M3 Yetki Belgesi
25 Mart 2019
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB)
26 Mart 2019

N1 Yetki Belgesi

N Türü Yetki Belgeleri

N türü yetki belgesi ticari amaçla nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyeti şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

a) N1 Yetki Belgesi: İl içi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara verilir

b) N2 Yetki Belgesi: Yurt içi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara verilir.

 

N1 Yetki Belgesi Nedir?

N1 yetki belgesi ticari amaçla il içi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir. Sadece il içi çalışabilirler.

 

N1 Yetki Belgesi Kimlere Verilir?

N1 yetki belgesi, il içi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara verilir.

 

N1 Yetki Belgesi Nereden Alınır?

N1 yetki belgesi, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlüklerinden alınır. Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan firmalar belge başvurusu yapabilirler.

 

N1 Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

N1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş ve eşya taşımaya mahsus en az 4 adet taşıta sahip olmaları gerekir.

N1 yetki belgesi kaydedilecek araçlar 20 yaşından büyük olamaz. Ayrıca 15.000₺ sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır.

N1 yetki belgesi için başvuranların, merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 metrekarelik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli ve araçların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları gerekir.

 

N1 Yetki Belgesi Süresi Ne Kadardır?

N1 yetki belgesi alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir. N1 yetki belgesi yenileme ücreti N1 yetki belgesi ücretinin yüzde 15 oranındadır.

 

N1 Yetki Belgesi Yenileme

N1 yetki belgesi sahipleri, N1 yetki belgesi yenilenmesi için N1 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat etmelidirler. N1 yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak 5 yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.

 

N1 Yetki Belgesi Araç Sayısı Ne Kadardır?

N1 yetki belgesi alabilmek için ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal en az 4 adet taşıta sahip olunmalıdır.

 

N1 Yetki Belgesi Araç Kiralama Oranı Şartı

2 Kat

 

N1 Yetki Belgesi Sermaye Şartı

15.000₺

 

N1 Yetki Belgesi Araç Sayısı Şartı

Asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtlar yetki belgesi ilk başvuru sırasında ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olamaz.

 

N1 Yetki Belgesi Alan/Depo (Merkez) Şartı

75 m2

 

N1 Yetki Belgesi Alan/Depo (Şube) Şartı

25 m2

 

N1 Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Şartı

ODY4 belgeli en az 1 yönetici

 

N1 Yetki Belgesi Kapsamı

İl içi nakliyat ambarı işletmeciliği

 

N1 Yetki Belgesi İle İlgili Kurallar

Unvan varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.

 

N1 Yetki Belgesi İçin Başvuranlarda ve Araçlarda Aranan Şartlar;

N1 yetki belgesi, ticari amaçla il içi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak, gerçek ve tüzel mükelleflerine verilen belge türüdür.

N1 yetki belgesi için başvuranların;

 • Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 4 adet özmal birim taşıta sahip olunması
 • Merkezin veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 100 m2’lik kapalı yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşmaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması
 • Her bir şube için (2) numaralı bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 30 m2’lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması
 • 15.000₺ sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
 • N türü yetki belgesi almak için başvuranların, varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 • N1 türü yetki belgesinin eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. N1 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.
 • N1 türü yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahip oldukları özmal taşıt sayısının 4 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama kanunun kapsamında sağlanan taşıtlar, bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen düşülür.
 • N1 türü yetki belgesi sahipleri, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Unvan veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
 • Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 • N1 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtların geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.
 • N1 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.
 • N1 yetki belgesi kapsamındaki araçların taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC3/4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

 

 

 

EN

 

N Type Authorization Documents

N type of auhorization certificate is given to real and legal persons who will operate transportation warehouse for commercial purposes. According to the type of activity is divided into the following species.

a) N1 Certificate Of Authorization: It is given to those who will operate the transportation warehouse in the province

b) N2 Certificate Of Authorization: It is given to those who will be operating the domestic transportation warehouse.

 

What Is The N1 Authorization Certificate?

N1 authorization certificate is the document given to real and legal persons who will operate the transportation warehouse in the city for commercial purposes. They can only work in the city.

 

Who Is The N1 Authorization Certificate Given?

N1 certificate of authorization is given to those who will operate the transportation warehouse in the province.

 

Where Can I Get The N1 Authorization Certificate?

N1 authorization certificate shall be obtained from regional directorates affiliated to the Ministry of Transportation, companies providing the conditions mentioned below can apply for a document.

 

How To Obtain The N1 Authorization Certificate?

For the N1 authorization certificate, applicants must have at least 4 pieces of commercial registration and registered and to carry goods.

Vehicles to be registered N1 certificate of authority cannot be older than 20 years. In addition, 15.000₺ employees must have capital or operating capital.

Applications for N1 authorization certificate should have the right to use an independent immovanle which is suitable for services such as loading, unloading, transfer, stacking and storage of at least 100 square meter indoors and within the borders of the center or province where the center is located and where vehicles can dock and unload.

 

How Long Is  The N1 Authorization Certificate?

N1 authorization certificate is valid for 5 years from the date or receipt. The renewal of the N1 authorization certificate is 15 percent of the N1 authorization certificate fee.

 

N1 Authorization Certificate Renewal

The owners of the N1 authorization certificate should apply in writing to the Ministry 60 days prior to the expiry date of the N1 authorization certificate for the renewal of the N1 authorization certificate. The N1 authorization certificate shall be renewed for five years, based on the date of payment of the renewal fee.

 

N1 Authorization Certificate What Is The Number Of Vehicles?

In order to obtain a N1 certificate of authorization, the registered and registered özmal must have at least 4 pieces of stones.

 

N1 Certificate Of Authorization Vehicle Rental Requirement

2 coats

 

N1 Certificate Of Authorization Capital Requirement

15.000₺

 

N1 Certificate Of Authority Vehicle Requirements

The certificate of authorization for vehicles that will be provide the minimum capacity cannot exceed 20 years of age during the first application and during the operation.

 

N1 Certificate Of Authority Area/Warehouse (Center) Requirement

75 m2

 

N1 Certificae Of Authority Area/Warehouse (Branch) Requirement

25 m2

 

N1 Certificate Of Authorization Professiona Qualification

At least 1 manager with ODY4 certificate

 

Scope Of The N1 Authorization Certificate

Transportation warehouse management in the province

 

Rules For N1 Authorization Certificate

If there is a title, they must print their short titles in such a way that they can see at least one place of vehicles with 4 or more wheels to use in their operations.

 

Conditions Required For Applicannts And Vehicles For N1 Authorization Certificate

N1 authorization certificate is the type of document given to real and legal taxpayers who will operate the transportation warehouse in the province for commercial purposes.

 

Applicants For N1 Authorization Certifiacte;

 • Commercial registration and registered goods to carry at least 4 unit of the vehicle to have Özal unit
 • Having the right to use and independent immovable which is suitable for services such as closed loading, discharging, transferring, stacking, cassifying, labelling and storage, which are registered as branches within the borders of the center or the province where the center is located and which does not obstruct traffic and carries out transportation of goods.
 • For each branch, the right to use a real estate which has at least 30 m2 of closed area with the qualifications specified in sub-paragraph (2).
 • It is obligatory that they have 15.000₺ of capital or operating capital
 • In order to obtain a type N authorization certificate, applicants must notify the Ministry of the logo, emblem and the similar issue of the logo, emblem and logo that will print on their vehicles if any with the short titles they will use during their activities.
 • No age requirements is required for vehicles to be registered outside the minimum capacity of the vehicle certificate attached to the N1 authorization certificate. N1 authorization certificate for the minimum capacity sohuld not be greater than 20 years.
 • The owners of the N1 authorization certificates can register and register commercial vehicles with a registered contract for not more than 4 times the number of özal vehicles thay possess by registering their vehicle document. The vehicles provided under the financial leasing Law no. 3226 dated 10/06/1985 are considered as contracted commercial vehicles within the framework of the principles set out in regulation. The vehicles provided in this way must be registered and registered on behalf of the owner authorization certificate from the end of the leasing contract. If this cannot be achieved or the expiry date of the leasing contract is not extended the vehicle or vehicles license certificate of the owner shall be deducted from the vehicle certificate.
 • N1 type authorization certificate holders, if any, should print their short titles in such a way that they can see at least one place of vehicles with 4 or more wheels to use in their operations. Adjectives to be used in titles or short titles must be compatible with the scope of the authorization certificate.
 • Holders of authorization certificate cannot use more than one short title.
  • The owners of the N1 authorization certificate must have a valid vehicle inspection of the registered vehicles to be recorded in the vehicle documentation.
 • N1 competence certificate holders must have at least one medium-level executive type professional qualification certificate or employ persons or persons qualified for these qualifications.
 • The driver is required to have a psychometric assessment certificate with SRC3/4 type professional qualification certificate in the transport activities of vehicles covered by the N1 authorization certificate.