Koşer Belgesi Gerekli Evraklar
30 Mayıs 2016
İthalat Kredileri
22 Aralık 2016

BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

9 Ocak 2014  PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28877
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI
UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/12/2013 tarihli ve 2013/5723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Butil Akrilatithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.
Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı
MADDE 3 – (1) 5/12/2013 tarihli ve 2013/5723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2916.12.00.00.13 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P) Butil Akrilat ithalatında açılan 60.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı söz konusu ürünü üretiminde hammadde olarak kullanan sanayicilere yapılır.
(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on gün içerisinde, ek-1’de yer alan başvuru formu ile ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunlu olup, başvuruların değerlendirilmesinde, Ekonomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır.
(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ek-1’de yer alan başvuru formu ile ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.
(4) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.
(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, tüketim miktarı ve/veya ithalat performansı çerçevesinde gerçekleştirilir.
(6) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.
İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kontenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak, 2916.12.00.00.13 G.T.İ.P’inde yer alan Butil Akrilat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.
(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha olarak düzenlenir.
İthal lisansı geçerlilik süresi
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olup, bu süre uzatılmaz.
Gümrük beyannamesinin tescili
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
İthal lisansı devri
MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 8 – (1) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.
İthal lisansının zayii
MADDE 9 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine “Zayi olmasından dolayı yeniden düzenlenmiştir” şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.
(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya bildirilir.
İthal lisansının revizesi
MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.
(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.
İthal lisansının iadesi
MADDE 11 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on beş gün içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 13 – (1) 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile 29/1/2013 tarihli ve 28543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Ek-1
BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA UYGULANAN
TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANMAK VE İTHAL LİSANSI ALMAK
İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ
Tarih…/…/…..
 
EKONOMİ BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
5/12/2013 tarihli ve 2013/5723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara istinaden hazırlanan “Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.
Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak ekte sunulmaktadır.
Firma Yetkilisinin :
Adı Soyadı :
Unvanı :
İmza/Kaşe :
I- İthalatçının;
1) Adı/Unvanı (Ticaret Sicil Gazetesinde yer aldığı şekliyle):
2) Açık adresi (Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan tebligat adresi):
3) Vergi Numarası/Vergi Dairesi:
4) Ticaret Sicil No/Sanayi Sicil No:
5) Telefon ve faks numaraları:
6) E-posta adresi:
II- İthal Lisansı düzenlenmesi talep edilen maddenin miktarı:
Ek-2
BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belge nüshalarının asılları ile uygunluğu ve doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur.
1- Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış Başvuru Formu (Ek-1)
2- Noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneği
3- Ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıt olduğu ticaret sicil memurluğu adının yazılı beyanı (Şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ise şirket sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneğin, sonradan unvan veya adres değişikliği yapılması halinde mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneği)
4- Üretimde hammadde olarak kullanılan Butil Akrilat miktarını ayrıntılı olarak içeren ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti,
5- İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar