Teklif Formu
0850 888 85 63
info@taksimdanismanlik.com

Hariçte İşleme İzin Belgesi

 

HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ FAYDALARI

Firmanız tarafından yurtdışına (Serbest Bölgeler dahil) daha ucuz maliyetle işlenmek üzere gönderdiğiniz ürünlerinize ithalat esnasında GÜMRÜK + KDV İSTİSNASI muafiyetinden yararlanmak için Hariçte İşleme İzin Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.

BELGE KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İthalatın yapılması: Hariçte işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya serbest bölgelerde işlenerek ithal edilmesi taahhüt edilen ürünlerin belgede/izinde belirtilen şartlara ve yararlanılan tedbirlere uygun olarak yurda getirilmemesi halinde, bu ürünlerin üretimi için geçici olarak ihraç edilen eşyanın aynen ihraç edildiği haliyle geri getirilmesi gerekir. Aksi takdirde, kambiyo mevzuatı ve gümrük mevzuatı hükümleri uygulanır. Hariçte işleme tedbirlerini, hariçte işleme rejimi ve hariçte işleme izin belgesinde/hariçte işleme izninde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirmemesi halinde; a) Belgede/izinde kayıtlı miktar ve değerin üzerinde ithalat yapıldığının tespiti halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi ithal tarihi itibarıyla, b) Belgenin/iznin iptal edilmesi halinde, bu kapsamda ithalat yapılmışsa bu ithalata ilişkin alınmayan vergi ithal tarihi itibarıyla, c) Belge/izin kapsamında ithalat yapılmamışsa, bu Tebliğin 13 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca teminata bağlanan veya alınmayan vergi ihraç tarihi itibarıyla,

BELGE ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ ve BELGELER

Mamullerinizi yurtdışında daha uygun maliyetle işleme yaptırmak için Hariçte İşleme İzin Belgesi alınız. Böylece kendi ürününüzün ithalatında Gümrük, Fon ve KDV ödemeden ithalat yapabilirsiniz. Hariçte İşleme İzin Belgesi alımı hakkındaki bilgiler aşağıda sunulmuştur.

HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
 • Dilekçe
 • Hariçte İşleme Proje Formu,
 • Hammadde Sarfiyat Tablosu,
 • Ticaret Sicil Gazetesi,
 • İmza Sirküleri,
 • Yurt dışında işleme faaliyeti yapacak firma hakkında bilgi,
 • Kapatma yazıları fotokopileri
HARİÇTE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
 • Dilekçe,
 • Hariçte İşleme Proje Formu,
 • Firma tarafından düzenlenmiş hesap çizelgesi,
 • Analiz veya tenor tespitine ilişkin belge,
 • Ticaret Sicil Gazetesi,
 • İmza Sirküleri,
 • Yurt dışında işleme faaliyeti yapacak imalatçı firma ile yapılan sözleşme,
 • Geçici ihracata konu eşyaların uluslararası borsa fiyat listesi,
 • Kapatma yazıları fotokopileri
SÜRE TALEBİ İŞLEMLERİ

Hariçte işleme izin belgesi geçerlilik süresi firmanızın işlem yapabileceği yegane süre demektir. Bu süre içinde yapılmayan işlemler belgenizin kapatılması işlemlerinde dikkate alınmayacaktır. İhracat ve ithalatınızı zamanında yapabilmek için işlemlerin belge süresinin olması zorunludur. Eğer ithalatınızın gerçekleşmesinde sorun yaşayacağınızı düşünüyorsanız, belge kullanımı ve süresini, ithalat ve ihracat şartlarınıza uyumlu hale getirmekte yarar vardır. Bunun için gerçekleşen ithalat ve ihracat bilgilerinin incelenmesi ve bundan sonra yapabileceklerinizle birlikte değerlendirilerek tedbir alınmasını öneririz.

GEREKLİ BİLGİLER

Süre Başvurusu: Belge süresinin bitimine müteakip en geç bir (1) ay içinde başvurulması gerekmektedir. Hariçte İşleme İzin Belgelerinde 2 çeşit süre alım hakkınız vardır. 1-  Ek Süre: İthalat ve ihracatlarınızın belge süresi içinde gerçekleşememesi halinde, belge orijinal süresinin yarısı (1/2) kadar daha alınacak süredir. 2-  Mücbir Sebepler: Aşağıda belirtilen mücbir sebep ile fevkalade hallerin belge/izin süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, Hariçte işleme izin belgesine/Hariçte işleme iznine ilave süre verilebilir:

 • Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın
 • Ülkemiz veya ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali
 • Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya firmaya el konulması
 • Yükümlü firmanın iflası ya da konkordato ilan etmiş olması
 • Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,
 • Grev ve lokavt
HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPATMA BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

Kapatma Süresi: Hariçte işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için belge süresi sonundan itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde başvuru yapılması zorunludur. Belge sahibi firmanın 1 (bir) ayın bitimine kadar ihracat taahhüdünü kapatma yapmaması halinde müeyyide uygulanarak belge resen kapatılır. Miktar: Belge kapatma işleminde, ihraç edilen hammaddenin üretimde kullanılarak ithalatı esastır. Müeyyide/Ceza: Hariçte işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya serbest bölgelerde işlenerek ithal edilmesi taahhüt edilen ürünlerin belgede/izinde belirtilen şartlara ve yararlanılan tedbirlere uygun olarak yurda getirilmemesi halinde, bu ürünlerin üretimi için geçici olarak ihraç edilen eşyanın aynen ihraç edildiği haliyle geri getirilmesi gerekir. Aksi takdirde, kambiyo mevzuatı ve gümrük mevzuatı hükümleri uygulanır. Belgenizi cezalı kapatmamak için alınacak önlemler:

 • Mamul adı ve GTİP nosu
 • Mamul adı
 • GTİP nosu
 • Belge Tarih ve Nosu

Bilgiler yazılmazsa yapılan ithalatlar belgeye sayılmaz.

TAKSİM? in HİZMETLERİ
 • Belge alımdan başlayarak belge kapatılıncaya kadar firmanıza danışmanlık hizmeti verir,
 • Belge süre bitiminden önce ihracat taahhütlerinizle ilgili risklerinizi bildirir.
 • GTİP madde adı, miktarı ve fiyat değişiklikleri, süre uzatımları, belgenizde şirket adres ve unvan değişiklerini zamanında yapar.
 • Belge KAPATMA DOSYASI hazırlanması, işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasını sağlar.
KAPATMA İÇİN GEREKLİ BELGELER

Belgenizin kısa sürede kapanabilmesi ve teminat çözümleriniz için aşağıdaki evrakların noksansız hazırlanarak başvuru yapılması gerekmektedir.

HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
 • Hariçte işleme izin belgesi aslı
 • Gümrük beyannameleri asılları (*)
 • İthalat Gerçekleşme Listesi
 • İhracat Gerçekleşme Listesi
 • Hammadde Sarfiyat Tablosu

(*): Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili beyannamenin fotokopisi alındıktan sonra hariçte işleme izin belgesi sahibi firmaya iade edilmek üzere

HARİÇTE İŞLEME İZİNLERİNİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
 • Hariçte işleme izni aslı
 • Gümrük beyannameleri asılları (*)
 • İthalat Gerçekleşme Listesi
 • İhracat Gerçekleşme Listesi
TAKSİM?İN HİZMETLERİ
 • Hariçte İşleme İzin Belgenizde meydana gelen değişiklikler için firmanızı bilgilendirir. Menfaatleriniz, sorumluluklarınız hakkında detaylı bilgiler vererek doğru karar vermenizi sağlar.
 • Firmanızın ithal ve ihraç edeceği mamuller için yapılabilecek değişiklikleri, satın alma kararı öncesi değişikliğin yapılıp yapılamayacağı hakkında kapasite raporu ve gerçekleşme bilgilerinizi kontrol ederek, firmanızı bilgilendirir.
 • Revize dosyanızı hazırlar, ilgili kuruma başvuru yapar, ortalama 7-10 gün içinde revize edilmiş Hariçte İşleme İzin Belgesi ve ekleri firmanıza gönderilir.

Belgenizin kullanımı aşamasında ürünlerin miktarlarında, şirket adres ve unvanında yapılan değişikliğin işlenmesini istediğiniz takdirde ilgili kurumdan gerekli işlemleri kısa sürede gerçekleştirir.

İTHALAT VE İHRACAT LİSTELERİNDE MİKTAR ve FİYAT REVİZESİ

Miktar Revizesi: İthalat ve ihracat listenizde yer alan mamullerinizin ihtiyacınıza uygun ilave hammadde veya ihraç ürün artışı yada değişikliği talebinde bulunabilirsiniz. Fiyat Değişiklikleri: İthalat veya ihracatlarınızı belgedeki alış ve satış değerlerine bağlı kalmaksızın yapabilirsiniz. Bunun için fiyat revizesi yapılmasına gerek yoktur. Hariçte İşleme İzin Belgesi kapsamındaki ürünleriniz gümrüğe gitmeden veya gelmeden ürün bilgilerini (GTİP; mamul Adı, Miktarı) kontrol ediniz. İthalat ve ihracat yapmadan önce kararlarınızı bizim ile paylaşınız, desteklerden mahrum olmayınız.

TEŞVİK BELGESİNİN REVİZELERİ

Teşvik Belgesi değerlerinin veya içeriğinin değiştirilmesidir. Şirket Adres, Unvan ve V.D. Değişikliği: Şirket nevi?nde yapılacak adres, unvan, veya V.D. değişikliğinin, ithalat ve ihracatlarınızda problem yaşanmaması için zamanında değişiklik talebinizin yapılması gerekmektedir. Değişikliğin yapılmaması halinde yanlış firma veya adrese yapılan bildirimler alınamayacağı için birçok hak kayıplarına uğrayabilirsiniz. Yasaya göre değiştirilmemiş önceki adresiniz kanuni tebliğ adresi olduğundan, size ulaşmamasına rağmen bildirim yapmadığınız için tebliğ edilmiş sayılır. Tasdikli Suret Çıkartma: Hariçte İşleme İzin Belgesi ve Eki olan İthalat İhracat Listesi kayıp edilmiş olması halinde, belge kapatma işlemlerinde tasdikli suret talebi için revize talebinde bulunarak Hariçte İşleme İzin Belgesi desteklerden yaralanmaya devam edebilirsiniz. Fotokopi ve ya noter tasdikli belgelerle ithalat veya ihracat yapamazsınız.

TEŞVİK BELGESİNİN İPTALİ

Zamanında büyük ümitlerle alınan her belgenin, başarılı bir çalışma ile ithalat ve ihracat gerçekleşmeleri yapılarak belgenin kapatılabileceği gibi, gerçekleşmeyen ithalat ve ihracat işlemleri için belgenin iptal ettirilmesi firmanızın doğal hakkıdır. Belgeniz kapsamında herhangi bir ihracat veya ithalat işlemi (gerçekleşme) yapılmamış ise belgeniz iptal edilmesi gerekmektedir. Belgenin iptal başvurusu için gerekli belgeler:

 • Hariçte İşleme İzin Belgesi Aslı ve Ekleri
 • Başvuru dilekçesi (örneğini tarafımızdan gönderecektir.)

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
 • Telefon : 0850 888 85 63
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?