K3 Yetki Belgesi
22 Şubat 2019
SASO ve SONCAP Sertifikasyonları
6 Mart 2019

L1 Yetki Belgesi

L Türü Yetki Belgeleri

L türü yetki belgesi: Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetinin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) L1 Yetki Belgesi: Yurt içi lojistik işletmeciliği yapacaklara verilir.

b) L2 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurt içi lojistik işletmeciliği yapacaklara verilir.

 

L1 Yetki Belgesi Nedir?

L1 Yetki Belgesi, ticari amaçla yurt içi lojistik işletmeciliği yapacak gerçek veya tüzel kişilere verilen bir yetki belgesi türüdür.

Genel olarak kargo işletmeciliği ile lojistik işletmeciliği karıştırılır ancak ikisi birbirinden farklı işletmecilik çeşididir. Lojistik; ürünlerin istenilen zamanda ve yerde uygun maliyetle bulunmasını sağlamaktır. Kargo taşımacılığı ise herhangi bir yükün bir yerden başka bir yere ulaştırılması ile ilgili faaliyetler olarak tanımlanabilir. Lojistik işletmeciliği genel olarak büyük mal ve gruplarına kargo ise sadece teke indirgenebilir bir yükün bir yerden bir yere taşınılması denilebilir.

 

L1 Yetki Belgesi Nereden Alınır?

L1 Yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığına bağlı bölge müdürlüklerinden alınır.

 

L1 Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

L1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus asgari kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 145 tondan az olmaması şartıyla 20 yaşından büyük olmayan araçlara sahip olmaları gereklidir. L1 yetki belgesine asgari kapasite sağlandıktan kaydedilecek araçlarda yaş şartı aranmaz. Ayrıca 100.000 TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır. L1 yetki belgesi için başvuranların merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları içinde en az 1000 m2 kapalı, yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli ve araçların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım haklarına sahip olmaları gereklidir.

 

L1 Yetki Belgesi Kimlere Verilir?

L1 yetki belgesi ticari amaçla yurt içi lojistik işletmeciliği yapacak gerçek veya tüzel kişilere verilir.

 

L1 Yetki Belgesi Süresi

L1 yetki belgesi alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

 

L1 Yetki Belgesi Yenileme

L1 yetki belgesi sahipleri, L1 yetki belgelerinin yenilenmesi için L1 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden Bakanlığa yazılı olarak müracaat etmelidirler. L1 belgesi yenileme ücretinin ödendiği tarih alınarak 5 yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.

 

L1 Yetki Belgesi Araç Sayısı Ne Kadardır?

L1 yetki belgesi alabilmek için ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal en az 145 ton taşıma kapasitesine sahip olunmalıdır.

 

L1 Yetki Belgesi İçin Başvuranlarda ve Araçlarda Aranan Şartlar Nelerdir?

 • L1 yetki belgesi alacak şahıs ve şirketlerin ticaret odasına kayıtlı olması ve 150.000 TL kayıtlı sermayeye sahip olması gerekmektedir.
 • Merkeze ait en az 1.000 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yaklaşıp yükleme boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın ve varsa her bir şube için yukarıda belirtilen nitelikleri haiz 200 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
 • Yurt içi lojistik işletmeciliği yapacak olanların en az 4 birim ticari olarak kayıt ve tecil edilmiş taşıta sahip olmalı ve özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamın 145 tondan az olmaması gerekir.
 • L1 yetki belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların il başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır. Yani 145 ton şartı sonrası araçlarda yaş şartı aranmamaktadır.
 • L1 yetki belgesine sözleşmeli/kiralık araç kaydedilebilmektedir. Ulaştırma bakanlığında belirlenmiş araç kiralama sözleşmesi formatına uygun hazırlanmış noter onaylı kiralama sözleşmesi ile sahip olunan özmal araç sayısının 2* katına kadar sözleşmeli araç eklenebilir. 20 katını geçecek şekilde sözleşmeli araç kaydedilemez.
 • Yetki belgesinin alma şartlarından herhangi birisinin kaydedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde kaydedilen şartların sağlanması gerekmektedir. Araç yaşı, araç satışı, hurdaya ayrılması, icra ile satışı vs. nedeniyle asgari kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı 540 ( beş yüz kırk) günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir.
 • L1 türü yetki belgesi almak için başvuranların; varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem v.b işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 • L1 türü yetki belgesi sahipleri, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az 1 yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
 • Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 • L1 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtların geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.
 • L1 yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi ve kişileri istihdam etmeleri şarttır.
 • L1 yetki belgesi kapsamındaki araçların taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC 3/4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

 

L1 Yetki Belgesi Başvurusu İçin İstenen Evraklar

L1 yetki belgesi başvurusu için istenen evraklar şunlardır;

 1. Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşesi vurulacak)
 2. Başvuru formu
 3. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgesi ile nüfus cüzdanı örnekleri
 4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
 5. Vergi dairelerinden alınmış yazı. (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kimlik bilgileri, vergi numarası, işe başlama tarihi, mesleği yazılı olacak)
 6. Ticaret oda belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)
 7. Merkezi adresine ait noter tastikli Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi (Fotokopi ise noter onaylı)
 8. Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret sicil gazeteleri. (Gazetede firmanın unvanı, adres iştigali, temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı olacak)

a) İştigal konusunda “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak” veya “Karayolu yurt içi lojistik işletmeciliği yapmak” şeklinde tescil edilmesi

b) 150,000 TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması ve sermayeinin Ticaret sicil gazetesinde yayımlatılması gerekmektedir.

c) Kurucular ve ortaklar

d) Temsile yetkililer

e) Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret sicil gazetesinde yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi, nüfus cüzdanı örneği ve imza sirkülerinin gönderilmesi

 

9- Taşıtlarla ilgili istenen belgeler ve şartlar;

a) Yetki belgesine ilavesi istenen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ait trafik ve tescil belgelerini fotokopileri

b) Gerçek ve tüzel kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 100 ton istiap haddine sahip taşıt filosu olması ( her taşıt için 54 TL taşıt kartı ücreti yatırılacak)

c) Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıdın ilk başvuru ve faaliyet süresince 19 yaşından; diğer taşıtların ise 22 yaşından büyük olmaması şarttır.

d) Sözleşmeli olarak 1/50 taşıt kullanabilir.

 

10- Bu işe elverişli en az 1000 m2, yüklü ağırlığı 10 ton olan bir taşıtın yanaşabileceği kapalı ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, satış, pazarlama ve nakliye gibi hizmetlere elverişli, trafiği engellemeyen bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkında sahip olunduğunun belgelenmesi

 

 

EN

 

Authorization Documents Of Type L

 

L type authorization certificate: it is given to real and legal persons who will operate logistics for commercial purposes. According to the type of activity is divided into the following types:

 

a) L1 Certificate of authorization: it is given to those who will operate in domestic logistics.

 

b) L2 authorization certificate: it is given to those who will conduct international and domestic logistics operations.

 

 

What Is The L1 Authorization Certificate?

L1 authorization certificate is a type of authorization certificate given to real or legal persons who will operate in domestic logistics for commercial purposes.

 

In general, cargo management and logistics management are mixed, but the two are different types of business. Logistics is to ensure that the products are available at the desired time and place at the appropriate cost. Cargo transportation can be defined as activities related to the transportation of any cargo from one place to another. Logistics Management in general, large goods and groups of cargo can only be reduced one-to-one cargo from a place to move can be called.

 

Where To Get The L1 Authorization Certificate?

L1 authorization certificate is obtained from regional directorates affiliated to the Ministry of transport.

 

How To Obtain The L1 Authorization Certificate?

L1 for the certificate of authority, applicants, commercial registration and registered goods for the transport of the minimum capacity account, entering the attractive type of vehicles, the maximum loaded weights of truck types of vehicles, not less than 145 tons of total weight of vehicles not exceeding 20 years of age should have. When the minimum capacity is provided to the L1 authority certificate, no age requirement is required for the vehicles to be registered. In addition, 100.000 TL capital or business capital should be owned. L1 in the centre of the applicant or within the boundaries of the province where the center is located, at least 1000 m2 closed, loading, unloading, transfer, stacking and storage services, such as goods and vehicles, such as loading, unloading and unloading of an independent property is required to have the right to use.

 

Who Is Given The L1 Authorization Certificate?

L1 authorization certificate is given to real or legal persons who will conduct domestic logistics operations for commercial purposes.

 

L1 Certificate Of Authorization

L1 authorization certificate is valid for 5 years from the date of receipt.

 

L1 Authorization Certificate Renewal

The holders of the L1 certificate of authorization should apply in writing to the Ministry 60 days prior to the expiry date of the L1 certificate of authorization for renewal of the L1 certificate of authorization. The L1 certificate shall be renewed for 5 years from the date of payment of the renewal fee.

 

What Is The Number Of Vehicles?

In order to obtain a certificate of competence, the registered and registered özmal must have at least 145 tons of transport capacity.

 

L1 What are the requirements for applicants and vehicles for authorization certificate?

The persons and companies to receive the certificates of authorization must be registered to the Chamber of Commerce and must have a registered capital of TL 150.000.

In the case of a closed and/or open space of at least 1.000 M2 belonging to the center and having a load, discharge, storage, stacking, packaging, classification, labeling, sales or marketing, order planning, distribution, transportation, such as goods and facilities that do not obstruct traffic and goods for transportation vehicles can approach and unload an independent immovable property and, if available, for each

At least 4 units of those who will operate in domestic logistics should have commercial registration and conveyed transportation and the maximum load weight of the vehicle of the Özal attractive type should not be less than 145 tons.

No age requirement is required for vehicles to be registered outside the minimum capacity. The number of Özal vehicles that will provide the minimum capacity for these authorization documents must not exceed 20 years of age during the provincial application and activity. That is 145 ton condition after the age requirement is not required in vehicles.

The contract/rental vehicle can be registered in the L1 authorization certificate. Vehicle rental agreement prepared in accordance with the format specified in the Ministry of Transport approved rental agreement, the number of vehicles owned by özmal up to 2* times contract vehicle can be added. Contract vehicle can not be registered to exceed 20 times.

If any of the conditions of obtaining the authorization certificate is registered, the conditions that are registered within 90 days from the date of the occurrence of this condition must be met. Vehicle age, vehicle sale, scrap separation, execution, etc. the sum of the periods in which the minimum capacity is lost due to the total of 540 ( five hundred and forty) days should be provided to the minimum capacity again. In case of exceeding these periods, the authorization certificate is cancelled.

L1 type of authority certificate applicants to receive, if any, will print on vehicles with short titles used during their activities on the presentation of themselves logo, emblem, etc.B sign must be notified to the ministry.

The holders of the L1 type authorization certificate, if any, must print their short titles in such a way that they can see at least 1 of the 4 or more wheeled vehicles they will use in their operations. Title and/or short titles of adjectives to be used in the scope of the certificate of authority must be appropriate.

Holders of authorization certificate cannot use more than one short title.

L1 certificate of authority holders, authority certificates attachment to be recorded in the vehicle documentation / registered vehicles must have a valid vehicle examination.

The holders of the L1 certificate of competence must have at least one senior manager and intermediate manager type professional qualification certificate or employ persons and persons qualified for these qualifications.

The driver of the vehicles within the scope of the L1 certificate of authorization shall be required to have a psychological assessment certificate with the type of professional competence certificate of SRC 3/4.

 

L1 Documents Requested For Application For Authorization Certificate

L1 documents required for application for authorization certificate are as follows:;

 

 1. Application petition (signed by the company official, the cashier will be shot)
 2. Application
 3. If the carrier is a real person, the legal personality of the person authorized to represent the company partners with the forensic registry certificate and identity card samples
 4. Signature circular (original or notarized copies of the authorized person/persons to represent and bind the company))
 5. It’s from the tax offices. (Title, address, identification, tax number, date of commencement, occupation will be written in the document))
 6. Trade chamber certificate (title, address, date of registration, occupation/occupation, capital of the carrier in the document will be written)
 7. Notary certified rental contract or copy of Title Deed (photocopy is notarized))
 8. The organization changes with the trade registry Gazette showing the trade registry Gazette. (Title of the company, address, representative, capital, founders and partners will be written in the newspaper)

a) to be registered as “operating within the scope of road transport regulations” or “operating inland logistics operations on Highway” regarding istigal

b) it is necessary to have a capital of 150.000 TL or a capital of operation and its capital should be published in the trade registry Gazette.

c) founders and partners

d) representative offices

e) to publish the information related to the branch (address, responsible) in the trade registry Gazette, and to send the legal registration document of the branch manager, sample of the identity card and signature circulars, if any.

 

9 – required documents and conditions for vehicles;

a) copy of the traffic and registration documents belonging to the vehicle belonging to özmal or contract required to be added to the certificate of authority

b) the real and legal person’s own name, registered and at least 100 tons of fleet of vehicles with a standing stamp (for each vehicle, 54 TL will be paid the vehicle card fee))

c) during the first application and operation of the minimum capacity of a large number of özmal commercial vehicles, it is obligatory that the other vehicles are not older than 19 years of age and the other vehicles are not older than 22 years of age.

d) can use 1 / 50 vehicles as contracted.

 

10 – proof of ownership of an independent immovable which is suitable for this purpose and which does not obstruct traffic such as loading, unloading, storage, stacking, packaging, sales, marketing and transportation of a vehicle which is at least 1000 m2, 10 tons of loaded weight, which is suitable for this purpose, and which is suitable for loading, unloading, storage, stacking, packaging, sales, marketing and transportation