SASO ve SONCAP Sertifikasyonları
6 Mart 2019
M1 Yetki Belgesi
15 Mart 2019

L2 Yetki Belgesi

L Türü Yetki Belgeleri

L Türü Yetki Belgeleri: Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetlerin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) L1 Yetki Belgesi: Yurt içi lojistik işletmeciliği yapacaklara verilir.

b) L2 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurt içi lojistik işletmeciliği yapacaklara verilir.

 

L2 Yetki Belgesi Nedir?

L2 yetki belgesi yırt içi ve uluslararası lojistik işletmeciliği yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilir.

 

L2 Yetki Belgesi Nereden Alınır?

L2 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınır.

 

L2 Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

L2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus asgari kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 220 tondan az olmaması şartıyla 14 yaşından büyük olmayan araçlara sahip olmaları gerekir.

L2 yetki belgesine asgari kapasite sağladıktan kaydedilecek araçlarda yaş şartı aranmaz. Ayrıca 300.000 TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır.

L22 yetki belgesi için başvuranların, merkezde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde en az 2000 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli araçların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları gerekir.

 

L2 Yetki Belgesi Süresi Ne Kadardır?

L2 yetki belgesi alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

 

L2 Yetki Belgesi Yenileme Nasıl Olur?

L2 yetki belgesi sahipleri, L2 yetki belgelerinin yenilenmesi için, L2 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat etmelidirler.

L2 yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak 5 yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.

 

L2 Yetki Belgesi Yenileme Ücreti Ne Kadardır?

L2 belgesi yenileme ücreti, L2 yetki belgesi ücretinin yüzde 15 oranındadır.

 

L2 Yetki Belgesi Araç Kiralama Oranı Şartı Nedir?

L2 yetki belgesi araç kiralama oranı özmal araç sayısının yarısı kadardır.

 

L2 Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Şartı Nedir?

L2 yetki belgesi mesleki yeterlilik şartı ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici istihdam edilmesi gereklidir.

 

L2 Yetki Belgesi Hangi Durumlarda İptal Olur?

L2 yetki belgesinin alma şartlarından herhangi birisinin kaybedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde kaybedilen şartların sağlanması gerekmektedir.

Araç yaşı, araç sayısı, hurdaya ayrılması, icra ile satışı vs. nedeniyle asgari kapasitenin kaybedilmesi halinde yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı 540 ( beş yüz kırk) günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal olur.

 

L2 Yetki Belgesi Araç Sayısı Ne Kadardır?

L2 yetki belgesi alabilmek için ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal en az 220 ton taşıma kapasitesine sahip olunmalıdır.

 

L2 Yetki Belgesi İçin Başvuranlarda ve Araçlarda Aranan Şartlar Nelerdir?

 • L2 yetki belgesi alacak şahıs ve şirketlerin sanayi ticaret odasına kayıtlı olması ve 300.000 TL sermayeye sahip olması gerekmektedir.
 • L2 yetki belgesi için başvuranların merkezde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş ve bu işe elverişli en az 2.000 m’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkında sahip olmaları şarttır.
 • L2 yetki belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 6 adet özmal birim taşıta sahip olmaları özmal çekici cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 220 tondan az olmaması gerekir.
 • L2 yetki belgesi almak için başvuranların, varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem vb. işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 • L2 yetki belgesi eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 yaşından büyük olamaz. L2 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük olmaması şarttır.
 • L2 yetki belgesi için asgari kapasite hesabında kamyonetler dikkate alınmaz
 • 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar, bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihimden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen düşülür.
 • L2 yetki belgesi sahipleri, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.
 • Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamın uygun olması şarttır.
 • Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 • L2 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eli taşıt belgelerinde kaydedilecek/kayıtlı taşıtların geçerli araç muayenesi şarttır. Ancak uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurt dışında bulunması sebebi ile yasal süresi içinde muayenesi yapılmayan araçlar, bu durumun belgelendirilmesi ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir.
 • L2 yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet süt düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü meslek yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır. Yetki belgesi ilk alındığı tarihten itibaren 6 ay bu şarttan muaftır. Bu süre sonunda mesleki yeterlilik belgesi yoksa idari para cezası düzenlenmektedir.
 • L2 yetki belgesi kapsamında ki araçların yurt dışı faaliyetlerinde sürücüsünden SRC3 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, yurt dışı ve yurt içi faaliyetlerde psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

 

 

EN

 

 

Authorization Documents Of Type L

L type authorization certificates; It is given to real and legal person who will operate logistics for commercial purposes. According to the shape of the activities are divided into the following types;

a) L1 Certificate of Authorization: It is given to those who will operate in domestic logistics

b) L2 Authorization Certificate. It is given to those who will conduct international and domestic logistics operations

 

What Is The L2 Authorization Certificate?

L2 certificate of authorization shall be issued to real and legal persons who will operate in international logistics business.

 

Where To Get The L2 Authorization Certificate?

L2 authorization certificate shall be obtained from Ministry of Transportation.

 

How To Obtain L2 Authorization Certificate?

Applicants for the authorization certificate should have vehicles not more than 14 years of age, provided that the total weight of the truck-type vehicles is not less than 220 tons, which enters into the minimum capacity account for commercial registration and transport of registered goods.

Age requirement is not required for vehicles to be registered when the L2 authority certificate provides minimum capacity. In addition, 300.000 TL capital or business capital should be owned.

Applicants for the L2 authorization certificate must have the right use an independent immovable which is at least 2000 m2 closed and which is suitable for services such as loading, unloading, transfer, stacking and storage within the borders of the center or the province where the center is located.

 

How Long Is The L2 Authorization Certificate?

L2 authorization certificate is valid for 5 years from the date of receipt.

 

How About Renewing The L2 Authorization Certificate?

The owners of the L2 authorization certificate should apply in writing to the Ministry 60 days before the expiry date of the L2 authorization certificate for the renewal of the L2 authorization certificates.

The l2 authorization certificate shall be renewed for five years, based on the date payment of the renewal fee.

 

What Is The L2 Authorization Certificate Renewal Fee?

The L2 certificate renewal fee is 15 percent of the L2 certificate renewal fee.

 

L2 Authorization Document What Is The Rental Rate Requirement?

L2 certificate of authorization vehicle rental rate is half of the number of vehicles.

 

What Is The Occupational Qualification Requirement?

At least one manager with a professional qualification requirement and an ODYS3 certificate is required to be employed.

 

In Which Circumstances Does The L2 Authorization Document Cancel?

In the event than any of the conditions of obtaining the L2 authorization certificate is lost, the conditions that are lost within 90 days from the date of occurence of this condition must be met.

Vehicle age, number of vehicles, scrap sparation, execution, etc. if the minimum capacity is lost due to the loss of the authority certificate, the minimum capacity should be restored to be no more than 540 (five hundred and forty) days in total during the validity period of the authorization certificate. In case of exceeding these periods, the authorization certificate is cancelled.

 

What Is The Number Of Vehicles?

In order to obtain the L2 authorization certificate, commercial registration and registered özmal must have a minimum carrying capacity of 220 tons.

 

What Are The Requirements For Applicants And Vehicles For The L2 Authorization Certificate?

 • The persons and companies that will receive the L2 auhorization certificate must be registered to the Chamber of industry and must have a capital of 300.000 TL.
 • In the case of and application for an authorization certificate, the applicant must have at least 2,000 m of closed and/or open area registered as a branch in the center or within the borders of the province where the center is located and have and independent usage of loading, unloading, storage, stacking, packing, sorting, labelling, sales or marketing, order planning, Distribution Services
 • L2 certifiacte of authority for applicants for commercial registration and registered goods to have at least 6 units of ozmal unit transport vehicles of the type of özmal tractor should not be less than 220 tons of total weight.
 • L2 applicants to obtain authorization certificate, if any, will print on vehicles with short titles used during their activities, if any logo, emblem and so on. They must notify the Ministry of the sign.
 • The vehicles to be registered outside the minimum capacity of the vehicle license document shall not be older than 20 years. It is essential that the number of Özal vehicles that will provide the minimum capacity for the L2 authorization certificate should not exceed 14 years of age during the first application and operation.
 • Trucks are not taken into consideration in the minimum capacity account for the L2 authorization certificate.
 • The vehicles provided under the Financial Leasing Law No: 3226 dated 10/6/1985 are considered as contracted commercial vehicles within the framework of the principles set out in this regulation. The vehicles provided in this way must be registered and registered on behalf on the owner of the authorization certifiacte as of the enf of the leasing contract. If this cannot be achieved or the expiry date of the leasing contract is not extended, the vehicle or vehicles license certificate of the owner shall be deducted from the vehicle certificate.
 • The holders of the L2 authorization certificate if any must print their short titles in such a way that they can see at least one of the for or more wheeled vehicles they will use in their operations.
 • Title and/or short titles of adjectives to be used in the certificate of authority must be appropriate scope.
 • Holders of authorization certificate cannot use more than one short title.
 • L2 certificate of authorization holders, authorization documents will be recorded in the vehicles used in international transort activities and abroad due to the peresence of the legal period of inspection is not done, this situation is documented and applied within 30 days from the date of entry into the country if the authoiry certificate can be registered in the vehicle certificate.
 • The holders of the L2 authorization certificate must have at least one mil-level manager and middle-level manager type professional qualification certificate or employ persons or persons qualified for these qualifications. 6 months from the date of receipt of the authorization certificate is exempt from this condition. If there is no professional qualification certificate at the end of this period, administrative fine is imposed.
 • Within the scope of the L2 authorization certificate, the driver of the vehicles in foreign activities with SRC3 type professional qualification certificate is required to have a psychotechnical assessment certificate in foreign and domestic activities.