Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

F1 Yetki Belgesi

F1 yetki belgesi, yurt içi yolcu taşıma alanında acentecilik yapacak olan gerçek (şahıs) veya tüzel (şirket) kişilere verilen belge türüdür. Bir işletmenin yaptığı işi belli bir ücret karşılığında o işletme adına yürüten firmaya acente denir. Yapacağı iş kendi adına olmayacak sadece anlaştığı şirket adıma şirketin yolcularını taşıtacaktır. F1 yetki belgesi alan acenteler, yolcu ve yolcu taşıyanlara aracılık ettiği için, bu belgeye araç ekleme durumu söz konusu olamaz. F1 yetki belgesi için başvuranların, oda ve vergi kaydının olması, faaliyet gösterilen yer ilçe ise 2 bin Türk Lirası, il ise 6 bin Türk Lirası sermaye ile acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkında sahip olmaları şarttır. F1 yetki belgesine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler A1, D1, D2 ve D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilirler. F1 yetki belgesi sahiplerinin, açacakları her şube için sermaye veya işletme sermayesi miktarı aynı miktarda katlanarak artar. Belde, kasaba ve köylerde faaliyette bulunmak üzere, F1 yetki belgesi almak isteyenlerden sermaye ve işletme sermayesi şartı aranmaz ve yetki belgesi ücretinde %75 indirim uygulanır. Bu tür gerçek ve tüzel kişiler için F1 (F1 yıldızlı) yetki belgesi düzenlenir. Belde, kasaba ve köylerde faaliyette bulunmak üzere, sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmadan %75 indirimli ücretle F1 yetki belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler, il ve ilçelerde şube açmak isterlerse F1 yetki belgesi için bu yönetmelikte öngörülen şartları sağlar ve geçerli tam ücret üzerinden %75 fark ödemeleri gerekmektedir. F1 yetki belgesine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler, en fazla 10 adet taşımacı ile sözleşme yapabilirler. Ancak, D4 yetki belgesi sahipleri ile Maliye Bakanlığınca onaylı elektronik ortamda bilet düzenleme ve acentelerine düzenlettirme imkanına sahip olan taşımacı yetki belgesi sahipleri bu sayıya dahil edilemez.

F1 YETKİ BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

F1 yetki belgesi, ticari amaçla yurt içi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilir. F1 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, A1 yetki belgesi, D1 yetki belgesi, D2 yetki belgesi veya D4 yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisi ile imzalanmış acentelik sözleşmesi bulunması, faaliyet gösterilecek yer ilçe ise en az 2 bin Türk Lirası, il ise 6 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gereklidir.

F1 YETKİ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

F1 yetki belgesi Ulaştırma Bakanlığına bağlı bölge müdürlüklerinden alınır.

F1 YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURANLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

F1 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerde aranan şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 - F1 türü yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz, yaptıramaz ve yolcu bileti düzenleyemezler.

 - F1 yetki belgesi için başvuranların, A1, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması, faaliyet gösterilen yer ilçe ise 2000 Türk Lirası, il ise 6000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile faaliyette bulunduğu yerleşim yerinde kendisine veya sözleşme yaptığı, A1, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibine vereceği acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

 - F1 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, açacakları her şube için sermaye veya işletme sermayesi miktarı aynı miktarda katlanarak artar.

 - Köy, kasaba ve beldelerde faaliyette bulunmak üzere F1 yetki belgesi almak isteyenlerden sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmaz ve yetki belgesi ücretinde %75 indirim uygulanır.

 - Köy, kasaba beldelerde faaliyetle bulunmak üzere, sermaye ve işletme sermayesi şartı aranmadan %75 indirimli ücretle F1 yetki belgesi alanlar, il ve ilçelerde şube açmak isterlerse F1 yetki belgesi için bu yönetmelikte ön görülen şartları sağlar ve geçerli tam ücret üzerinden %75 fark öderler.

 - F1 yetki belgesi sahipleri, en fazla 10 adet taşımacı ile sözleşme yapabilirler. Ancak, Maliye Bakanlığınca onaylı elektronik ortamda bilet düzenleme imkanına sahip olan taşımacı yetki belgesi sahipleri bu sayıya dahil edilemez.
 

F1 YETKİ BELGESİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?

F1 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerden istenen evraklar ise şöyledir:

 - Yetki belgesi başvurumu formu

 - Nüfus Cüzdanı örnekleri-Anonim şirketi statüsündeki tüzel kişilerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin nüfus cüzdan örnekleri.

 - Diğer şirket statülerindeki tüzel kişilerde tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin nüfus cüzdan örnekleri.  

 - Taşıma kooperatiflerinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin nüfus cüzdan örnekleri.

 - Cumhuriyet savcılığından alınan sicil kaydı belgelerinin aslı (kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ile 12.04.1991 tarihli 3713 sayılı terörle mücadele kanununa giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları)

 - Mesleki yeterlilik belgeleri

 - Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri

 - Gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri

 - Ticaret sicil gazetelerinde; unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil ve/veya ilzama yetkili kişiler, firmanın kurucusu, mevcut ortakları ve iştigal konusu yer alacaktır. (Faaliyet gösterilen yer ilçe ise en az 2 bin Türk Lirası, il ise en az 6 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır. F1 yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin, açacakları her şube için sermaye veya işletme sermayesi miktarı aynı miktarda katlanarak artar.)

 - İştigal konusunda, Karayolu Taşıma yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak ve karayolu ile yurt içi/şehirler arası yolcu taşımacılığı konusunda acentecilik yapmak ifadeleri bulunacaktır

 - Ticaret sicil gazetesinin aslı veya örneği olabilir

 - Oda sicil kayıt belgesi; ticaret odalarından, ticaret ve sanayi odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren oda sicil kayıt belgesinin aslı ve sicil tasdiknamesinin aslı

 - Faaliyette bulunduğu yerleşim yerinde kendisine veya sözleşme yaptığı A1, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibine ait bilet satışına elverişli müstakil bir büroya, ayrıca faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkında sahip olduğunu gösteren belge

 - Varsa şubeler için; şubenin ilan edildiği ticaret sicil gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki oda kayıt belgesi, kira kontratı veya tapu fotokopisi, vergi levhası fotokopisi, çalışan personelin sigorta bordrosu

 - Acentelik hizmeti verilecek A1, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibi taşımacılar ile yapılan acentelik sözleşmesinin noter onaylı aslı

 - Merkezi adresinde ve/veya şubelerinde, kendisinin veya sözleşme yaptığı A1, D1, D2 veya D4 yetki belgesi sahibinin en az bir tane müstakil yolcu terminaline veya terminaller birleştirilmiş ise, bu terminalden yeterli bir alanın kullanım hakkında sahip olduğunu gösteren belge

 - Gerçek ve tüzel kişiliğe ait vergi dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasını gösteren belge

 - İşyeri açma ruhsatı

 - Kira kontratı veya tapu fotokopisi
 

F1 YETKİ BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Eğer yetki belgesi sahibi olan şahıs veya firma faaliyetine devam etmek istiyorsa yetki belgesini süresi içinde yenilemelidir. Süresi içinde yenilenmeyen yetki belgeleri ve eki belgeler iptal edilir F1 yetki belgesi sahipleri, F1 yetki belgelerinin yenilenmesi için F1 yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren bakanlığa yazılı olarak müracaat etmelidirler. F1 yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak beş yıl geçerli olmak üzere yeniden yenilenir.

F1 YETKİ BELGESİ BAŞKA BİR BELGEYE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR Mİ?

Yetki belgesi alarak faaliyet gösteren bir firma yetki belgesi alma şartlarını kaybetmiş ve yerine getiremiyor ise yetki belgesi iptal olmadan yetki belgesini başka bir belgeye dönüştürebilir. Alınan belge esas iştigali kapsamıyor ve faaliyete uygun olan belge alınmak isteniyorsa bu durumda daha önce alınmış olan yetki belgesi ile istenilen belgenin genel ve özel şartları sağlandığı ve aradaki fiyat farkı ödendiğinde istenilen belgeyle eski belge değiştirilebilir.

YETKİ BELGESİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ SÜRESİ NE KADARDIR?

Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye azalışları, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Süresi içinde yapılmayan bildirimler için ceza uygulanır.

F1 YETKİ BELGESİ YENİLEME FİYATI NE KADARDIR?

F1 yetki belgesi yenileme ücreti; F1 yetki belgesi ücretinin yüzde 15 oranındadır.

F1 YETKİ BELGESİ ASGARİ ARAÇ KAPASİTE ŞARTI NEDİR?

F1 yetki belgesi alacak olan gerçek veya tüzel kişilerden araç kapasite şartı aranmaz.

F1 YETKİ BELGESİ SERMAYE ŞARTI NE KADARDIR?

F1 yetki belgesi için başvuran gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyet gösterilecek yer ilçe ise en az 2 bin Türk Lirası, il ise 6 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları gereklidir.


F1 YETKİ BELGESİ ALAN/DEPO (MERKEZ) ŞARTI NEDİR?

F1 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, bir büronun kullanım hakkında sahip olmaları gerekmektedir.

F1 YETKİ BELGESİ SÖZLEŞME YAPMA ŞARTI NEDİR?

F1 yetki belgesi sahipleri sadece A1, D1, D2, D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilirler.

F1 YETKİ BELGESİ KAPSAMI NEDİR?

F1 yetki belgesine sahip olan işletmeler bu belge ile sadece yurt içi yolcu taşıma acenteliği yapabilirler.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?