F2 Yetki Belgesi
16 Ocak 2019
G2 Yetki Belgesi
25 Ocak 2019

G1 Yetki Belgesi

G Türü Yetki Belgeleri

G türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 • G1 Yetki Belgesi: Yurt içi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,
 • G2 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,
 • G3 Yetki Belgesi: Yurt içi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,
 • G4 Yetki Belgesi: Uluslararası ve yurt içi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilir

 

G1 Yetki Belgesi Nedir?

G1 yetki belgesi ticari amaçla yurt içi eşya ve kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belge türüdür. Bu belge ile acentelik yapılacağından, belgeye araç eklenmesi söz konusu değildir.

G1 yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin kayıtlı sermayelerinin en az 20 bin Türk Lirası olması gereklidir. Belge sahiplerinin yetki belgesi faaliyetleri süresince en az 30 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve bir kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkında sahip olmaları şarttır. Bu şartların kaybedilmesi halinde, kaybedildiği tarihten itibaren 90 günlük süre içerisinde şartlar tekrar sağlanmalıdır. Aksi durumda belge iptal edilecektir.

G1 yetki belgesi sahipleri sadece L1, N1, N2, K1 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir. Yetki belgesi sahipleri; en fazla on adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler. On adetten fazla yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapamazlar ve bu şekilde faaliyette bulunamazlar.

G1 yetki belgesi sahipleri N türü (N1, N2) belge sahipleri ile anlaşması ve acenteliklerini üstlenmesi halinde her il için sadece bir N1 ve / veya N2 yetki belgesi sahibinin unvanı altında faaliyette bulunabilir ve başka tür yetki belgesi sahibi ile sözleşme yapamazlar.

 

G1 Yetki Belgesi Kimlere Verilir?

G1 yetki belgesi ticari amaçla yurt içi eşya ve kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

 

G1 Yetki Belgesi Nereden Alınır?

G1 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlüklerinden alınır.

 

G1 Yetki Belgesi İçin Başvuranlarda Aranan Şartlar Nelerdir?

G1 yetki belgesi, ticari amaçla yurt içi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür. Bu bağlamda G1 yetki belgesi için başvuran gerçek ve tüzel kişilerde aranan şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • G1 türü yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşına yapamaz, yaptıramaz ve taşıma faturası düzenleyemezler
 • G1 yetki belgesi için başvuranların, 20 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, ayrıca L1, N1 veya N2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile K1 yetki belgesi sahibi tüzel kişilerden en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması şarttır.
 • G1 yetki belgesi için başvuran gerçek ve tüzel kişilerin, yetki belgesi süresince en az 30 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve bir kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
 • G1 yetki belgesi sahipleri en fazla 10 adet yetki belgesi sahibiyle, sözleşme yapabilirler.
 • G1 yetki belgesi sahipler, N türü yetki belgesi sahipleri ile sözleşme yaparak acenteliklerini üstlenmeleri halinde, her il için sadece N1 ve/veya N2 yetki belgesi sahibinin unvanı altında faaliyette bulunabilirler ve başka tür yetki belgesi sahibi ile sözleşme yapamazlar.

 

G1 Yetki Belgesine Sahip Acentelerin Sözleşme Yükümlülükleri

 • Acenteler, adlarına bilet satışı veya taşıma senedi tanzim edecekleri yetki belgesi sahipleriyle, acentelik sözleşmesi yaparak bunları yetki belgelerine kayıt ettirmek zorundadır. Acenteler, sadece sözleşme yaparak yetki belgelerine kayıt ettirdikleri yetki belgesi sahipleri adına iş ve işlem yapabilirler.
 • Acentelik sözleşmelerinin; tarafları ve imzalarını, kapsamını, taraflara verilen yetki ve görevler ile hak ve yükümlülüklerini, mali konuları, sözleşmenin geçerli olduğu yeri, sözleşmenin süresini, feshini, düzenleme tarihini ve varsa diğer özel hükümleri ihtiva etmesi şarttır.
 • G1 yetki belgesi sahipleri, en fazla on adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler.
 • G1 yetki belgesi sahipleri, N türü yetki belgesi sahipleri ile sözleşme yaparak acenteliklerini üstlenmeleri halinde, her il için sadece N1 ve/veya N2 yetki belgesi sahibinin unvanı altında faaliyette bulunabilir ve başka tür yetki belgesi sahibi ile sözleşme yapamazlar.

 

G1 Yetki Belgesi Başvurusunda İstenen Evraklar Nelerdir?

G1 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerden istenen evraklar ise şöyledir:

 • Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgesi ( bu adli sicil kaydı yeni tarihli olmalıdır)
 • Tüm ortakların nüfus cüzdanı örnekleri
 • Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri, yeni tarihli olmalı)
 • Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı sureti) bu gazetede firmanın unvanı, adresi, iştigali, temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucuları ve ortakları yazılı olacak.
 • 20 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması ve sermayenin ticaret sicil gazetesinde yayınlanması
 • Yetki belgesi talebinde bulunan gerçek kişi/tüzel kişinin kayıtlı olduğu esnaf odası/ticaret odası belgesinin aslı (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu, iştigali, sermayesi yazılı olacak)
 • Taşımacının merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği
 • Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alınmış mükellefiyet yazısının aslı
 • L1, N1, N2 yetki belgesi sahiplerinden en az biri ile yapılmış acentelik sözleşmesi.
 • Ayrıca her şube için benzer nitelikte 30 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olunduğunun belgelenmesi

 

G1 Yetki Belgesi Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Eğer yetki belgesi sahibi olan şahıs veya firma faaliyetine devam etmek istiyorsa yetki belgesini süresi içinde yenilemelidir. Süresi içinde yenilenmeyen yetki belgeleri ve eki belgeler iptal edilir.

 

G1 Yetki Belgesini Yenilemek İçin Gerekli Evraklar

G1 yetki belgesi sahipleri, G1 yetki belgelerinin yenilenmesi için G1 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin  gün öncesinden itibaren bakanlığa yazılı olarak müracaat etmelidirler. G1 yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir. G1 yetki belgesini yenilemek için gerekli evraklar ise şöyledir:

 • Başvuru dilekçesi
 • G1 yetki belgesi aslı
 • Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı örneği
 • Faaliyet belgesi aslı
 • Temsil yetkili imza sirküsü aslı
 • Ortak ve yöneticilere ait T.C kimlik numaraları ile adli sicil belgesi aslı
 • Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
 • Vergi levhası fotokopisi

 

G1 Yetki Belgesi Sermaye Şartı Nedir?

G1 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, 20 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gerekmektedir.

 

G1 Yetki Belgesi Alan/Depo  (Merkez) Şartı Nedir?

G1 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, yetki belgesi süresince en az 30 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve bir kamyonetin yanaşıp yükleme-boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

 

G1 Yetki Belgesi Sözleşme Yapma Şartı

G1 yetki belgesi sahipleri, en fazla on adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler.

 

 

EN

 

Type G Authorization Documents

G type authorization certificate: for commercial purposes, it is given to real and legal persons who will act as agents in the field of goods and cargo transportation. Are divided into the folowing types accoridng to the type of activity:

 • G1 authorization certificate: to perform agency in the field of demotestic goods transportation,
 • G2 authorization certificate: to provide agency services in the field of international and domestic goods transportation,
 • G3 Certificate of authorrization: to perform agency in the field of domestic cargo transportation,
 • G4 authorization certificate: it is given to those who will be agents in the field of international and domestic cargo transportation

 

What Is The G1 Authorization Certificate?

G1 authorization certificate is the type of document given to real persons and legal persons to be agents in the field of domestic goods and cargo transportation for commercial purposes. This document will be made agency, the document is not included in the vehicle

The registered capital of the real and legal person who want to obtain a G1 authorization certificate must be at least 20 thousand Turkish Liras. Document owners are required to have the right to use an independent real estate which is suitable for services such as loading, unloading, transfer, stacking and storage of at least 30 m2 of closed and closed during the activities of authorization certificate, which doues not obstruct traffic and is able to approach and load and unload a truck.

If these conditions are lost, the conditions must be restored within 90 days of the date of the loss. Otherwise, the document will be cancelled.

G1 authority certificate holders can only transact with the holders of L1, N1, N2, K1 authority certificates. The owners of the authority certificate can contract with a maximum of then authprity certificates. They cannot contract with the owner of more than then certificates of authority and can not operate in this manner.

If the holder of the G1 authorization certificate undertakes the agreement with the holders of the N type (N1, N2) certificate and their agents, only one N1 and / or N2 authorization certificate can operate under the title of the holder and cannot contract with the holder of another authorization certificate.

 

To Whom Is The G1 Authorization Certificate Given?

G1 authorization certificate is given to real and legal persons who will act as agents in the field of domestic goods and cargo transportation for commercial purposes.

 

Where To Get The G1 Authorization Certificate?

G1 authorization certificate shall be obtained from regional directorates affilated to the Ministry of Transportation.

 

What Are The Requirements For Applicants For G1 Authorization Certificate?

G1 authorization certificate is the type of documents given to real and legal taxpayers who will act as agents in the field of domestic goods transportation for commercial purposes. In this context, the conditions sought by natural or legal persons appliying for G1 authorization certificate can be listed as follws:

 • The holders of the G1 type authorization certificate can not carry their own names and accounts, can not make and can not arrange the transportation bill
 • Applicants for G1 authorization certificate must have 20 thousand Turkish Lira capital or enterprise capital, and also must have an agency contract signed with at least one of the real or legal persons holding L1, N1 or N2 authorization certificate and one of the legal entities holding K1 authorization certificate
 • For G1 authorization certificate, the natural or legal persons who apply for at least 30 m2 of closed and loading, unloading, transfer, stacking and storage facilities and facilites, such as storage, traffic blocking and uploading of a truck can make the loading of an independent property must have the right to use
 • G1 certificate holders can contract whit up to 10 certificate holders.
 • G1 power certificate owners, N type of power certificate owners by contract to make their agents by undertaking, for each province only N1 and/or N2 power certificate holder cand oparete under the title of the owner and can not contract with another power certificate holder.

 

Contractual Obligations Of Agents With G1 Authorization Certificate

 • Agents are obliged to register them in their authority documents bu signing an agency contract with the holders of authorization certificates to issue ticket sales or transportation bills on their behalf. Agencies may only transsact and transcat on behald of the owners of the authorization certificate by signing a contract.
 • Agency contracts shall include the parties and their signatures, the scope, the powers and duties given to the parties and their rights and obligations, financial matters, the place where the contract is valid, the duration of the contract, the date of termination, the arrangement date and any other special provisions.
 • G1 power certificate holders can contract with a maximum of Ten power certificates holders
 • G1 power certificate owners, N type of authority certificate owners by contract by undetaking their agency, for each province only N1 and/ or N2 power certificate holder under the title of activity and can not contract with the owner of another type of authority certificate

 

What Are The Required Documents For The Application For G1 Authorization Certificate?

The documents requested from the natural or legal persons applying for the G1 authorization certificate are as follows:

 • If the carriers is a real person, if the legal person, the legal registry certificate of person authroized to repsesnt with the company partners (this legal registry must be dated)
 • Sample identity card of all partners
 • Signature circuler of the person or persons authorized to represent and bind the company (original or notarized copies, must be dated new)
 • Trade registy Gazette (original or notarized copy) indicating the changes in the company’s title, address, authorized persons, capital, founders and partners of the company will be written in this newspaper
 • Having capital of 20 thousand Turkish Liras or operating capital and publishing of capital in the trade registry Gazette.
 • Original of the chamder of Commerce/tradesmen/Chamber of Comemerce document (in the document, title of the carriers, address, registration date, working subject, occupation, capital will be written)
 • Rental contract or title deed of the central address of the carrier
 • The original recipt from the Tax Office of which it is registered
 • Contract of agency with at least one of the holders of L1, N1, N2 authorization certificate
 • In addition, for each branch of the same quality 30 m2 closed area has the right to use the document proving

 

How Long Is The G1 Authorization Certificate Valid?

The validity period of the authorization documents is five years. If the person or company who has a certificate of authorization wants to continue its activity, it must renew the certificate of authorization within the period of time. Authority certificates and attachment documents that are not renewed within the period of time are cancelled.

 

Document Required To Renew The G1 Authorization Document

Holders of the G1 authorization certificate should apply in writing to the Ministry 60 days prior to the expiry date of the G1 authorization certificate for renewal of the G1 authorization certificates. The G1 authorization certificate is renewed for five years based on the date of payment of the renewal fee. The documents required to renew the G1 authorization document are as follow:

  1. The application letter
 1. Original G1 authorization certificate
 2. Original or certified copy of the Trade Registry Gazette that shows the establishment and changes
 3. Original activity certificate
 4. Original signature of the authorized representative
 5. T.A for partners and manegers original ID number and legal registration certificate.
 6. Rent contract or copy of title deed belonging to the central address
 7. A copy of the tax plate

 

What Is The Capital Requirement?

The real persons or legal entities applying for the G1 authorization certificate must have 20 housand TL capital or operating capital

 

What Is The Central Reuqirement?

The natural or legal persons appliyng for the G1 authorization certificate must have the right to use and independent real estate wich is suitable for services such as loading, discarhing, transferring, stacking and storage at least 30 m2 during the period of authorization certificate and whic does not  traffic and can make loading and unloading of a truck

 

G1 Authorization Certificate Contract Requirement

Holders of G1 certificate of authority may contract with a maxiumum of ten certificates of authority.