B1 Yetki Belgesi Nedir?

Ekolojik Tarım Nedir?
11 Aralık 2018
B3 Yetki Belgesi Nedir?
21 Aralık 2018

B1 Yetki Belgesi Nedir?

Otobüs ile tarifeli olarak uluslararası ve yurt içi ticari yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen bir yetki belgesi türüdür. B1 yetki belgesine kaydolacak araçların ticari olması gereklidir. Ticari olarak tescil edilmiş özmal otobüslerle en az 150 koltuk kapasitesinin sağlanması, odaya kayıtlı olunması ve en az 100 bin Türk lirası sermayenin olması gerekmektedir.

B1 Yetki belgesinde asgari kapasite şartını sağlayacak araçların on yaşından büyük olmaması şarttır. Araçların kapasite şartı sağlandıktan sonra en az yirmi yaşına kadar olan otobüs cinsi araçlar kaydedilir. Yirmi yaşından büyük araçlar B1 Yetki belgesine eklenemez. Yetki belgesinin alma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde kaybedilen şartların sağlanması gerekmektedir. Araç yaşı, araç satışı, hurdaya ayrılması, icra ile satışı ve benzeri nedenlerle asgari kapasitenin kaybedilmesi halinde yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı beş yüz kırk günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir.

Bu belgeye eklenecek araçların koltuk sayısı en az 25 olmalıdır. Bu sayıya otobüsün şoförü de dahildir. Yirmi beşten az koltuk sayısına sahip araçlar B1 yetki belgesine eklenemez. B1 yetki belgesine sözleşmeli yani kiralık araçlarda eklenebilir. Ulaştırma bakanlığının belirlemiş olduğu formatta araç kira sözleşmesi yapıldıktan sonra araç B1 yetki belgesine eklenebilir. Eklenen aracı yetki belgesi sahibi çalıştırdığından düzenlenecek fatura, bilet ve benzeri yetki belgesi tarafından düzenlenmelidir. Araç sahibi kendi adına bilet düzenleyemez. Sözleşmeli olarak en fazla sahip olunan özmal araç sayısının yarısı kadar eklenebilir. Yetki belgesine eklenen tüm araçlarda, yetki belgesi sahipleri unvan veya kısa unvanlarının taşıtların görülebilecek en az bir yerine yazdırmak zorundadır.

Bunlarla birlikte yetki belgesi alanlardan faal bir internet sitesi kurulması istenmektedir. Bu yalnızca B1 ve D1 belgesi sahiplerinden istenen bir yükümlülüktür. Belge alındıktan sonraki 60 gün içerisinde kurulmuş olan olan web sitesi adresi bakanlığa bildirilmelidir. Sitede, geçerli hat, güzergah, ücret ve zaman tarifeleri, şube ve acente ile kendilerine ait iletişim ve benzeri bilgilere yer verilmelidir. Aksi durumlarda idari müeyyideler uygulanmaktadır.

B1 Yetki belgesi sahiplerinin en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdan etmeleri gerekmektedir. ODY ve ÜDY belgesi sahibi iki ayrı kişi veya ÜDY belgesinin ODY belgesini de kapsadığından iki ÜDY belgesi sahibi kişi Bakanlık otomasyon sisteminde kayıtlı bulunmalıdır. Belge sahipleri belge aldıktan sonra altı ay mesleki yeterlilik belgesi şartından muaftır. Altı aydan sonra mesleki yeterlilik belgesi şartı istenmektedir. Olmaması durumunda idari para cezası uygulanmaktadır.

 

B1 Yetki Belgesi Kimlere Verilir?

B1 Yetki belgesi otobüs ile tarifeli olarak uluslararası ve yurt içi ticari yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

 

B1 Yetki Belgesi İçin Başvuranlarda ve Araçlarda Aranan Şartlar Nelerdir?

B1 Yetki belgesi, otobüs ile tarifeli olarak uluslararası ve yurt içi ticari yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen bir yetki belgesi türüdür. Bu belgeyi alacak gerçek ve tüzel kişilerde ve bu iş için kullanılacak olan araçlarda bulunması gereken şartlar şöyledir

 1. B1 Yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 150 adet koltuk kapasitesine ve 100 bin Türk lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
 2. B1 Yetki belgesi almak için başvuranların, varsa faaliyetleri sırasında kullanacakları kısa unvanları ile varsa taşıtları üzerine yazdıracakları kendilerini tanıtan logo, amblem ve benzeri işareti Bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 3. B1 yetki belgesi eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler 20 yaşından büyük olamaz. B1 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük olmaması şarttır.
 4. B1 Yetki belgesi eki taşıt belgelerine, şoförü dahil en az 25 koltuk kapasitesine sahip ticari otobüsler kaydedilir.
 5. B1 Yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 6. B1 Yetki belgesi alanlar, yetki belgesinin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde firmalarına ait sürekli faal olacak bir internet sitesi kurmak, bu sitelere erişim adresini Bakanlığa bildirmek, kurulacak sitede geçerli hat, güzergah, ücret ve zaman tarifeleri, şube ve acente ile kendilerine ait iletişim ve benzeri bilgilere yer vermekle yükümlüdürler.
 7. B1 Yetki belgesi sahipleri, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları dört veya daha fazla tekerlekli olan taşıtların en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır. Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.
 8. B1 Yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır. Ancak uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurt dışında bulunması sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi yapılamayan araçlar, bu durumun belgelendirilmesi ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir.
 9. B1 Yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdan etmeleri şarttır.
 10. B1 Yetki belgesi kapsamındaki araçların yurt dışı faaliyetlerinde sürücüsünden SRC 1 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, yurt dışı ve yurt içi faaliyetlerinde psikoteknik değerlendirme belesine sahip olma şartı aranır.

 

B1 Yetki Belgesi Kapsamı Nedir?

B1 Yetki belgesi sahiplerinin özmal koltuk kapasitelerine bağlı olarak tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilecekleri hatların sayısı aşağıda belirlenmiştir. Koltuk sayılarına göre belirtilmiş sayıda, uluslararası ve/veya yurt içi taşıma hattı verilir.

a) 150-200 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 3 adet hat

b) 201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 5 adet hat

c) 301-400 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 6 adet hat

d) 401-500 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 8 adet hat

e) 501-750 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 12 adet hat

f) 751-100 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 15 adet hat

g) 1001-1250 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 18 adet hat

h) 1251-1500 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 20 adet hat

i) 1500 adetten fazla özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara, 20 adet hatta ilave olarak her 50 adet özmal koltuk için ilave 1 adet uluslararası ve/veya yurt içi taşıma hattı verilir.

Ayrıca tüm tarifeli yolcu taşımalarında yolcu bileti düzenlemesi zorunludur. Her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi, biletinde, yetki belgesi sahibi taşımacının adı/unvanı, yetki belgesi numarası, adresi, vergi numarası ile yolcunun adı, soyadı, kalkış ve varış yeri, koltuk numarası, hareket tarihi ve saati, taşıma ücreti, biletin seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihi yer almaktadır.

 

B1 Yetki Belgesi İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

B1 Yetki belgesi için başvuran gerçek veya tüzel kişiden istenen evraklar şunlardır:

 • Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulması gerekir)
 • Ön değerlendirme formu
 • Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsili yetkili kişinin adli sicil belgesi ile nüfus cüzdanı örnekleri
 • Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri (aslı veya onaylı suretleri)
 • Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret sicil gazeteleri
 • Ticaret Oda Belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, çalışma konusu-iştigali, sermayesi yazılı olmalı)
 • Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş sürücü dahil en az 25 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 150 adet koltuk kapasitesine sahip olması
 • Taşımacıların veya acentelerinin, seferlerin başladığı kalkış ve bitti varış noktalarındaki en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkına haiz olmaları, bununla birlikte buralarda faal taşımacı olduklarını mahalli ve mülki makamlardan aldıkları bir yazı ile belgelemeleri gerekmektedir.
 • Herhangi bir ülkenin en az bir taşımacısı ile o ülkenin yetki makamlarınca onaylanmış, bakanlıkça şekil ve şartları belirlenen düzenli hat sözleşmesine sahip olması
 • Taşıtlara ait Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Taşıtlara ait Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigortası
 • Asgari kapasite 8 yaşa kadar sağlanacak, 16 yaşa kadar taşıt kullanılabilecek, TÜV ile 20 yaşına kadar olan taşıtlarda ilave edilebilecektir.
 • Merkezi adresine ait noter tasdikli kira kontratı veya tapu fotokopisi
 • Yetki belgesi ücreti olduğunu gösteren makbuz asılları
 • 100 bin Türk lirası sermaye ve işletme sermayesi

 

B1 Yetki Belgesi Asgari Araç Kapasite Şartı Nedir?

B1 Yetki belgesine kaydolacak araçların ticari olması gereklidir. Ticari olarak tescil edilmiş özmal otobüsler en az 150 koltuk kapasitenin sağlanması, odaya kayıtlı olunması gereklidir.

 

B1 Yetki Belgesi Araç Kiralama Oranı Şartı Nedir?

B1 Yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmesi taşıtları, taşıt belgeslerine kaydettirerek kullanabilirler.

 

B1 Yetki Belgesi Sermaye Şartı Nedir?

B1 Yetki belgesi için başvuranların 100 bin Türk lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

 

B1 Yetki Belgesi Araç Yaşı Şartı Nedir?

B1 Yetki belgesi eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler 20 yaşından büyük olamaz. B1 Yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsünün ilk başvuru ve faaliyet süresince 10 yaşından büyük olmaması şarttır.

 

B1 Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Şartı Nedir?

B1 Yetki belgesi sahiplerinin en az biter adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdan etmeleri gerekmektedir. ODY ve ÜDY belgesi sahibi iki ayrı kişi veya ÜDY belgesinin ODY belgesini de kapsadığından iki ÜDY belgesi sahibi kişi Bakanlık otomasyon sisteminde kayıtlı bulunmalıdır. Belge sahipleri belge aldıktan sonra altı ay mesleki yeterlilik belgesi şartından muaftır. Altı aydan sonra mesleki yeterlilik belgesi şartı istenmektedir. Olmaması durumunda idari para cezası uygulanmaktadır.

 

Yetki Belgesi Değişiklik Bildirimi Süresi Ne Kadardır?

Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye azalışları, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içinde bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Süresi içinde yapılmayan bildirimler için ceza uygulanır.