H1 Yetki Belgesi
1 Şubat 2019
K1 Yetki Belgesi
8 Şubat 2019

H2 Yetki Belgesi

H Türü Yetki Belgeleri

H türü yetki belgeleri ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak olan gerçek (şahıs) ve tüzel (şirket) kişilere verilen yetki belgesi türüdür. Faaliyetin şekline göre H1 ve H2 olmak üzere ikiye ayrılır:

 1. H1 Yetki Belgesi: Yurt içi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara verilmektedir.
 2. H2 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara verilmektedir.

 

H2 Yetki Belgesi Nedir?

H2 yetki belgesi, uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesi türüdür. Bu belgeye araç eklenememektedir.

H2 yetki belgesi almak isteyenlerin vergi ve oda kaydının olması gerekmektedir. H2 yetki belgesi için 40.000 TL sermaye ve bu iş için uygun bir büronun kullanım hakkına sahip olunması gerekmektedir.

H2 yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve taşıma faturası düzenleyemezler. C1 ve C2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar.

 

H2 Yetki Belgesi Kimlere Verilir?

H2 yetki belgesi, uluslararası ve yurt içinde ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak olan gerçek (şahıs) ve tüzel (şirket) kişilere verilir.

 

H2 Yetki Belgesi Nereden Alınır?

H2 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlüklerinden alınır.

 

H2 Yetki Belgesi Kapsamı Nedir?

H2 yetki belgesine sahip olanlar bu belge ile, uluslararası ve yurt içinde ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapabilirler. Bu belge ile başka faaliyette bulunamazlar.

 

H2 Yetki Belgesi İçin Başvuranlarda Aranan Şartlar Nelerdir?

H2 yetki belgesi, ticari maksatla uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür. Bu bağlamda H2 yetki belgesi için başvuranlarda aranan şartlar şöyledir:

 1. H2 türü yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve taşıma faturası düzenleyemezler.
 2. H2 türü yetki belgesi sahipleri, C1 ve K2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar.
 3. H2 yetki belgesi için başvuranların 40.000 TL sermaye veya işletme sermayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

 

H2 Yetki Belgesi Başvurusunda İstenen Evraklar Nelerdir?

H2 yetki belgesi müracaatında istenen evraklar şöyledir:

 1. Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yetki belgesi başvuru dilekçesi
 2. Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yetki belgesi başvuru formu
 3. Kuruluş, en son sermaye, temsil ilzam ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (sermaye en az 40.000 TL olmalıdır)
 4. Yeni tarihli ticaret odası faaliyet belgesi
 5. Komisyoncu gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir) (A.Ş ve kooperatif yönetim kurulu başkan ve üyelerinin.)
 6. En son temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
 7. Firma ortak ve yöneticilerine ait T.C kimlik numaraları beyanı (A.Ş ve kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilerin T.C kimlik numaraları beyanı), yabancı uyruklu olan varsa ayrıca müsdeniat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği
 8. Merkezi iş yerine ait ticaret odası faaliyet belgesindeki adresiyle uyumlu kira kontrat aslı veya mülkiyet ise onaylı tapu sureti (istenilmesi halinde görüldükten sonra iade edilecektir.) Bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olunacaktır.
 9. Vergi dairesi ve vergi numarasının bildirilmesi

 

H2 Yetki Belgesi Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Eğer yetki belgesi sahibi olan şahıs veya firma faaliyetine devam etmek istiyorsa yetki belgesinini süresi içinde yenilemelidir. Süresi içinde yenilenmeyen yetki belgeleri ve eki belgeler iptal edilir.

 

H2 Yetki Belgesi Yenilemesi Nasıl Yapılır?

H2 yetki belgesi sahipleri, H2 yetki belgelerinin yenilenmesi için H2 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak başvuruda bulunmalıdırlar. H2 yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.

 

H2 Yetki Belgesi Yenilenmesinde İstenen Evraklar Nelerdir?

H2 yetki belgesi yenilenmesinde istenen evraklar şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. H2 yetki belgesi aslının iadesi
 3. Kuruluş ve değişiklikleri gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı örneği
 4. Ticaret odası faaliyet belgesi aslı
 5. Temsil yetkili imza sirküsü aslı
 6. Ortak ve yöneticilere ait T.C kimlik numaraları yazılı nüfus cüzdan fotokopisi ve adli sicil belgesi aslı
 7. Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
 8. Vergi levhası fotokopisi
 9. Asgari 40.000 TL sermaye belgelendirilmesi gerekmektedir.

 

H2 Yetki Belgesi Yenileme Ücreti Ne Kadardır?

H2 yetki belgesi yenileme ücreti, H2 yetki belgesi ücretinin yüzde 15 oranındadır.

 

Yetki Belgesi Değişiklik Bildirimi

Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye azalışları, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Süresi içinde yapılmayan bildirimler için ceza uygulanır.

 

H2 Yetki Belgesi Sermaye Şartı Ne Kadardır?

H2 yetki belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin en az 40 bin Türk Lirası sermayeye sahip olmaları gereklidir.

 

H2 Yetki Belgesi Alan/Depo (Merkez) Şartı Nedir?

H2 yetki belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin vergi ve oda kaydının bulunması, bununla birlikte yapacağı faaliyete uygun bir büronun kullanım hakkına sahip olunması gerekmektedir.

 

H2 Yetki Belgesi Sözleşme Yapma Şartı

H2 yetki belgesi sahip olan gerçek veya tüzel kişiler, kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve taşıma faturası düzenleyemezler. C1 ve K2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar.

 

 

EN

 

Document Of Type H

H type authorization certificates is a type of authorization certificate given to real person (individuals) and legal entities (companies) who whill Commisssion in the field of goods transportation for commercial purposes. It is divited into two parts H1 and H2 according to The Shape of the activity:

H1 Certificate of Authorization: It is given to real to the brokers in the field of domestic goods transportation.

H2 Authorization Certificate: It is given to the brokers in the field of international and domestic goods transportation.

 

What Is The H2 Authorization Certificate?

H2 authorization certificate is a type of authorization certificate given to real and legal persons who will be brokers in the field of international and domestic goods transportation. The tool cannot be added to this document.

Those who want to obtain the authorization certificate of H2 must have tax and room registration. For HG2 authorization certificate, a capital of 40,000 TL and an appopriate office for this business must be entitled to use.

Owners of the H2 authorization certificate can not carry their own names and accounts, can not make and arrange the transportation invoice. The cannot make agreements or contracts with the holders of C1 and C2 certificates.

 

Who Is Given The H2 Autohorization Certificate?

The certificate of authorization is issued to real persons (individuals) and legal entities (companies) who will Commission in the field of goods transportation for international and domestic commercial purposes.

 

Where To Get H2 Authorization Certifiacte?

H2 authorization certificate shall be obtained from regional directorates affiliated to the Ministry of Transportation.

 

What Is The Scope Of The H2 Authorization Certificate?

With this document, those who have the authorization certificate of H2, international and domestic commercial purposes in the field of goods transportation can be brokerage. They may not engage in any other activity with this document.

 

What Are The Requirements For Application For H2 Authorization Certificate?

The certificate of authorization is the document given to real and legal taxpayers who will be a broker in the field of international and domestic goods transportation for commercial purposes. In this context, the following conditions are sought for applicants for the H2 authorization certificate:

 1. Owners of the H2 type authorization certificate can not carry their own names and accounts, can not do and can not edit transportation invoice.
 2. The owners of the H2 type authorization certificate can not make agreements or contracts with the owners of C1 and K2 authorization certificates.
 3. The applicants for the H2 authorization certificate must have the right to use an independent Office suitable for this business with a capital or working capital of TL 40.000.

 

What Are The Documents Required For Application Of The H2 Authorization Certificate?

The requested documents are as follows:

 1. Certificate of authority signed by Representative and authorized persons
 2. Application form signed by Representative and authorized persons
 3. The establishment the latest capital represents the original or certified sample of the trade regisrty Gazette which shows the Ilzam partners ( capital must be at least 40.000 TL)
 4. New Chamber of commerce activity certificate
 5. If the real person is a real person if the legal person is a legal person the legal registrty certificate belonging to the legal person authorized by the company partners and representative (depending on the possibility of electronic access, the document in question will not be requested) Chairman and members of the board of directors
 6. Notary approved signature circular of the mos recent representative and authorized person of signature
 7. T.T for the company’s partners and managers C Identification Number declaration. Only the chairman and the members of the board of directors and the managers appointed from outside, if any in the cooperatives Statement of C-ID numbers), also if you are a foreign national passport, notarized exampke of mustenidat deducted commentary
 8. If the original rental contract or the approved title deed (if requested) in accordance with the address of the Chamber of commerce activity document of the central business unit shall be returned) An independent office shall have the right to use
 9. Notification of tax office

 

What Is The Validity Period Of The H2 Authorization Certificate?

The validity period of the authorization document is five years. If the person or company that has a certificate of authorization want to continue its activity, it should renew the certificate of authorization within the period of time. Authority certificates and attachment documents that are not renewed within the period of time are cancelled.

 

How To Renew H2 Authorization Certificate?

The owners of the H2 authorization certificate should apply in writing to the Ministry 60 days before the expiry date of the H2 authorization certificate for the renewal of the H2 authorization certificates. The H2 authorization certificate shall be renewed for five years based on the date of payment of the renewal fee.

 

What Are The Document Required For The Renewal Of The H2 Authorization Certificate?

The requested documents for the renewal of the authorization certificate are as follows:

 1. Application letter
 2. Refund of the H2 authorization certificate
 3. Original or notarized copy of Trade Registry Gazette showing establishment and changes
 4. Original copy of the certificate of Chamber of Commerce
 5. Original signature of the authorized representative
 6. T.A for partners and managers copy of ID numbers written in the ID card and original legal registration certificate
 7. Rent contract or copy of title deed belonging to the central address
 8. Photocopy of tax plate
 9. A minimum capital of 40.000 TL is required

 

What Is The H2 Authorization Certificate Renewal Fee?

The renewal fee of the H2 authorization certificate is 15 percent of the price of the H2 authorization certificate.

 

Declaration Of Approval Of Authorization Certifiacte?

Title, address, tax number, partnership, share transfer, capital decrease, manager, agency contracts and changes related to vehicles are obliged to notify the ministry within 90 days of thedate of the change. Penalties are applied for notifications not made within the period of time.

 

What Is The Capital Requirement For H2 Authorization Certificate?

The real or legal persons who want to obtain a certificate of authorization must have at least 40.000 TL of capital.

 

What Is The Area/Warehouse (Center) Requirement?

The real or legal persons who want to obtain a certificate of authorization must have tax and chamber registration, however they must have the right to use an office that is suitable for their activities.

 

H2 The Making Of The Contract The Requirement Of A Certificate Of Authority

The natural or legal persons holding the authorization certificate of H2 shall not be able to carry, make and arrange transportation invoices their own names and accounts. The cannot make agreements or contracts with the holder of C1 and K2 certificates.