Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Amaç: Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir harcamaların desteklenmesi.
-Yararlananlar: Ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
-Destek Kapsamı: firmaların,
  1. ISO 9000 serisi kalite güvence sistemi belgelerini,
  2. ISO 14000 çevre yönetim sistemi belgelerini,
  3. CE işaretini,
  4. Uluslar arası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgelerini alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları)karşılanacaktır.
Destek kapsamı:
ISO 9000 serisi kalite güvence sistemi ve ISO 14000 serisi çevre yönetim sistemi belgelerinin alınması sırasında yapılacak masraflardan;
-Müracaat ve doküman inceleme,
-Belgelendirme tetkik,
-Yıllık belge kullanım,
giderleri bu destek kapsamında yer alacaktır.
İşletmelerin CE İşareti, uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgelerine sağlanan destekten yararlanmaları için, belgenin alınış tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) “CE İşareti ile Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgelerine İlişkin Destek Başvuru Formu” ve bu formda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Bu süreyi geçiren işletmeler destekten faydalanamazlar.
Destek Şartı
Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya Akretide edilmiş kuruluşlardan alınmasıdır.
Başvuru Süresi:
Destek ödemesinden yararlandırılacak olan şirketler tarafından gerçekleştiren giderlere ilişkin harcama belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgelerin, kalite, çevre belgeleri ile insan, can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlerin alınış tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal  ettirilmesini   teminen, üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz edilmesi gerekmektedir.
Müsteşarlık, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen şirketler ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir. Müsteşarlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.
Başvuru Ödemesi:
Desteklemede, ibraz edilen harcama belgelerindeki giderlerin, YTL cinsinden olanları YTL, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T.Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı YTL olarak, T.Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.
Sağlanan Destek: belirtilen belgelendirme harcamaları belge başına % 50 oranında en fazla 50.000 (ellibin) ABD Dolarına kadar desteklenebilir.
Başvuru Mercii:
Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.