Teklif Formu
0850 888 85 63
info@taksimdanismanlik.com

D1 Yetki Belgesi

D1 yetki belgesi otobüsler şehirler arası tarifeli yolcu taşımacılığı yapacak olan gerçek veya tüzel kişilere verilen bir yetki belgesidir. Önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenerek ve bunlara uyularak yapılan düzenli yolcu taşımalarına tarifeli yolcu taşımacılığı dedir. D1 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişiler, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 150 adet koltuk kapasitesine ve 60 bin Türk Lirası sermayeye sahip olmaları, on yaşından küçük araçlarla, asgari 150 koltuk kapasitesi şartını sağlamaları zorunludur. 150 koltuk kapasite  şartı araç satışı, hurdaya ayrılması, yaş haddini aşması ve benzeri nedenlerle kaybedilmesi halinde yetki belgenin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı beş yüz kırk günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Ayrıca, yetki belgesinin alma şartlarından herhangi birisinin kaybedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde kaybedilen şartların sağlanması gerekmektedir. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir. D1 yetki belgesine sözleşmeli araç kaydedilebilir. Sözleşmeli araç sayısı özmal araç sayısının iki katından fazla olamaz. Sözleşmeli araç kaydedilmesi için bakanlığın sayısının iki katından fazla olamaz. Sözleşmeli araç kaydedilmesi için bakanlığın belirlediği niteliklere sahip noter kira sözleşmesinin düzenlenmiş olması gereklidir. Belgede kayıtlı olan tüm araçların en az bir yerine unvan veya varsa kısa unvanlarını görülebilecek şekilde yazdırmalıdır. D1 yetki belgesi sahipleri belgenin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde sürekli faal olacak şekilde bir web sitesi kurmalı ve bakanlığa bildirmelidir. Sitede hat, güzergah, ücret ve zaman tarifeleri, şube, acente ve kendilerine ait iletişim bilgileri bulunmalıdır. Belge sahipleri en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmelidir. Yetki belgesi ilk alındığı tarihten itibaren altı ay içerisinde mesleki yeterlilik belgesi şartından belge sahipleri muaftır. Bu süre sonrasında ise mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyenlere idari para cezası düzenlenecektir.[/vc_column_text][vc_tta_accordion c_icon="chevron" active_section="1"][vc_tta_section title="D1 YETKİ BELGESİ KİMLERE VERİLİR?" tab_id="1565458385334-abb1d966-1801"][vc_column_text]D1 yetki belgesi otobüsle yurt içinde şehirler arası tarifeli yolcu taşımacılığı yapacak olan gerçek veya tüzel kişilere verilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="D1 YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURANLARDA VE ARAÇLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?" tab_id="1565458385353-fc294169-ef07"][vc_column_text]D1 yetki belgesi için başvuracak olan gerçek veya tüzel kişilerde aranan şartlar ve bu iş için kullanılacak olan araçlarda aranan şartlar şöyledir:

 1. D1 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 150 adet koltuk kapasitesine ve bununla birlikte 60 bin Türk Lirası sermaye ve işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
 2. D1 yetki belgesi almak için başvuranların, varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtlar üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 3. D1 yetki belgesinin eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı aranmaz. D1 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince on yaşından büyük olmaması şarttır.
 4. D1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine, şoförü dahil en az 25 koltuk kapasitesine sahip ticari otobüsler kaydedilir.
 5. D1 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının iki katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. 10/06/1985 tarihli 3226 sayılı finansal kiralama kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar, bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re?sen düşülür.
 6. D1 yetki belgesi sahipleri, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları dört veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarını en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırma zorundadırlar. Unvan veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması gereklidir. Bununla birlikte yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar
 7. D1 yetki belgesi sahiplerinin yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı araçlarının geçerli araç muayenesini bulunması şarttır.
 8. D1 yetki belgesi alanlar, yetki belgesinin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde firmalarına ait sürekli faal olacak bir internet sitesi kurmak, bu sitelere erişim adresini bakanlığa bildirmek, kurulacak sitede geçerli hat, güzergah, ücret ve zaman tarifleri, şube ve acente ile kendilerine ait iletişim ve benzeri bilgilere yer vermekle yükümlüdürler.
 9. D1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.
 10. D1 yetki belgesi kapsamındaki araçların taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC 1 ve SRC 2 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.
 11. D1 yetki belgesi sahiplerinin özmal koltuk kapasitelerine bağlı olarak tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilecekleri hatların sayısı aşağıda belirlenmiştir. Aşağıda tabloda gösterilen koltuk sayılarına göre belirtilmiş sayısı, yurt içi taşıma hattı verilir.

  a)150-200 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 3 adet hat b)201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 5 adet hat c)301-400 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 6 adet hat ç) 401-500 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 8 adet hat d)501-70 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 12 adet hat e)751-1000 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 15 adet hat f)1001-1250 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 18 adet hat g)1251-1500 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 20 adet hat ğ)1500 adetten fazla özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara, 20 adet hatta ilave olarak her 50 adet özmal koltuk için ilave bir adet yurt içi taşıma hattı verilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="D1 YETKİ BELGESİ BAŞVURUSUNDA GEREKLİ OLAN BELGELER NELERDİR?" tab_id="1565458460766-e798daea-9ff2"][vc_column_text]

 1. Yetki belgesi başvuru formu ve taşıt kartı işlem başvuru formu. (Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanacak.)
 2. Ticaret sicil gazetesi (Kurtuluş, iştigal, sermaye ve temsil ilzamı belirtir) aslı veya onaylı örneği
 3. Faaliyet belgesi, (İştigal: Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak veya karayoluyla şehirler arası taşımacılığı yapmak) faaliyet belgesinde Nace kodu uygun olacak.
 4. Temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirküsü (noter onaylı)
 5. Sahip /ortaklar ve yöneticiler ait T.C Kimlik Numarası (A.Ş ve Kooperatiflerde sadece yönetim kurulu ve müdürlere ait olan) Nüfus cüzdan suret ve fotokopileri
 6. Sahip/ortaklar ve yöneticilere ait cumhuriyet savcılığından alınmış adli sicil belgesi. (A.Ş ve kooperatiflerde sadece yönetim kurulu ve müdürlere ait olan)
 7. Merkez işyerinin bulunduğu yerin kira sözleşmesi veya mülkiyet ise tapu fotokopisi
 8. Ticaret odası faaliyet belgesi veya esnaf ve sanatkarla odası faaliyet belgesi
 9. Adına kayıtlı, geçerli araç muayenesi yapılmış taşıt/taşıtların motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri
 10. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alınmış mükellefiyet yazısı.
 11. Taşıtlara ait motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri (8 yaşından büyük olmayan yolcu taşımak için en az 9 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 75 koltuk kapasitesine sahip olmaları zorunludur.)
 12. Taşıtlara ait zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası ve karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk feri kaza sigorta poliçelerinin asılları

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="YETKİ BELGESİNİN YENİLEMESİ YAPILIR MI?" tab_id="1565458473666-2ef57a3b-410b"][vc_column_text]Yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Eğer yetki belgesi sahibi firma faaliyetine devam etmek istiyorsa yetki belgesini süresini içinde yenilemelidir. Süresi içinde yenilenmeyen yetki belgeleri ve eki belgeler iptal edilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="YETKİ BELGESİNİN DÖNÜŞÜMÜ VEYA DEĞİŞİMİ YAPILABİLİR Mİ?" tab_id="1565458522750-cd101f8d-2414"][vc_column_text]Yetki belgesi alarak faaliyet gösteren bir firma yetki belgesi alma şartlarını kaybetmiş ve yerine getiremiyor ise yetki belgesi iptal olmadan yetki belgesini başka bir belgeye dönüştürebilir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="D1 YETKİ BELGESİ YENİLEME FİYATI NE KADARDIR?" tab_id="1565458547060-ef757d7d-2936"][vc_column_text]D1 yetki belgesi yenileme ücreti; D1 yetki belgesi ücretinin yüzde 15?i oranındadır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="YETKİ BELGESİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ SÜRESİ NE KADARDIR?" tab_id="1565458572612-c7ed7457-d982"][vc_column_text]Yetki belgesine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler; unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye azalışları, yönetici, acentecilik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliği meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Bu süre içinde bakanlığa bildirim yapılmamışa cezayı yaptırım uygulanır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="D1 YETKİ BELGESİ ASGARİ ARAÇ KAPASİTE ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565458602872-a9b9e47e-def8"][vc_column_text]D1 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 150 adet koltuk kapasitesine sahip olmaları gerekmektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="D1 YETKİ BELGESİ ARAÇ KİRALAMA ORANI ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565458629008-3a8460d0-bf13"][vc_column_text]D1 yetki belgesine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler özmal otobüs cinsi araçlarının üç katı kadar araç kiralayabilirler.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="D1 YETKİ BELGESİ SERMAYE ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565458659432-a3cd6ba9-1bf5"][vc_column_text]D1 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, 60 bin Türk Lirası sermaye ve işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=" D1 YETKİ BELGESİ ARAÇ YAŞI ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565458683835-b281ee4a-24b4"][vc_column_text]D1 yetki belgesinin eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı aranmaz. D1 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince on yaşından büyük olmaması şarttır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="D1 YETKİ BELGESİ ALAN/DEPO (MERKEZ) ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565458715282-60ccf434-18d6"][vc_column_text]D1 yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerden alan/depo şartı aranmaz.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="D1 YETKİ BELGESİ MESLEKİ YETERLİLİK ŞARTI NEDİR?" tab_id="1565458736613-480f394f-e18b"][vc_column_text]D1 yetki belgesi almak için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekmektedir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][gem_divider margin_top="50" margin_bottom="50"][vc_empty_space height="75px"][/vc_column][vc_column offset="vc_col-lg-3 vc_hidden-md vc_hidden-sm vc_hidden-xs"][gem_textbox content_background_color="#d1d1d1" content_background_style="cover" padding_left="0" padding_right="0" padding_top="0" padding_bottom="0"][vc_widget_sidebar sidebar_id="page-sidebar-1"][/gem_textbox][/vc_column][/vc_row]

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
 • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
 • Telefon : 0850 888 85 63
 • Fax : 0212 438 42 07
 • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?