G1 Yetki Belgesi
23 Ocak 2019
B2 Yetki Belgesi
28 Ocak 2019

G2 Yetki Belgesi

G Türü Yetki  Belgeleri

G türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 • G1 Yetki Belgesi: Yurt içi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara
 • G2 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklar,
 • G3 Yetki Belgesi: Yurt içi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara
 • G4 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurt içi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilir

 

G2 Yetki Belgesi Nedir?

G2 yetki belgesi, uluslararası ve yurt içi ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilen belge türüdür. G2 yetki belgesini almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin vergi ve oda kaydının olması bununla birlikte 30 bin Türk Lirası sermayeye sahip olması gerekmektedir.

G2 yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesi başvurusu ve faaliyeti süresince en az 30 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve bir kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkında sahip olmaları gerekmektedir.

G2 yetki belgesine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler, sadece C2, L2 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilirler. Ayrıca yetki belgesi sahipleri, en fazla on adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler.

 

G2 Yetki Belgesi Kimlere Verilir?

G2 yetki belgesi, uluslararası ve yurt içi ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında acentecilik yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilir.

 

G2 Yetki Belgesi Nereden Alınır?

G2 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlüklerinden alınır.

 

G2 Yetki Belgesi İçin Başvuranlarda Aranan Şartlar Nelerdir?

G2 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerde aranan şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • G2 türü yetki belgesine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve taşıma faturası düzenleyemezler.
 • G2 yetki belgesi için başvuranların, 30 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, ayrıca C2 veya L2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttır.
 • G2 yetki belgesi için başvuranların, yetki belgesi süresince en az 30 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve bir kamyonetin yanaşıp yükleme boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkında sahip olmaları şarttır.
 • G2 yetki belgesi sahipleri en fazla 10 adet yetki belgesi sahibiyle, sözleşme yapabilirler.

 

G2 Yetki Belgesi Başvurusunda İstenen Evraklar Nelerdir?

G2 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerden istenen evraklar ise şöyledir:

 1. Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yetki belgesi başvuru dilekçesi
 2. Kuruluş, en son sermaye, temsil ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi sureti (sermaye 30.000 TL)
 3. Yeni tarihli ticaret odası faaliyet belgesi aslı
 4. En son temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
 5. Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi aslı ile T.C kimlik numaraları (A.Ş ve kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile var ise ayrıca dışarıdan atanmış yöneticilerin yeni tarihli adli sicil belgeleri ile T.C kimli numaraları) yabancı uyruklu olan var ise ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği
 6. Merkezi iş yerine ait ticaret odası faaliyet belgesindeki adresiyle uyumlu kira kontrat aslı veya mülkiyet ise onaylı tapu sureti (istenilmesi halinde görüldükten sonra iade edilecektir)
 7. Yetki belgesi süresince en az 30 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda trafiği engellemeyen ve bir kamyonet yanaşıp yükleme boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmaza ait kira kontratının aslı veya onaylı tapu fotokopisi
 8. Varsa C2 veya L2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış noter onaylı acentelik sözleşmesi aslı
 9. Vergi dairesi ve vergi numarası bildirilmesi

 

G2 Yetki Belgesine Sahip Acentelerin Sözleşme Yükümlülükleri

 • Acenteler, adlarına bilet satışı veya taşıma senedi tanzim edecekleri yetki belgesi sahipleriyle, acentelik sözleşmesi yaparak bunları yetki belgelerine kayıt ettirmek zorundadır. Acenteler, sadece sözleşme yaparak yetki belgelerine kayıt ettirdikleri yetki belgesi sahipleri adına iş ve işlem yapabilirler
 • Acentelik sözleşmelerinin, tarafları ve imzalarını, kapsamını, taraflara verilen yetki ve görevler ile hak ve yükümlülüklerini, mali konuları, sözleşmenin geçerli olduğu yer, sözleşmenin süresini, feshini, düzenleme tarihini ve varsa diğer özel hükümleri ihtiva etmesi şarttır.
 • G2 yetki belgesi sahipleri, en fazla on adet yetki belgesi sahibiyle, sözleşme yapabilirler.

 

G2 Yetki Belgesi Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Eğer yetki belgesi sahibi olan şahıs veya firma faaliyetine devam etmek istiyorsa yetki belgesini süresi içinde yenilemelidir. Süresi içinde yenilenmeyen yetki belgeleri ve eki belgeler iptal edilir.

 

G2 Yetki Belgesi Yenilemesi Nasıl Yapılır?

G2 yetki belgesi sahipleri, G2 yetki belgelerinin yenilenmesi için G2 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak başvuruda bulunmalıdırlar. G2 yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.

 

G2 Yetki Belgesi Yenileme Ücreti Ne Kadardır?

G2 yetki belgesi yenileme ücreti; G2 yetki belgesi ücretinin yüzde 15 oranındadır.

 

G2 Yetki Belgesi Yenilemesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

G2 yetki belgesini yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin hazırlanması gereken evraklar şöyledir:

 1. Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış yetki belgesi yenileme başvuru dilekçesi
 2. En son sermaye, temsil, ilzam ve ortakları gösterir ticaret sicil gazetesi sureti
 3. Yeni tarihli ticaret odası faaliyet belgesi aslı
 4. En son temsil ve ilzama yetkili kişiler adına düzenlenmiş noter onaylı imza sirküsü
 5. Firma ortak ve yöneticilerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi aslı ile T.C kimlik numaraları (A.Ş ve kooperatiflerde sadece yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile varsa dışarıdan atanmış yöneticilerin yeni tarihli adli sicil belgeleri ile T.C kimlik numaraları) yabancı uyruklu varsa ayrıca müstenidat şerhi düşülmüş noter onaylı pasaport örneği
 6. Merkezi iş yerine ait ticaret odası faaliyet belgesinde adresiyle uyumlu kira kontrat aslı veya mülkiyet ise onaylı tapu sureti (istenildiği takdirde görüldükten sonra iade edilecektir)
 7. Yetki belgesi süresince en az 30 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda trafiği engellemeyen ve bir kamyonet yanaşıp yükleme boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmaza ait kira kontratının aslı veya onaylı tapu fotokopisi
 8. Varsa C2 veya L2 yetki belgesi sahiplerinden en az birisiyle imzalanmış noter onaylı acentelik sözleşmesi aslı
 9. Vergi dairesi ve vergi numarası bildirilmesi

 

G2 Yetki Belgesi Dönüşüm /Değişim Yapılabilir mi?

Yetki belgesi alarak faaliyet gösteren bir firma yetki belgesi alma şartlarını kaybetmiş ve yerine getiremiyor ise yetki belgesi iptal olmadan yetki belgesini başka bir belgeye dönüştürebilir.

Alınan belge firmanın esas iştigalini kapsamıyor ve firma iştigaline uygun olan belgeyi almak istiyorsa bu durumda daha önce alınmış olan yetki belgesi, istenilen belgenin genel ve özel şartları sağlanarak ve aradaki fiyat farkı ödenerek değiştirilebilir.

 

G2 Yetki Belgesi Değişiklik Bildirimi Süresi Ne Kadardır?

Yetki belgesine sahip olan gerçek (şahıs) ve tüzel (şirket) kişiler; unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye azalışları, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Süresi içinde yapılmayan bildirimler için ceza uygulanır.

 

G2 Yetki Belgesi Sermaye Şartı Ne Kadardır?

G2 yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin vergi oda kaydının olması bununla birlikte 30 bin Türk Lirası sermayeye sahip olması gerekmektedir.

 

G2 Yetki Belgesi Alan/Depo (Merkez) Şartı Ne Kadardır?

G2 yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesi başvurusu ve faaliyeti süresince en az 30 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve bir kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları gerekmektedir.

 

G2 Yetki Belgesi Sözleşme Yapma Şartı

G2 yetki belgesi sahipler, en fazla on adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler.

 

G2 Yetki Belgesi Kapsamı Nedir?

G2 yetki belgesi sahipleri bu belge ile uluslararası ve yurt içi taşıma acenteliği yapabilirler.

 

G2 Yetki Belgesi Belge Özel Notu

G2 yetki belgesi sahipleri, C2, L2 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilirler.

 

EN

 

Type G Authorization Documents

G type authorization certificate: for commercial purposes, it is given to real and legal persons who will act as agents in the field of goods and cargo transportation. Are divided into the following types according to the type of activity:

 • G1 authorization certificate: to make Agency in the field of domestic goods transportation
 • G2 authorization certificate: will be an agency in the field of international and domestic goods transportation,
 • G3 Certificate of authorization: to make Agency in the field of domestic cargo transportation
 • G4 Certificate of authorization: given to the agents in the field of international and domestic cargo transportation

 

What Is The G2 Authorization Certificate?

G2 authorization certificate, international and domestic commercial purpose in the field of goods transportation agency will be given to real and legal persons is a type of document. The real or legal persons who want to obtain the G2 authorization certificate must have tax and chamber registration, but they must have 30 thousand Turkish liras of capital.

G2 competence certificate holders need to have at least 30 m2 of closed and loading, discharging, transferring, stacking and storage facilities suitable for services during the application and operation of authorization certificate, and to have an independent real estate in which a truck can dock and load, unload and obstruct traffic.

Real and legal persons who have G2 authorization certificate can only contract with the holders of C2 and L2 authorization certificates. In addition, the owners of authorization certificates can contract with the owner of the authorization certificates up to ten.

 

Who Is The G2 Authorization Certificate Given?

G2 authorization certificate, international and domestic commercial purposes in the field of goods transportation agency will be given to the real and legal persons.

 

Where To Get The G2 Authorization Certificate?

G2 authorization certificate shall be obtained from regional directorates affiliated to the Ministry of Transportation.

 

What Are The Requirements For Applicants For The G2 Authorization Certificate?

Conditions required for natural or legal persons applying for the G2 authorization certificate can be listed as follows::

Natural or legal persons who have G2 type authorization certificate can not carry, make and arrange transportation bills to their own names and accounts.
Applicants for the G2 authorization certificate must have capital or operating capital of 30 thousand TL and also must have an agency contract signed with at least one of the owners of C2 or L2 authorization certificates.
Applicants for the G2 authorization certificate must have at least 30 m2 of closed and loading, unloading, stacking and storage facilities suitable for services, and must have an independent real estate that does not obstruct traffic and does not allow a truck to dock and unload cargo during the authorization certificate.
The holders of the G2 competence certificate can contract with a maximum of 10 competence certificates.

 

What Are The Required Documents For The Application For The G2 Authorization Certificate?

The documents requested from the natural or legal persons applying for the G2 authorization certificate are as follows::

Certificate of authority signed by Representative and authorized persons
The company shows the latest Capital, Representation, and associates, and the commercial registry Gazette (capital of 30.000 TL).)
Original certificate of activity of the new Chamber of Commerce
Notary approved signature circular of the most recent representative and authorized persons of signature
The original of the new dated legal registry certificate belonging to the company partners and managers and T.C identification numbers (A.)If there is only one chairman and members of the board of directors in the S and Cooperatives, it is also with the new dated judicial registry documents of the managers appointed from outside.If you have a foreign nationality, you also have a certified copy of your passport issued by a notary public.
The original of the lease contract or the approved title deed (if requested) in accordance with the address of the Chamber of commerce activity document of the central business unit shall be returned upon the request.)
A copy of the original or certified title deed of the rental contract of an independent real estate of at least 30 m2 closed and loading, unloading, transfer, stacking and loading of at least 30 m2 during the authorization certificate that does not obstruct traffic in the building and equipment suitable for storage.
Original notarized agency contract signed with at least one of the founders of C2 or L2
Tax office and tax number notification

 

Contractual Obligations Of Agents With G2 Authorization Certificate

Agents must register them in their authority documents by signing an agency contract with the holders of authorization certificates to issue ticket sales or transportation bills on their behalf. Agencies can only transact and transact on behalf of the owners of the certificate of authorization by signing a contract.
The agency contracts shall include the parties and their signatures, the scope, powers and duties given to the parties and their rights and obligations, financial matters, the place where the contract is valid, the duration of the contract, the date of termination, the arrangement date and any other special provisions.
The holders of the G2 competence certificate can contract with a maximum of ten competence certificates.

 

What Is The Validity Period Of The G2 Authorization Certificate?

The validity period of the authorization documents is five years. If the person or company who has a certificate of authorization wants to continue its activity, it must renew the certificate of authorization within the period of time. Authority certificates and attachment documents that are not renewed within the period of time are cancelled.

 

How To Renew The G2 Authorization Certificate?

Holders of the G2 authorization certificate should apply in writing to the ministry for renewal of the G2 authorization certificates 60 days prior to the expiry date of the G2 authorization certificate. The G2 authorization certificate shall be renewed for five years, based on the date of payment of the renewal fee.

 

What Is The G2 Authorization Certificate Renewal Fee?

G2 authorization certificate renewal fee; G2 authorization certificate fee is 15 percent.

 

What Are The Documents Required For Renewing The G2 Authorization Certificate?

The documents that need to be prepared by natural and legal persons who want to renew the G2 authorization certificate are as follows::

Application for renewal of the certificate of authority signed by the representative and authorized persons
A copy of the trade registry Gazette showing the latest capital, representation, ilzam and its partners
Original certificate of activity of the new Chamber of Commerce
Notary approved signature circular issued on behalf of the most recent representative and authorized persons
The original of the new dated legal registry certificate belonging to the company partners and managers and T.C identification numbers (A.)The chairman and members of the board of directors in Co-operatives s and if you have dated documents with the assigned manager from the outside with the T. a new criminalC) a certified copy of the passport approved by the notary public if there is a foreign nationality, as well as a copy of the passport approved by the notary public.
The original of the rental contract in accordance with the address of the activity document of the Chamber of Commerce at the central business place or the approved title deed copy (if requested, will be returned after the view.)
A copy of the original or certified title deed of the rental contract of an independent real estate of at least 30 m2 closed and loading, unloading, transfer, stacking and loading of at least 30 m2 during the authorization certificate that does not obstruct traffic in the building and equipment suitable for storage.
Original notarized agency contract signed with at least one of the founders of C2 or L2
Tax office and tax number notification

 

Can the G2 authorization certificate be converted /changed?

If a company operating by taking an authorization certificate has lost the conditions of obtaining an authorization certificate and cannot fulfill it, it can convert the authorization certificate to another document without cancelling the authorization certificate.

If the document received does not include the actual activity of the company and the company wants to receive the document that is appropriate to the activity, then the authorization document previously obtained may be changed by providing the general and special conditions of the document and paying the price difference between it.

 

How Long Is The G2 Authorization Certificate Change Notification Period?

Title, address, tax number, partnership, share transfer, capital decreases, Manager, agency contracts and changes related to vehicles are obliged to notify the ministry within 90 days of the date of the change. Penalties are applied for notifications not made within the period of time.

 

What Is The Capital Requirement For G2 Authorization Certificate?

The real and legal persons who want to obtain a G2 authorization certificate must have tax room registration and have 30 thousand Turkish Liras capital.

 

What Is The G2 Authorization Certificate?

G2 competence certificate holders are required to have the right to use an independent real estate which is suitable for services such as loading, discharging, transferring, stacking and storage at least 30 m2 during the application and activity of authorization certificate.

 

G2 Authorization Certificate Contract Requirement

The holders of the G2 authorization certificate may conclude a contract with the holder of the maximum ten authorization certificates.

 

What Is The Scope Of The G2 Authorization Certificate?

G2 competence certificate holders can carry out international and domestic transportation agency with this document.

 

G2 Certificate Of Authority Document Special Note

The holders of the G2 authorization certificate may conclude an agency contract with the holders of C2, L2 authorization certificate.