G3 Yetki Belgesi
29 Ocak 2019
H2 Yetki Belgesi
5 Şubat 2019

H1 Yetki Belgesi

H Türü Yetki Belgeleri

H türü yetki belgeleri ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak olan gerçek (şahıs) ve tüzel (şirket) kişilere verilen belgesi türüdür. Faaliyetin şekline göre H1 ve H2 olmak üzere ikiye ayrılır:

 1. H1 Yetki Belgesi: Yurt içi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara verilmektedir.
 2. H2 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara verilmektedir.

 

H1 Yetki Belgesi Nedir?

H1 yetki belgesi, yurt içinde ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak olan gerçek (şahıs) ve tüzel (şirket) kişilere verilen yetki belgesi türüdür. Bu belgeye araç ekleme yapılamaz.

H1 yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin vergi ve oda kaydının bulunması ve 20 bin Türk Lirası sermayeye sahip olmaları gereklidir. Bununla birlikte yapacağı faaliyete uygun bir büronun kullanım hakkına sahip olunması gerekmektedir.

H1 yetki belgesine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler, kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve taşıma faturası düzenleyemezler. C1 ve C2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar.

 

H1 Yetki Belgesi Kimlere Verilir?

H1 yetki belgesi, yurt içinde ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak olan gerçek (şahıs) ve tüzel (şirket) kişilere verilir.

 

H1 Yetki Belgesi Nereden Alınır?

H1 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlüklerinden alınır.

 

H1 Yetki Belgesi Kapsamı Nedir?

H1 yetki belgesine sahip olanlar bu belge ile yurt içinde ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapabilirler. Bu belge ile başka faaliyette bulunamazlar.

 

H1 Yetki Belgesi Başvurusunda İstenen Evraklar Nelerdir?

H1 yetki belgesi müracaatında istenen evraklar şöyledir:

 1. Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yetki belgesi başvuru dilekçesi
 2. Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yetki belgesi başvuru formu
 3. Kuruluş, en son sermaye, Temsil ilzam ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi aslı ya da onaylı örneği. (Sermaye en az 20.000 TL olmalıdır.)
 4. Yeni tarihli ticaret odası faaliyet belgesi
 5. Komisyoncu gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi (elektronik olarak erişim imkanına bağlı olarak, söz konusu belge istenmeyecektir). (A.Ş ve kooperatif yönetim kurulu başka ve üyelerinin)
 6. En son temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
 7. Firma ortak ve yöneticilerine ait T.C kimlik numaraları beyanı (A.Ş ve kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilerin T.C kimlik numaraları beyanı), yabancı uyruklu olan varsa ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği
 8. Merkezi iş yerine ait ticaret odası faaliyet belgesindeki adresiyle uyumlu kira kontrat aslı veya mülkiyet ise onaylı tapu sureti (istenilmesi halinde görüldükten sonra iade edilecektir) Bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olunacaktır.
 9. Vergi dairesi ve vergi numarasının bildirilmesi

 

H1 Yetki Belgesi Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Eğer yetki belgesi sahibi olan şahıs veya firma faaliyetine devam etmek istiyorsa yetki belgesini süresi içinde yenilemelidir. Süresi içinde yenilenmeyen yetki belgeleri ve eki belgeler iptal edilir.

 

H1 Yetki Belgesi Yenilemesi Nasıl Yapılır?

H1 yetki belgesi sahipleri, H1 yetki belgelerinin yenilenmesi için H1 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak başvuruda bulunmalıdırlar. H1 yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.

 

H1 Yetki Belgesi Yenilemesinde İstenen Evraklar Nelerdir?

H1 yetki belgesi yenilenmesinde istenen evraklar şöyledir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. H1 yetki belgesinin aslının iadesi
 3. Kuruluş ve değişiklikleri gösterir ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı örneği
 4. Ticaret odası faaliyet belgesi
 5. Temsil yetkili imza sirküsü aslı
 6. Ortak ve yöneticilere ait T.C kimlik numaraları yazılı nüfus cüzdan fotokopisi ve adli sicil belgesi aslı
 7. Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
 8. Vergi levhası fotokopisi
 9. Asgari 20.00 TL sermaye belgelendirilmesi gerekmektedir.

 

H1 Yetki Belgesi Yenileme Ücreti Ne Kadardır?

H1 yetki belgesi yenileme ücreti, H1 yetki belgesi ücretinin yüzde 15 oranındadır.

 

Yetki Belgesi Değişiklik Bildirimi

Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye azalışları, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Süresi içinde yapılmayan bildirimler için ceza uygulanır.

 

H1 Yetki Belgesi Sermaye Şartı Ne Kadardır?

H1 yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin en az 20 bin Türk Lirası sermayeye sahip olmaları gereklidir.

 

H1 Yetki Belgesi Alan/Depo (Merkez) Şartı Nedir?

H1 yetki belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin vergi ve oda kaydının bulunması, bununla birlikte yapacağı faaliyete uygun bir büronun kullanım hakkına sahip olunması gerekmektedir.

 

H1 Yetki Belgesi Sözleşme Yapma Şartı

H1 yetki belgesine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler, kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve taşıma faturası düzenleyemezler. C1 ve C2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar.

 

 

EN

 

H Type Authorization Certificates

Type H is the type of certificate issued to real (legal) and legal (corporate) persons who will carry out brokerage services for commercial purposes. The activity is divided into two types as H1 and H2:

H1 Authorization Certificate: It is given to brokers in domestic transportation.

H2 Proof of Entitlement: It is given to the commissioners in the field of international and domestic transport.

 

What is H1 Authorization?

The H1 certificate of authorization is the type of authorization granted to real (private) and legal (company) persons who will commence brokerage in the field of transport of goods for commercial purposes in the country. No tool can be added to this document.

Natural and legal persons who want to obtain H1 authorization certificate must have tax and room registration and have a capital of 20 thousand Turkish Liras. However, the righ to use an office that is appropriate for the activity it needs to have.

Natural or legal persons who have H1 authorization certificate cannot carry out their own duties and accounts and cannot issue a transport invoice. C1 and C2 cannot enter into agreements or contracts with authorization certificate holders.

 

Who is H1 Authorized?

The H1 authorization certificate shall be issued to real (legal) persons and corporate persons who will carry out brokerage in the field of goods transportation for commercial purposes.

 

H1 Proof of Entitlement Where to Buy?

The H1 authorization certificate is obtained from the regional directorates of the Ministry of Transport.

 

What is the Scope H1 Authorization Certificate?

Those who have H1 authorization certificate can do brokerage in the field of goods transportation for commercial purposes with this document. Thet cannot take any further action with this document.

 

What Are The Documents Required For H1 Authorization Certificate Application?

The documents requested in the application for authorization document H1 are as follows:

 • Letter of application for authorization signed by authorized persons to represent and bind
 • Application form signed by authorized persons authorized to represent and bind
 • Establishment, the lates capital, represents the binding shareholders representing the original register of the trade registry newspaper or approved sample. (Capital should be at least 20.000 TL)
 • New dated Chamber of Commerce activity certificate
 • If the broker is a real person, the legal person is the legal person, if the legal person is authorized to represent the company’s legal record certificate (depending on the possibility of access to the document will not be requested). (Inc and other members of the cooperative board and its members)
 • Notrarized signature circular of those authorized to represent and bind the latest Declaration of T.C identification numbers belonging to the partners and managers of the company and only the chairman and members of the board and co-operatives, if any, T.C ID numbers of the externally appointed executives
 • The original form of the lease contract in accordance with the address of the central office in the activity document of the business center or the proprietary deed of ownershio (if it is requested to be returned after the request) An independent office will have the right to use

 

H1 Authority How Long is The Validity Period?

The validity period of the authorization documents is five years. If the person or company that owns the certificate of authorization wants to continue its activity, it must renew the authorization certificate within the required period. Unauthorized documents and annexes are revoked within the term.

 

H1 How To Renew The Authorization Certificate?

H1 authorization holders must apply to the Ministry in writing within 60 days of the expiry date of the H1 authorization certificate in order to renew H1 authorization documents. The H1 authorization document is renewed to be valid for five years based on the date on which the renewal fee is paid.

 

What Are The Documents Required For Renewal Of H1 Authorization Certificate?

The documents requested for renewal of H1 are as follows:

 1. Application petition
 2. Return the original of H1 authorized certificate
 3. The establishment and changes of the trade registry newspaper original or a notary approved sample
 4. Chamber of  Commerce activity certificate
 5. Represents authorized signature circulars
 6. The copy of the copy of the identity card of the public and the executives of the identit card, and the copy of the original
 7. A copy of the land adress or land registry
 8. Photocopy of tax plate
 9. A minimum of 20.000 TL must be capitalized

 

H1 How Much is The Authorization Certificate Renewal Fee?

The H1 authorization fee renewal fee is 15 percent of the H1 authorization fee.

 

Authorization Certificate Change Notification

The real and legal persons holding authorization certificate, title, adress, tax number, partnership, share transfer, capital decreases, manager, agency contracts and changes in the vehicles are obliged to notify the Ministry within 90 days of the date of change. A penalty will be imposed for notifications made within the term.

 

H1 Authority Certificate What is The Capital Requirement?

Natural and legal persons who want to obtain H1 authorization certificate must have at least 20 thousand Turkish Liras capital.

 

H1 Authority Certificate Area / Warehouse (Center) What is The Charter?

It is required to have a tax and room registration of real persons or legal entities who want to obtain H1 authorization certificate and have the right to use a bureau that is suitable for the activity to be carried out.

 

H1 Authorization Certificate Terms and Conditions

Natural or legal persons who have H1 authorization certificate cannot carry out their own dties and accounts and cannot issue a transport invoice. C1 and C2 cannot enter into agreements or contracts with authorization certificate holders.