M2 Yetki Belgesi
20 Mart 2019
N1 Yetki Belgesi
26 Mart 2019

M3 Yetki Belgesi

M3 Yetki Belgesi Nedir?

M3 yetki belgesi, tarifeli olarak ticari amaçla uluslararası ve yurt içi kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

 

M3 Yetki Belgesi Nereden Alınır?

M3 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınır.

 

M3 Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

M3 yetki belgesi için başvuranların kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 20 adet olmak üzere toplam 150 ton istiap adinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt ile 300.000 ₺ sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gerekmektedir.

Merkezde en az 400 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 10 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, ayrıca varsa her şube için benzer nitelikte 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olamaları gerekmektedir.

Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliğin bulunması şarttır. Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliğin bulunması şarttır. M3 yetki belgesi sahiplerinin yurt içinde faaliyet gösterebilmeleri için; aynı unvanla, şube ya da acente şeklinde her coğrafi bölgede 3’er ilde olmak üzere en az 21 ilde örgütlenmesini tamamlamış olmaları şarttır.

 

M3 Yetki Belgesi Kimlere Verilir?

M3 yetki belgesini uluslararası ve yurt içi kargo işletmeciliği yapacaklara verilir.

 

M3 Yetki Belgesi Araç Kapasite Şartı Nedir?

M3 yetki belgesi araç kapasite şartı 30 araçtır.

 

M3 Yetki Belgesi Araç Kiralama Oranı Şartı Nedir?

M3 yetki belgesi araç kiralama oranı şartı özmalın yarısı kadardır.

 

M3 Yetki Belgesi Sermaye Şartı Nedir?

M3 yetki belgesi sermaye şartı 300.000 ₺’dir.

 

M3 Yetki Belgesi Araç Yaşı Şartı Nedir?

Asgari kapasite 14 yaş, asgari kapasite üstü 20 yaş.

 

M3 Yetki Belgesi Alan/Depo (Merkez) Şartı

400 m2

 

M3 Yetki Belgesi Aalan/Depo (Şube) Şartı

20 m2, 7 coğrafi bölgede en az 3 ilde

 

M3 Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Şartı Nedir?

UDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

 

M3 Yetki Belgesi Özel Notu

7 coğrafi bölgenin her birinde en az 3 ilde, toplamda en az 21 farklı ilde örgütlenme şartı vardır.

 

M3 Yetki Belgesi Kapsamı Nedir?

Uluslararası ve yurt içi kargo işletmeciliği

 

M3 Yetki Belgesi İle İlgili Kurallar

Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliklerinin bulunması gerekir.

 

M3 Yetki Belgesi İle İlgili Diğer Açıklamalar

Unvan varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.

 

M3 Yetki Belgesi İçin Başvuranlarda ve Araçlarda Aranan Şartlar Nelerdir?

M3 yetki belgesi tarifeli olarak ticari amaçla uluslararası ve yurt içi kargo işletmeciliği yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür. M3 yetki belgesi için başvuranların;

 • Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 adet özmal birim taşıta sahip olmaları
 • Merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 400 m2’lik kapalı, yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları
 • Her şube için (2) numaralı al bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m2’lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları
 • 300.000 ₺ sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları
 • Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliklerinin bulunması
 • M3 yetki belgesi sahiplerinin yurt içinde faaliyet gösterebilmeleri için; şube ya da acente şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır.
 • M3 türü yetki belgesi almak için başvuranların; varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 • M2 yetki belgesi eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 yaşından büyük olamaz. M3 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük olmaması şarttır.
 • M3 türü yetki belgesinin eki taşıt belgesine eşya taşımaya mahsus ticari taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu araçlarda kaydedilebilir.
 • M3 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahip oldukları özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 • 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı finansal kiralama kanunun kapsamında sağlanan taşıtlar bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen düşülür.
 • M3 türü yetki belgesi sahipler, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.
 • Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
 • Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 • M3 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtların geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır. Ancak uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurt dışında bulunması sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi yapılamayan araçlar, bu durumun belgelendirilmesi ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir.
 • M3 türü yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi ya da kişileri istihdam etmeleri şarttır.
 • M3 yetki belgesi kapsamındaki araçların yurt dışı faaliyetlerinde sürücüsünden SRC3 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, yurt dışı ve yurt içi faaliyetlerinde psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

 

 

 

EN

 

What Is The M3 Authorization Certificate?

M3 authorization certificate is the type of certificate given to real and legal taxpayers who will operate international and domestic cargo for commercial purposes.

 

Where To Get The M3 Authorization Certificate?

M3 authorization certificate is obtained from the Ministry of Transportation.

 

How To Obtain The M3 Authorization Certificate?

For the authorization certificate, applicants must have at least 20 registered and registered their behald, a total of 150 tons of commercial vehicles for carrying goods under the name of tıap, and a capital of 300.000 Turkish Lira or entrerprise capital.

In the building and equipment suitable for services such as loading, unloading, transfer, stacking and storage of at least 400 m2 closed and at the center a vehicle which does not obstruct traffic and whose total weight is 10 tons must have the right to use an independent immovable which can be used for loading and unloading, as well as 20 m2 closed area.

There must be a brach or agency in at least one country other than Turkey. There must be a branch or agency in at least one country other than Turkey. In order to be able to operate within the country, the owners of the M3 certificate of authorization must have completed the organization of at least 21 provinces, 3 provinces in each geographical region, in the form of branches or agents with the same title.

 

Who Is Given The M3 Authorization Certificate?

M3 authrozation certificate is issued to international and domestic cargo operators.

 

M3 Authorization Certificate What Is The Vehicles Capacity Requirement?

M3 certificate of authority vehicle capacity is 30 vehicles.

 

M3 Authorization Certificate What Is The Vehicle Rental Rate Requirement?

M3 authorization certificate is half of the vehicle rental rate requirement.

 

M3 Authorization Certificate What Is The Capital Requirement?

The capital requirement for M3 authorization certificate is 300.000 ₺

 

M3 Authorization Certificate What Is The Age Of The Vehicle?

Minimum capacity is 14 years, minimum capacity over 20 years.

 

M3 Authorization Certificate Area/Warehouse (Center) Requirement

400 m2

 

M3 Certificate Of Authority Area/Warehouse (Branch) Requirement

20 m2, 7 geopgraphic regions in at least 3 provinces

 

What Is The Occupational Qualification Requirement?

At least one manager with UDY3 and ODY3 certifed.

 

M3  Certificate Of Authority Special Note

In each of the 7 geographical regions, at least 3 provinces, at least 21 different provinces are required to organize.

 

What Is The Scope Of The M3 Authorization Certificate?

International and domestic cargo operations.

 

Rules For M3 Authorization Certificate?

There must be a branch or agency in at least one country other than Turkey.

 

Other Explanations Related To The M3 Authorization Certificate.

If there is a title, they must print their short titles in such a way that they can see at least one of their vehicles with 4 or more wheels to use in their operations.

 

M3 What Are The Requirements For Applicants And Vehicles For Authorization Certificate?

M3 authorization certificate is a type of certificate given to real and legal taxpayers who will operate international and domestic cargo for commercial purposes. Applicants for the M3 authorization certificate;

 • Commercial registration and registered goods to carry at least 30 units of the general unit to have
 • In the facilities and facilities suitable for services such a closed, loading, discharging, transferring, stacking, classifying, labelling and store of at least 400 m2 registered as branches within the city limits of the center, they have the right to use an independent real estate which doues not obstruct traffic and transports goods,
 • For each branch, they have the right to use a real estate which has at least 20 m2 of closed area with the qualifications specified in sub-paragraph (2)
 • They have 300.000 ₺ of capital or operating capital
 • At least one branch or agency in a country other than Turkey
 • In order to be able to perate within the country, the holders of the M3 authorization certificate must have completed their organization in 7 geographic regions ad at least 3 provinces in each region in the form of branches or agencies.
 • In order to obtain M3 type authorization certificate, the applicants must notify the Ministry of the logo, emblem and the similar sign that they will print on their vehicles if any, with the short titles they will use during their activities.
 • Vehicles to be registered outside the minimum capacity of the vehicle license certificate of M2 shall not be older than 20 years. M3 certificate of authority to provide the minimum capacity for the number of özal vehicles during the first application and activity should not be over 14 years of age.
 • In addition the commercial vehicles reserved for carrying goods to the vehicle license certificate of M type, commercial vehicles and commercial or private two-whell drive vehicles can be registered.
 • The owners of the M3 authorization certificate can register and register commercial vehicles by registering their vehicles with özal vehicles and their registered contract vehicles for not more than half of the number of özal vehicles they have.
 • The vehicles provided under the financial leasing Law No. 3226 dated 10/06/1985 shall be considered as contracted commercial vehicles within the framework of the principles set out in this regulation. The vehicles provided in this way must be registered and registered on behalf of the owner of the authorization certificate from the end of the leasing contract. If this cannot be achieved or the expriy date of the leasing contract is not extended, the vehicle or vehicles license certificate of the owner shall be deducted from he vehicle certificate.
 • The owner of the M3 type authorization certificate, if any, should print their short title in such a way that they can see at least one place of vehicles with 4 or more wheels to use in their operations.
 • Title and/or short titles of adjectives to be used in the scope of the certificate of authority must be appropriate.
 • Holders of authorization certificate cannot use more than one short title.
 • M3 certificate of authority owners, authority certificates attachment to be recorded in the vehicle documentation/registered vehicles must have a valid vehicle examination. However, the vehicles used in international transport activities and cannot be inspected during the legal period due to being abroad, this situation is documented and applied within 30 days from the date of entry into the country if the authority certificate can be registered in the attachment of the vehicle certificate.
 • The type of authorization certificate of M3 must have at least one senior manager and middle-level manager type professional qualification certificate or employ persons or persons qualified for the qualifications.
 • The driver of the vehicles within the scope of the M3 authorization certificate is required to have a SRC3 type occupational qualification certificate and a psychometric assessment certificate for the activities abroad and in Turkey.