Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

1999/5/EC Telsiz ve Telekomunikasyon Terminal Ekipmanları Direktifi Nedir?

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARININ PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

Telsiz Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi Ve Denetimine Dair Yönetmelik

Telekomünikasyon Kurumundan:     Resmi Gazete Tarihi : 19/10/2007     Resmi Gazete Sayısı : 26675
   
BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
   
  

Amaç     
 

Madde 1  (1) Yönetmeliğin amacı, telsiz ve/veya telekomünikasyon terminal ekipmanlarının; piyasaya arzı, dağıtımı, piyasada bulunması veya hizmete sunulması aşamasında gözetim ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar ile alınacak önlemleri, piyasa gözetimi ve denetimi konularında Telekomünikasyon Kurumunun görev, yetki ve sorumlulukları ile imalatçı ve üretici ve yetkili temsilci ile dağıtıcıların yükümlülüklerini belirlemektir.     
   

Kapsam        

Madde 2  (1) Bu Yönetmelik, Telekomünikasyon Kurumunun sorumluluk alanına giren telsiz ve/veya telekomünikasyon terminal ekipmanlarının, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yürütülmesine dair usul ve esaslar ile alınacak önlemleri, denetçilerin görev, yetki ve yükümlülükleri ile imalatçı, üretici ve yetkili temsilci ile dağıtıcıların yükümlülüklerini kapsar.
       

Dayanak

Madde 3  (1) Bu Yönetmelik, 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.  
     

Tanımlar    
  

Madde 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 - a) Aday ülke: Avrupa Birliğine tam üyelik amacıyla resmi olarak aday ülke statüsü kazanan ülkeyi,

 - b) Başkan: Telekomünikasyon Kurumu Başkanını,

 - c) Belge: Piyasaya arz edilen, bulundurulan, dağıtılan ve hizmete sunulan cihazın, 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu ve/veya güvenliğini gösterir imalatçı, üretici ve yetkili temsilcisi tarafından hazırlanmış dokümanları,

 - ç) Bölge Müdürlüğü: Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlüklerini,

 - d) Cihaz: Telsiz ve/veya telekomünikasyon terminal ekipmanlarını,

 - e) Dağıtıcı: Cihazın tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri cihazın güvenliğine ilişkin özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 - f) Denetçi: Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere Kurum tarafından görevlendirilen işin niteliğine uygun personeli,

 - g) Güvenli cihaz: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan cihazı,

 - ğ) Hizmete sunma: Nihai kullanıcının bir cihazı öngörülen amacına uygun olarak kullanmak için yaptığı faaliyeti,

 - h) İmalatçı: Bir cihazı tasarlayan ve/veya imal eden veya tasarımını ve/veya imalatını yaptıran ve adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini imalatçı olarak tanıtarak cihazı piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,

 - ı) İşaret: İlgili teknik düzenlemede belirtilen resimli ayrıntı ve/veya işaretleri,

 - i) İyi uygulama kodu: Telekomünikasyon sektöründeki mevcut teknoloji düzeyi ve bilimsel kriterler çerçevesindeki sağlık ve güvenliğe ilişkin uygulama esaslarını,

 - j) Kanun: 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunu,

 - k) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

 - l) Kurul: Telekomünikasyon Kurulunu,

 - m) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

 - n) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

 - o) Onaylanmış kuruluş: 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanuna istinaden 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ile 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/EC) çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurul tarafından yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,

ö) PGD: Piyasa Gözetimi ve Denetimini,

 - p) PGL : Piyasa Gözetimi Laboratuvarını,

 - r) Piyasada bulunma: Bir cihazın piyasaya arz edildiği andan nihai kullanıcıya veya tüketiciye devrine veya hizmete sunulduğu ana kadar devam eden süreci,

 - s) Piyasaya arz: Montaj dahil olmak üzere imalat süreci sona ermiş, tüketime veya kullanıma hazır veya gerekiyorsa kurulumunun tamamlanması ile birlikte kullanıma hazır olacak bir cihazın tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,

 - ş) Sınıf 2 bildirim formu: Uyumlaştırılmamış frekans veya frekans bandlarını kullanan cihazın piyasaya arz edilmesinden en az dört hafta önce Kurumdan onay alınması için kullanılan formu,

 - t) Şikayet ve ihbar formu: Kurum internet sayfasında yayınlanan şikayet ve ihbar formunu,

 - u) Teknik düzenleme: Bir cihazın, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

 - ü) Telekomünikasyon terminal ekipmanı: Kamu telekomünikasyon şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak bağlanan cihaz veya cihazın ilgili parçasını,

 - v) Telsiz ekipmanı: 9 KHz ile 3000 GHz frekans bandında sunî bir iletim ortamı olmaksızın, uzayda yayınlanan telsiz dalgalarının iletimi ve/veya alımı yoluyla haberleşmeyi sağlayan cihaz veya ilgili parçasını,

 - y) Test: Bir veya daha çok karakteristiğin bir prosedüre göre tayin edilmesini,

 - z) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Cihazın, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluşunu,

 - aa) Üretici: Bir cihazın imalatçısını, imalatçının yurt dışında yerleşik olması halinde Türkiye´de yerleşik yetkili temsilcisini ve/veya bu cihazın ithalatçısını ve faaliyetleri bu cihazın güvenliğe ilişkin özelliklerini etkileyen tedarik zincirindeki diğer kişileri,

 - bb) Yetkili birim: Teknik Düzenleme ve Standardizasyon Dairesi Başkanlığını,

 - cc) Yetkili temsilci: İmalatçının bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde ve/veya ilgili teknik düzenlemede belirtilen yükümlülükleri ve prosedürleri kendi adına tamamen veya kısmen yerine getirmek üzere yazılı olarak yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiyi,

 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Genel Düzenlemeler

Piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin genel ilkeler

 Madde 5

(1) Cihaz, piyasaya arzı, dağıtımı, piyasada bulunması veya hizmete sunulması aşamasında teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olmalıdır.        

(2) Kurum, PGD´yi yürütür, gerekli önlemleri alır ve/veya cezai müeyyideleri uygular.       

(3) Teknik düzenlemelere uygun cihazların güvenli olduğu kabul edilir.        

(4) Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, cihazın güvenli olup olmadığı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilen bir Avrupa standardına karşılık gelen ulusal standartlar veya mevcut olması halinde Avrupa Birliği teknik özellikleri, bunların olmaması halinde ise Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilen diğer ulusal standartlar veya telekomünikasyon sektöründeki sağlık ve güvenlik konularına ilişkin iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir.        

(5) Cihaz, teknik düzenleme veya dördüncü fıkrada belirtilen kriterler çerçevesinde, güvenli olduğunu gösteren bilgi ve/veya belgeler üzerinde inceleme, fiziki kontrol ile her türlü test yapılması veya yaptırılması suretiyle denetlenir.       

(6) Kurum, gerekli gördüğü hallerde teknik düzenlemeye uygun ve insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile çevreye bir tehdit arz etmeyen cihazlardan numuneler alarak, bunları teste tâbi tutabilir.        

(7) Kurum, Kamu Kuruluşları ve Avrupa Birliği tarafından yapılan denetim sonuçlarını, ithalat kontrol sonuçlarını, Sınıf 2 Bildirim Formu değerlendirme sonuçlarını, enterferansa sebep olan cihazlara ilişkin bilgileri, araştırma ve incelemelerde elde edilen verileri, bir kazanın nedenleri araştırılırken ortaya çıkan bilgileri, tüketici, kullanıcı, rakip imalatçı, üretici ve yetkili temsilci, dağıtıcı, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri tarafından cihazın teknik düzenlemeye uygunsuzluğu ve/veya güvensizliği konusunda yapılan şikayet ve ihbarlar ile bu çerçevede elde edilen bilgileri PGD maksatlı kullanabilir.        

(8) PGD´ye yönelik denetleme, inceleme ve araştırmalar denetçiler tarafından resen, şikayet veya ihbar üzerine yapılır.        

(9) PGD, her türlü cihaz konulan ve/veya satılan yerler, gerekli durumlarda üretim aracı olarak kullanılan yerler ile hizmet verilen ve kullanılan yer ve tesislerde yapılır. Gerekli hallerde, cihaz veya parçalarının üretildiği, işlendiği, ambalajlandığı, depolandığı veya montajının yapıldığı yerlerde de denetim yapılabilir.        

(10) PGD, denetim yapılan yerlerdeki çalışmaları engellemeyecek şekilde yapılır.       

(11) Denetlenmiş cihazlar, yeniden denetlenebilir.        

(12) Kurum, gerekli gördüğü hallerde, gözetim ve denetime tâbi cihazın uygunluk değerlendirme işlemlerinde yer almayan, diğer uygunluk değerlendirme ve onaylanmış kuruluşların imkanlarından yararlanabilir. Ancak PGD´de nihai karar Kuruma aittir.        

(13) Cihazlara ilişkin internet de dahil olmak üzere yazılı ve görsel basında reklam, promosyon, satış veya kiralama amacıyla yapılan her türlü faaliyet piyasaya arz olarak değerlendirilir. Söz konusu faaliyette bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler dağıtıcı olarak kabul edilir.

Piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin hükümler

Madde 6 

(1) PGD;

 - a) Teknik düzenlemenin öngördüğü işaret ve/veya belgeler ve/veya ilgili teknik düzenlemede belirtilen diğer kriterler üzerinde inceleme,

 - b) Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kriterler çerçevesinde cihazın güvenli olduğunu gösteren bilgi ve/veya belgeler üzerinde inceleme,

 - c) Fiziki kontrol,

 - ç) Test  hususlarından biri veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır.    

(2) Birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerin masrafları, Kurum tarafından karşılanır. Ancak cihazın ilgili teknik düzenlemeye uygun ve/veya güvenli olmadığının tespit edilmesi durumunda tüm masraflar imalatçı veya üretici veya yetkili temsilci veya dağıtıcıya aittir.        

(3) İmalatçı veya üretici veya yetkili temsilci, cihazın piyasaya arzı, dağıtımı, piyasada bulunması veya hizmete sunulması aşamasında PGD talep edebilir. Bu kapsamda yapılan PGD´ye ilişkin tüm masraflar, imalatçı veya üretici veya yetkili temsilci tarafından karşılanır.

Rapor, form, etiket ve tutanaklar

Madde 7

(1) PGD sırasında kullanılacak ve içeriği yetkili birim tarafından oluşturulacak rapor, form, etiket ve tutanaklar aşağıda belirtilmiştir:

 - a) Şikayet ve İhbar Formu.

 - b) Numune Alma Tutanağı.

 - c) Numune Etiketi.

 - ç) Güvensizlik Tespit Tutanağı.

 - d) Aykırılık, Usulsüzlük Tespit, Güvensizlik Şüphe ve Güvensizlik Belirti Tutanağı.

 - e) Test Sonuç Raporu.

 - f) İhtiyaç duyulabilecek diğer rapor ve tutanaklar.

(2) Kurum ve Bölge Müdürlükleri, yürüttükleri PGD faaliyetlerine ilişkin kayıtları tutarlar. Bölge Müdürlükleri, yaptıkları piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile ilgili raporları aylık olarak yetkili birime elektronik ortamda ve yazılı olarak gönderir.

Şikayet ve ihbarlarda bulunması gereken hususlar

Madde 8

(1) PGD´ye ilişkin şikayet ve ihbarlar, Kurum İnternet sayfasında yayınlanan Şikayet ve İhbar Formu kullanılarak Kurum merkezine veya Bölge Müdürlüklerine veya telefon yoluyla Kurum merkezine yapılır.    

(2) Belli bir konuyu ihtiva etmeyen, kişi, kurum veya olaylarla doğrudan bağlantı kurulmaksızın genel nitelikli ifadeler taşıyan, şikayet ve ihbar sahibi ile bağlantı kurulmasına yarayacak bilgileri taşımayan, açıklanan şartları taşımakla birlikte, inandırıcı mahiyette olmayan, olayla ilgili yeterli bilgi veya belge eklenmeyen, Şikayet ve İhbar Formunda zorunlu olan alanları doldurulmayan şikayet ve ihbarlar işleme alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Numune Alınması ve Değerlendirilmesine İlişkin Düzenlemeler

Numune alma usulü

Madde 9

(1) Denetçi, gerekli gördüğü takdirde, test işlemini yaptırmak üzere denetlenen cihazlardan, yapısına ve özelliğine göre üç adete kadar numune alır. Test sonucuna bağlı olarak, gerek görülmesi halinde ilave numune alınabilir.
      

 (2) Alınan numuneler için Numune Alma Tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası imalatçı veya üretici veya yetkili temsilci veya dağıtıcıya verilir, bir nüshası numune torbasına yerleştirilir, son nüsha ise işlem yapılmak üzere denetçi tarafından muhafaza edilir. Numuneler özelliklerine göre mühürleri bozulmayacak ve açılmayacak şekilde denetçi tarafından imalatçı veya üretici veya yetkili temsilci veya dağıtıcının nezaretinde mühürlenir ve üzerlerine alınan cihaza ait tanımlayıcı bilgiler bulunan, tarafların isim, ünvan ve imzalarını taşıyan Numune Etiketi konulur.       

 (3) Alınan numunelerin başka yere taşınması veya korunması güç yahut sakıncalı ise, bu durum tutanağa yazılarak numune yedd-i emin sıfatıyla imalatçı veya üretici veya yetkili temsilci veya dağıtıcıya bırakılabilir. Bırakılan numuneler, beş iş günü içinde test işlemi yapılmak üzere PGL!ye gönderilir veya teslim edilir.

Değerlendirme süresi

Madde 10 

(1) Şikayet ve ihbara konu olan cihazlara ilişkin değerlendirme öncelikle yapılır. Numunelerin teslim alınmasından itibaren en geç kırkbeş işgünü içinde firmaya sonuç bildirilir.        

(2) Mücbir sebepler nedeniyle değerlendirmenin gecikmesi veya yapılamaması halinde, durum sebepleri ile birlikte yetkili birim tarafından Bölge Müdürlüklerine ve ilgiliye bildirilir.

Mücbir sebepler

Madde 11

(1) Mücbir sebepler; değerlendirme süresine engel olacak yangın, yer sarsıntısı, su basması gibi afetler ile ağır kaza, kayıp, çalıntı gibi meydana gelen olumsuz hallerdir.

Değerlendirme sonucunun bildirimi

Madde 12

(1) Değerlendirme sonucu:

 - a) Olumlu ise denetlemeyi yapan Bölge Müdürlükleri ile denetlenen imalatçı veya üretici veya yetkili temsilci veya dağıtıcıya bilgi verilir. Test edilen numuneler, firma yetkilisi tarafından PGL´den teslim alınır veya ücreti imalatçı veya üretici veya yetkili temsilci veya dağıtıcı tarafından ödenmek üzere onbeş gün içinde yetkili birim tarafından kargo ile gönderilir.

 - b) Olumsuz ise, yetkili birim tarafından Güvensizlik Tespit Tutanağı düzenlenir, Yönetmeliğin 22´ nci maddesi hükümleri uygulanır ve dağıtıcının Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesinde belirtilen yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla, imalatçı veya üretici veya yetkili temsilciye Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır. Denetlenen imalatçı veya üretici veya yetkili temsilci ve/veya dağıtıcıya yaptırımlar tebliğ edilir ve denetlemeyi yapan Bölge Müdürlüklerine de bilgi verilir.

Tebligat

Madde 13

(1) İdari para cezası ve/veya idari tedbirleri içeren idari yaptırım kararlarının tebliğinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Diğer yazışmalar ve bildirimler, iadeli-taahhütlü olarak yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Müeyyideler

 Aykırılık sonucunda alınacak önlemler ve uygulanacak müeyyideler

Madde 14

(1) Denetçi, öncelikle cihazın, ilgili teknik düzenlemede öngörülen işaret ve/veya belgeleri taşıyıp taşımadığını ve/veya ilgili teknik düzenlemenin diğer kriterlerine uygun olup olmadığını inceler. Bu işaret ve/veya belgeleri taşımadığı ve/veya ilgili teknik düzenlemenin diğer kriterlerine uymadığı tespit edilen cihazlar hakkında, teknik düzenlemeye aykırılık nedeniyle Aykırılık Tutanağı düzenlenir.        

(2) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında yer alan cihazlara; Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin 8, 11 ve 15 inci maddelerindeki esaslara uyulmaması, teknik düzenlemesi olmayan cihazlar için ise bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen kriterlere uyulmaması ve insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile çevreye bir tehdit arz etmemesi halinde, cihazın piyasaya arzı geçici olarak durdurulur ve aykırılığın giderilmesi amacıyla denetçi tarafından en fazla dört aya kadar süre verilir.        

(3) İmalatçı veya üretici veya yetkili temsilci tebliğ tarihinden itibaren on iş günü içinde gerekçesini belirterek süre uzatımı talebinde bulunabilir. Gerekçe uygun görüldüğü takdirde verilen süreye ek olarak bir defaya mahsus olmak üzere dört aya kadar ek süre verilebilir.        

(4) Denetçi, denetimin dağıtıcıda yapılması halinde imalatçı veya üretici veya yetkili temsilcinin adres bilgilerini temin eder ve netice hakkında 21 inci madde kapsamında işlem yapılmak üzere imalatçı veya üretici veya yetkili temsilcisi ile yetkili birime konu hakkında yazılı olarak beş iş günü içerisinde bilgi verilir.

Usulsüzlük sonucunda alınacak önlemler ve uygulanacak müeyyideler

Madde 15

(1) Denetçi, cihazın işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edildiğini veya usulüne uygun olmadan kullanıldığını tespit etmesi halinde Usulsüzlük Tespit Tutanağı düzenler.        

(2) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında yer alan cihazlara; Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin 8, 11 ve 15 inci maddelerinde veya bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen işaret ve belgelerin tahrif veya taklit edildiğinin veya usulüne uygun kullanılmadığının tespit edilmesi, ancak, insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile çevreye bir tehdit arz etmemesi halinde Usulsüzlük Tespit Tutanağı düzenlenir ve cihazın piyasaya arzı durdurulur.       

(3) Denetimin imalatçı veya üretici veya yetkili temsilcide yapılması halinde; Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde öngörülen idari para cezası ile Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.        

(4) Denetimin dağıtıcıda yapılması halinde;

 - a) 9 uncu madde hükümleri uygulanır.

 - b) Denetçi, imalatçı veya üretici veya yetkili temsilcinin adres bilgilerini temin ederek Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde öngörülen idari para cezası ile Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümlerini içeren yazıyı beş iş günü içerisinde gönderir ve eş zamanlı olarak yetkili birimi konu hakkında bilgilendirir.

Güvensizlik şüphesi sonucunda alınacak önlemler ve uygulanacak müeyyideler

Madde 16

(1) Aykırılık Tutanağı düzenlenerek süre verilen durumlarda, verilen süre sonunda aykırılıklar giderilmediği takdirde, Güvensizlik Şüphe Tutanağı düzenlenir ve Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası ile bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.        

(2) Usulsüzlük Tespit Tutanağı düzenlenmesi gereken durumlarda, cihazlarda ayrıca aykırılıkların da tespit edilmesi halinde süre verilmeksizin Güvensizlik Şüphe Tutanağı düzenlenir ve cihazın piyasaya arzı durdurularak, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen idari para cezası ile Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.        

(3) Cihazın ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile çevreye bir tehdit arz ettiğine dair ciddi şüphelerin olduğu durumlarda, Güvensizlik Şüphe Tutanağı düzenlenir ve 9 uncu ve 21 inci madde hükümleri uygulanır.       

(4) Teknik düzenlemesi bulunmayan cihazların, 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olsa dahi insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile çevreye bir tehdit arz ettiğine dair ciddi şüphelerin olduğu durumlarda, 14 üncü maddede belirtilen uyarı aşaması olmaksızın Güvensizlik Şüphe Tutanağı düzenlenir ve 9 uncu ve 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Güvensizlik belirtisi sonucunda alınacak önlemler ve uygulanacak müeyyideler

Madde 17

(1) Aykırılık tutanağı düzenlenerek piyasaya arzı geçici olarak durdurulan cihazların piyasada bulunduğunun tespiti halinde Güvensizlik Belirti Tutanağı düzenlenir ve Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası ile Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.        

(2) Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler tarafından yapılan bildirimler, kampanyalar, denetimler ile enterferanslar sonucunda insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile çevreye ciddi bir tehdit arz ettiği belirlenen cihazlar için Güvensizlik Belirti Tutanağı düzenlenir ve cihazın piyasaya arzı durdurularak, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası ile bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM : İmalatçı, Üretici, Yetkili Temsilci ve Dağıtıcıların Yükümlülükleri ile

Alınacak Tedbirler

İmalatçı ve yetkili temsilcinin yükümlülüğü

Madde 18

(1) Cihazının hangi teknik düzenleme veya düzenlemelerin kapsamına girdiğini tespit ve teyit yükümlülüğü imalatçıya aittir.       

(2) İmalatçı;

 - a) Cihazını ilgili mevzuatta düzenlenen temel gereklere uygun bir şekilde tasarlamak/tasarlatmak ve imal etmek/ettirmek,

 - b) Teknik dosyayı tanzim etmek, uygunluk beyanını hazırlamak ve imzalamak ve CE işaretini iliştirmek de dahil olmak üzere uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

 - c) İlgili teknik düzenlemede belirtilen kurulum, kullanım, bakım kılavuzu ve talimatları, uyarılar ve işaretler gibi tamamlayıcı bilgi ve belgeleri sağlamak,

 - ç) Her bir cihazı tip, parti veya seri numarası ile tanımlamak veya cihazın boyutu veya niteliği gereği bunun mümkün olmadığı durumlarda bu bilgileri cihazın ambalajında veya beraberindeki belgelerde göstermek,

 - d) İlgili teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli olmayan cihazlarını uygun ve güvenli duruma getirmek,

 - e) Gerektiğinde cihazlarının arzını durdurmak ve engellemek, piyasadaki cihazlarını toplatmak ve cihazlarını tüketiciden/kullanıcıdan geri çekmek, bu konularda Kurum ile işbirliği yapmak ve yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri sağlamak.

(3) İmalatçının bu Yönetmelik ile düzenlenen yükümlülüklerini;

 - a) Kendi ismi altında piyasaya arz etmek amacıyla bitmiş halde ve kullanıma hazır cihazları montaj, paketleme veya etiketleme gibi bir işleme tabi tutan,

 - b) Piyasaya arz etmek amacıyla yeni bir cihaz haline getirecek doğrultuda, bir cihazın öngörülen kullanım amacını farklı temel gereklere uymasını gerektirecek şekilde değiştiren veya cihazı esaslı bir değişime tabi tutan, ıslah eden veya yenileyen

gerçek veya tüzel kişiler kabul etmiş sayılır.
      

(4) İmalatçı, Türkiye de yerleşik gerçek veya tüzel bir kişiyi temsilcisi olarak yetkilendirebilir. Yetkiyi düzenleyen sözleşmede aksi belirtilmedikçe; imalatçının, yetkili temsilcisinin kendi adına yapmış olduğu eylemlerden dolayı sorumluluğu devam eder.        

(5) Yetkili temsilci her durumda;

 - a) Talep edilmesi halinde Kuruma ibraz etmek üzere uygunluk beyanı ile teknik dosyayı muhafaza etmek,

 - b) Gerektiğinde cihazlarının arzını durdurmak ve engellemek, piyasadaki cihazlarını toplatmak ve cihazlarını tüketiciden/kullanıcıdan geri çekmek gibi konularda Kurumla işbirliği yapmak ve yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri sağlamak,

 - c) İmalatçının kendisine yazılı bir işlemle tanıdığı yetkilendirmeye bağlı olarak, onun adına;

1) Uygunluk beyanını hazırlayıp, imzalayarak ve mevzuatın öngördüğü diğer yöntemlerle cihazın uygunluğunu beyan etmek,       

2) Uygunluk değerlendirmesi işlemlerine ilişkin diğer görevleri yerine getirmek,

3) CE işaretini cihaza iliştirmek  ile yükümlüdür.

Üreticinin yükümlülüğü

Madde 19

(1) Üreticiler, tedarik ettikleri cihazların Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin 5 inci maddesi veya bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen kriterler çerçevesinde güvenli olmasını sağlamak zorundadırlar. Üretici ve dağıtıcıların bu bölümde düzenlenen yükümlülükleri, Kanunun 5 inci maddesi ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen yükümlülükleri ile bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde tanımlanan yükümlülüklerini tamamlayıcı olarak anlaşılacaktır.       

(2) Kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere; tedarik ettikleri cihazın özelliklerine uygun olarak, yeterli uyarı olmaksızın anında anlaşılamayacak risklerin söz konusu olduğu durumlarda, üreticiler; aşağıdaki hususlarla yükümlüdürler:

 - a) Normal, makul veya öngörülebilir bir kullanım süresi içerisinde cihazın arz edebileceği riskleri değerlendirebilmeleri için tüketicilere gerekli bilgileri sağlamak.

 - b) Risklerden kaçınmak için tüketicilerin yeterli ve etkili bir şekilde uyarılması, gerektiğinde riskli cihazların arzının durdurulması ve engellenmesi, piyasada bulunan cihazlarının toplatılması ve/veya riskli cihazların tüketicilerden geri çekilmesi dahil olmak üzere uygun önlemleri almak.

(3) Uyarıların varlığı üreticileri Kanunda belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmekten muaf tutmaz.        

(4) Üretici uygun olan her durumda piyasaya arz ettiği cihazların numune testini gerçekleştirir, inceler, gerekirse şikayet ve ihbarların kaydını tutar ve bu işlemler hakkında dağıtıcıyı bilgilendirir.      

(5) Üreticiler sahip oldukları bilgi ve mesleki birikim çerçevesinde, piyasaya sürdükleri bir cihazın genel güvenlik gerekleri açısından tüketicilere yönelik riskler taşıdığını bildikleri veya bilmelerinin gerektiği durumlarda, bu riskler ve bu riskleri önlemek amacıyla aldıkları tedbirler hakkında Kurumu ivedilikle ve ayrıntılı bir şekilde bilgilendirirler.        

(6) Üreticiler kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, Kurumun talebi halinde, piyasaya arz ettikleri cihazların taşıdığı riskleri önlemeye yönelik tedbirlerde işbirliği yaparlar. Bu işbirliğinin koşul ve kuralları, ilgili üretici ve dağıtıcılarla irtibatın nasıl sağlanacağına ilişkin tedbirleri de içerecek şekilde, Kurum tarafından belirlenir.        

(7) Dağıtıcıdan numune alınması halinde, numunenin bedeli üretici tarafından karşılanır.        

(8) Üreticiden numune alınması halinde, numunenin PGL´ye gönderilmesi ile test aşamalarında cihaz üzerinde oluşabilecek tüm hasarlara karşı üretici sigorta yaptırabilir. Cihazlarda meydana gelen hasarlardan dolayı üretici Kurum aleyhinde işlem yapamaz.        

(9) Olumsuz çıkan sonuçlara ilişkin yapılan tüm masraflar üreticiden alınır. İlgili masraflar yaptırım kararında belirtilir.        

(10) Depolama ve nakliye koşullarının cihazın ilgili teknik düzenlemede belirlenen temel gereklere uygunluğunu olumsuz bir şekilde etkilemesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alır.        

(11) Montajı yapıldıktan veya kurulumu veya diğer gerekli ayarlamalar tamamlandıktan sonra kullanılabilecek cihazları hizmete sunan kişi, piyasa gözetimi ve denetimi esnasında üç gün içinde imalatçı, üretici ve yetkili temsilcisinin veya malı tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmediği takdirde imalatçı, üretici ve yetkili temsilci olarak kabul edilir.        

(12) İmalatçı veya üretici veya yetkili temsilci ile dağıtıcılar, denetim görevinin gereği gibi yürütülmesi için denetçiye görevi süresince uygun bir çalışma ortamı sağlamayı, uygun bir ortam bulunamadığı durumlarda denetçinin isteği üzerine cihaza ait tüm dosya ve belgeleri denetçinin talep edeceği bir başka çalışma ortamına taşımayı kabul eder ve denetçilerin görevini yapmasını engelleyemez.        

(13) Cihazdan kaynaklanabilecek muhtemel risklerin önlenmesi amacıyla imalatçı veya üretici veya yetkili temsilci, kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere; cihazın öngörülen kullanım süresi içinde, yeterli uyarı olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki riskleri hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamak, özelliklerini belirtecek şekilde cihazı işaretlemek; gerektiğinde piyasaya arz edilmiş cihazlardan numuneler alarak test etmek, şikayet ve ihbarları soruşturmak ve yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek, riskleri önlemek amacı ile cihazların toplatılması ve bertarafı da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almak, dağıtıcıları durumdan haberdar etmek ve risk altındaki grupların bilgilendirilmesini sağlamakla yükümlüdür.        

(14) İmalatçı veya üretici veya yetkili temsilci, güvenli olmadığı tespit edilen cihazın kendisi tarafından piyasaya arz edilmediğini veya cihazın güvenli olmaması halinin ilgili teknik düzenlemeye uygunluktan kaynaklandığını ispatladığı takdirde sorumluluktan kurtulur.        

(15) İmalatçı veya üretici veya yetkili temsilci ile dağıtıcılar; ilgili mevzuatta belirtilen tüm belgeleri, bu belgeler kapsamında bulunan ve piyasaya sunumundan vazgeçilen bir cihazın üretimine veya ithaline son verildiği tarih itibarıyla ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre kadar, bu sürenin belirtilmemesi halinde on yıl boyunca muhafaza etmek ve istenilmesi halinde denetçiye ibraz etmek zorundadır.

Dağıtıcının yükümlülüğü

Madde 20

(1) Dağıtıcı, güvenli olmadığını bildiği cihazları piyasaya arz edemez. Dağıtıcı, faaliyetleri çerçevesinde, cihazların taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi verir. İmalatçı veya üretici veya yetkili temsilci tespit edilemediği durumlarda, üç gün içinde imalatçı veya üretici veya yetkili temsilci veya malı tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, imalatçı veya üretici veya yetkili temsilci olarak kabul edilir.        

(2) Dağıtıcılar, sahip oldukları bilgi ve mesleki birikim çerçevesinde ve/veya ilgili teknik düzenlemede belirtilen koşullara uygun ve güvenli olmadığını bildikleri veya bilmeleri gerektiği cihazları tedarik etmemek ve güvenlik koşullarına uygunluğun sağlanmasına yardım edecek şekilde faaliyette bulunmak zorundadır. Ayrıca, kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, özellikle cihazın taşıdığı risklerle ilgili bilgileri sağlayarak, cihazın tedarik zincirinin izlenmesi için gerekli belgeleri bulundurarak ve sağlayarak, risklerin önlenmesine yönelik imalatçı veya üretici veya yetkili temsilciler ile kurum tarafından alınan önlemler konusunda işbirliği yaparak piyasadaki cihazların güvenliğinin gözetimine katılırlar. Kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla, dağıtıcılar etkili bir işbirliğini mümkün kılacak önlemleri alırlar.        

(3) Dağıtıcılar sahip oldukları bilgi ve mesleki birikim çerçevesinde, piyasaya sürdükleri bir cihazın genel güvenlik gerekleri açısından tüketicilere yönelik riskler taşıdığını bildikleri veya bilmelerinin gerektiği durumlarda, bu riskler ve bu riskleri önlemek amacıyla aldıkları tedbirler hakkında Kurumu ivedilikle ve ayrıntılı bir şekilde bilgilendirirler.        

(4) Dağıtıcılar, kendi faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, Kurumun talebi halinde, piyasaya arz ettikleri cihazların taşıdığı riskleri önlemeye yönelik tedbirlerde işbirliği yaparlar. Bu işbirliğinin koşul ve kuralları, ilgili imalatçı veya üretici veya yetkili temsilciler ve dağıtıcılarla irtibatın nasıl sağlanacağına ilişkin tedbirleri de içerecek şekilde, Kurum tarafından belirlenir.

Cihazın piyasaya arzının geçici olarak durdurulması

Madde 21

(1) Aykırılık, Usulsüzlük, Güvensizlik Şüphesi ve Güvensizlik Belirtisi Tespit tutanakları ile tespit edilen eksiklikler giderilinceye kadar ve/veya değerlendirme sonuçlarının imalatçı veya üretici veya yetkili temsilci ile dağıtıcıya tebliğine kadar cihazların piyasaya arzı geçici olarak durdurulur.        

(2) İmalatçı veya üretici veya yetkili temsilci Kurumun talebi üzerine;

 - a) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin öngörmesi nedeniyle, cihazın uygunluk değerlendirmesi için bir uygunluk değerlendirme kuruluşu veya onaylanmış kuruluşa başvurulduğu durumlarda, bu kuruluşlara sunulan belgelerin kopyalarını,

 - b) Üretim yerlerinin ve depolarının adreslerini,

 - c) Piyasaya arzı geçici olarak durdurulan cihazların, piyasada mevcut bulunan adet ve seri numaralarını,

 - ç) Tasarım ve üretime ilişkin detaylı bilgilerini,

 - d) Kurum tarafından gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeleri Kuruma vermek zorundadır.
       

(3) İmalatçı veya üretici veya yetkili temsilci piyasaya arzı geçici olarak durdurulan cihazların satışını önlemek amacı ile dağıtıcılarını bilgilendirir.        

(4) Yapılan kontrol sonucunda, cihazın güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde Kurum 22 nci maddede belirtilen önlemleri alır.

Cihazın piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması ve bertarafı

Madde 22

(1) Cihazın, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, PGD çerçevesinde yapılan kontroller sonucunda güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, Kurum, masrafları imalatçı veya üretici veya yetkili temsilci tarafından karşılanmak üzere aşağıdaki önlemleri alır:

 - a) Cihazın piyasaya arzını yasaklar.

 - b) Piyasaya arz edilmiş cihazların toplanmasını sağlar.

 - c) Cihaza ilişkin güvensizliğin imalatçı veya üretici veya yetkili temsilci tarafından giderilmesinin mümkün olduğu hallerde, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre içinde, bu sürenin belirtilmemesi halinde Kurum tarafından belirlenecek süre içinde cihazın güvenli hale getirilmesi için imalatçı veya üretici veya yetkili temsilciyi uyarır.

 - ç) Cihazın imalatçı veya üretici veya yetkili temsilci tarafından güvenli hale getirilmemesi veya cihazın güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen bertaraf edilmesini sağlar.

(2) Kurum, gerekli durumlarda, birinci fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen önlemlere ilişkin kararlarını, gerekçeleri ile birlikte ve bu önlemlerin uygulanmasına katılmalarını sağlamak üzere imalatçı veya üretici veya yetkili temsilcilere veya dağıtıcılara ve cihazdan kaynaklanabilecek risklerin önlenmesine katkıda bulunacak diğer ilgili taraflara bildirir.      

(3) Acil önlem alınması gereken durumlar hariç olmak üzere, Kurum gerekli görmesi halinde, bu madde kapsamında alınacak önlemlere ilişkin olarak imalatçı veya üretici veya yetkili temsilcinin veya dağıtıcının ve cihazdan kaynaklanabilecek risklerin önlenmesine katkıda bulunacak diğer ilgili tarafların görüşüne başvurur.        

(4) Kurum, birinci fıkrada (a), (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen önlemler hakkında gerekli bilgilerin, masrafları imalatçı veya üretici veya yetkili temsilciden karşılanmak üzere, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilanı suretiyle, risk altındaki kişilere duyurulmasını sağlar.        

(5) Risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, bu duyuru yerel basın ve yayın organları yoluyla, risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılır.  

(6) Bu maddede belirtilen masraflar hakkında, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM : Piyasa Gözetimi ve Denetiminde Görevlendirilecek Personel ile Görev

Yetki ve Sorumluluklar

Denetimde görevlendirilecek personel

Madde 23

(1) Denetim, denetçi olarak yetkilendirilen personel tarafından yürütülür. Denetimi yapacak ekip en az iki denetçiden oluşur. Denetleme yapacak personel düzenli olarak PGD eğitimine tabi tutulur. PGD eğitimi almayan personel Denetçi olarak denetimlere iştirak edemez.

Denetçinin görev, yetki ve yükümlülükleri

Madde 24

(1) Denetçinin görev, yetki ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Denetçinin görev ve yetkileri;

1) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, görev alanına giren konularda denetim yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak,        

2) Kanunda belirtilen ceza ve önlemlerin dışında kalan, ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemleri tespit ettiğinde, durumu ilgili yerlere iletmek üzere yetkili birime yazılı olarak bildirmek,        

3) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde inceleme ve araştırma yapmak, görüş ve önerilerini yetkili birime sunmak,       

4) Denetlenen cihazlardan numune almak,       

5) Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri, gizli olsa dahi, denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini almak, her türlü mal konulan ve/veya satılan yerler ile hizmet verilen ve kullanılan yer ve tesislerde inceleme ve araştırma yapmak, numuneleri mühürlemek hususlarında her dereceden yetkili ve ilgiliden her türlü yardım ve bilgi talep etmek,       

6) Gerektiği durumda kolluk kuvvetlerinden destek alarak denetim yapmak,       

7) PGD sırasında işin niteliğine göre, gerekli görüldüğü durumlarda, Kurum onayı ile refakat etmek üzere uzman kişileri davet etmek, bunların görüş ve önerilerinden yararlanmak, bilirkişi incelemesi yaptırmak ve rapor istemek.

 - b) Denetçinin yükümlülükleri;

1) Kurum tarafından verilen denetçi kimliğini imalatçı, üretici veya yetkili temsilci veya dağıtıcıya ibraz ederek denetime başlamak,        

2) Denetim sırasında imalatçı, üretici veya yetkili temsilci veya dağıtıcıların yönetim ve yürütme işlerine müdahale etmemek,        

3) PGD görevini, ilgili mevzuata uygun olarak bağımsız ve tarafsız yürütmek,        

4) PGD sırasında elde ettiği her türlü bilgi ve belgelere ilişkin olarak 27 nci maddede düzenlenen gizlilik ilkesine riayet etmektir.

Yetkili birimin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin sorumlulukları

Madde 25

(1) Yetkili birimin PGD´ye ilişkin sorumlulukları;

 - a) PGD faaliyetlerinin idari ve hukuki düzenlemelerini yapmak,

 - b) Yetkili ve ilgili kuruluşlar ve Komisyonun ilgili birimleri ile koordinasyonu sağlamak ve işbirliği geliştirmek,

 - c) İlgili uluslararası toplantılara katılmak ve diğer birimleri bilgilendirmek,

 - ç) Altyapının güçlendirilmesi için çalışmalarını yürütmek,

 - d) PGD sonuçlarının Komisyon, Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelere bildirimlerini yapmak,

 - e) Alınan bildirimlerin ilgili birimlere dağıtımını sağlamak,

 - f) PGD uygulamalarına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planları hazırlamak,

 - g) Rehber dokümanlar hazırlamak,

 - ğ) Bölge Müdürlükleri ile koordinasyonu sağlamak,

 - h) İlgili Daire Başkanlıkları ile koordinasyonu sağlamak,

 - ı) PGD sonuçları ile ilgili firmalarla yazışmaları yapmak,

 - i) Şikayet ve ihbarları değerlendirerek gerekli yazışmaları yapmak,

 - j) PGD´ye tabi cihazların teknik özelliklerine ilişkin denetçilere ve laboratuvara bilgi sağlamak,

 - k) Risk analizini yapmak,

 - l) E-ticaretin takip edilmesine yönelik prosedürleri oluşturmak ve takip etmek,

 - m) PGD prosedürlerini oluşturmak,

 - n) PGD süreçlerini oluşturmak,

 - o) Denetçinin yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

 - ö) İmalatçı ve üretici ve yetkili temsilci ve dağıtıcıların sorumluluklarını detaylandırmak,

 - p) Yıllık PGD raporlarını hazırlamak,

 - r) PGDye ilişkin mevzuat ve uygulama prosedürlerini geliştirmek,

 - s) Eğitim programını hazırlamak ve güncellemek,

 - ş) Bilgilendirme toplantıları yapmak.

Bölge müdürlüklerinin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin sorumlulukları

Madde 26

(1) Bölge Müdürlüğünün PGD´ye ilişkin sorumlulukları;

 - a) Sorumluluklarında olan illerde, resen, şikayet ve ihbar ile yetkili birim tarafından hazırlanan denetim planı doğrultusunda PGD yapmak,

 - b) PGD sonuçlarına ilişkin bilgileri her ayın ilk haftasında, yazılı ve elektronik ortamda yetkili birime göndermek,

 - c) PGDye ilişkin tutanakları düzenlemek ve yetkili birime göndermek,

 - ç) PGD esnasında ses, görüntü, resim ve doküman bazında gerekli verileri toplamak ve yetkili birime bildirmek,

 - d) Gerektiğinde cihazlardan numuneler almak,

 - e) Alınan numuneyi PGL´ye göndermek,

 - f) PGD ile ilgili grupları belirlemek, denetim sorumlusunun tespit etmek ve söz konusu personeli yetkili birime bildirmek,

 - g) Aylık PGD raporları hazırlamak,

 - ğ) Yetkili birim tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgeleri sağlamak.

YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgilerin gizliliği

Madde 27

(1) Kurum tarafından gerçekleştirilecek PGD faaliyeti sırasında elde edilen, bilgiler, risk altındaki grupların sağlık ve güvenliği ciddi ve acil bir tehdit altında olmadıkça gizli tutulur. Yetkili birim, PGD faaliyetleri sırasında gerçek veya tüzel kişilerin uzmanlığından faydalanılması gerektiği hallerde, bu kişilerce de bu maddede belirtilen gizlilik ilkesine riayet edilmesini teminen gerekli tüm önlemleri alır.

Diğer yetkili kuruluşlarla işbirliği

Madde 28

(1) Cihazın, hem Kurum hem de diğer yetkili kuruluşların sorumluluğuna giren teknik düzenlemeler kapsamında olması halinde, PGD, cihazın bu teknik düzenlemelerin hükümlerine uygunluğunun eş zamanlı kontrol edilmesini temin için, Kurum ve diğer yetkili kuruluşlarca ortaklaşa yürütülür.    

(2) Kurum, PGD faaliyetleri çerçevesinde Komisyon ile Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin PGD´den sorumlu kuruluşları ile işbirliği yapar.

Ceza hükümleri ve uygulama

Madde 29

(1) Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında, aynı fiil için başka kanunlarda idari para cezası öngörülmediği taktirde, Kanunda belirtilen idari para cezaları uygulanır.        

(2) Bölge Müdürlüğü, yaptıkları denetim sonuçlarına istinaden tuttukları Aykırılık, Usulsüzlük Tespit, Güvensizlik Şüphe ve Güvensizlik Belirti Tutanağına istinaden uygulayacakları idari para cezalarına ilişkin işlemleri kendisi yapar.        

(3) Bölge Müdürlüğü, Aykırılık, Usulsüzlük, Güvensizlik Şüphesi ve Güvensizlik Belirtisi tutanakları ile tespit edilen eksiklikler giderilinceye kadar ve/veya test sonuçlarının imalatçı veya üretici veya yetkili temsilci veya dağıtıcıya tebliğine kadar cihazların piyasaya arzını geçici olarak durdurur. Bu durum, yetkili birime bildirilir.       

(4) Yetkili birim tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; cihazın güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde Güvensizlik Tespit Tutanağı düzenlenir, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası ve Yönetmeliğin 22 nci maddesi hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Başkanın onayı alınır.

Adli ve idari yerlere başvuru

Madde 30

(1) Kurum, piyasa gözetimi ve denetiminin herhangi bir safhasında elde edilen bulgular neticesinde, ilgili mevzuat hükümlerine açıkça bir aykırılık tespit etmesi halinde, her türlü adli ve idari yerlere başvuru kararı alabilir.        

Yıllık rapor        

Madde 31

(1) Yetkili birim, PGD kapsamında yaptığı faaliyetlere dair yıllık rapor hazırlar ve hazırlanan rapor Kurum tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına duyurulur.

Tutanak imzalamaktan imtina edilmesi

Madde 32

(1) Tutanakların düzenlenmesi sırasında ilgili gerçek veya tüzel kişinin yerinde bulunmaması veya tutanağı imzalamaktan imtina etmesi durumunda, söz konusu durum tutanakta belirtilir ve düzenlenen tutanak denetçi tarafından imzalanarak bir sureti ilgiliye verilir. İlgililerin sureti almaktan imtina etmesi veya herhangi bir ilgili bulunmaması durumunda tutanak posta ile ilgililere gönderilir.

Sürelerin başlama tarihi

Madde 33

(1) Yönetmelikte geçen süreler tebliğ tarihinden itibaren başlar.

Bildirimler

Madde 34 

(1) PGD çerçevesinde Kurum tarafından alınan önlemlerin Komisyon ile Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelere bildirimi, ilgili mevzuat çerçevesinde Kurum tarafından ve/veya Müsteşarlık aracılığı ile yapılır.

Yetki

Madde 35

 

(1) Kurum, Yönetmelikte belirtilen hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya ve diğer yetkili kuruluşlarla birlikte imkanların ve denetçilerin ortak kullanılabilmesini teminen gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 36

(1) 27/2/2004 tarihli ve 25386 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik yürürlülükten kaldırılmıştır.   
     

Yürürlük
      

Madde 37

(1) Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 38 

(1) Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Beylikdüzü OSB mah. Mermerciler Sanayi Sit. 3. Cad. No:8 Corner Office K:3 D:53 Beylikdüzü / İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?