KONKORDATO NEDİR?
Herhangi bir sebepten dolayı mali durumu bozulmus olan iyi niyetli borclunun ,hem içinde bulundugu durumdan kurtulabilmesi hem de alacaklıları koruyabilmek için borclu ve alacaklının kendi aralarından yapmış oldukları özel bir anlaşmadır.
KİMLER KONKORDATO TALEBİNDE BULUNABİLİR?
• Borcunu ödeme zorlugu ceken borçlu. 7101 sayılı yasa ıle ticari faaliyet göstermeyenlere de bu hak verilmiştir.
• İflasa tabii bir borclu için iflas talep etme hakkı bulunan her alacaklı konkordato da talep edebilir.
Konkordato talebinde bulunacak kişi, borclu iflasa tabii ıse faaliyet merkezinin bulundugu yerdeki, iflasa tabii degilse yerleşim yerinde bulunan Asliye Ticaret Mahkemesi’ne basvurabilir.
Konkordato gider harcı konkordato talep eden tarafından yatırılır.
Mahkemece kabul edilen konkordato süre talebi, karar acıklandıktan sonra 5 gün icerisinde borclu masrafları ödeyip işleme koymaz ise kendiliğinden ortadan kalkar.
KONKORDATO ÇEŞİTLERİ
1. Adli (Mahkeme İçi) Konkordato
Asliye Mahkemeleri onayıyla yapılan konkordato

2. Özel ( Mahkeme Dışı) Konkordato
Alacaklı ve borclunun resmi olmayan ve kendi aralarında yapmıs oldukları anlasmadır. Bu anlaşma diğer alacaklıları baglamaz..
• Yapılan indirim oranına göre Tenzilat
• Belirlenen ödeme vadesine göre de Vade Konkordatosu olarak da ikiye ayrılır.

3. İflas Dısı Konkordato
İflasa tabii olsun olmasın, borclunun yapmış oldugu anlasmadir. Iflasa tabii ise kendisini iflastan korumus olacaktır.

4. İflas İci Konkordato
İflas eden borçlu iflastan kurtulmak için başvurmaktadır.

5. Malvarlığının Terki Yoluyla Konkordato
Borclunun malvarlığı uzerinde alacaklının tasarruf etme yetkisi ya da kısmen ya da tamaman ücüncü sahıslara devretme yetkisi verılmesi.

15.03.2018 TARİHLİ, 7101 SAYILI YASA ILE GETİRİLEN YENİLİKLER
OHAL kapsamında 31.07.2016 tarihli 669 sayılı KHK’nın 4. maddesine göre sermaye şirketlerinin iflas erteleme talebinde bulunması ve mahkemelerin iflas ertelemeye karar vermesi engellenerek konkordato tekrar gündeme gelmiştir.
15.03.2018 tarihli 7101 sayılı kanun ile konkordato uygulaması günümüze uyarlanmıştır.
Bu kanun ile konkordato uygulamasına getirilen yenilikler;
1. Ticari faaliyette bulunmayanlar da konkordato talep edebilecektir,
2. İcra mahkemeleri yerine Asliye hukuk mahkemeleri görevlendirilmiştir.
3. Mahkemenin gerekli tedbirlerin alınabilmesi için gecici mühlet verebilmesi
4. Konkordato sürecinin daha doğru uygulanabilmesi için alacaklılar kurulu uygulaması,
5. Yeni kanuna göre konkordato süresi;

• Gecici Mühlet ( 5 ay: 3 ay + 2 ay ilave)
• Kesin Mühlet ( 1.5 yıl : 1 yıl + 6 ay ilave)
• Konkordato tasdiki için ilave 6 ay olmak üzere toplam 2.5 yıl içinde konkordatonun sonuçlandırılması gerekmektedir.

6. Yeni yasa ile projenin onayı için gerekli , farkli bir alacaklı ve alacak oranı belirlenmiştir. Yeni orana göre kaydedilmiş olan alacaklıların adet olarak ve alacağın da tutar olarak ½ ‘si ya da kaydedilmiş alacaklıların adet olarak ¼ ‘ü, alacağın tutar olarak 2/3’ünü aşan bir çoğunluk tarafından kabulü gerekmektedir.

KONKORDATONUN ASAMALARI

1- Konkortado teklifi yapılması
Teklifi yapan borçlu iflasa tabii ise faaliyet merkezinin bulunduğu yerdeki, iflasa tabii değilse yerleşim yerinde bulunan Asliye Ticaret Mahkemesine teklifi yapar. Konkordato dilekçesinde aşağıdakı husuların yeralması gerekmektedir.
A. Borclunun borcunu hangi oranda ve hangi vadede ödeyeceği, ödemelerini nasıl yapacagını ve mali kaynaklarını gösteren konkordato ön projesi,

B. Borclunun tüm malvarlıgını ve mali durumunu gösteren bilanco, gelir tablosu gibi belgeler.Ayrıca tüm alacak ve borçlarını vadeleri ıle gösteren belgeler.

C. Borclunun iflası durumunda ve borcun konkordato yolu ile tahsili durumunda alacaklının eline gecmesi muhtemel tutarın karsılaştırılması.

D. Alacaklıları, alacak tutarını ve imtiyazlı alacaklıları gösteren liste. Alacaklılar arasında örnegin imtiyazlı alacaklı olan işçi alacağı var ise bunlar listede gösterilir ve imtiyazlı alacaklılar konkordato kararından etkilenmez.

E. Büyük işletmeler icin yetkili bagimsiz denetim kurumları tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gercekleşme olasılıgını gösteren mali tablo analizleri.

2- Geçici mühletin verilmesi ve Konkordato komiserinin atanması.
Asliye Ticaret Mahkemesine verilen dilekçede yeralması gerekli olan belgeler incelenir ve yeterli gördüğü takdirde mahkemece gecici mühletin verilmesine karar verilip, malvarlığı muhafazası için gerekli tedbirler alınir.
Sunulan evrakları inceleyen mahkeme projenin basarılı olacagına kanaat getirdiği takdirde gerekli incelemenin yapılması için komiser atanmasına karar verir. Komiserı burada denetleyici olması nedeniyle kayyım olarak da nitelendirilebilir.
Alacak tutarı ve alacaklı sayısına göre komiser 1 ya da en fazla 3 kişiden oluşabilmektedir.
Gecici mühlet süresi 3 aydır ancak komiser gerekli görürse 2 ay ek süre talep edebilir. Toplam sure 5 ayı gecmez.
Gecici mühlet kesin muhletin sonuçlarını dogurdugundan bu süreçteki uygulama ve kararlara karsı kanun yolu kapalıdır.
Geçici mühlet kararı verilip, karar ilan edildikten sonra 7 gün içerisinde alacaklılar konkordatoyu gerektiren bir durum olmadıgını iddia edip, belgeleri ile mahkemeye konkordato reddi için başvurabilir.Ancak bu süre gectikten sonra karar kesinleşir ve itiraz mümkün değildir.
3- Kesin Mühlet
Kesin mühlet süresi 3+2 aydır ve kesin mühlet kararının gecici mühlet süresi içerisinde verilmesi gerekmektedir.
Kesin mühlet verilmeden önce mahkeme borçlu ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı mahkemeye davet eder. Gecici mühlet süresinde yazılı raporunu hazırlayana komiser bunu durusmadan önce mahkemeye sunar. Mahkeme gerekli gördüğü takdirde komiseri görüşlerini almak üzere mahkemeye davet edebilir.
Konkordatonun basarılı olacağına kanaat getirildiği takdirde 1 yıllık sure verilir ve gerektiği takdirde 6 ay uzatılabilir. Sure uzatma kararı kesin mühlet içerinde alınmak zorundadır .

Uzatma kararı, komiserin gerekçeli raporu, borçlunun talebi varsa komiserin görüşü alınarak ya da varsa alacaklılar kurulunun görüşü alınarak verilir. Alacaklılar kurulu kavramı 7101 sayılı kanun ile yururluğe girmiş olup, sayısı 7 alacaklıyı gecmez.
4- Konkordato Komiseri
Kesin mühletin başlaması ile birlikte eger degiştirilmesini gerektiren bir durum yoksa geciçi komiser, Konkordate komiseri olarak görevine devam eder. Komiserin denetlenmesi acısından alacaklılar kurulu cok önemlidir. Gerekli gördüğü takdirde komiserin degistilmesi talebi ile alacaklılar kurulu mahkemeye basvurabilir. Kesin mühletin kötüye kullanılmasına kanaat getirilmesi durumunda da alacaklılar kurulu kesin mühletin kaldırılması için Asliye Ticaret Mahkemesine başvurabilir. Konkordato komiseri konkordatonun tasdıkı için çalışmalarını kesin mühlet içinde tamamlayarak raporu ile birlikte dosyayı mahkemeye iade eder.
Konkordato Komiserinin Görevleri
1- Konkordato projesinin tamamlanmasına yardımcı olmak
2- Ödeme talebinde bulunan borçluyu süreç içinde denetlemek
3- Ara raporlar düzenleyerek alacaklılar kuruluna bilgilendirme yapmak
4- Borçlunun malvarlığı defterini tutmak
5- Alacaklıların talebi durumunda konkordato süreci hakkında bilgi vermek
6- Konkordato sürecini degerlendirmek amacıyla ilan yoluyla alacaklıları davet etmek
Konkordato komiserleri hakkındaki sikayetler Asliye Ticaret Mahkemesine yapılabilir. Konkordato komiseri aynı anda 5 ve daha fazla dosyada gecici ya da konkordato komiseri olarak görev alamaz.
5- Kesin Mühletin Sonuçları;
Kesin mühletin sonuçlarını alacaklılar, borçlular, rehinli alacaklılar ve sözleşmeler acısından degerlendirmemiz gerekmektedir.
Alacaklılar açısından,
Aşağıdaki istisnalar dısında , 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun dahil hiçbir takip işlemi yapılamaz, yapılan takipler durdurulur.
• İmtiyazlı alacakların haciz yoluyla takibi yapılabilir.
• Rehinli mal satılamaz, uzerine tedbir kararı konulamaz. Ancak rehnin paraya cevrilmesi yoluyla takip işlemi yapılabilir ve önceden baslamış takipler devam eder.

Borçlular Açisindan,
Borclunun alacaklı gibi tasarruf yetkisi kısıtlanmaz.Ancak yapmış oldugu işlemlerde geciçi komiser veya kesin mühlet dönemindeki konkordato komiserinin denetiminde işlemlerine devam eder. Ancak asağıdaki istisnalar hariçtir.
• Rehin tesis edemez,
• Kefil olamaz
• Bedelsiz tasarruflarda bulunamaz
• Gayrimenkul ve İşletmenin devamlı tesisatını kısmen ya da tamamen devredemez, kısıtlayamaz
Borçlu yukarıdaki işlemleri sadece mahkemenin onayı ile yapabilir. Mahkeme de konuyla ılgili olarak komiser ve alacaklılar kurulunun görüşüne alarak karar verebilir.
Ancak borçlu komiserin ihtarlarını gözonunde bulundurmaz ise borçlunun malları uzerindeki tasarruf yetkisi ortadan kalkar. Ve bu durum iyiniyetin bertaraf edilmesi amacıyla ilan edilir.
Sözleşmeler Bakımından Sonuçları,
Borçlunun işletmesinin devamı için gerekli olan sözleşmelerde konkordato ve prosedurleri ile ilgili sözleşme feshini içeren maddeler olsa da kesin mühlet sürecinde bu uygulanmaz.
Ancak konkordato projesinin gerçekleşmesine engel teşkil edebilecek sözleşmeler komiserin görüşü ve mahkemenın onayı ile feshedilebilir. Cayma bedeli, tazminat gibi giderler konkordato ödeme planına dahil edilir.
Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları,
Konkordatonun kesin mühlet asamasında rehnin paraya çevrilmesine yonelik takipler durmaz, yeniden de başlatılabilir sadece muhafaza tedbiri alınamaz, satışa alınıp paraya cevrilemez.
6- Rehin Konulan Malların Kıymetinin Belirlenmesi
Konkordato komiseri göreve başladıktan hemen sonra borçlunun mallarının ve degerlerini içeren bir defter hazırlayarak alacaklılar toplantısından önce yazılı olarak alacaklılara ve borçlulara sunar.
7- Defter Tutulması
Konkordato defterinin tutulması ve bu defterde yer alan malların kıymet takdiri bizzat komiser tarafından yapılmaktadır.

Kıymet takdiri alacaklılara bildirildikten sonra 7 gün içinde alacaklılar, malların kıymet degerinin tekrar hesaplanmasını talep edebilir ve bu tutar kayda deger bir ölçüde farklılık göstermekte ise masraflar borçludan talep edilir.
8- Konkordato Alacaklılar Toplantısı
Konkordato komiseri konkordato projesi ile ilgili hazırladıgı raporu alacaklılara sunmak için ilan yoluyla alacaklıları toplantıya davet eder, Konkordato komiseri ilan tarihinden en az 15 gün sonra yapılan toplantıda bilgilendirme yapmak için , borçlu da gerekli açıklamaları yapmak için toplantıda bulunmak zorundadır.
Konkordato teklifinde sunulan projeyi alacaklıların ½’sinin alacağın yarısını veya alacaklıların ¼ ‘u, alacağın 3/2 ‘sini kabul edip imzalamıssa teklif kabul edilmiş sayılmaktadır.
Oylamaya sadece konkordatodan etkilenecek alacaklılar katılabilir.
9- Konkordatonun Tasdiki
Alacaklılar toplantısında konkordatonun belirlenen oranda kabulu halinde bu kararı ilgili mahkemenin tasdik etmesi gerekmektedir. Mahkemenin tasdiki ile konkordato gecerli hale gelir.
İcra İflas Kanununun 304. Maddesine göre komiserin gerekceli kararını alan ve kesin mühlet içinde karar vermesi gereken mahkeme yargılama sürecini başlatır. Karar vermek için belirlenen mahkeme günü 288. Madde uyarınca ilan edilir. Karara itiraz edenlerin mahkeme gününden en az 3 gün önce itiraz sebeplerini içeren yazılı dilekçeyi mahkemeye bildirmeleri halinde mahkemeye katılabilecekleri ilan ile duyurulur.
İcra İflas Kanununun 305. Maddesi uyarınca kesin mühlet süresi içerisinde ( 1yıl- 6 ay) yapılması gereken Konkordato tasdikinin sartları aşagıdaki gibidir;
• Konkordato projesine göre alacaklının eline gececek tutar borclunun iflası durumunda eline gececek tutardan fazla olması gerekmektedir.
• Teklif edilen tutar borçlunun mal varlığı ile orantılı olmalı yani konkordato projesi saglam dayanaklara ve kaynaklara dayanmalıdır.
• Konkordato projesi alacaklılar toplantısında gerekli olan oranlarda kabul edilmiş olması gereklidir.
• 206 nolu kanunda belirtilen imtiyazlı alacaklıların ilk sıralarında yer alan alacaklıların tüm alacağını alabilecek bir proje olması,
• Konkordato tasdiki için gerekli olan mahkeme giderleri ve harcının tasdik işleminden once mahkeme veznesine yatırılması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen sartların bulunmadıgı projeyi yetersiz buldugu gerekcesi ile mahkeme bu projeyi reddedebilir, revize edilmesini ya da düzeltilmesini talep edebilir.

Yukarıdaki şartlar bulundugu takdirde mahkeme borçlunun borcunu ödeyecegi tutarı , alacaklıların alacagından feragat ettiği tutarı ve geri kalan tutarı ödeme vadesini içeren konkordato projesini tasdik eder.
Tasdik kararından sonra mahkeme komiserin yerine kayyım atar. Kayyım konkordato sureci içinde ödeme planının gercekleşmesi için gerekli olan gözetim, denetim ve tasfiye işlemlerini yerine getırır. Kayyım tarafından 2 aylık dönemlerde borclunun durumu hakkında hazırlanan rapor tasfiye kararını alan mahkemeye sunulur.
Konkordato sürecinde firmayı denetlemek için gecici mühlet esnasında gecici komiser, kesin mühlette komiser, tasdik işleminden sonra komiser yerine Kayyım atanır. Kayyım olarak mevcut komiser ya da farklı bir kişi de atanabilir.
10- Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borclunun İflası
Konkordatonun tasdik edilmemesi sonucunda borclunun iflası gündeme gelmektedir. Daha önceki kanuni duzenlemelerde borclu iflasa tabi olmasa da iflas durumu gercekleşmekte idi. Ancak yeni duzenleme ile iflasın ertelenmesi kaldırıldıgı için İcra İflas Kanununun 308 nolu maddesi uyarınca Konkordato tasdiki gercekleşmeyip, konkordato teklifi reddedilen borclu iflasa tabii degilse ve iflasa uygun sartlardan biri gerçekleşmemiş ise iflasına karar verilemez.
11- Konkordato Kararına Karsı Kanun Yolları
Konkordato kararına karsı kanun yolları İcra İflas Kanunun 308.maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;
• Konkordato hakkındaki karara ,borçlu veya konkordato talep eden alacaklı kararın tebliğinden sonra 10 gün içinde başvurabilir,
• Karara itiraz eden alacaklılar ise bu kararın ilanından sonra 10 gün içinde istinaf ( dava mahkemesinin verdiği kararı begenmeyip kararın bozulmasını daha üst mahkemeden istemek) yoluna başvurabilir.
• Bölge Adliye Mahkemesinin kararına temyiz süresi de 10 gündür.
Gecici mühlet kararına, geciçi mühletin uzatılmasına, tedbirlere ve gecici komiserin görevlendirilmesine karsı kanun yolu açık değildir. Sadece konkordato kararına itirazda kanun yolu acıktır.
KONKORDATONUN FESHİ
Konkordatonun feshi 2 şekilde olmaktadır
A- Kısmen Feshi
Konkordatonun tasdik edilmesinden sonra konkordato projesinde belirlenen ödemesini alamayan alacaklı konkordato sözleşmesindeki yeni haklarını korumakla birlikte, konkordato tasdikini yapan mahkemeye başvurarak kendi hakkındaki konkordatoyu feshettirebilir.

Kısmen fesih kararına kanun yolu açık olup, fesih kararını veren mahkemeye karar verdikten sonra 10 gün içinde istinaf basvurusunda bulunulabilir.
Bölge Adliye mahkemesine verdiği kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde de temyiz talebinde bulunulabilir.
B- Tamamen Feshi
Konkordato teklifi, borçlunun kötü niyetini gösteren asagıdaki sartların gerceklestiği durumlarda sakatlanacağı için ,her alacaklı tasdik kararını veren mahkemeden feshini talep edebilir.
• Borçlunun konkordato teklifinin kabulü için gerekli alacak ve alacaklı çoğunluğunu sağlamak amacıyla belli sayıdaki alacaklıyla fazla odeme yapmak için anlaşma yapması durumu.
• Borçlunun gercekte alacaklı olmayanları alacaklı göstererek kanuni coğunluk sartını saglaması ,
• Borçlunun konkordato talep edebilmek için malvarlığını az göstermesi,
Konkordato tamamen fesih edildiginde durum Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve Basın-İlan kurumunun resmi ilan portalında ilan edilir ve gerekli yerlere bildirilir.