İran İhracat Bilgilendirilmesi
15 Mart 2019
M3 Yetki Belgesi
25 Mart 2019

M2 Yetki Belgesi

M2 YETKİ BELGESİ NEDİR?

M2 Yetki belgesi tarifeli olarak ticari amaçla yurtiçi kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir.

 

M2 YETKİ BELGESİ NERDEN ALINIR?

M2 Yetki belgesi Ulaştırma bakanlığından alınır.

 

M2 YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?

M2 Yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt veya tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 adet taşıta sahip olmaları gerekir.

M2 yetki belgesine kaydedilecek araçlar 20 yaşından büyük olamaz. Ayrıca 250.000 Türk lirası sermaye ve ya işletme sermayesine sahip olunmalıdır.

M2 Yetki belgesi için başvuranların, merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde en az 400 m2’lik kapalı yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli ve araçların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları gerekir.

M2 Yetki belgesi için başvuranların şube ya da acente şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır.

 

M2 YETKİ BELGESİ SÜRESİ NE KADARDIR?

M2 Yetki belgesi alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

 

M2 YETKİ BELGESİ YENİLEME NASIL OLUR?

M2 Yetki belgesi sahipleri, M2 yetki belgelerinin yenilenmesi için M2 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren bakanlığa yazılı olarak müracaat etmelidirler. M2 Yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak 5 yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.

 

M2 YETKİ BELGESİ ARAÇ SAYISI NE KADARDIR?       

M2 Yetki belgesi alabilmek için ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal en az 30 adet taşıta sahip olunmalıdır.

 

M2 YETKİ BELGESİ ARAÇ KİRALAMA ORANI ŞARTI NEDİR?

M2 Yetki belgesi eki taşıt belgesine, yurt içi taşımalarında kullanılmak üzere 2 özmal taşıtına karşılık 1 adet ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşeli taşıt kaydedilebilir. Toplam sözleşmeli taşıt sayısı özmal taşıt sayısının 5 katını geçemez.

 

M2 YETKİ BELGESİ SERMAYE ŞARTI NE KADARDIR?

M2 Yetki belgesi sermaye şartı 250.000 TL’dir.

 

M2 YETKİ BELGESİ ARAÇ YAŞI ŞARTI NEDİR?    

Asgari kapasiteyi oluşturan taşıtlar ilk müracaat ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olamaz.

 

M2 YETKİ BELGESİ ALAN / DEPO (MERKEZ) ŞARTI NEDİR?

M2 Yetki belgesi alan /depo(merkez) şartı 400 m2’dir.

 

M2 YETKİ BELGESİ ALAN /DEPO (ŞUBE) ŞARTI NEDİR?

20 m2 , 7 coğrafi bölgede 3 ilde

 

M2 YETKİ BELGESİ MESLEKİ YETERLİLİK ŞARTI NEDİR?

ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

 

M2 YETKİ BELGESİ BELGE ÖZEL NOTU

Bu belgeyi alacaklar 7 coğrafi bölgenin her birinde en az 3 ilde örgütlenmelidirler.

 

M2 YETKİ BELGESİ İLE İLGİLİ KURALLAR

Unvan veya varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha azla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar

 

M2 YETKİ BELGESİ İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR

Asgari kapasite hesabında iki tekerlekli motorlu taşıtlar dikkate alınmaz

 

 

M2 YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURANLARDA VE ARAÇLARDA ARANAN ŞARTLAR;

M2 Yetki belgesi, tarifeli olarak ticari amaçla, yurtiçi kargo işletmeciliği yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

 

M2 Yetki belgesi için başvuranların;

 

 • Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 adet özmal birim taşıta sahip olmaları

 

 • Merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içersinde şube olarak tescil edilmiş en az 400 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları

 

 • Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları

 

 • 250.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları

 

 • Şube ya da acente şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları

 

 • M2 türü yetki belgesi için başvuranların varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.

 

 • M2 türü yetki belgesinin eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. M2 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.

 

 • M2 türü yetki belgesinin eki taşıt belgesine eşya taşımaya mahsus ticari taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu araçlar da kaydedilir.

 

 • M2 türü yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahip oldukları özmal taşıt sayısının 4 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları ,taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

 

 • 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar, bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanmaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen düşülür.

 

 • M2 türü yetki belgesi sahipleri, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Unvan veya kısa unvanlarda sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.

 

 • Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.

 

 • M2 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.

 

 • M2 türü yetki belgesi sahiplerinin en az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi ya da kişileri istihdam etmeleri şarttır.

 

 • M2 yetki belgesi kapsamında ki araçların taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC3/4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

 

 

 

 

YETKİ BELGESİ YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

 

1-Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri Bakanlığa vermeleri zorunludur:

a) Bakanlıkça hazırlanan ve başvuru sahibi tarafından doldurulan Başvuru Formu

b) Bu yönetmeliğin 12 maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilerin T.C. Kimlik numarası beyanları, adli sicil kaydı belgeleri, temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirküleri.

c) Ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odaları veya esnaf ve sanatkarlar odaları veya ziraat odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren belge.

ç) Ticaret ve ticaret veya ticaret sanayi odalarına kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere ait geçerli unvan, adres, ortaklar, temsil veya ilzama yetkili olan kişiler, sermaye miktarları ve iştigal konusunun yer aldığı ticaret sicili gazetesi/gazeteleri.

d)Esnaf ve sanatkarlar odaları veya ziraat odalarına kayıtlı gerçek kişilere ait geçerli unvan, adres, temsil veya ilzama yetkili olan, kişiler, sermaye miktarları ve iştigal konusunun yer aldığı ilgili odadan alınmış belge.

 

2- Yetki belgesi almak için müracaat eden kamu kurum ve kuruluşlardan sadece birinci fıkranın (a) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

 

3-Birinci fıkranın (e) bendinde istenen belge, sigorta poliçelerine ilişkin kontrollerin elektronik ortamda yapılabilmesi imkanına bağlı olarak bakanlıkça istenmeyebilir.

 

4-Yetki belgesi almak isteyen yabancılardan istenecek belgeler Bakanlıkça bir genelge ile ayrıca belirlenir.

 

Yukarıdaki belgelerle Bakanlığa başvuranların belgeleri incelenip genel ve özel şartları sağlayanlara en geç 15 gün içinde incelemesi bitirilip belgeleri verilir.

 

 

EN

 

What Is The M2 Authorization Certificate?

M2 certificate of authority tariff is the document given to real and legal persons who will conduct domestic cargo management for commercial purposes.

 

Where To Get The Certificate Of Authority M2?

M2 certificate of authority is obtained from the Ministry of Transportation.

 

How To Obtain A License Certificate For M2?

M2 certificate of authority for applicants, trade registration or registered goods to transport at least 30 pieces must have.

Vehicles to be registered in the certificate of authority of M2 can not be over 20 years. In addition, 250.000 Turkish Liras should have capital and operating capital.

The applicants for the M2 certificate must have the right to use an independent immovable which is suitable for services such as closed loading, discharging, transferring, stacking and storage of at least 400 m2 in the center or within the borders of the province where the center is located and where the vehicles can dock and unload.

Applicants for the M2 auhorization certificate must have completed their organization in 7 geographic regions and at least 3 provinces in each region in the form of branches or agencies.

 

How Long Is The Certificate Of Authority For M2?

It is valid for 5 years from the date of receipt of the certificate of authority of M2.

 

How About Renewing The M2 Authorization Certificate?

The owners of the M2 certificate of authority must apply in writing to the Ministry 60 days prior to the expiry date of the M2 certificate of authority for the renewal of the M2 certificate of authority. The certificate of authority of M2 is renewed for 5 years based on the date of payment of the renewal fee.

 

How Much Is The Number Of Vehicle License Certificate M2?

To obtain a certificate of authority of M2, the Commercial Registration and resgistered özmal must have at least 30 pieces of stone.

 

What Is The Vehicle Rental Rate Requirement?

M2 certificate of authority attachment to the vehicle certificate, for use in domestic transportation 2 in return for the vehicle özmal 1 commercial registration and registered contract vehicle can be registered. Total number of contracted vehicles can not exceed 5 times number of vehicles.

 

How Much Is The Capital Requirement For The Certificate Of Authority of M2?

The capital requirement of M2 certificate of authorization is 250.000 TL.

 

What Is The Age Of The Vehicle License Certificate Of M2?

Vehicles that constitute the minimum capacity can not be older than 20 years of age during the first application and operation.

 

What Is The Area / Warehouse (Center) Requirement?

M2 certificate of authority area/warehouse (center) requirement is 400 m2.

 

What Is The Area/Warehouse (Branch) Requirement?

20 m2, 7 geographic regions in 3 provinces.

 

What Is The Occupational Qualification Requirement?

At least one of the directors certified by IDY 3 and ODY3

 

M2 Certificate Of Authority Document Special Note

They should be organized in at least 3 provinces in each of the 7 geographical regions.

 

Rules For The Certificate Of Authority Of M2

They must print their title, if any, in such a way that they can see at least one of their vehicles with 4 or fewer wheels to use in their operations.

 

Conditions required for applicants and vehicles for the license of M2;

M2 certificate of authorization, tariff for commercial purposes, domestic cargo management real and legal tax payers will be given type of document.

 

Applicants For The Certificate Of Authority of M2;

Commercial registration and registered goods to carry at least 30 units of the general unit to have

 • In the case of a closed and closed installation, unloading, transfer, stacking, classification, labelling and storage of at least 400 m2, which is registered as a branch in the province of the center or within the boundaries of the center, the vehicles which do not obstruct traffic and which carry goods shall have the right to use an independent real estate which they can
 • For each branch (2) have the right to use a real estate which has the qualifications specified in subparagraph.
 • They have a capital of 250.000 Turkish Liras or a capital of operation capital
 • They have completed their organization in 7 geographic regions in the form of branches or agencies and in at least 3 provinces in each region.
 • If there is a certificate of authority of type M2, the applicant must notify the Ministry with the short titles they will use during their activities and the logo, emblem and the similar sign that they will print on the vehicles if there is any.
 • For vehicles to be registered outside the minimum capacity, age requirement is not required. The minimum capacity for the certificate of authority for M2 in the number of özal vehicles during the first application and activity should not be greater than 20 years of age.
 • In addition to commercial vehicles for carrying goods to the vehicle license certificate of M2 type, commercial vehicles and commercial or private two-whell drive vehicles are also registered.
 • The owners of the certificate of authority of type M2 shall be able to register and use the contracted vehicles, which have been registered and registered commercially for not exceeding 4 times the number of the vehicles they have with the vehicles of özal.
 • The vehicles provided under the Financial Leasing Law No. 3226 dated 10/6/1985 are considered as contracted commercial vehicles within the framework of the principles set out in this regulation. The vehicles provided in this way must be registered and registered on behalf on the owner of the authorization certificate from the end of the leasing contract. If this is not achieved or if the expiry date of the leasing contract is not extended, the vehicle or vehicle authorization certificate of the owner shall be deducted from the vehicle certificate.
 • The owner of the certificate of authority of type M2, if any, must print their short title in such a way that thay can see at least one of the vehicles with 4 or more wheels to use in their operations. Title or short titles of adjectives must be in accordance with the scope of the authorization certifcate.
 • Holders of authorization certificate cannot use more than one short title.
 • The owner of the license certificate of M2 shall have the valid vehicle inspection of the registered vehicles to be recorded in the vehicle documentation attached to the authorization documents.
 • It is obligatory that the holders of the type M2 certificate of competence have at least one senior manager and middle manager type professional qualification certificate or employ persons or persons qualified for these qualifications.
 • Within the scope the license certificate of M2, the driver is required to have a psychotechnical assessment certificate with SRC3/4 type professional qualification certificate in transportation activities.

 

What Are The Documents Required To Renew The Authorization Certificate?

 1. Natural and legal persons who want to obtain authorization certificate are obliged to submit the folowwing documents to the ministry

a)Applicatio From Prepared by the ministry and filled in by the applicant

b) The persons referred to in subparagraph (C) of the first paragraph of Article 12 of this regulation.

c) The Chamber of Commarce or commerce and industry chambers or tradesmen and artisans chamber or agricultural chamber that show that the document is registered

d) Trade registry Gazette, which contains the title, address, shareholders, representatives or representatives of the real and legal persons registered in the chambers of Commerce and trade or trade industry, including the amount of capital and subject of the activity.

e) Documents taken from the Chamber of Tradesmen and artisans or the chamber of agriculture belonging to the real persons registered in the current title, address, representative or authorized to sign, persons, amounts of capital and the subject of activity

2-) Public instutions and organizations applying to obtain authorization certificate only the documents specified in sub-clauses (A) and (E) of the first sub-clause are requested.

3-) The document requested in paragraph (E) of the first paragraph may not be requested by the ministry depending on the possibility of making the checks related to insurance policies electronically.

4-) Documents to be requested from foreigners who want to obtain authorization certificate are also determined by the Ministry with a circular.

 

The documents of the applicants applyig to the ministry with the above documents shall be examined and the ones providing general and special conditions shall be examined within 15 days at the least.