K1 Yetki Belgesi
8 Şubat 2019
Yıldızlı K1 (K1*) Yetki Belgesi
15 Şubat 2019

K2 Yetki Belgesi

K Türü Yetki Belgeleri

K türü yetki belgeleri, yurt içi eşya taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belge türüdür. Taşımanın şekline göre üç farklı türe ayrılır.

K1 Yetki Belgesi: Yurt içinde ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.

K2 Yetki Belgesi: Hususi taşımacılık yapacaklara verilir.

K3 Yetki Belgesi: Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara verilen belge türüdür.

 

K2 Yetki Belgesi Nedir?

K2 yetki belgesi sahip olduğu araçları kendine işinde kullanan, yük taşıyan şahıs veya şirketlerin alması gereken bir belgedir. K2 yetki belgesine sadece yük taşımak için imal edilmiş kamyonet, kamyon, römork, yarı römork cinsi araçlar eklenebilir.

K2 yetki belgesi sahibi sadece kendine ait bir türü taşıyabilir. Aldığı veya sattığı yükü kendine veya müşterisine taşıma bedeli ayrıca belirtilmeden taşıma yapabilir. Taşıma irsaliyesi kesemez ve taşımadan dolayı ücret alamaz. Aksi bir faaliyet tespit edilirse, belge ile faaliyeti dışında taşıma yapıldığından idari para cezası düzenlenebilmektedir.

K2 yetki belgesi kapasite şartı, en az bir birim taşıtın belgede kayıtlı olmasıdır. Birim taşıt kamyonet, kamyon ve çekici ile birlikte yarı römorku ifade eder. Tek başına çekici veya yarı römork birim taşıt sayılmadığından kapasite şartı sağlanmamış olur. Yetki belgesinin alma şartlarından birisinin kaybedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde kaybedilen şartların sağlanması gerekmektedir. Araç yaşı, araç satışı, hurdaya ayrılması, icra ile satışı ve benzeri sebepler nedeniyle asgari kapasitenin kaybedilmesi halinde yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı 630 günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir.

 

K2 yetki belgesi almak isteyen şahısların vergi mükellefi olma zorunluluğu yoktur. Şirketlerde ise vergi mükellefi olması ve bununla ilgili herhangi bir belgeyi ibraz etmesi zorunludur. Yetki belgesine kaydedilecek araçların muayenesinin olması ve ruhsata işlenmiş olması istenmektedir. Ruhsat bilgileri emniyet kayıtlarıyla karşılaştırılarak ruhsat ve emniyet kayıtlarında uyuşmazlık olup olmadığı kontrol edilmekte ve uyuşmayan bilgilerin olması durumunda işlem yapılmamaktadır. Emniyet kayıtlarında gerekli düzeltmenin yapılması halinde işlem yapılmaktadır.

 

Aracı veya araçlarının tümü kamyonet olan şahıs veya şirketler indirimli belge olan Yıldızlı K2 yetki belgesini alabilirler. Kapsamı K2 yetki belgesi ile aynıdır. Yıldızlı K2 yetki belgesi K2 yetki belgesi ücreti arasındaki ücret farkı ödenerek belge dönüşüm işlemi yapılır.

 

K2 Yetki Belgesi Kimlere Verilir?

K2 yetki belgesi yurt içinde, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlara, hususi eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak şahıslara, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilir.

 

K2 Yetki Belgesi İçin Başvuranlarda ve Araçlarda Aranan Şartlar Nelerdir?

K2 yetki belgesi yurt içinde, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, hususi eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak şahıslara, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür, bu bağlamda bu belgeyi almak için başvuranlarda ve bu iş için kullanılacak araçlarda aranan şartlar şöyle sıralanabilir.

 • K2 yetki belgesi talep eden gerçek kişilerden, faal vergi mükellefi olma şartı aranmaz.
 • K2 yetki belgesinde; ‘Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği: MADDE 14. Yetki belgesi almanın şartları’ ile belirlenmiş olan asgari kapasite şartını sağlayacak olan taşıtların, ticari olarak ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları şartı aranmaz. Ayrıca resmi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıtlar içinde bu şart aranmayacaktır.
 • K2 yetki belgesi için başvuranların en az birim taşıta (kamyonet, kamyon, tur, kırkayak ve benzeri) sahip olmaları şarttır. K2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar yaş şartı aranmadan kaydedilir.
 • K2 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgelerinin eki olan taşıt belgelerine kaydedilecek veya kayıtlı taşıt/taşıtların geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.
 • Sadece kamyonet / kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere K2 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az bir birim taşıt dışında asgari kapasite ile 40. maddenin 34. fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinden %75 indirim uygulanır.

 

K2 Yetki Belgesi Kapsamındaki Araçların Kullanılacak Olan Şoförlerde Aranacak Nitelikler ve Şartlar

KTY, Madde 34:

1- Bu yönetmelik kapsamındaki taşıtları kullanan şoförlerin;

 • İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları
 • Büyük otobüs kullananların 26 yaşından gün almış olmaları
 • 66 yaşından gün almamış olmaları,
 • Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananların, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları
 • Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları,
 • Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları şarttır.

 

2- Birinci fıkranın (a) bendine aykırı hareket eden şoförlere, kanunun 26. maddesinin birinci fıkrasının (I) bendine belirtilen para cezası uygulanır.

 

K2 Yetki Belgesi Almak İsteyen Gerçek Kişilerden İstenen Belgeler Nelerdir?

K2 Yetki Belgesi Almak İsteyen Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler Şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Yetki belgesi ve taşıt kartı
 3. En son temsil ve ilzam yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı
 4. Firma ortak ve yöneticilerine ait T.C kimlik numaraları beyanı
 5. Vergi dairesi ve vergi numarası bildirilmesi
 6. Taşıtlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu ve geçerli muayeneli ruhsat fotokopileri veya araç plakası ile tescil seri/sıra numarasının bildirilmesi ( en az bir birim özmal taşıtlara ait.)

 

K2 Yetki Belgesini Yenilemek İsteyen Gerçek Kişilerden İstenen Belgeler Nelerdir?

K2 Yetki Belgesini Yenilemek İsteyen Gerçek Kişilerden İstenen Belgeler Şunlardır:

 1. Belge sahibi tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi
 2. İmza beyannamesi aslı
 3. T.C kimlik numarası beyanı
 4. Halen yetki belgenizde kayıtlı ve ilave edilecek taşıt/ taşıtlara ait, teknik muayene tarihi geçerli emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatın dört yüzü bir sayfada fotokopisi veya araç plakası ile tescil ser/sıra numarasının bildirilmesi
 5. En az bir birim eşya taşımaya mahsus özmal taşıt sahibi olunması gerekmektedir.

 

K2 Yetki Belgesini Yenilemek İsteyen Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler Nelerdir?

K2 Yetki Belgesini Yenilemek İsteyen Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler Şunlardır:

 1. Temsil ilzam yetkilisi tarafından imzalanmış yenileme başvuru dilekçesi
 2. En az birim eşya taşımaya mahsus özmal taşıt sahibi olunması gerekmektedir.
 3. Halen yetki belgenizde kayıtlı ve ilave edilecek taşıt / taşıtlara ait, teknik muayene tarihi geçerliği emniyet kayıtlarıyla tam uyumlu ruhsatın dört yüzü bir sayfada fotokopisi
 4. Sahip ortak ve yöneticilere ait T.C kimlik numaralarının olduğu kimlik fotokopileri veya T.C kimlik numaralarının beyanı
 5. En son temsil ilzam yetkilerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı

 

K2 Yetki Belgesine Taşıt İlave Etmek İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

K2 yetki belgesine taşıt ilave etmek için gerekli olan evraklar şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Taşıt ruhsat fotokopisi

 

K2 Yetki Belgesi Adres Değişikliği İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

Gerçek kişilerden istenen evraklar şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Adresin değiştiği tarihi gösterir yerleşim yeri belgesi aslı
 3. ergi dairesi değişti ise; kayıtlı tüm araçlara ait emniyet kayıtlarıyla uyumlu muayenesini geçerli ruhsat fotokopileri ve taşıt kartı asılları

Ticaret Odasına Kayıtlı İse;

a- Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği

b- Ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi

 

Tüzel Kişilerden İstenen Evraklar Şöyledir

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Adres değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği
 3. Ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi

 

K2 Yetki Belgesi Firma Unvan Değişikliği İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

Ünvan değişikliği için tüzel kişilerden istenen evraklar şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği
 3. Yeni unvanlı ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi
 4. Yeni unvana göre düzenlenmiş en son temsil, ilzam yetkilerine ait noter onaylı imza sirküleri aslı
 5. Yeni unvana göre düzenlenmiş vergi levhası fotokopisi
 6. Mevcut taşıtlara ait yeni unvana göre düzenlenmiş emniyet kayıtlarıyla uyumlu ruhsat fotokopileri

 

Ünvan Değişikliği İçin Gerçek Kişilerden İstenen Evraklar İse Şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Ad ve soyad değişikliğini gösterir mahkeme kararı aslı veya noter onaylı örneği ile T.C kimlik fotokopisi
 3. Mevcut taşıtlara ait yeni ünvana göre düzenlenmiş emniyet kayıtlarıyla uyumlu ruhsat fotokopileri

Ticaret Odasına kayıtlı ise;

a- Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği

b- Ticaret Odası faaliyet belgesi fotokopisi

 

K2 Yetki Belgesi Kaybolduğunda İstenen Evraklar Nelerdir?

Tüm yetki belgesi kayıplarında istenen evraklar aynıdır.

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Herhangi bir gazetede zayi ilanı

 

K2 Yetki Belgesi İptalinde İstenen Evraklar Nelerdir?

K2 Yetki Belgesi İptalinde İstenen Evraklar Şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Yetki belgesi aslı
 3. Taşıt belgesi aslı
 4. Taşıt kartı aslı
 5. Temsil ve ilzam yetkili imza sirküsü aslı

 

 

 1. K2 Belgesine Araç İlave etmek için İlave Dilekçesini antetli Kağıtlarına kaşe imza yapmaları gerekmektedir.
 2. K2 Belgesinden Araç Düşümü için (Satış yapılmış ise) Düşüm Dilekçesini antetli Kağıtlarına kaşe imza yapmaları gerekmektedir.

 

K2 Belgesine Araç İlave İçin Gerekli Evraklar;

 • İlave Edilecek Aracın Muayeneli  Ruhsat Fotokopisi
 • İlave Dilekçesi Antetli Kağıda Kaşe-İmzalı
 • Vekaletname (Noter Onaylı Aslı)

 

K2 Belgesinden Araç Düşümü İçin Gerekli Evraklar;

 • Satılan Aracın Noter Satış Sözleşmesi ASLI
 • Düşüm Dilekçesi Antetli Kağıda Kaşe-İmzalı
 • Vekaletname (Noter Onaylı Aslı)

 

ÜCRETLER;

K2 Belgesine Araç İlave Danışmanlık Ücretimiz : 200 TL + KDV

K2 Belgesinden Araç Düşüm Danışmanlık Ücretimiz : 200 TL + KDV

 

Araç İlave Harç Bedeli (Araç Başına Bakanlığın Aldığı Harç Bedeli) : 371 TL  (İşlemin Sonunda vereceğimiz Ödeme Numarası ile Müşteri Tarafından Vakıfbank ya da Ziraat Bankasına elden yatırılacaktır.)

 

TAŞIT DÜŞÜM DİLEKÇESİ SON

TAŞIT İLAVE DİLEKÇESİ SON

 

 

EN

 

K Type Of Authorization Documents

 

K type of authorization certificates, domestic goods transportation or special transportation to make the document type given to real and legal persons. According to the shape of the transport is divided into three different species.

K1 Authorization Certificate: It is given to those who will carry goods for commercial purposes in Turkey

K2 Certificate of Authorization: It is given to private transportation operators.

K3 Certificate  of Authorization. The type of document given to carry goods for commercial purposes.

 

What Is K2 Authorization Certificate?

K2 certificate of competence is a certificate that the individuals or companies who use their vehicles in their own business, carry loads. Only trucks, trailers, semi-trailers can be added to the K2 authorization certificate.

The owner of the K2 authorization certificate can only carry a type of his / her own. Also, without specifying the burden of transport costs to customers yourself, or bought or sold can move. Transport can not cut the waybill and can not charge for the waybill. Otherwise, if an activity is detected, administrative fines can be imposed beacuse the document is carried out outside the activity.

K2 competence certificate capacity requirement is that least one unit of vehicle is registered in the document. The unit refers to semi-trailer along with vehicle van, truck and tow truck. The capacity requirement is not provided because the unit vehicle is not considered as an attractive or semi-trailer alone. If one of the conditions of obtaining the authorization certificate is lost, the conditions that are lost within 90 days from the date of the occurrence of this situation must be met. In case of loss of the minimum capacity due to vehicle age, vehicle sales, scrap, execution and similar reasons, the minimum capacity should be provided again so as not to exceed 630 days for the total period in which the capacity is lost during the validity period of the authorization certificate. In case of exceeding these periods, the authorization certificate is cancelled.

 

Persons who want to obtain K2 authorization certificate are not obliged to be tax payers. In the companies, the taxpayer is obliged to submit any document related to this. The vihecles to be registered in the authorization certificate must be examined and the license must be processed. The registration information is compared to the safety records and the registration and safety recors are checked for any discrepancies and no transactions are made in case of mismatched information. If necessary correction is made the safety records, transactions are made.

 

All vehicles or vehicles of the person or companies that have discount certificate, the star K2 authorization certificate can receive. The scope is the same as thr K2 authorization certificate. Star K2 authorization certificate K2 authorization certificate fee differemce between payment of the document conversion process is done.

 

Who Is The K2 Authorization Certificate Given?

K2 authorization certifiacte shall be issued to persons, real and legal taxpayers, who will transport private goods to registered and registered vehicles or vehicles in Turkey and who will not transport for commercial purposes.

 

What Are The Requirements For Applicants And Vehicles For K2 Authorization Certificate?

K2 certificate of authorization is a document given to persons who will carry private goods and who will not transport for commercial purposes by Registered and registered vehicles or vehicles in Turkey, commercial or in particular, and those who will not transport for commercial purposes, in this context, the conditions required for the applicants and the vehicles used for this purpose are as follows:

 • Real persons who demand K2 authorization certifiacte are not required to be an active taxpayer.
 • K2 authority document; ‘road transport regulations: Article 14. The conditions for obtaining an authorization certificate are determined by the minimum capacity requirement of the vehicles, which are not required to be registered and registered commercially. In addition, in the official registration and registered vehicles will not be searched for this condition.
 • Applicants for K2 authorization certificate must have at least one unit of Transportation (truck, tour, and so on). K2 certificate of authority attachment to carry goods to the vehicle documents commercial or private vehicles are registered without the age requirement.
 • The owner of the K2 authorization certificate shall be required to have a valid vehicle inspection of the registered vehicle/vehicles to be recorded in the vehicle documentation attached to the authorization certificates.
 • Only to transport with truck / trucks K2 to obtain authorization certificate from the natural and legal persons, except for at least one unit of vehicle with a minimum capacity of 40. Article 34. the condition started in Paragraph (B) is not required and %75 discount is applied from their authorization certificate fees.

Qualifications and conditions to be sought by drivers who will be used for vehicles covered by K2 authorization certificate KTY, Article 34:

1-The drivers who use the vehicles covered bu this regulatin;

 • Having the professional competency certificate required by the relevant legslation
 • Large bus users took 26 years of age
 • They don’t take days under the age of 66
 • Vehicles carrying dangerous substances, the relevant legslation stipulated that the document showing that the acqyisition of training
 • They have not received a penal sentence binding on their libert for crimes against drugs, weapons, human and Customs smuggling and terroism
 • A health report showing their physical and psycho-techical health in terms of driving profession must be obtained every five years from the authorized health organizations.

 

2- First paragraph (A) to the drivers who act contrary to paragraph 26 of the law. The fine specified in subparagrapgh (I) of the first paragraph of the article shall be  applied.

 

What Are The Required Documents From The Real Persons Who Want To Obtain K2 Authorization Certificate?

The Documents Requested From The Legal Persons Who Want To Obtain K2 Authorization Certificate Are As Follows;

 • Application letter
 • Authorization certificate and vehicle card
 • Original notarized signature circular belonging to the latest representative and Ilzam authorities
 • T.T for the company’s partners and managers declaration of identity statement
 • Tax office and tax number notification
 • (A minimum of one unit of moto vehicles is owned by the General Directorate of motor vehicles.)

 

What Are The Documents Requested From The Real Persons Who Want To Renew The K2 Authorization Document?

The Documents Requested From The Real Persons Who Want To Renew The K2 Authorization Documents Are:

 • Renewal application petition signed by the owner the document
 • Original signature
 • T.C ID statement declaration
 • A copy of the four sides of the vehicles / vehicles to be added and registered in your authorization document, or a copy of the registration with the vehicle plate/row number on a page
 • At least one unit of goods carry the owner of the vehicle must be özalmal

 

What Are The Documents Requested From The Legal Entities Who Want To Renew The K2 Authorization Document?

The documents requested from the legal entities wishing to renew the K2 authorization Document Are As Follows:

 • Application for renewal signed by the representative
 • At least the unit to carry goods must be the owner of the vehicle özmal
 • A copy of the four sides of the license, which is still in full compliance with the techical inspection date valid with the safety records of the vehicle / vehicles to be added in your authorization document.
 • Owner and managers T.C copies of ID numbers or T.C declaration of identity numbers
 • Notary approved signature circular of the recent representative signature authorities

 

What Are The Documents Required To Add The Vehicle To The K2 Authorization Certificate?

-Application letter

-Copy of vehicle licens

 

K2 Authorization Certificate What Are The Required Documents For The Address Change?

Documents requested from real persons:

 • Application letter
 • Indicates the date on which the address was changed
 • If department has changed, the inspection of all registered vehicles in compliance with the safety records valid license copies and vehicle card originals.

a- Original or certified copy of Trade Registry Gazette showing title change

b- Photocopy of activity certificate of Chamber of Commerce

 

Documents Requested From Legal Entities

 • Application letter
 • Original or certified copy of Trade Registry Gazette showing address change
 • Copy of the Chamber of commerce activity certificate

 

K2 Authorization Certificate What Are The Required Document For The Company Title Change?

Documents requested from legal persons for the change of title are as follows:

 • Application letter
 • Original or certified copy of Trade Registry Gazette showing title change
 • Copy of activity certificate of the new title Chamber of Commerce
 • Notary approved signature circular of the latest representative, issued according to the new title
 • Photocopy of tax plate issued according to the new title
 • Copies of the license in accordance with the safety records issued according the new title of the existing vehicles

 

Documents Requested From Real Persons For The Change Of Title Are As Follows:

 • Application letter
 • First and last name and surname change the court decision with the original or notarized copy of the T. Photocopy of  T.C – ID
 • Copies of the license in accordance with the safety records issued according to the new title of the existing vehicles
 • If registered to the Chamber of Commerce;

a- Original or certified copy of Trade Registry Gazette showing title change

b- Photocopy of activity certificate of Chamber of Commerce

 

What Are The Required Documents When K2 Authorization Certificate Is Lost?

All documents required for the loss of authorization certificate are the same.

 • Apllication letter
 • Notice of casualties is any newspaper

 

What Are The Document Required For The Cancellation Of K2 Authorization Certificate?

K2 The Documents Requested For The Cancellation Of The Authorization Certificate Are As Follows:

 • Application letter
 • Orihinal Authorization certificate
 • Original vehicle certificate
 • Vehicle card original
 • Original signature circular