H2 Yetki Belgesi
5 Şubat 2019
K2 Yetki Belgesi
13 Şubat 2019

K1 Yetki Belgesi

K1 Yetki Belgesi Nedir?

K1 yetki belgesi sahip olduğu taşıtla yurt içinde nakliye faaliyeti yapan gerçek veya tüzel kişilerin alması gerekli olan belgelerdir. Faaliyet gereği K1 yetki belgesine eklenecek olan tüm araçların kullanım amacı bilgisi ‘ticari yük nakli’ olmalıdır.

K1 yetki belgesi şahıs veya şirketlere verilebilir. Bu yetki belgesinin alma şartları ve gereklilikleri şahıs ve şirketlere göre farklılık gösterir. K1 yetki belgesine sadece belge sahibinin sahip olduğu araçlar eklenebilir. Bir başka ifade ile taşıtlar özmal olmalıdır. Şahıs ve şirketlerin ticaret esnaf odasına kayıt olmaları, şirketlerde tüm sahip, ortak ve dışarıdan atanan müdürlerin, şahıslarda ise şahsın adli sicil kaydının ibraz edilmesi ve yönetmelikte belirtilen suçlardan sabıkasının olmaması gerekmektedir.

K1 yetki belgesi almak isteyen şirketlerin sahip olduğu 20 yaşından küçük en az 3 adet birim taşıt ile azami yüklü ağırlıkları toplamı 110 tona sahip olmalıdır. Birim taşıt: yarı römorkuyla veya römorkuyla birlikte çekiciyi veya araç tescil belgesinde ‘römork takılabilir’ ifadesi varsa römorkuyla birlikte çekiciyi veya tek başına kamyonu veya tek başına kamyoneti ifade eder.

Kapasite hesaplanırken, birim taşıt şartı sağlandıktan sonra çekicilerde katar ağırlığı 40.000 kilograma kadar olanların katar ağırlığı ne kadarsa, 40.000 kg üstü olanların ise fazlalık hesaba katılmadan 40.000, kamyonlarda ise katar ağırlığı 32.000’e kadar olanlar katar ağırlığı kadar, 32.000 kg üstü olanlar çekicilerde olduğu gibi fazlası alınmadan 32.000 kg olarak hesaplanır. Yani 42.000 kg katar ağırlığı olan çekici 40.000, 36.000 kg katar ağırlığına sahip bir kamyonda 32.000 kg olarak hesaplanır. Bu miktarlardan az ise ağırlık o miktar alınarak hesaplanır.

K1 yetki belgesi için başvuran şirketlerden ise mesleki yeterlilik belgesi istenmektedir. Şirket sahibinin veya ortaklardan birinin bu belgeye sahip olması yeterlidir. Şirket ortağı ise ortağı olduğunu, çalışan ise SGK’dan alınacak çalışan olduğunu gösterir herhangi bir belgenin ilgili bölge müdürlüğüne MYP fotokopisi ile müracaat edilmelidir. Şirketler K1 yetki belgesi alındıktan sonra 6 ay bu şarttan muaftır. Şahıslardan istenmez. Şayet bu 6 aylık süreden sonra mesleki yeterlilik belgesi yoksa idari para cezası düzenlenmektedir. Düzenlenen para cezasında ise 30 gün süre verilerek işlem yapılır. Eğer 30 gün sonra mesleki yeterlilik belgesi ibraz edilmezse yine para cezası uygulanır.

Yetki belgesinin alma şartlarından herhangi birisinin kaybedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 9o gün içinde kaybedilen şartların sağlanması gerekmektedir. Araç yaşı, araç satışı, hurdaya ayrılması, icra ile satışı ve benzeri durumlar nedeniyle asgari kapasitenin kaybedilmesi halinde yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerim toplamı 630 günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir. İptal durumuna gelen yetki belgesi yönetmelikte yapılan son değişiklikte başka bir belgeye dönüştürülemez.

Kamyonet sahibi şahıs veya şirketlerin nakliye yapılması halinde %90 indirimli K1 yetki belgesi alınabilir. K1 yetki belgesinden farkı, sadece kamyonet cinsi araç eklenmesi ve nakliyenin sadece merkezin bulunduğu il sınırları içinde çalışabilir. Şahıs veya şirketin merkezinin bulunduğu il dışında taşımacılık yaptığı tespit edilirse cezai işlem uygulanır. K1 yetki belgesine kamyonet haricinde bir araç eklenmek istendiğinde K1 yetki belgesi için istenilen tonajın ve diğer şartların sağlanması ve K1 ile K1 yetki belgeleri arasındaki ücret farkının ödenmesi ile dönüşüm işlemi yapılabilmektedir.

 

K1 Yetki Belgesi Kimlere Verilir?

K1 yetki belgesi, sahip olduğu taşıtla yurt içinde nakliye faaliyeti yapan gerçek veya tüzel kişilere verilir.

 

K1 Yetki Belgesi Nereden Alınır?

K1 yetki belgesi için başvurular Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından alınmaktadır. Eğer varsa ilçe müdürlüğüne, yoksa il müdürlüğüne gidilerek içinde tüm gerekli belgelerin bulunduğu dosya bizzat teslim edilmelidir. Başvuru şahıs adına yapılacaksa başka biri şahıs adına başvuru yapamaz, ancak şirket için başvuru yapılıyorsa ortaklardan herhangi biri başvuru yapabilir. Başvuru gerekli merciler tarafından değerlendirildikten sonra formda belirtilen iletişim adresine belge gönderilir.

 

K1 Yetki Belgesi İçin Başvuranlarda ve Araçlarda Aranan Şartlar Nelerdir?

K1 yetki belgesi yurt içinde, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür. Bu bağlamda bu belge için başvuranlarda ve bu iş için kullanılacak olan araçlarda aranan şartlar şöyledir:

 1. K1 yetki belgesi talep eden gerçek ya da tüzel kişilerden, faal vergi mükellefi olma şartı aranır.
 2. K1 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgelerinin eki olan taşıt belgelerine kaydedilecek veya kayıtlı taşıt-taşıtların geçerli araç muayenesinin yapılmış olması gereklidir.
 3. Gerçek kişilerin en az, bir birim taşıt ve 25 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları gerekir.
 4. Tüzel kişilerin en az iki birim taşıt ve 50 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları şarttır.
 5. K1 yetki belgesi için gerçek veya tüzel kişilerden, trafik tescil belgesinde özel amaçlı olarak tescil edilmiş taşıt/taşıtlar için yetki belgesi almak isteyenlerden bir birim taşıt dışında asgari kapasite şartı aranmaz.
 6. Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere K1 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, en az bir birim taşıt dışında asgari kapasite ile 40. maddenin otuz dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde %75 indirim uygulanır.
 7. K1 yetki belgesi talep eden gerçek kişilerden, birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenilmez.
 8. K1 yetki belgesi talep eden gerçek kişilerin, E-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi müracaatları kabul edilebilir ve bu yönetmelikte belirlenen şartların sağlandığının tespiti halinde, talepleri elektronik olarak karşılanır.
 9. K1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine, eşya taşımaya mahsus sadece ticari taşıtlar kaydedilir.
 10. Tüzel kişiliği haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet orta düzey yönetici türü (ODY) mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişiyi istihdam etmeleri şarttır. Gerçek kişiliği haiz mükelleflerden mesleki yeterlilik belgesi bulundurma ya da işverenin sahip olması şartı aranmaz.
 11. K1 türü yetki belgelerinde kayıtlı araçlarda çalışacak olan şoförlerden, SRC3/SRC4 türü mesleki yeterlilik belgesi ile psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.
 12. KTY, 24. maddedeki şartlara uygun olmak kaydıyla; K1 türü yetki belgelerinde yalnız özmal taşıtlar kaydedilir ve kullanılabilir.

 

K1 Yetki Belgesi Verilmesi / Yenilenmesi İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

K1 yetki belgesinin verilmesi veya yenilenmesi esnasında istenen evraklar şahıs ve şirketler bazında farklılık arz etmektedir. Bu bağlamda şu şekilde ikiye ayrılır:

 

1- Tüzel (Şirket) Kişilerden İstenen Evraklar:

 • Başvuru dilekçesi (ticari olarak tescilli, en az birim iki birim olmak kaydı ile 50 ton asgari kapasite şartını sağlayacak şekilde özmal taşıtlara ait araç plaka ve tescil seri/sıra numaralarının bildirilmesi)
 • Ticaret, sanayi, esnaf ve sanatkarla veya ziraat odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren belgenin aslı
 • En son temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri aslı
 • Firmanın yabancı uyruklu olan ortak ve yöneticileri var ise ayrıca noter onaylı pasaport örneği

Not 1: Ticaret sicil gazeteleri ve adli sicil belgeleri elektronik ortamda alınmaktadır.

Not 2: 2,3 ve 4. maddelerdeki belgelerinin asılları talep edilmesi halinde iade edilebilecektir.

 

2- Gerçek (Şahıs) kişilerden İstenen Evraklar:

 • Başvuru dilekçesi (ticari olarak tescilli, en az iki birim olmak kaydı ile 25 ton asgari kapasite şartını sağlayacak şekilde özmal taşıtlara ait araç plaka ve tescil seri/sıra numaralarının bildirilmesi)

Not: Adli sicil belgesi elektronik ortamda alınmaktadır.

 

K1 Yetki Belgesi Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Eğer yetki belgesi sahibi olan şahıs veya firma faaliyetine devam etmek istiyorsa yetki belgesini süresi içinde yenilemelidir. Süresi içinde yenilenmeyen yetki belgeleri ve eki belgeler iptal edilir.

 

K1 Yetki Belgesi Yenilemesi Nasıl Yapılır?

K1 yetki belgesi sahipleri, K1 yetki belgelerinin yenilenmesi için K1 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak başvuruda bulunmalıdırlar. K1 yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.

 

Yetki Belgesi Değişiklik Bildirimi

Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye azalışları, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Süresi içinde yapılmayan bildirimler için ceza uygulanır.

 

K1 Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Şartı Nedir?

Tüzel kişiliği haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet orta düzey yönetici türü (ODY) mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişiyi istihdam etmeleri şarttır. Gerçek kişiliği haiz mükelleflerden mesleki yeterlilik belgesi bulundurma ya da işverenin sahip olması şartı aranmaz.

 

 

EN

 

What Is K1 Authorization Certificate?

K1 authorization certificate is the document required to obtain real or legan persons engaged in domestic transportation by the vehicle owned by them. The purpose of use of all vehicles that will be added to the K1 authorization certificate in accordance with its activity information must be ‘commercial freight transport’.

 

K1 authorization certificate can be issued to idividuals or companies. The terms and condition for obtaining this authorization certificate very according to individuals and companies. Only the vehicles owned by the owner can be added to the K1 authorization certificate. In other words, vehicles must be essential. The registration of the individuals and companies to the Chamber of Commerce, the managers assigned to all owners, partners and outsiders in the companies, and the person’s criminal record in the persons should be presented and the criminal record of the crimes specified in the regulation should not be.

Companies wishing to obtain K1 authorization certificate should have at least 3 units of vehicles under the age of 20 and a maximum load of 110 tons. Unit cehicle: semi-trailer or trailer with the tractor or vehicle registration document ‘tug can be attached to the expression if there is the trailer, trailer or truck alone or alone refers to the truck.

Whe calculating capacity, the unit is established after the condition of the vehicle, adds weight to the weight of 40.000 kilograms, the weight of Qatar ones in tow, if this is what those above 40.000 kg 40.000 to joining the surplus account, in the truck, qatar adds weight ones the weight of 32.000 to 32.000 kg 32.000 kg trailers like those over without observing it more is calculated as. In other words, it is calculated as 32.000 kg in a truck with 42.000 kg weight of 40.000, 36.000 kg weight of attractive. If this amount is less, the weight is calculated by taking that amount.

The companies applying for K1 authorization certificate are required for the professional qualification certificate. It is sufficient fo the company owner or one of the partners to have this document. If the company partner is a partner and the employee is employed from the SGK, any document indicating that the relevant regional directorate should be applied with a copy of MYP. Companies are exempt from this condition for 6 months after obtaining K1 authorization certificate.

People are not required. If there is no professional qualification certificate after 6 months, administrative fine is imposed. In the case of the fine issued, transactions are made for 30 days. If the professional qualification certificate is not presented in 30 days, the fine will be applied again..

If anay of the conditions of obtaining the authorization certificate is lost, the conditions that are lost within 90 days from the date of the occurrence of this situtation must be met. In case of loss of the minimum capacity due to vehicle age, vehicle sale, scrap seperation, execution and similar circumstances, the total of the periods in which the capacity is lost during the validity period of the authorization document shall be provided with a minimum capacity of not more than 630 days. In case of exceeding these periods, the authorization certificate is cancelled. The certificate of authorization from the cancellation can not be converted to another document with the last amendment made in the regulation.

%90 discount K1 authorization certificate can be obtained in case of transportation of the truck owner of the person or companies. The difference from the K1 authorization certificate can only be worked within the borders of the province where the transportation is located.If this determined that the person or company is carrying out transportation outside the city center, criminal action shall be applied. K1 when a vehicle other than a truck is required to be added to the certificate of authority K1 certificate of authority for the desired tonnage and other conditions to be provided and K1 and K1 certificate of authority to pay the difference between the payment of the conversion process can be done.

 

Who Is The K1 Authorization Certificate Given?

K1 authorization certificate is given to real or legal persons who carry out domestic transportation by the vehicle owned by them.

 

Where To Get K1 Authorization Certificate?

Application for K1 authorization certificate are received by the Ministry of Transportation, Maritime and communications. If there is a county directorship, if there is a county directorship, the file containing all the necessary document should be submitted in person. If the application is to be made on behald of the person, another person may not apply on behalf  of the person, but if the application is made for the company, one of the partners may apply. After the application is evaluated bu the relevant authorities, the document is sent to the communication address specfied on the form.

 

What Are The Requirement For Applicants And Vehicles For K1 Authorization Certificate?

K1 certificate of authorization is a document given to real and legal taxpayers who will transport goods for commercial purposes by Registered and registered vehicles or vehicles domestically. In this context, the requirements for applicants for this document and the tools to be used for this job are as follows:

 1. Natural or legal persons who demand K1 authorization certificate are required to be an active taxpayer.
 2. The owner of the K1 authorization certificate, the authority certificates attached to the vehicle will be record in the document or registered vehicles-vehicles must have a valid vehicle examination.
 3. Real persons must have at leat one unit of vehicle and a minimum capacity of 25 tonnes.
 4. Legal persons must have at least two units of vehicles and a minimum capacity of 50 tons.
 5. For the certificate of authority K1 from the real or legal persons, traffic registration certificate, specially registered vehicles / vehicles for those who want to obtain authorization certifiacte for a unit vehicle outside the minimum capacity requirement is not required.
 6. Only to make transportation by trucks K1 to obtain authorization certifiacte from the natural and legal persons, at least one unit of vehicle with a minimum capacity of 40. article thirty-fourt paragraph (B), paragraph is not required and %75 discount of their authorization certificate fees apply.
 7. The documents specified in subparagrapghs (b), (c) and (D) of the first paragraph are not required from the real persons who demant K1 authorization certificate.
 8. In the event that an electronic verification service intends to suspend or terminate the servise, it shall report to the department in charge of the information industry un the State Council 60 days prior to the suspension of termination of Service, and negotiates with other electronic verification services the suspension or termination of Service.
 9. K1 certificate of authority attachment to the cehicle documentation, only commercial vehicles for carriyng goods are saved.
 10. The holders of the certificates of competence having legal personality must have at least one medium-level executive type (ODI) professional qualification certificate or employ the Qualified Person. It is not required to have a professional qualification certificate or to have and employer from the taxpers who have real personality.
 11. Drivers who will work in vehicles registered in K1 typpe authorization certificates must have a SRC3/SRC 4 type occupational qualification certificate and a psychometric assessment certificate.
 12. The kty is registered and used only in the K1 type authorization certificates, provided that it complies with the requirements of Article 24.

 

What Are The Documents Required For  The Issuance / Renewal Of K1 Authorization Certificate?

The documents requested during issuance or renewal of the K1 authorization certificate are diffrent on the basis of individuals and companies. In this context, it is divided into the following:

 

1- Document Requested From Legal Persons:

 • Application petition ( commercially registered, at least two units on condition that the minimum capacity of 50 tonnes of vehicle license plate and registration serial/sequence numbers to provide notification)
 • The original document showing that it is registered in one of the chambers of Commerce, Industry, tradesme ad artisans or agricultural chambers.
 • The original of the notary approved signature circular of the last representative and the authorized persons of the signature.
 • If the company has partners and managers who are foreighn nationals, also notarized passport sample

Note 1: Trade Registry newspaper and legal registry documents are received electronically.

Note 2: 2.3 and 4. the originals of the document in articles may be returned upon reques.t

 

2-Documents Requested From Persons ( Persons):

 • Application petition ( commercially registered, at least two units, provided that 25 tonnes of minimum capacity condition to provide vehicle license plate and registration serial/sequence numbers to be reported

Note: The legal registration certificate is obtained in electronic format.

 

What Is The Validity Period Of The K1 Authorization Certificate?

The validty period of the authorization documents is five years. If the person or company who has a certificate of authorization wants to continue its activity, it must renew the certificate of authorization within the period of time. Authority certificates and attachment documents that are not renewed within the period of time are cancelled.

 

How To Renew K1 Authorization Certificate?

The holders of the K1 authorization certificate should apply in writing to the Ministry 60 days prior the the expiry date of the validity period of the K1 authorization certificate for the renewal of the K1 authorization certificates. The certificate of authorization K1 is renewed for five years, based on the date of payment of the renewal fee.

 

Declaration Of Approval Of Authorization Certificate

Title, address, tax number, partnership, share transfer, capital decrease, manager, agency contracts and changes related to vehicles are obliged to notify the ministry within 90 days of the date of the change. Penalties are applied for notification not made within the period of time.

 

K1 Authorization Certificate What Is The Professional Qualification Requirement?

The holders of the certificates of competence having legal personality must have at least one medium-level execıtive type (ODI) professional qualification certificate or employ the Qualified Person. It is not required to have a professional qualification certificate or to have an employer from the taxpayers who have real personality.