Kapasite Raporu İle İlgili Bilgiler

Yerli Malı Belgesi Nedir?
17 Nisan 2019
Mind Mapping ile İş Yönetimi ve Planlaması Eğitimi
2 Mayıs 2019

Kapasite Raporu İle İlgili Bilgiler

Kapasite Raporunun Tanım ve Kapsamı

Kapasite raporu, bir firmanın, mevcut makine parkı ve iş gücü ile, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerinden hareket ederek bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

 

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (Sanayi sicili, gıda sicili gibi).

 

Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir?

 • 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
 • 5174 sayılı TOBB Kanunu
 • Oda Muamelat Yönetmeliği
 • İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
 • Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler
 • 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

 

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında
 • Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi Müracaatlarında
 • Muhtelif İthalat ve İhracat İşlemlerinde
 • Resmi ve Özel İhalelerde
 • Yurt içi ve yurt dışı kredi teminlerinde
 • Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılımlarda
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalat Yeterlilik ve Yerli Malı Belgesi alımında
 • Vergi İncelemelerinde
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

 

Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?

 • Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)
 • İplik Sanayi
 • Dokuma Sanayi
 • Örme Sanayi
 • Konfeksiyon Sanayi
 • Boya, Apre ve Empirme Sanayi
 • Jüt ve Amyant Sanayi
 • Halı ve Hasır Sanayi
 • Döküm Sanayi
 • Madeni Eşya Sanayi
 • Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayi
 • Çeşitli Metal Sanayi
 • Montaj ve Yetkili Tamir – Bakım Atölyeleri
 • Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
 • Kaplama Sanayi
 • Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
 • Ağaç Eşya Sanayi
 • Toprak Eşya Sanayi
 • Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayi
 • Cam ve Porselen Sanayi
 • Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayi
 • Baskı ve Cilt Sanayi
 • Kimya Sanayi
 • Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayi
 • Plastik Eşya Sanayi
 • Kauçuk Eşya Sanayi
 • Deri Eşya Sanayi
 • Film ve Fotoğraf Sanayi
 • Protez ve Ortopedi Sanayi
 • Deri Tuzlama ve Asorti İşleri
 • Yazılım Firmaları

 

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

 • Oda üyesi olan,
 • Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
 • Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
 • Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.

 

Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?

İstanbul Ticaret Odası Ticari Belgelendirme Koordinatörlüğünden veya www.ito.org.tr internet adresinden temin edilen kapasite raporu talep formu ile söz konusu formda istenen evrak ile birlikte Odamız Ticari Belgelendirme Koordinatörlüğüne başvurulur.

 

Kapasite Raporu Başvuru Formunda İstenen Belgeler Hangileridir?

 1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği onay harcı olan 375.00 ₺’nin 1 dekont olacak şekilde,
 2. Firmanın Kapasite Raporu alacağı imalathane adresinin (İTO kayıtlarındaki tescilli adres) bağlı olunan ilçe belediyesinden alınmış UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) adres yazısı ile güncellenmiş olması zorunludur. Aksi takdirde Sanayi Sicil Belgesi alınmamaktadır,
 3. Müracaat, firma sahibi veya ortağı tarafından yapılıyorsa “İmza Sirküleri”, vekili tarafından tarafından yapılıyorsa “Vekaletname” ibrazı zorunludur,
 4. İmalathanenin kira kontratının yenilenmiş hali veya tapu senedi (Kira kontratının aslı da konyrol için ibraz edilecektir)
 5. İşçilerin son aya ait SGK Hizmet Listesi ve Tahakkuk Fişi (Tahakkuk fişindeki adresi imalathane adresi olacaktır) veya yeni firmalarda SGK İşçi Giriş Bildirgeleri,
 6. Vergi Levhası fotokopisi
 7. Varsa Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi
 8. İşyerindeki makine teçhizatın mali müşavir onaylı toplam bilanço değer beyanı ve listesi,
 9. Kiralama yoluyla edinilen makinelerin;
 10. Firmaya ait kalite belgelerinin (TSE ISO, HACCP, CE, Marka Tescili vb) listesi ile bu belgelerin fotokopileri.
 11. Odamız veznesine yatırılacak Kapasite Tespit Ücreti (300 TL) makbuzu.

Not: Kapasite raporu talebinde bulunan firmaların SGK’lı işçi sayısı 1-9 arasında olmalıdır. 10 ve üzeri personel çalıştıran firmalara odamızca kapasite raporu tanzim edilememektedir.

 

Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?

 • Firma tarafından kapasite raporu, talep formu ve ekinde istenen evrak ile birlikte Ticari Belgelendirme Koordinatörlüğüne başvurulur,
 • Başvuru ile ilgili raportör tarafından değerlendirilir,
 • Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın iş yerine ziyarette bulunulur,
 • Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,
 • Elektronik ortamda TOBB’a gönderilen raporun onayından sonra bir sureti firmaya gönderilecek süreç tamamlanır.

 

Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

 • Süre bitimi,
 • Adresi değişikliği,
 • Kapasite verilerindeki değişiklikler.

 

Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

 • Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,
 • İş yerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir ve yerine yenisi tanzim edilir),
 • Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretim bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun İstanbul Ticaret Odasın’ca tesbiti),
 • Kuruluşun feshi veya iflas etmesi
 • Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı, Firmanın faaliyet konusu değiştirmesi veya iş yerini başka bir şehire nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,
 • Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,
 • Geçerlilik süresinin dolması

 

Kapasite Raporu Ücreti:

– 14 Çalışana kadar 1.100,00 ₺

– 15-100 Çalışan için 1.700,00 ₺

– 101 ve üstü çalışan için 2.150,00 ₺

01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olan yukarıdaki fiyatlara ek olarak 375 TL’lik T.O.B.B onay harcı tahsil edilecektir.

 

Kapasite Raporu İçin Gerekli Evraklar

1- Eksiksiz doldurulmuş Kapasite Raporu Müracaat Formu (firmamız bünyesinde soldurulacaktır. (2 Adet)

2- Müracaat Formunu imzalayan kişinin yetkili olduğunu gösterir karar ve imza sirküleri (Aslı)

3- İş yeri Tapu Fotokopisi (Kiralık ise kira kontratı fotokopisi)

4- Son İki Aylık SSK Tahakkuk ve Hizmet Listeleri

5- Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

6- Vergi Levhası Fotokopisi

7- Firmanın İş yerine Ait Elektrik  Faturasının Fotokopisi

8- Sanayi Sicil Belgesi

9- Marka Tescil Belgesi (varsa)

10- Patent Kullanım Belgesi (varsa)

11- Know-How Sözleşmesi (varsa)

12- Lisans Sözleşmesi (varsa)

13- Deşarj İzni (varsa)

14- Emisyon İzni (varsa)

15- ISO 14000 Belgesi (varsa)

16- CE Belgesi (varsa)

17- HACCP Belgesi (varsa)

 

Not: Yukarıda istenilen belgeler firma kaşesi ile onaylanmalı ve imzalanmalıdır. Kapasite Raporu Başvuru Formuna eklenerek, eksiksiz olarak teslim edilmelidir.