manager and intermediate manager type professional qualification certificate or they must have the qualifications of the perosns or persons who possess these qualifications,
 • In transportation activities of vehicles coverd by the N2 authorization certificate, the driver is required to have a psychological assessment certificate with the type of professional qualification certificate of SRC3/4