Teklif Formu
+90 212 438 42 06
info@taksimdanismanlik.com

2014/30 / EU Elektromanyetik Uyumluluk

Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde piyasanın işleyişini sağlamaktır. Donanımın, elektromanyetik bir bozulma bulunduğu sırada performans kaybı olmaksızın tasarlandığı şekilde çalışabilmesi sağlanmaktadır. Bakanlık, donanımın yalnızca uygun şekilde kurulması, bakımı yapılması, kullanım amacı doğrultusunda kullanılması ve bu yönetmelikle uyumlu olması halinde piyasada bulundurulmasını ya da hizmete sunulmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Nihaî kullanıcı için tasarlanmış ve elektromanyetik bozulma oluşturması veya performansı bozulmadan etkilenmesi muhtemel, tek bir işlevsel birim olarak satışa sunulan kullanıma hazırdır. Donanımın performansını düşürebilen elektromanyetik gürültü, istenmeyen bir sinyal veya yayılma ortamının kendisindeki bir değişikliğe elektromanyetik bozulma denmektedir. Donanımın kendi elektromanyetik ortamında, aynı ortamda bulunan donanımlarda tolere edilemeyen elektromanyetik bozulmaya yol açmaksızın tatminkâr bir şekilde çalışabilme yeteneği elektromanyetik uyumluluğun bir göstergesidir. Herhangi bir cihaz ya da tesisatın bu yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hâle getirilinceye kadar piyasada bulundurulamayacağına ve hizmete sunulamayacağına dair açık bir işaretin konulması şartıyla ticarî fuarlarda, sergilerde veya benzer etkinliklerde, bu yönetmelikteki şartlara uygun olmayan donanımın tanıtılmasına ya da sergilenmesine müsaade edilir. Tanıtım, ancak elektromanyetik bozulmayı önlemek için uygun önlemler alınması kaydıyla yapılabilir.

Elektromanyetik Cihazın Değerlendirilmesi

Bakanlık, bu yönetmelik altında üçüncü taraf uygunluk değerlendirme görevlerini yürütmeye yetkili olan kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve AB üyesi ülkelere bildirir.

Bakanlık, belirlenmiş olan maddeye uygunluk dahil olmak üzere, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi ve bu kuruluşların görevlendirilmesi ve ayrıca gözetimi için gerekli prosedürleri düzenlemek ve uygulamakla yetkilidir.

Değerlendirme aşamaları, sürecin işleyişi ve işlemlerin yürütülüşü aşağıda verilmiştir.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarıyla çıkar çatışmasına imkân verilmez.

Tarafsızlık ilkesi çerçevesi benimsenmiştir.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi ile ilgili karar alacak uzman personel ile bu kuruluşların değerlendirmesini yapacak personelin farklı olması sağlanacak biçimde hareket edilir.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyet veya danışmanlık hizmetlerinin ticari veya rekabetçi bir biçimde sunulmayacağı belirlenmiştir.

- Elde edilen bilgilerin gizliliğinin korunmasına özen gösterilir.

- İlgili görevlerin usulüne uygun ve eksiksiz yerine getirilebilmesi için gerekli olan yeteri sayıda uzman personelin istihdam edilmektedir.

Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yeterliliklerinin değerlendirilmesi ve görevlendirilmesine ilişkin esaslar ile onaylanmış kuruluşların gözetim esaslarını ve bu esaslarda meydana gelen her türlü değişikliği Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyona bildirir. Onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilecek uygunluk değerlendirme kuruluşunda aşağıdaki nitelikler aranır.

Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulması ve tüzel kişiliği haiz olması gerekir. Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, değerlendireceği cihazdan veya müesseseden/işletmeden bağımsız bir üçüncü taraf kuruluş olması gerekir. Değerlendirdiği cihazın tasarımı, imalatı, tedariği, montajı, kullanımı veya bakımına dahil olan işletmeleri temsil eden bir sanayi, ticaret ve meslek odası, birlik veya dernek ya da mesleki federasyona bağlı bir kuruluş, bağımsızlığının ve hiçbir çıkar çatışması olmadığının kanıtlanması koşuluyla üçüncü taraf kuruluş olarak kabul edilebilir.

Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun en üst düzey yöneticileri ve uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmekten sorumlu personeli, değerlendirdikleri cihazların tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan kişi ya da bu taraflardan herhangi birinin temsilcisi olamaz. Bu durum, uygunluk değerlendirme kuruluşunun çalışmaları için gerekli olan cihazların kullanımını veya bu tür cihazların kişisel amaçlarla kullanımına engel teşkil etmez. Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, onun en üst düzey yöneticileri ve uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmekten sorumlu personeli, söz konusu cihazların tasarım, imalat, yapım, pazarlama, kurulum, kullanım veya bakım işlemlerine doğrudan dahil olamaz veya bu tür faaliyetleri yürüten tarafları temsil edemez. Bu kuruluşlar, yetkilendirildikleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili karar verme bağımsızlığını ve mesleğin gereklerini layığıyla yerine getirmesini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz ve faaliyete iştirak edemezler. Bu durum, danışmanlık hizmetleri için de geçerlidir.

Uygunluk değerlendirme kuruluşları, şube, temsilcilik veya yüklenicilerinin yürüttüğü faaliyetlerin, kendi gerçekleştirdikleri uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin gizliliğini, nesnelliğini veya tarafsızlığını etkilemesini önler.

2014/30 / EU Elektromanyetik uyumluluk hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Taksim Danışmanlık ile iletişime geçilmelidir.İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

Bizi Takip Edin :
Bize Ulaşın
  • Esentepe Mahallesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus PLaza No:4 Şişli/İstanbul
  • Telefon : +90 212 438 42 06
  • Oud Metha Offices, 1st Floor, Block B Healtcare City Dubai, UAE
  • Telefon : +90 850 888 85 71
  • Fax : 0212 438 42 07
  • info@taksimdanismanlik.com

Ne Aramıştınız ?