CE Belgelendirme
20 Aralık 2016

İş Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Temel Eğitimleri
15 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’E göre;
İşveren madde 5’e göre; 
(1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;
a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
c) Çalışanların bu programlara katılmasını,
ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar.
(2) İşveren, geçici iş ilişkisi kurulan diğer işverene ilgili bilgi verir; geçici iş ilişkisi kurulan işveren bu konular hakkında çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlar.
(3) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.
(4) İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.
İşveren MADDE 6’ya göre;
(1) İşveren, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.
(2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.
(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.
Eğitimler düzenli aralıklarla tekrarlanır:
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.
(5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
(6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
EĞİTİM SÜRELERİ
MADDE 11’e göre;
a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat
EĞİTİM KONULARI:
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma
Sektörlere göre İş Güvenliği Eğitimleri
Kimya Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği
Çimento Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği
Tersane Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği
İnşaat Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği
Sağlık Sektöründe İs Sağlığı Ve Güvenliği
Plastik Endüstrisinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
Petrol Ve Doğal Gaz Arama Ve Çıkarma Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği
Otomobil İmalat Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği
Metal İşleme Sektörlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği
Gazlı Ortamlarda Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Eğitimin Amacı: Çalışanların iş sağlığı ve Güvenliği Konusunda bilgilendirilmesi, Gazlı Ortamlarda çalışmada meydana gelen tehlikelerin ve risklerin en aza indirilerek çalışmaların sağlıklı yapılmasının sağlanması.
Eğitimin İçeriği:
1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?
2. İş Kazaları ve Nedenleri
3. Tehlike Türleri
4. Kişisel Koruyucular KKE ler
5. Operatör Kimdir?
6. Gaz Grupları, Gazların Tanımlanması
7. Doğal Gazın Riskleri
8. Gaz Zehirlenmesinde Yapılacak İlk Yardımlar
9. Ölçüm Cihazları ve Gaz Ölçümleri
10. Kimyasalların Tanımlanması
11. Çalışma Ortamında Ergonomi
12. Gaz Ortamlarda Çalışanlarda Görülen Mesleki hastalıklar
13. Kazaların İncelenmesi
Kimler Katılmalı: Firmada Çalışan Bütün Personel
Mermer Ocaklarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Eğitimin Amacı: Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması. Mermer ocaklarındaki iş kazaları ve risklerin en aza indirilerek çalışma ortamının sağlıklı hale getirilmesi.
Eğitimin İçeriği:
1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?
2. İş Kazaları ve Nedenleri
3. Tehlike Türleri
4. Kişisel Koruyucular KKE ler
5. Operatör Kimdir?
6. Genel İSG Kuralları Nelerdir?
7. Barikatlama ve Levhaların tanımlanması
8. Maden Ocaklarında Yer Altı İşleri
9. Patlayıcı Maddelerin Tanımlanması ve Önlemleri
10. Havalandırmalar
11. Çalışma Ortamında Ergonomi
12. Maden Ocaklarında Karşılaşılan Mesleki hastalıklar
13. Vinçle Çalışmalar
14. Elle Taşıma Teknikleri
15. Kazaların Fotoğraflamasının İncelenmesi
Kimler Katılmalı: Mermer Ocaklarında Çalışan Bütün Personel.
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Eğitimin Amacı: Hastanelerde çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgilendirilmesi. Hastanelerde karşılaşılan risklerin tanımlanması ve oluşacak kazaların en aza indirilmesi. Çalışma ortamının sağlıklı hale getirilmesi.
Eğitimin İçeriği:
1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?
2. İş Kazaları ve Nedenleri
3. Tehlike Türleri
4. Kişisel Koruyucular KKE ler
5. Türkiye de İş Kazaları Nelerdir.
6. Genel İSG Kuralları Nelerdir?
7. Çalışanların Yasal Hakları
8. Oluşacak Acil Durumlar
9. İş Emniyeti Analizi, Tehlike ve Risklerin Tanımlanması
10. Levhalar Ve Levhaların Tanımlanması
11. Çalışma Ortamında Ergonomi
12. Elle Kaldırma Ve Taşıma Kuralları
13. Merdiven Kullanımı
14. Kimyasal malzemelerle Çalışma
15. Kazaların Fotoğraflamasının İncelenmesi
Kimler Katılmalı: Firmada Çalışan Bütün Personel
Yemekhanelerde Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Eğitimin Amacı: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirilmesinin sağlanması. Yemekhanelerde karşılaşılan risklerin azaltılması ve kazaların en aza indirilmesi.Çalışma ortamının sağlıklı ve düzenli hale getirilmesi.
Eğitimin İçeriği:
1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?
2. İş Kazaları ve Nedenleri
3. Tehlike Türleri
4. Kişisel Koruyucular KKE ler
5. Kesici Aletler ve Kullanımı
6. Genel İSG Kuralları Nelerdir?
7. Çalışanların Yasal Hakları
8. Oluşacak Acil Durumlar
9. İş Emniyeti Analizi, Tehlike ve Risklerin Tanımlanması
10. Levhalar Ve Levhaların Tanımlanması
11. Çalışma Ortamında Ergonomi
12. Elle Kaldırma Ve Taşıma Kuralları
13. Merdiven Kullanımı
14. Kimyasal malzemelerle Çalışma
15. Kazaların Fotoğraflamasının İncelenmesi
Kimler Katılmalı: Firmada Çalışan Bütün Personel
Vinçle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
Eğitimin Amacı: Vinçle çalışma yapan personellerin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgilendirilmesi.Çalışma alanında bulunan tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi, kazaların en aza indirilerek, çalışmaların sağlıklı şekilde işlemesinin sağlanması.
Eğitimin İçeriği:
1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?
2. İş Kazaları ve Nedenleri
3. Tehlike Türleri
4. Kişisel Koruyucular KKE ler
5. El Aletleri ve Kullanılması
6. Operatör Kimdir?
7. Çalışanların Yasal Hakları
8. Oluşacak Acil Durumlar
9. İş Emniyeti Analizi, Tehlike ve Risklerin Tanımlanması
10. Barikatlama-Levhalar Ve Levhaların Tanımlanması
11. Çalışma Ortamında Ergonomi
12. Elle Kaldırma Ve Taşıma Kuralları
13. Ortamdaki Risklerin Fotoğraflarla İncelenmesi
Kimler Katılmalı: Operatörler
Kimyasal Alanlarda Çalışma Eğitimi
Eğitimin Amacı:
İş yerlerinde kimyasallardan dolayı doğacak olan iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları kimyasallar konusunda bilgilendirerek verimli çalışma ortamının sağlanması.
Eğitim İçeriği:
Kimyasal Nedir?
-Tehlikeli Kimyasallar
-Kimyasal Riskler
-Sağlık Riskleri
-Güvenlik Riskleri
-Kimyasallarla İlgili Mevzuat ve Uygulamaları
MSDS ler
Parlamadan Korunma Dökümanı
Elektrikli Ortamlarda Çalışma Eğitimi
Eğitim Amacı : işyerlerinde, elektrikli ortamlarda çalışmada personelin güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek.
Eğitimin İçeriği :
Elektrik İşlerine Başlamadan Önce Alınacak Önlemler
Elektriğin İnsan Vücudu Üzerindeki etkileri
Statik Elektrik ve Önleme Yolları
Bina İçi Tesislerindeki Elektrik Aksamları
Elektrikli El Aletleri
Elektrik Kazalarından Korunma Yolları
Elektrik Kazalarında İlk Yardım
Depo Yönetim Sistemleri Eğitimi
Eğitim Amacı : Eğitimin amacı,işyerinde sağlıklı depolama sağlanması ve depolamadan kaynaklanan risklerin minimuma , %0 a indirmek,
Eğitimin İçeriği :
Depo Yönetimi
-Depo Sistem Elemanları
-Depo Tasarımı
Depolama ve Envanter Yönetimi
Lojistik Süreçler Yönetimi
-Lojistik Yönetimi
-Dış Kaynak Yönetimi
-Nakliye Yönetimi
-Tedarik Zinciri
-Seviye Performans Ölçümleri
-Seviye Süreç Ölçümleri
-Seviye Süreç Elemanları
-Seviye Uygulamaları
Makine Çalıştırma, Temizlik-Bakım, Onarım İşlerinde Eğitim
Eğitim Amacı: Personelin bakım onarım işlerinde meydan gelecek olan iş kazalarını gidermek ve en aza indirmek. Oluşacak olan mesleki hastalıkların önlenmesi
Eğitimin İçeriği:
Rekabet Ortamında Bakım ve Onarımın Önemi
Makinelerde Oluşan Hataların Önlenmesi
Bakım ve Onarımda Meydana Gelen Kazalar
Makinelerde Çalışma Ortamları
Operatörler
Bakım ve Çeşitleri
Çalışma Ortamındaki Ekipmanlar ve Güvenliği
Arıza Bildirim Formu
Resimlerle Makine Bakım
Elle Taşıma Çalışma Eğitimi
Eğitim Amacı: Elle Taşıma İşlerinde Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Meydana Gelen İş Kazalarının % 0 a indirilmesi. Çalışma Ortamlarında ki Mesleki Hastalıklarla ilgili personelin bilgilendirilmesi ve mesleki hastalıkların en aza indirilmesi
Eğitimin İçeriği:
Azami Ağırlık
Elle Taşıma İlgili Kanunlar
Elle Taşıma Risklerinin Tanınması
Yük Kaldırma
Yükün Elle Taşınmasında Dikkat Edilecekler
İtme ve Çekme
Elle Taşımada İstatistiki Veriler
Elle Taşımada İnsan Faktörü
Elle Taşıma da Karşılaşılacak Görev Talimatları
Yönetimin Sorumlulukları
Çalışma Ortamının Özellikleri
Resimlerle Risk Faktörleri Gösterilmesi
Taşeron Yönetimi Eğitimi
Eğitim Amacı: Çalışma alanlarında bulunan Taşeron firmalarla çalışmada oluşacak olan tehlike ve risklerin minimuma indirilmesi ve çalışanlara gerekli bilgilendirmelerin yapılması
Eğitimin İçeriği:
Tedarikçi ve Taşeron Kavramı
Yasal ve Diğer Şartlar Açısından Kuruluşun Sorumlulukları
Tedarikçi ve Taşeron Yükümlülükleri
Terimler ve Tanımlar
Tedarikçi ve Taşeron Yönetim Esasları
Seçme ve Değerlendirme Yönetim Esasları
Tedarikçi Taşeron İlişkilerinde Kalite
Performans Değerlendirme
Grup Çalışması
İSG Sorumlu Personel Eğitimi
Eğitim Amacı: İş yerlerinde Sorumlu denetimcilerin Gerekli bilgilendirme yapılarak sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek.
Eğitimin İçeriği:
İSG Sorumlu Personelin Yetkinlikleri
İSG Sorumlu Personelin Görev ve Sorumlulukları
Çalışma Alanları ve Riskleri
Atık Yönetimi
Risk Uzayı
İSG Sorumlusunun Kontrol Hususları
İSG Sorumlu Personelin Görev Tanımı
Kapalı Alanlarda Çalışma Eğitimi
Eğitim Amacı: Kapalı Alanlarda meydana gelecek olan tehlikelerin personele tanıtılması ve oluşacak iş kazlarının en aza indirilmesi. Kapalı alan mesleki hastalıklarının % 0 a indirilmesi
Eğitimin İçeriği:
Gündem
Sınırlı Alanlar
Sınırlı Alan Tehlikeleri
Atmosfer Çeşitleri ve Tehlikeleri
Kapalı Alanlarda Alet Kullanımında Tehlike
Termal Tehlikeler
Sınırlı Alan Tehlikelerinin Kontrolü
Donanım Tehlikelerinin Kontrolü
Isıdan Kaynaklanan Tehlikelerin Kontrolü
Kimyasal Tehlikelerin Kontrolü
Resimlerle Tehlikelerin Tanıtılması
Laboratuarda Güvenlik Eğitimi
Eğitim Amacı: Laboratuarlarla çalışmada meydana gelecek olan iş kazaları hakkında çalışanlara gerekli olan bilgilendirmelerin yapılması ve gerçekleşen mesleki hastalıkların % 0 a indirilmesi, oluşan iş kazalarının önlenmesi
Eğitimin İçeriği:
Laboratuarda Genel Kurallar
Laboratuar Alet/Ekipmanın Kullanımında Uyulması Gereken Kurallar
Laboratuarda Çalışma Kuralları
Güvenlik Bilgi Formları
Uyarı İşaretleri Tanıtımı
Yangın Söndürme ve Önleme Tedbirleri
Yangın Söndürücülerin Kullanımı
Modellerine Göre Yangın Söndürücülerin Kullanımı
Yangına Karşı Laboratuar Güvenliği
Yangının Nedenleri
Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler
Laboratuar İçin Temel İlkyardım Bilgileri
Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi
Eğitim Amacı: Ekranlı araçlarla çalışma yapan personelin ekranlı araçlarda meydana gelen kazaların tanıtılması ve kontrolünün sağlanması. Oluşacak olan mesleki hastalıkların minimuma(%0) indirilmesi
Eğitimin İçeriği:
İlgili Yönetmelik ve Tanıtılması
Ekranlı Araçlarda İşverenin Sorumlulukları
Ekranlı Araçlardaki Ekipmanların Tanıtılması
Ekranlı Çalışma Araçlarında Aranacak Asgari Gerekler
Ekranlı Araçlardaki Tehlikeler
Ekranlı Araçlardaki Tehlikelerin Giderilmesi
Ekranlı Araçlardan Korunma Yolları
Kaynak İşlerinde Güvenlik Eğitimi
Eğitim Amacı: Kaynak işlerinde çalışma yapan personelin, yapılan işle ilgili olarak karşılaşacağı tehlikeler hakkında bilgilendirme yapılması ve oluşacak olan kazaların önlenmesi. Kaynak İşlerindeki mesleki hastalıkların en aza idirilmesi
Eğitimin İçeriği:
Kaynak Nedir?
Kaynak Çeşitleri
Kaynak ve Kesim İşlerindeki Tehlikeler Nelerdir?
Maruz Kalınan Riskler Nelerdir?
Kaynak İşçilerinin Riskleri
Elektrik ve Tehlikeleri
Elektrik Çarpmasına Karşı Alınacak Önlemler
Zararlı Işınlar
Zararlı Gazlar
Diğer Tehlikeler
Resimlerle Kaynak İşlemleri
Güvenli Davranış Eğitimi
Eğitim Amacı: İş kazalarının dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklanan süreçlerinin önlemesi.Personelin bedensel, davranışsal ruhsal olarak sağlıklı olması
Eğitimin İçeriği:
Kişisel Gelişim Sistemleri
-Kişisel Gelişim
-İlişkiler
-İletişimler
-Durum ve Duygu Arasındaki Farklar
-İletişim Tarzları
Oyunlar
Resimlerle Güvenli Davranışlar
TDI Sınıflandır
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Eğitimi
Eğitim Amacı: İş yeri ve çalışma ortamlarındaki uyarı ikaz levhaları hakkında personele gerekli bilgi verilmesi ve oluşacak olan kazaların en aza indirilmesi
Eğitimin İçeriği:
İş Verenin Yükümlülüğü
İşaret Levhalarının Temel Niteliği
Boru ve Kaplar Üzerindeki İşaretler
Engeller, Tehlikeli yerler ve Trafik Yollarını Belirlemek İçin Kullanılan İşaretler
Işıklı İşaretler
Sesli İşaretler
Sözlü Haberleşme
El İşaretleri
Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı ve Bakımı
Basınçlı Kaplarda Güvenlik Eğitimi
Eğitim Amacı: Basınçlı Alanlarda çalışma yapan personele gerekli olan bilgilendirmelerin yapılması ve meydana gelecek olan iş kazalarının en aza indirilmesi. Basınçlı kaplarda meydana gelmiş olan mesleki hastalıkların önlenmesi
Eğitimin İçeriği:
Basınçlı Kap Çeşitleri
Basınçlı Kaplarda Meydana Gelebilecek Tehlikeler
Genel Olarak alınması Gerekli Önlemler
Kompresörlerde Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri
Kazanlar
Kazan Patlaması Sebepleri
Otomatik Kontrol Sistemleri
Alarm Elemanları
Kazan Dairesinde Alınması Gerekli Önlemler

Dökümanlar

katalogs-504-1. GENEL İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

katalogs-504-2. RİSK ANALİZ katalogs-504-3. YANGIN EĞİTİMİ

katalogs-504-4.TAŞIMA KALDIRMA

katalogs-504-5.ALARM TAHLİYE TATBİKAT

katalogs-504-ALIŞANLARA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ