Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

ISO 17025 DANIŞMANLIK AŞAMALARI

ISO 17025 AKREDİTASYO N AŞAMALARI
1- Mevcut Durumun Tespiti:
 • Firmanın mevcut yapısı, durumu ve çalışma sistemi ISO 17025 gereksinimlerine göre incelenir.
 • Gerekli analizler yapılır.
 • Elde edilen sonuçlar yönetime raporlanır.
 2- Kalite Yönetim Sistemi Oluşum Planı ve Kurulması
 • Akreditasyonu hedeflenen konuların belirlenmesi ve kapsamının ortaya konulması,
 • Ana süreçlerin ve alt süreçlerin belirlenmesi.
 • Süreçlere ait girdilerin, çıktıların, performans kriterlerinin ve birbirine olan etkilerinin belirlenmesi.
 • Süreçlerin izlenmesi ile ilgili metotların tanımlanması.
 • Projeyi yürütecek çalışma ekibinin oluşturulması
 • Organizasyon şemasını ve kalite yöneticisini belirleme
 • Uygun çalışma ortamı ve şartlarının belirlenmesi,
 • Ürün kalite planlarının yazılı hale getirilmesi
3- Eğitim
 • ISO 17025 Laboratuvar Standardı – Bilgilendirme Temel Eğitimi
 • ISO 17025 İç Denetçi Eğitimi
 • ISO 17025 Dokümantasyon Eğitimi
4- Dokümantasyon
 • Belirlenen proseslerin dokümante edilme şeklinin belirlenmesi ve yazılı hale getirilmesi eğitimi
 • ISO 17025 Kalite el kitabının yazılması eğitimi
 • ISO 17025 Organizasyon el kitabının yazılması eğitimi
 • Gerekli prosedürlerin ve talimatların belirlenmesi ve oluşturulması eğitimi
 • ISO belgesi alınması için hazırlanan formların doldurulması eğitimi
 • Yönetim gözden geçirme toplantılarının yapılması
5-İç Denetimlerin Yapılması:
 • ISO 17025 standardının tamamlandığı kararı verildikten sonra dokümantasyona göre uygulamalar hayatta geçirilir.
 • Uygulamaların planlandığı gibi çalışıp çalışmadığı incelenir ve aksaklıklar belirlenir.
 • Tespit edilen uygunsuzluklar ve gelişmeye açık alanlar bir plan dâhilinde ele alınır.
 • Sistemin etkinliği ve sürekliliği sağlanır.
 •  Uzmanlar tarafından ayrıca cihaz ve ekipmanların kalibrasyonu, bakımı, metotların valide edilmesi, kalibrasyon laboratuvarları için ölçüm belirsizliğinin hesaplanması, kullanılan yazılımların geçerliliği vb. konular açısından eğitim verilerek değerlendirme yapılır.
6- Başvuru: ISO 17025 belgesine başvuru ve alınması